Anda di halaman 1dari 9

FSICA 1 00 5

j Unitat 0. Les magnituds 6. Si b es considera que la longitud s una magnitud fona-


mental, per qu no podem dir el mateix de la superfcie?
fsiques i la seva mesura I la velocitat, s una magnitud fonamental? Raoneu-ne les
respostes.
Activitats finals Veure Magnituds fsiques fonamentals i magnituds suplementries.

Qestions 7. La pressi es defineix com el quocient entre la projecci


de la fora en la direcci perpendicular a una determinada
1. Lalegria s una magnitud? I la fora muscular del bra superfcie i lrea daquesta superfcie. Justifica perqu
dun atleta? I la intel.ligncia? I la velocitat duna lnia essent la fora una magnitud vectorial, la pressi, en can-
ADSL? Raoneu-ne les respostes. vi, s una magnitud escalar.
Les magnituds fsiques sn totes aquelles propietats dun cos a La projecci duna magnitud vectorial (com ara la fora) s una
les quals podem assignar un nombre, tot comparant-les amb les magnitud escalar. La pressi s el quocient entre dues magnituds
seves respectives unitats. Per tant, evidentment, lalegria no escalars i, en conseqncia, tamb s una magnitud escalar.
pot ser una magnitud fsica, ja que no podem quantificar-la.
8. Si multipliquem la fora que actua sobre un cos per la ve-
La fora muscular s que s una magnitud fsica, ja que es pot
locitat que porta en un instant determinat, quina magni-
quantificar, per exemple mesurant-la amb un dinammetre.
tud fsica obtenim? Deduu-ho a partir de lanlisi dimen-
La intel.ligncia tampoc no s una magnitud fsica, ja que tot i sional.
que existeixen unes proves que permeten quantificar-la, aques-
Lequaci dimensional de la fora s:
ta quantificaci noms s una mera puntuaci que sempre est
subjecta a les condicions en qu sha obtingut, i que poden M ? L ? T22
variar.
i la de la velocitat:
La velocitat duna lnia ADSL s mesurable mitjanant sistemes L ? T21
electrnics i informtics i perfectament quantificable. s una
Si les multipliquem:
magnitud.
M ? L ? T 22 ? L ? T21 5 M ? L2 ? T23
2. Tot all que s mesurable t un patr? Aquesta equaci dimensional correspon a la unitat de watt, i
Si tenim en compte que mesurar una magnitud fsica s assig- per tan a la magnitud de potncia.
nar-li un valor tot comparant-la amb la unitat o patr al qual
sha donat arbitrriament el valor 1, s evident que la resposta 9. Busqueu en una enciclopdia el significat de les paraules
a aquesta pregunta s afirmativa. Per tant, tot all que s me- sensibilitat, precisi i exactitud.
surable ha de tenir un patr, o unitat, amb el qual es compara
Activitat oberta. Consulteu qualsevol enciclopdia.
all que es vol mesurar.
10. Quantes xifres significatives podem escriure amb una pro-
3. Busqueu en una enciclopdia com es defineixen de manera
veta de capacitat 50 mL i amb dues divisions entre cada
estricta les unitats de longitud, de massa i de temps del
mL? Per qu?
sistema internacional.
Si entre cada mil.lilitre tenim dues divisions, la sensibilitat o
Activitat oberta. Consulteu qualsevol enciclopdia. error instrumental de la proveta s 0,5 mL. Per tant, qualsevol
mesura que es faci amb aquest aparell i que es doni en mL tin-
4. Per qu s important la utilitzaci del sistema internacio- dr, en principi, tres xifres significatives: la xifra de les dese-
nal dunitats quan es mesuren les magnituds? Expliqueu- nes, la xifra de les unitats i la xifra de les dcimes.
ho detalladament.
Veure Sistemes dunitats. 11. Quina s la sensibilitat duna pipeta graduada en mil.lili-
tres amb cinc divisions entre cada mil.lilitre? Raoneu-ne la
5. Citeu cinc magnituds escalars i cinc magnituds vectorials i resposta.
digueu si sn fonamentals o derivades. Si per cada mil.lilitre hi ha 5 divisions, est clar que la sensibi-
En el text es donen exemples de magnituds escalars i vecto- litat de la pipeta s de 1/5 5 0,2 mL.
rials.
12. Hem determinat la massa dun cos amb dues balances dife-
Magnituds escalars. rents i els resultats han estat 2,32 i 2,318. Quina s la ms
Fonamentals: la massa, el temps i la temperatura. precisa? Raoneu-ne la resposta.
Derivades: la pressi, el volum, la densitat, lenergia, etc. La primera mesura t xifres significatives fins a la centsima.
Per tant, lerror instrumental s de 0,01.
Magnituds vectorials: la velocitat, lacceleraci, la fora, la
quantitat de moviment, limpuls mecnic, el camp elctric, etc. La segona mesura t xifres significatives fins a la mil.lsima. Per
Totes sn derivades. tant, lerror instrumental s de 0,001.
6 00 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE LALUMNE

Per tant, la segona mesura s ms precisa, ja que lerror instru-


Problemes
mental s ms petit.
1. Escriviu amb notaci cientfica els nombres segents:
13. T sentit escriure 3,000 g o s preferible posar, per simpli-
a) 2 000 000 000 5 2 ? 109
ficar, 3 g? Per qu?
b) 765 000 5 7,65 ? 105
Si escrivim 3,000 g estem suposant que el nostre aparell de
mesura aprecia fins a la xifra de les mil.lsimes de gram, mentre c) 0,000034 5 3,4 ? 1025
que si escrivim 3 g estem suposant que laparell aprecia fins a
d) 36 000 000 000 5 3,6 ? 1010
la xifra de les unitats de gram.
e) 0,0000023 5 2,3 ? 1026
Per tant, t sentit escriure 3,000 g sempre que laparell apreci
fins a la mil.lsima de gram. Si laparell noms aprecia fins a les f ) 0,000000000152 5 1,52 ? 10210
unitats de gram, escriure el valor anterior no tindria sentit, i g) 1 000 000 000 5 109
haurem descriure 3 g.
h) 0,00000001 5 1028
14. Donada loperaci 2,21 1 3,428, quin resultat us sembla
que s ms correcte: 5,638 o b 5,64? Raoneu-ne la res- 2. Calculeu les potncies de 10:
posta. a) (104)4 5 1016
El primer valor ve donat fins a la xifra de les centsimes, mentre
que el segon valor ve donat fins a la xifra de les mil.lsimes. Per 1023
b) 5 1023 2 8 1 2 5 1029
tant, hem de donar el resultat de loperaci fins a la xifra de les 108 ? 1022
centsimes, una vegada arrodonit: 5,64.
c) (103 ? 1022)4 5 (103 1 22)4 5 (1025)4 5 10100
15. Si un aparell mesura amb una precisi de mil.lsimes de
(102 1 106) 102 106
centmetre, quants decimals ha de portar si sexpressa en d) 5 1 5 10
2 2 1 1 106 2 1 5
el SI? 10 10 10
5 10 1 105
La unitat de longitud en el SI s el m. Si la precisi de laparell
s duna mil.lsima de cm, fent servir factors de conversi:
3. Efectueu les operacions segents amb ajut de la calculadora
0,01 m cientfica, mantenint el mateix nombre de xifres significati-
0,001 cm ? 5 1025 m 5 0,00001 m
1 cm ves i arrodonint el resultat:

Per tant, qualsevol mesura afectada amb aquest aparell i que a) (5,2 ? 1015) (8,7 ? 105) 5 4,5 ? 1021
sexpressi en unitats del SI ha de tenir 5 decimals. (2,4 ? 105)
b) 5 2,9 ? 109
(8,2 ? 1025)
16. Si mesurem el dimetre dun filferro amb un peu de rei i
obtenim diferents mesures semblants, quins tipus derrors c) (7,3 ? 108) (2,5 ? 1026) 5 1,8 ?103
tindr associada la mesura? Raoneu-ne la resposta.
d) 4,38 1 5,3 5 9,7
En primer lloc, tenim lerror instrumental de laparell, que en
aquest cas, com que es tracta dun peu de rei s de 0,01 cm. En e) 6,23 2 3,4 5 2,8
segon lloc, tenim lerror de mesura que sobt fent la mitjana (3,6 ? 107) (1,2 ? 1024)
aritmtica de totes les mesures obtingudes i comparant-la amb f ) 5 6,9 ? 105
la mesura ms petita i la mesura ms gran. 6,3 ? 1023
(2,1? 108)
Lerror de mesura s lerror associat a aquesta mesura, ja que en g) 5 1,5 ? 1014
principi ha de donar un valor ms gran que lerror instrumental, (1,4 ? 1026)
i sempre ens hem de quedar amb lerror que sigui ms gran.
h) (5,2 ? 1015) (1,5 ? 1010) 5 7,8 ? 1025
17. Per qu s decisiva la fase dexperimentaci en el mtode i ) 65,55 1 0,3 5 65,9
cientfic?
4. Resoleu els exercicis doperacions i unitats segents:
Veure El mtode cientfic.
a) (10 m)2 5 102 m2
18. Consultant la bibliografia adient, apliqueu les fases del 1 23
mtode cientfic a la teoria de la relativitat general. b) (6 m)23 5 m 5 4,63 ? 1023 m23
63
Activitat oberta. Cal consultar bibliografia sobre la Teoria de la
c) 1 m/s/s 5 1 m/s2
Relativitat General. Pauteu la resposta daquesta activitat
dacord amb all que estableix el mtode cientfic: observaci, d) 0,00043 L 1 5,9 1024 m3 5 0,00043 L 1 0,59 L 5
hiptesi, experimentaci, i establiment de la llei fsica. 5 0,59043 L
FSICA 1 00 7

(103 m) (102) 105 m i) 2,7 g/cm3 a kg/m3


e) 4 5 4 5 10 m
10 10 g 1 kg 106 cm3
2,7 ? ? 5 2,7 ? 103 kg/m3
f ) 65 400 000 s 1 345 104 ms 5 65 400 000 s 1 354,104 s 5 cm3 103 g 1 m3
5 65 400 354 s
j) 7 kg?m/s a g?cm/s
5. Quin s el significat de les paraules segents? m 103 g 102 cm
7 kg ? ? 5 7 ? 105 g ? cm/s
a) Nanosegon (ns) 5 1029 s s 1 kg 1m

b) Microgram (mg) 5 1026 g 7. Expresseu en unitats del SI:


a) 1 L
c) Mil.lilitre (mL) 5 1023 L 1 m3
1 L ? 5 1023 m3
d) Gigavolt (GV) 5 109 V 103 L

e) Quilmetre (km) 5 103 m b) 365 dies


24 h 3 600 s
f ) Picofaraday (pF) 5 10212 F 365 dies ? ? 5 3,1536 ? 107 s
1 dia 1h
g) Megavolt (MV) 5 106 V
c) 4,2 ? 1010 mm2
h) ngstrom ( ) 5 10210 m 10212 m2
4,2 ? 1010 mm2 ? 5 4,2 ? 1022 m2
1 mm2
6. Efectueu els canvis dunitats segents:
d) 300 pg
a) 200 g a kg
1 kg 10212 g 1 kg
200 g ? 5 0,2 kg 300 pg ? ? 5 3 ? 10213 kg
103 g 1 pg 103 g

e) 3 ? 106 dam3
b) 0,25 m3 a cm3
103 m3
1 cm3 2,5 ? 1021 3 ? 106 dam3 ? 5 3 ? 109 m3
0,25 m3 ? 26 5 cm3 5 2,5 ? 105 cm3 1 dam3
10 m3 1026
f) 1 km/h
c) 70 000 m2 a hm2
km 103 m 1h 1 ? 103 m

)
1 hm2 7 ? 10 4 1 ? ? 5 5 0,27 m/s
70 000 m2 ? 5 hm2 5 7 hm2 h 1 km 3 600 s 3 600 s
104 m2 10 4
g) 36 m/min2
d) 100 000 mm a km
m 1 min2 36 m
36 ? 5 5 0,01 m/s2 5
m 1023
1 km 105 ? 1023 min 2 2
60 s 2 3 600 s2
100 000 mm? ? 5 km 5 0,1 km
1 mm 103 m 103 5 1022 m/s2

e) 8 ? 105 mg a Mg h) 103 hm ? h22


1 Mg 8 ? 105 hm 102 m 1 h2
8 ? 105 mg ? 5 Mg 5 8 ? 1024 Mg 103 hm ? h22 5 103 2
? ? 5
9
10 mg 109 h hm 3 6002 s2
105
f ) 6 ? 1024 mL a L 5 m/s2 5 7,7 ? 1023 m/s2
1,296 ? 107
1023 L
6 ? 1024 mL ? 5 6 ? 1024 ? 1023 L 5 6 ? 1027 L i) 100 mg/dm3
1 mL
mg 1026 kg 1 dm3 100 ? 1026
g) 28 mm3 a m3 100 ? ? 5 kg/m3 5
dm3 1 mg 1023 m3 1023
1029 m3 5 0,1 kg/m3
28 mm3 ? 5 28 ? 1029 m3 5 2,8 ? 1028 m3
1 mm3
j) 105 dg?cm/h
h) 36 km/h a m/s cm 1 kg 1022 m 1h
105 dg ?
4
? ? 5
km 103 m 1h h 10 dg 1 cm 3 600 s
36 ? ? 5 10 m/s
h 1 km 3,6 ? 103 s 5 2,78 ? 1025 kg?m/s
8 00 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE LALUMNE

8. Realitzeu els canvis dunitats segents: f ) 1,6 kg/m3


1,6 kg/m3
a) 36 km/h a m/s
g) 0,02 dg?cm23
km 103 m 1h
36 ? ? 5 10 m/s
h 1 km 3,6 ? 103 s dg 1021 g 1023 kg 1 cm3
0,02 ? ? ? 5
cm3 1 dg 1g 1026 m3
b) 60 km/h a cm/min
0,02 ? 1024
km 105 cm 1h 5 kg/m3 5 2 kg/m3
60 ? ? 5 105 cm/min 1026
h 1 km 60 min
h) 105 dg?cm/h
c) 2,7 g/cm3 a kg/m3
g 1 kg 106 cm3 cm 1 kg 1022 m 1h
2,7 ? ? 5 2,7 ? 103 kg/m3 105 dg ? 4 ? ? 5
cm 3 3
10 g 1 m3 h 10 dg 1 cm 3 600 s
5 2,78 ? 1025 kg?m/s
d) 20 m/s a km/h
m 1 km 3,6 ? 103 s 10. Calculeu la densitat de laigua lquida en unitats del siste-
20 ? 3 ? 5 72 km/h
s 10 m 1h ma internacional, sabent que 1 cm3 daigua t una massa
d1 gram.
e) 7 000 kg/m3 a g/cm3
g 1023 kg 1 cm3
kg 103 g 1 m3 1 3
? ? 5 103 kg/m3
7 000 ? ? 5 7 g/cm3 cm 1g 1026 m3
m 3 1 kg 106 cm3

f ) 7 kg?m/s a g?cm/s 11. Trobeu la massa de 62 hL de vi de densitat 0,97 g/cm3.


Expresseu-la en dag.
m 103 g 102 cm
7 kg ? ? 5 7 ? 105 g ? cm/s 102 L 1 m3
s 1 kg 1m V 5 62 hL ? ? 5 6,2 m3
1 hL 103 L
9. Passeu al sistema internacional: g 1 kg 106 cm3
d 5 0,97 ? ? ? 5 970 kg/m3
a) 1 km/h cm3 103 g 1 m3
km 103 m 1h 1 ? 103 m m 102 dag
)

1 ? ? 5 5 0,27 m/s d 5 f m 5 d V 5 970 ? 6,2 5 6,014 ? 103 kg 5


h 1 km 3 600 s 3 600 s V 1 kg
5 6,014 ? 105 dag
b) 6 ? 106 cm/min
cm 1m 1 min 6 ? 106 m 12. Un dipsit de gas but (densitat 0,02 g/cm3) t forma esf-
6 ? 106 ?
2
? 5 5 103 m/s
min 10 cm 60 s 102 ? 60 s rica de 20 m de radi. Determineu la massa de gas contingut
en el dipsit i expresseu-la en tones mtriques.
c) 8 ?1022 dam/s
4 4
dam 10 m m V 5 p r 3 5 ? p ? 203 5 3,351 ? 104 m3
8 ? 1022 ? 5 8 ? 1022 ? 10 5 3 3
s 1 dam s
5 8 ? 1021 m/s 5 0,8 m/s g 1 kg 106 cm3
d 5 0,02 3
?
3
? 5 20 kg/m3
cm 10 g 1 m3
d) 106 dm/dia
m
dm 1021 m 1 dia 1h d 5 f m 5 d V 5 20 ? 3,351 ? 104 5
106 ? ? ? 5 V
dia 1 dm 24 h 3 600 s
1 Tm
106 ? 1021 5 6,7021 ? 105 kg 5 6,7? 102 Tm
5 m/s 5 1,16 m/s 103 kg
24 ? 3 600
13. La capacitat duna cisterna de transport de forma cilndrica
e) 103 hm?h22
s de 1 200 daL. Calculeu el seu volum en dam3.
hm 102 m 1 h2
103 hm ? h22 5 103 2
? ? 5 10 L 1 m3 1 dam3
h 1 hm 3 6002 s2 V 5 1 200 daL ? ? ? 5 1,2 ? 1022 dam3 5
105 1 daL 103 L 103 m3
5 m/s2 5 7,7 ? 1023 m/s2
1,296 ? 107 5 0,012 dam3
FSICA 1 00 9

14. La Terra s a 150 000 000 km del Sol i lestrella ms prope- kg 103 g 1 m3
ra s a una distncia superior a 250 000 vegades la distn- d 5 2,31 ? 1017 ? ? 5 2,31 ? 1014 g/cm3
m3 1 kg 106 cm3
cia Terra-Sol.
m 5 d V 5 2,31 ? 104 ? 1 5 2,31 ? 1014 g
a) Escriviu aquestes quantitats en notaci cientfica.
m H2O 5 1 g
d T-S 5 1,5 ? 108 km; 2,5 ? 105
m Pb 5 11,34 g
b) Determineu la distncia mnima en quilmetres de la
17. Un vaixell que es troba a 500 m dun far veu la seva llum i
Terra a lestrella ms propera.
toca la sirena. Calculeu el temps que tardar la llum a anar
dT-E 5 2,5 ? 105 ? d T-S 5 2,5 ? 105 ? 1,5 ? 108 5 del far al vaixell i el temps invertit pel so a anar del vaixell
al far. Utilitzeu les unitats ms adients per expressar els
5 3,75 ? 1013 km resultats.
Velocitat del so: 340 m/s.
15. a) La velocitat de la llum s de 300 000 km/s. Expresseu
aquesta quantitat en notaci cientfica. Velocitat de la llum: 3 ? 108 m/s.
v 5 300 000 km/s 5 3 ? 105 km/s Dx
v 5 f
Dt
b) Es defineix lany llum com la distncia que recorre la r Dx 500
llum en un any. Calculeu quants metres sn un any llum. u Dt llum 5 5 5 1,67 ? 1026 s 5 1,67 ms
u v llum 3 ? 108
24 h 3 600 s w
1 any 5 365 dies ? ? 5 3,1536 ? 107 s u Dx 500
1 dia 1h u Dt so 5 5 5 1,47 s
q vso 340
d 5 v t 5 3 ? 105 ? 3,1536 ? 107 5
18. Escriviu lequaci dimensional de les magnituds segents:
103 m
5 9,4608 ? 1012 km? 5 9,4608 ? 1015 m a) Quantitat de moviment (p 5 m v)
1 km
L
c) Recordant el resultat obtingut en lapartat b) del pro- p 5 m v f M ? 5 M ? L ? T21
T
blema anterior sobre la distncia a lestrella ms prope-
ra, expresseu-la ara en anys llum. b) Potncia (P 5 W/t)
1 any llum W M ? L2 ? T22
d T-E 5 3,75 ? 1013 km ? 5 P 5 f 5 M ? L2 ? T23
9,4608 ? 1012 km t T
5 3,96 anys llum c) Treball (W 5 F D x)
W 5 F Dx f M ? L ? T22 ? L 5 M ? L 2 ? T22
16. La massa dun prot s 1,67 ? 10224 g, mentre que el seu
radi s 1,2 ? 10213 cm.
19. Quina magnitud fsica correspon a lexpressi F ? Dt? Trieu
1 kg la resposta correcta tot raonant lelecci dacord amb la
m 5 1,67 ? 10224 g ? 5 1,67 ? 10227 kg seva equaci de dimensions:
103 g
a) Pressi
1m
r5 1,2 ? 10213 cm ? 5 1,2 ? 10215 m b) Quantitat de moviment
102 cm
c) Energia
a) Suposant que el prot s esfric i recordant que el vo- d) Acceleraci
4
lum duna esfera s p r 3, calculeu el volum i la den- Multipliquem lequaci dimensional de la fora per la dimensi
3
sitat del prot. de temps:
M ? L ? T22 ? T 5 M ? L ? T21
4 4
V 5 p r 3 5 ? p (1,2 ? 10215)3 5 7,24 ? 10245 m3 Lequaci dimensional resultant s la corresponent a la quanti-
3 3 tat de moviment. Per tan la resposta correcta s la b) Quantitat
m 1,67 ? 10227 kg de moviment.
d 5 5 5 2,31 ? 1017 kg/m3
v 7,24 ? 10245 m3
20. Donada lexpressi rgh, on r s la densitat, g lacceleraci
de la gravetat, i h laltura, trobeu-ne lequaci dimensional
b) Trobeu, aproximadament, la massa d1 cm3
dun material
i trieu en conseqncia la magnitud a la qual correspon
que estigui format per protons, i compareu-lo, fent la
dentre les segents:
relaci, amb la massa d1 cm3 daigua i d1 cm3 de plom
(el qual t una massa d11,34 g). a) Massa
10 00 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE LALUMNE

b) Treball
c) Velocitat
d) Pressi

Les equacions dimensionals de la densitat i lacceleraci sn:


Densitat: M ? L23
Acceleraci: L ? T 22
Multipliquem les dues equacions dimensionals entre elles i per
la de longitud (altura) per veure quina equaci dimensional re-
sulta:
M ? L23 ? L ? T22 ? L 5 M ? L21 ? T 22
Lequaci resultant correspon a pascals. Per tan la resposta cor-
recta s la d) Pressi.

p2
21. Quina magnitud representa lexpressi , on p s la quan-
2m
titat de moviment i m la massa? Deduu-la efectuant la
seva equaci de dimensions.
p2 (M L T21)2 M2 L2 T22
f 5 5 M L2 T22
2m M M
p2
Lexpressi representa lenergia.
2m

22. Digueu quina s la sensibilitat dels aparells amb qu shan


fet les mesures segents: 120 cm3, 1,2 ? 102 cm3, 1,120 cm3.
120 cm3 f 1 cm3, o b 10 cm3
1,2 ? 102 cm3 f 0,1 ? 102 cm3, o b 0,2 ? 102 cm3
1,120 cm3 f 0,001 cm3

23. Suposeu que mesurem 12 cm3 dun lquid amb instruments


de sensibilitat 1 cm3 i 0,1 cm3, respectivament. Expresseu
el resultat de la mesura amb el nombre correcte de xifres
significatives. Quin dels dos aparells s ms precs? Raoneu
la resposta. a) Magnitud: longitud.
Instrument sensibilitat 1 cm3: V 5 12 cm3 Aparell: regle.
Instrument sensibilitat 0,1 cm3: V 5 12,0 cm3 Mesura: l 5 (18,7 6 0,1) cm 5 18,7 cm 6 5,3 %
s ms precs el segon instrument perqu t una sensibilitat 0,1
ms petita i permet apreciar volums ms petits. 1e r
18,7 2
5 ? 100 5 5,3 %

24. Expresseu la quantitat 140 cm3 en dm3, en m3 i en mm3,


b) Magnitud: massa.
mantenint el mateix nombre de xifres significatives.
Aparell: balana.
1 dm3
140 cm3 ? 5 0,140 dm3 Mesura: m 5 (3,72 6 0,02) g 5 3,72 g 6 0,5 %
103 cm3
0,02
1 m3
140 cm3 ? 5 1,40 ? 1024 m3 1e r
3,72 2
5 ? 100 5 0,5 %
106 cm3
103 mm3 c) Magnitud: temperatura.
140 cm3 ? 5 1,40 ? 105 m3
1 cm3 Aparell: termmetre.
Mesura: T 5 (22,0 6 0,5) C 5 22,0 C 6 2,3 %
25. De les figures segents, indiqueu quina magnitud fsica
0,5
sha mesurat, quin aparell sha emprat i escriviu els resul-
tats de les mesures amb el seu error absolut i relatiu: 1e r 2
5 ? 100 5 2,3 %
22,0
FSICA 1 00 11

d) Magnitud: diferncia de potencial. ea 5 0,001 g, en tots els casos.


Aparell: voltmetre. 0,001
j ? 100 5 5 ? 1023 %
Mesura: V 5 (18,5 6 0,25) V 5 18,5 V 6 1,4 % 20
0,25 0,001
1e r 5 ? 100 5 1,4 %
18,5 2 j ? 100 5 0,01 %
10
0,001
26. El nombre p utilitzat en matemtiques val, aproximadament j ? 100 5 0,2 %
en mil.lsimes, 3,141. Si en un problema agafem un valor de 0,5
3,14, quin s lerror absolut i quin s lerror relatiu? 0,001
j ? 100 5 2,5 %
ea 5 |3,14 2 3,141| 5 0,001 0,04

0,001 0,001
er 5 ? 100 5 0,032 % j ? 100 5 33,3 %
3,14 0,003

27. Amb una cinta mtrica que t deu divisions entre cada cent- 31. [Curs 03-04] Suposeu que shan mesurat les distncies
metre, shan fet algunes mesures de diferents objectes, ex- de la Terra al Sol (RTS) i de Mart al Sol (RMS), i que els
pressades de la manera segent: 17,453 cm, 13,8 mm, 4 cm, resultats obtinguts sn R TS 5 (1,5 6 0,4) ? 10 8 km,
15 m, 15,35 cm. RMS 5 (22,8 6 0,4) ? 108 km. Quina mesura s ms precisa?
Raoneu-ne la resposta.
Raoneu quines daquestes expressions sn correctes, i escri-
viu correctament les que no ho sn. r 0,4
u RTS: Er 5 ? 100 5 26,7 %
u 1,5
Com que t 10 divisions entre cada cm, la sensibilitat (error w
instrumental) val 1 mm 5 0,1 cm. Per tant: u 0,4
u RMS : Er 5 ? 100 5 1,8 %
j 17,453 cm f Incorrecta.
q 22,8
Expressi correcta: 17,4 cm s ms precisa la mesura de RMS, perqu t un error relatiu ms
petit, 1,8.
j 13,8 mm f Incorrecta.
Expressi correcta: 13 mm 32. Per a les mesures de longitud segents i els seus errors,
j 4 cm f Incorrecta. justifiqueu quina s la ms precisa:
Expressi correcta: 4,0 cm (4,3 6 0,4) cm, (51 6 1) km,
j 15 m f Incorrecta. (15,5 6 0,5) m, (2,4 6 0,1) mm
Expressi correcta: 15,000 m Per comprovar quines de les mesures s la ms precisa hem de
j 15,35 cm f Incorrecta. comparar els seus errors relatius.
Expressi correcta: 15,3 cm 0,4
er 5 ? 100 5 9,30 %
4,3
28. Una alumna mesura un volum de 10 cm3 daigua amb una
1
pipeta graduada en cm3 i amb deu divisions entre cada cm3. er 5 ? 100 5 1,96 %
Raoneu com sexpressar el resultat de la mesura. 51

Com que la pipeta t 10 divisions entre cada cm3, la sensibilitat 0,5


er 5 ? 100 5 3,23 %
s de 0,1 cm3. Per tant, el resultat de la mesura s: 15,5
V 5 (10,0 6 0,1) cm3 0,1
er 5 ? 100 5 4,17 %
2,4
29. El valor de la gravetat en un punt de la Terra s de 9,81 m/s2.
Si fem servir el valor aproximat 10, quin error absolut i quin La mesura ms precisa ser la (51 6 1) ja que t un error rela-
error relatiu tenim associat? tiu ms petit que les altres tot i tenir un error absolut ms
gran.
ea 5 |10 2 9,81| 5 0,19 m/s2
0,19 33. Amb un peu de rei hem efectuat diverses mesures del di-
er 5 ? 100 5 1,94 % metre dun conductor elctric de coure, tot obtenint els re-
9,81
sultats segents expressats en cm: 2,23; 2,25; 2,21; 2,23;
2,24; 2,26; 2,24; 2,22.
30. Una balana t una crrega mxima de 100 g i aprecia el
mil.ligram. Calculeu lerror absolut i el relatiu de les pesa- Calculeu els errors absolut i relatiu, i doneu el resultat de la
des segents: 20 g, 10 g, 5 dg, 4 cg, 3 mg. mesura tenint en compte aquests errors.
12 00 SOLUCIONARI DEL LLIBRE DE LALUMNE

2 2,21 1 2,22 1 2,23 1 2,23 1 2,24 1 2,24 1 2,25 1 2,26 37. Per tal de mesurar la velocitat angular duna roda, deu
d 5 5 alumnes han mesurat alhora, amb sengles cronmetres, el
8
temps que aquesta roda triga a fer 5 voltes i han obtingut
5 2,24 cm
els valors segents, expressats en s: 14,34; 14,25; 14,31;
ea 5 |2,24 2 2,21| 5 0,03 cm 14,29; 14,32; 14,31; 14,33; 14,29; 14,32; 14,30. Quin va-
lor han dassignar a la mesura?
0,03
er 5 ? 100 5 1,3 % El valor que hem dassignar a la mesura s la mitjana dels valors
2,24
obtinguts pels diferents alumnes:
d 5 (2,24 6 0,03) cm 5 2,24 cm 6 1,3 %
2 14,34114,25114,31114,29114,32114,31114,33114,29114,32114,30
t 5 5
34. La massa dun cos petit sha mesurat per sis persones dife- 10
rents amb una balana de precisi. Els valors que han obtin- 5 14,31 s
gut, expressats en g, sn els segents: 1,34; 1,36; 1,33;
Ara calcularem lerror relatiu i lerror absolut:
1,33; 1,35; 1,37. Com hem de donar el valor de la mesura,
tant amb un error absolut com amb error relatiu? ea 5 |14,31 2 14,25| 5 0,06 s

2 1,33 1 1,33 1 1,34 1 1,35 1 1,36 1 1,37 0,06


m 5 5 1,35 g er 5 5 0,004 5 0,4 %
6 14,31
ea 5 |1,35 2 1,37| 5 0,02 g El valor de la mesura ser doncs:
0,02 t 5 (14,31 6 0,06) s 5 14,31 s 6 0,4 %
er 5 ? 100 5 1,5 %
1,35
38. La massa dun cos petit lhan mesurada sis persones dife-
m 5 (1,35 6 0,02) g 5 1,35 g 6 1,5 % rents amb una balana de precisi. Els valors obtinguts,
expressats en grams, sn: 1,34, 1,36, 1,33, 1,33, 1,35,
35. [Curs 00-01] Sha mesurat el temps de caiguda de tres pe- 1,37. Quin s el valor de la mesura, tant amb error absolut
dres per un precipici amb un cronmetre manual i shi han com amb error relatiu?
llegit els valors: t1 5 3,42 s, t2 5 3,50 s, t3 5 3,57 s. Quin
s el resultat daquesta mesura de t? Expresseu-lo com: 2 1,33 1 1,33 1 1,34 1 1,35 1 1,36 1 1,37
m 5 5 1,35 g
(valor de t) 6 (incertesa de t). 6

Busquem el valor mitj de temps: ea 5 |1,35 2 1,37| 5 0,02 g


0,02
2 3,42 1 3,50 1 3,57 er 5 ? 100 5 1,5 %
t 5 5 3,50 1,35
3
m 5 (1,35 6 0,02) g 5 1,35 g 6 1,5 %
Calculem lerror particular associat als valors de mesura ms
petit i ms gran:
39. Per tal de determinar la densitat dun mineral hem mesu-
e1 5 |3,42 2 3,50| 5 0,08 rat la massa i el volum de 6 mostres del mineral, i hem
obtingut els valors segents:
e3 5 |3,57 2 3,50| 5 0,07
m (g) 2,70 5,15 8,93 10,62 12,7 14,24
Lerror absolut s el valor ms gran dels dos valors anteriors:
V (cm3) 1,2 2,3 3,9 4,7 5,6 6,3
ea 5 mx {0,08;0,07} 5 0,08

Aquest ser el valor de la incertesa i donarem el resultat amb a) Representeu grficament les masses en abscisses i els
la mateixa precisi que la incertesa. Per tant: volums en ordenades. Qu se nobt?
t 5 (3,50 6 0,08) s Representem les parelles de valors i observem que formen
aproximadament una recta.
36. Un grup de vuit alumnes han mesurat, amb una balana de 16
braos iguals i cada un per separat, la massa duna mostra 14
de mineral i han obtingut els valors segents expressats 12
en grams: 12,43, 12,45, 12,44, 14,32, 12,43, 12,44, 12,42,
12,45. 10
volum

8
Alg ha efectuat una mesura errnia?
6
14,32. 4

Si shan de posar dacord per donar un valor per a la massa 2

de la mostra mesurada, quin ser? 0


0 2 4 6 8
(12,44 6 0,02) g massa
FSICA 1 00 13

b) Podem establir una relaci matemtica entre la massa i 2 0,444 1 0,447 1 0,437 1 0,443 1 0,441 1 0,442
el volum? En cas afirmatiu, quina? d 5 5
6
Com que formen una recta podem dir que la massa i el vo-
lum sn proporcionals. Per tant hem de trobar la ra de 5 0,442 g/cm3
proporci dividint la massa entre el volum, que s la frmu-
la de la densitat. ea 5 |0,442 2 0,447| 5 0,005 g/cm3

c) Doneu el valor de la densitat del mineral amb 3 xifres 0,005


significatives i amb el seu error. er 5 ? 100 5 1,04 %
0,442
Primer calcularem la densitat de cada parella de valors amb
lajuda duna taula:
La densitat del material ser:
m (g) 2,70 5,15 8,93 10,62 12,7 14,24
V (cm3) 1,2 2,3 3,9 4,7 5,6 6,3 d 5 (0,442 6 0,005) g/cm3 5
d (g?cm23) 0,444 0,447 0,437 0,443 0,441 0,442 5 0,442 g/cm3 1 1,04 %