Anda di halaman 1dari 2

Aku Tak Dapat Jalan Sendiri

D=do ; 3/4 N.N

mf
S 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=4= |5 . 6 |5 . 1>_ _.=1=> |1_> _5_ . ._3_ |6 5 ._3_ |2( .` `.` `|` )2 .
A 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=2= |3 . 4 |3 . 5_ _.=5= |5_ _3_ . ._3_ |4 3 ._1_ |2( .` ` `
1 ` `
| )7< .
T 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=7=< |1 . 2 |1 . 3_ _.=3= |3_ _1_ . ._1_ |1 1 ._1_ |7<( .` ` <`
6 ` `
| )5< .
B 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=5= |1 . 7< |1 . 1_ _.=1= |1_ _5_< . ._5_< |5< 5< ._5_< |5<( .` ` </`
4 ` `
| )5< .
Bi-la ku ber ja-lan di lem bah sunyi trasa asing perjalanan - ku

S 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=4= |5 . 5 |1> . 6_ _.=6= | 5 . .~3~ | 4 3 2 | 1( .` .` |` )1 0


A 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=2= |394 5 |6 . 4_ _.=4= | 3 . .~1~ | 2 1 7< | 1( .` .` |` )1 0
T 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=7=< |192 3 |4 . 2_ _.=2 | 1 . .~1~ | 7< 5< 5< | 1( .` .` |` )1 0
B 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=5= |197< 1 |1 . 6<_ _.=6<= | 5< . .~5<~ | 5< 5< 5< | 1( .` .` |` )1 0
Tuhan ku perlukan perto -lo -ngaMU sbab ku tak da-pat sendi-ri

S 3_ _.=4= |5 . 5_ _.=5= |6 . 6_ _.=6= |7 . 7_ _.=7= |1> . 1> |2> . 2>_ _.=2>= |2>91> 2> |3>( `._)2>_ 3>_( _ `_.=)2>= |1> . . |
A 1 _.=2= |3 . 3_ _.=3= |394 4_ _.=4= |5 . 5/_ _.=5=/ |695 5 |7 . 7_ _.=7= |796 5 |1>( `._)7_ 1>_( _ `_.=)7= |5 . . |
T 1 _.=7<= |1 . 1_ _.=1= |1 . 1_ _.=1= |2 . 4_ _.=4= |493 3 |4 . 4_ _.=2= |493 4 |5( `._)4_ 5_( _ `_.=)4= |3 . . |
B 5< _.=5<= |1 . 1_ _.=1= |6< . 6<_ _.=6<= |2 . 2_ _.=2= |1 . 1 |2 . 2_ _.=2= |596 7 |1( `._)2_ 3_( _ `_.=)2= |1 . . |
O Tuhan tolonglah pegangkan tanganku ku tak dapat ja- lan sen - di - ri

/---------1-------\ /--------2-------\
S 4> . 4>(_ _.=)2>= |3> . .|2> . 3>_( `_.=)2=> |1> .6 |5_ _1>_ . .|2> . 7 |1(> .` `.` `|)1> . . : { 2> . 7 |1(> .` `.` `|)1> 0 {
A 1> . 7 |1> . .|7 . 7 |5 .4 |3_ _5_( `.)6 |796 ._5_ |5( .` `.` `|)5 . . : { 796 ._5_ |5( .` `.` `|)5 0 {
T 6.5 |5 . .|4 . 4 |3 .1 |1_ _1_( `.)4 |594/ 4 |3 . . |3 4 5 : { 594 4 |3( .` `.` `|)3 0 {
B 4.4 |3 . .|297< 5< |1 .1 |1_ _1_ . .|2 . 2 |1 . . |1 2 3 : { 2 . 2 |1( .` `.` `|)1 0 {
tra-ngi - lah si - nar - Mu di dalam hi - dup-ku hidupku, hi - dup-ku

Solo : 1_ .
_ =2= |3 . 3_ _.=3= |4 . 3_ _.=4= |5 . 6 |5 . 1>_ _.=1=> |1>_ _5_ . ._ _3_ |6 5 ._3_ |2 . 1_ _.=2= |3 . 3_ _.=3= |
Saat yg ter-in dah dalam hi-dupku kura-sakan pimpinan Tuhan kuyakin Firman
S : 0 |1> 1> ._1>_ |7 7 . | 7 . 1> |1> . . |1>( ` `.` ` `.` ` ` `|)1> . . |7 . 0 |1> . 1> |
A : 0 |5 5 ._5_ |5 5 . | 5 . 6 |5 . . |5( ` `.` ` `.` ` ` `|)6 . . |4 . 0 |5 . 5 |
T : 0 |3 3 ._3_ |2 2 . | 4 . 4 |3 . . |3( ` `.` ` `.` ` ` `|)4 . . |2 . 0 |3 . 1 |
B : 0 |1 1 ._1_ |5< 5< . | 2 . 1 |1 . . |1( ` `.` ` `.` ` ` `|)1 . . |5< . 0 |1 . 1 |
Saat yg indah hidupku Tu - han Firman

Solo 4 . 3_ _.=4= |5 . 1> |1> . 6_ _.=5= |5 . ._3_ |4 3 2 |1( `.` `.`|)1 . 3_ _.=4= |5 . 5_ _.=5= |6 . 6_ _.=6= |
Nya kupegang terus kasihNya yg suci ku - dus O Tuhan tolonglah pegang
S 1> . . |1> . . |7\ . . |1>( `.` `.` `|)7 . . |1>( `.` `.`|)1> .0 | 1> . . | 1> . . |
A 5 . . |7\ . . |6 . . |5( `.` `.` `|)5 . . |5( `.` `.`|)5 .0 |5 . . |6 . . |
T 2 . . |3 . . |4 . . |3( `.` `.` `|)2 . . |3( `.` `.`|)3 .0 |3 . . |4 . . |
B 5< . . |5< . . |1 . . |1( `.` `.` `|)5< . . |1( `.` `.`|)1 .0 |1 . . |1 . . |
Nya te - rus ku - dus Tu - han

Aku tak dapat berjalan sendiri 1 / 2


Solo 7 . 7_ _.=7= | 1> . 1> |2> . 2>_ _.=2>= |2>91> 2> |3>( `._)2_> 3>_( _ _`.=)2=> | 1> . . |0 0 0 |0 0 0|0 0 0 |
kan tangan ku ku tak dapat ja -lan sen - di - ri
S 2> . . | 3> . . |4> . 4>_ _.=4>= |4>93> 4> |3>( `._)2_> 3>_( _ _`.=)2=> | 1> . . |4> . 4>(_ _ _`.)=2>= |3> . .|2> . 3>_( _`.=)2>= |
A 5 . . |5. . |7 . 7_ _.=7= |796 7 |1>( `._)7_ 1>_( _ _`.=)7= | 7 . . |1> . 7 |1> . .|7 . 7 |
T 4 . . |3. . |5 . 5_ _.=5= |593 4 |5 . 5 |5 . . |6 . 5 |5 . .|4 . 4 |
B 2 . . |1. . |7< . 7<_ _.=7<= |7<91 2 |1 . 1 |3 . . |4 . 4 |3 . .|297< 5< |
Tu - han tak dapat ja - lan sen - di - ri Tra- ngi - lah si - nar

/---------1------\rit /-------2-------\
S 1> . 6 |5_ _1>_ . . |2> . 7 |1>( `.` `.`|)1> . . : { 2> . 7 | 1>( `.` `.`|)1> . 0 }
A 5 . 4 |3_ _5_( `.)6 |796 5 |5( `.` `.`|)5 . . : { 796 5 | 5( `.` `.`|)5 . 0 }
T 3 . 1 |1_ _3_( `.)4 |594/ 4 |3 . . |3 4 5 : { 594 4 | 3( `.` `.`|)3 . 0 }
B 1 . 1 |1_ _1_ . . |2 . 2 |1 . . |1 2 3 : { 2 . 1 | 1( `.` `.`|)1 . 0 }
Mu di dalam hidupku hidupku hi - dup - ku

Aku tak dapat berjalan sendiri 2 / 2