Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CISAUK
JL. Raya LAPAN Cisauk Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang 15345
Telp. 021 7564575 E-mail : pkm_cisauk@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS CISAUK
NOMOR : /SK-AKR/PKM-CSK/2017

TENTANG
KEBIJAKAN KOORDINASI DAN KOMUNIKASI ANTAR PRAKTISI KLINIS PADA
PUSKESMAS CISAUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,


KEPALA PUSKESMAS CISAUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efisiensi


dalam mengelola program dan kegiatan Pukesmas sejalan
dengan tata nilai, visi, misi, tugas pokok dan fungsi
Puskesmas, maka dipandang perlu menetapkan alur
komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas
sektor;
b. bahwa untuk maksud tersebut , maka perlu ditetapkan
dengan keputusan Kepala Puskesmas Cisauk untuk
dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana
mestinya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009,
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50635);
2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 128/Menkes/ SK 2004 tentang kebijakan
Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas );
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia (Permenkes) Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7
tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kota Cilegon ( Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008
Nomor 7 );
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG
KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PADA
PUSKESMAS CISAUK.
Kesatu : Menetapkan alur komunikasi dan koordinasi Puskesmas Cisauk.
Kedua : Alur komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud diktum
pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisauk

Pada tanggal :

KEPALA PUSKESMAS CISAUK

Lidia Arita

Anda mungkin juga menyukai