Anda di halaman 1dari 2

(Dimensi Keluarga) bertukar menjadi batu akibat sumpahan ibunya.

Anak yang derhaka tidak akan mendapat


Ibu bapa merupakan dua insan yang banyak keredaan Allah kerana menyakiti hati ibu bapa
berjasa bagi memastikan kejayaan anak-anak merupakan kesalahan yang tidak boleh
dalam kehidupan. Huraikan langkah-langkah dimaafkan. Oleh itu, wajarlah kita menghormati
yang dapat diambil oleh anak-anak untuk ibu bapa untuk membahagiakan mereka.
membalas jasa kedua-dua ibu bapa mereka.
Di samping itu, kita juga perlu menjaga
Dalam Surah Al-Isra, ayat 23 firman ibu bapa kita yang sudah uzur. Kita
Allah Hendaklah engkau berbuat baik kepada janganlah bersikap seperti kacang lupakan
ibu bapa. Jika salah seorang daripada mereka kulit setelah memperoleh kesenangan dengan
atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur menghantar mereka ke rumah orang tua. Hal ini
tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka kerana mereka telah membesarkan dan menjaga
janganlah engkau berkata kepada mereka kita dengan baik sehingga kita berjaya dalam
(sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan hidup . Oleh itu, kita perlu menjaga ibu bapa
Ha dan janganlah engkau menengking kita sehingga mereka menemui ajal mereka.
menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada Falsafah Cina ada menyebut menyimpan
mereka perkataan yang mulia (yang bersopan seorang tua di dalam rumah umpama kita
santun). Betapa besarnya tanggungjawab memiliki suatu barang yang amat berharga.
berbuat baik kepada ibu bapa sehinggakan Allah Ibu bapa yang sudah tua mengharapkan anak-
ada menyebut di beberapa tempat dalam Al- anak mereka ada bersama-sama mereka kerana
Quran dengan menggabungkan perintah untuk mereka tiada tempat bergantung melainkan kita.
berbakti kepada ibu bapa. Kitalah menjadi tempat mereka
mengadu, menangis, bergembira dan berkongsi
Sebagai seorang anak yang taat, kita segala perasaan mereka. Hal ini kerana
seharusnya menghormati kedua-dua ibu hubungan yang terjalin antara seorang ibu
bapa kita. Apabila usia sudah lanjut, ibu bapa dengan anaknya ialah hubungan yang
mudah tersinggung dengan apa-apa yang ditentukan oleh Tuhan di dunia dan
diperkatakan oleh anak-anak. Dalam hal ini, akhirat. Selain itu, kita juga perlu menyediakan
kita seharusnya menjaga pertuturan dan segala keperluan dan permintaan ibu bapa kita.
pengucapan kita apabila berbual dengan ibu Pada usia yang semakin lanjut, mereka mudah
bapa agar mereka tidak berasa tersisih. Menurut lupa tentang apa-apa yang diperlukan oleh
pujangga sekiranya engkau tidak mereka. Dalam hal ini, kita perlu menyediakan
menghormati ibu bapamu, maka suatu hari segala keperluan ibu bapa kita seperti makanan,
nanti, anak-anakmu tidak akan pakaian, tempat tinggal yang selesa dan ubat-
menghormatimu. Sekiranya kita menghormati ubatan. Ulama ada mengatakan bahawa
ibu bapa kita dan sentiasa bersopan santun seseorang yang tidak mendapat keredaan ibu
dengan mereka, mereka akan merasakan bahawa bapa tidak akan mencium bau syurga. Sekiranya
diri mereka disayangi dan dihargai. Sebagai kita gagal menjaga kebajikan ibu bapa kita,
contoh, ketika kita berjalan di hadapan orang tua maka kita telah melakukan dosa. Jelasnya, kita
kita, kita seharusnya tunduk sebagai tanda harus melaksanakan kewajipan kita sebagai
hormat. Hal ini menunjukkan bahawa kita anak yang soleh dengan menjaga ibu bapa kita
sentiasa bersikap merendah diri di hadapan ibu dengan baik.
bapa kita. Ibu bapa hanya mengharapkan diri
mereka dihormati sejajar dengan usia Selain itu, kita juga harus belajar
mereka. Kita janganlah sesekali menyakitkan bersungguh-sungguh untuk menggapai
hati ibu bapa kerana kesedihan dan kekecewaan kejayaan dalam pelajaran. Setiap ibu bapa
mereka boleh memusnahkan kita dalam sekelip mengharapkan anak- anak mereka agar berjaya
mata. Kita harus mengambil iktibar daripada dalam hidup. Mereka sanggup bertungkus
kisah Si Tanggang dengan ibunya agar tidak lumus demi menyekolahkan kita agar kita hidup
menerima nasib seperti Si Tanggang yang senang pada kemudian hari. Dalam hal ini, kita
seharusnya berusaha bersungguh-sungguh antara anak-anak dengan ibu bapa dapat
dalam mencapai kejayaan untuk membalas jasa menjamin keharmonian keluarga.
ibu bapa kita. Kita janganlah membiarkan hasrat
ibu bapa kita berkecai seperti kaca terhempas Akhir sekali, kita perlu mendoakan
ke batu. Hal ini akan meletakkan ibu bapa kita kesejahteraan hidup ibu bapa kita di dunia
dalam keadaan yang sedih sekiranya kita gagal dan di akhirat. Doa kita akan termakbul
menunaikan hasrat mereka. Mereka tidak sekiranya permintaan kita ikhlas. Bayangkanlah
mengharapkan wang ringgit daripada kita tetapi sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia,
hanya mendoakan agar kita menjadi insan yang adakah kita akan berpeluang untuk melihat
berilmu dan berguna serta dipandang mulia oleh mereka semula? Maksud Al-Quran ada
masyarakat. Ibu bapa akan berasa bangga dan menyatakan Dan ucapkanlah doa : Wahai
gembira apabila melihat anak- anak mereka Tuhanku, kasihanilah kedua-dua ibu
memperoleh segulung ijazah. Kita juga tidak bapaku, sebagaimana mereka mendidik dan
harus melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak mengasihani aku sewaktu aku kecil. Oleh
sihat. Kita harus mengikuti jalan yang betul itu, kita harus berdoa agar ibu bapa kita
untuk menjaga perasaan ibu bapa kita. Mereka dikurniakan dengan kesihatan yang baik dan
sudah tentu akan berasa sedih sekiranya melihat dipanjangkan umur. Bagi ibu bapa yang sudah
kita melakukan aktiviti yang tidak sihat. meninggal, kita juga boleh berdoa agar mereka
Tegasnya, kita harus belajar bersungguh- ditempatkan bersama-sama orang-orang yang
sungguh agar pengorbanan ibu bapa kita tidak mulia. Setiap anak digalakkan membaca ayat-
menjadi sia- sia. ayat suci al-Quran untuk disedekahkan kepada
arwah ibu bapa mereka. Orang India pula akan
Seterusnya, kita perlu meluangkan mengadakan upacara sembahyang pada setiap
masa bersama-sama ibu bapa kita. Walaupun ulang tahun kematian ibu bapa mereka. Bagi
sibuk dengan kerjaya, kita harus meluangkan masyarakat Cina, mereka akan menyembah roh
masa untuk bergaul dan beramah mesra dengan arwah ibu bapa dan nenek moyang mereka pada
mereka. Apabila semakin tua, ibu bapa kita setiap Tahun Baharu Cina dengan melawati
mudah diselubungi perasaan kesunyian. Pada kubur orang tua mereka. Dalam hal ini,
ketika inilah, mereka memerlukan teman untuk setiap agama menyeru kepada bangsanya untuk
berbual-bual. Kita seharusnya menemani berdoa agar roh ibu bapa mereka tenteram.
mereka ketika mereka berasa sunyi dan sepi.
Memang tidak dapat dinafikan apabila telah Berdasarkan perbincangan di atas,
berkerjaya, kita lebih banyak menghabiskan dapatlah disimpulkan bahawa anak-anak harus
masa dalam kerjaya. Namun begitu, pada masa melaksanakan kewajipan mereka dengan
lapang, kita perlu menziarahi mereka dan menjaga ibu bapa dengan baik. Selagi ibu bapa
berbual-bual dengan mereka. Ilmuwan Islam kita hidup di muka bumi ini, kita perlu
ada menyatakan sekiranya kita lupa akan memenuhi segala permintaan dan hajat mereka
jasa ibu bapa, maka kita juga telah lupa sebagai tanda menghargai pengorbanan mereka.
akan diri kita. Bagi anak-anak yang tinggal Hal ini kerana apabila mereka sudah tiada di
berjauhan, mereka boleh berhubung dengan ibu dunia, kita tidak berpeluang melakukan sesuatu
bapa mereka melalui telefon. Ketika berbual bagi membalas jasa kedua-dua orang tua kita.
dengan mereka, kita perlu menggunakan Ketika itu, kita akan menyesal
pertuturan yang bersopan dengan mereka agar namun pepatah menyatakan bahawa sesal
tidak menggores perasaan mereka. Bukan itu dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak
sahaja, kita juga boleh membantu ibu bapa kita berguna. Oleh itu, marilah kita menyahut
melakukan kerja-kerja rumah untuk slogan Sayangilah Ibu Bapa kita dan
meringankan beban mereka. Sebagai contoh, berbakti kepada ibu bapa kita agar hidup
kita boleh membantu ibu kita untuk memasak, diberkati.
mencuci pakaian, mengemas rumah dan
sebagainya. Jelasnya, komunikasi yang baik