Anda di halaman 1dari 9

FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN

PEMBENTUKANFALSAFAHPENDIDIKAN

Dari sudut sejarah, falsafahpendidikannegaralahirdaripadaprosesyangagakpanjangiaitusatu


proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia semenjak merdeka lagi. Umum mengetahui
bahawa falsafah pendidikan negara yang dirumuskan pada tahun 1988 dan disebut dalam Akta
Pendidikan1996berbunyi:

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi


individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan dirisertamemberisumbanganterhadapkeharmoniandankemakmuran
keluargamasyarakatdannegara.

Falsafah pendidikan negara ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan
negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam falsafah ini juga amat berkait rapat
dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia. Perbandingan falsafah
ini dengan resolusi atau konsensus sedunia Persidangan Dunia mengenai Pendidikan Muslim
Pertama yang diadakan di Jeddah, dari 31 Mac hingga 8 April 1977 tidak jauh berbeza,petikan
daripada ulasan Mohd Kamal Hassan (1988) dalam bukunya Pendidikan dan Pembangunan:
SatuPerspektifBersepadu.

Menurut beliau, pengisytiharan Makkah mengenai matlamat pendidikan adalah meliputi


perkembangan yang seimbang dalam keseluruhan peribadi insan melalui latihan rohaniahnya,
intelek, rasional, perasaan dan indera. Sumber kepada pendidikan berkenaan adalah sumber
wahyu dan akal sebagaimana yang diutarakan dalam konsensus Persidangan tersebut. Faktor
keseimbangan dan kesepaduan dalam resolusi ini dapat dimanifestasikan dalam falsafah
pendidikan negara yang dirumuskan 11 tahun kemudian. Sejarah pendidikan juga memainkan
peranan dalam membentuk falsafah berkenaan. Dalam Akta Pelajaran 1961 yang dilaksanakan
berdasarkan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 ada dinyatakan permulaan
kepada falsafah pendidikan negara. Walaupun begitu, ianya tidak luas dan hanya sesuai dengan
zamanpembangunannegarapadatahuntahun1970andan80an.

Dasar Pelajaran Kebangsaan lebih menjurus kepada usaha kerajaan menyatupadukan semua
kaum:
Tujuan Dasar Pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak
daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai
bahasa pengantar yang besar, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan
sertamertamelainkanhendaklahdiperbuatdenganberansuransur.
Penyata Razak 1956, Ordinan Pelajaran1957,LaporanRahmanTalib1960danAktaPendidikan
1961 yang memungkinkan lahirnya Dasar Pelajaran Kebangsaan ini boleh dirumuskan sebagai
milestonek epadazamanpengukuhandankemaskinidalamsistempendidikannegara.

Dasar Pelajaran Kebangsaan ini mula diolah kembali bagi menyesuaikan negara kita dengan
perkembangan zaman. Laporan Kabinet 1979 adalah permulaan kepada pembentukan falsafah
pendidikan negara yang lebih jelas. Sebahagian ciriciri Laporan Kabinet 1979 lebih banyak
menumpukan kepada penegasan kepada pendidikan asas 3M (Membaca, MenulisdanMengira),
pendidikankerohaniandankurikulumala,Malaysia.

Zaman pensejagatan atau globalisasi merupakan satu cabaran baru bagi sistem pendidikan kita.
Lahirnya Akta Pendidikan 1996 adalah satu sahutan kepada cabaran berkenaan. Buat pertama
kalinya, dapat dilihat pelbagai pengukuhan dan penegasan dilakukan oleh pihak kerajaan
termasuklah teras kepada sistem pendidikan iaitu falsafah pendidikan negara. Pendidikan
bertaraf dunia atau Malaysia sebagai pusat kecemerlangan dijadikan objektif sistem pendidikan
masakinisebagaimanamaksudbeberapaaktapendidikanyanglain.

Buat pertama kalinya, jelas menunjukkan bahawa bukan isuperpaduansahajasebagaiisuutama


yang perlu diselesaikan akan tetapi isu yang lebih global seperti keperluan guna tenaga dan
keterampilan ilmu yang sesuai dalam zaman. Apatah lagi, zamaninidikenalisebagaipermulaan
gelombang maklumat dan pengetahuan. Buat pertama kalinya juga, pendidikan swasta sebagai
rakan penyumbang dan ahli dalam sistem pendidikan kebangsaan diberikan perhatian yang
sewajarnya. Era pra1996, institusi pendidikan swasta boleh dianggap marginal dan tidak
diiktiraf.

Dalam zaman pengukuhan dan kemaskini, sistem pendidikan kebangsaan hanya merangkumi
institusi pendidikan yang ditubuh dan diurus oleh pihak kerajaan termasuk institusi pendidikan
vernakular. Dalam zaman pensejagatan ini, sistem pendidikan kita merangkumi pendidikan
prasekolah sehingga ke pendidikan tinggi awam dan swasta. Barangkali, inilah yang dikatakan
pendekatan perpaduan yang lebih relevan iaitu dengan merangkum semua bentuk dan peringkat
institusipendidikandalamnegarauntukdikawalseliasecaralebihmenyeluruhdanbersepadu.

BerikutdisenaraikanbeberapaperkarapentingyangterlaksanadalamAktaPendidikan1996:

(a)LandasandanwawasanpendidikanadalahberlandaskankepadaFalsafahPendidikanNegara,
(b) Sistem Pendidikan Kebangsaan didefinisikan secara jelas yang meliputi semua peringkat
termasuk prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, pendidikan pascamenengah dan
pendidikantinggi,
(c) Pengukuhan kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam sistem
pendidikankebangsaan,
(d)Pendidikanswastadikawalseliamelaluiaktalain,
(e)Kurikulumkebangsaandiperuntukan,
(f)Peruntukanpeperiksaanawamyangperludipatuhi,
(g)Bahasakebangsaansebagaimatapelajaranwajib,
(h)PeruntukanbahasaCina,TamildanbahasaOrangAsli,
(i)Tempohpendidikanrendahantara5hingga7tahun,
(j)Pendidikanlepasmenengah,
(k)Pendidikanteknikdanpoliteknikdipertingkatkan,
(l)Peruntukanpendidikankhas,
(m)Maktabmaktabpergururan,
(n)PengajaranAgamaIslamdanmoral

AnalisisFalsafahPendidikanKebangsaan

Dua aspek yang perlu ditekankan dalam menganalisis FPK iaitu cabangcabang falsafah dan
elemenelemenyangterkandung.AnalisisFPKmerujukkepadacabangcabangfalsafah:
CabangFalsafah CiriciriFPK Implikasi

Metafizik Menyeluruhdanbersepadu. Potensidankebolehan


Maksudnya:badanilmu individupentinguntuk
sejagatyangharusdiajaroleh berkembangsecara
gurudandipelajarioleh menyeluruhdan
murid bersepadu

Epistemologi Usahayangberterusan. Penyesuiandirimengikut


Maksudnya:ilmusentiasa peredaranzamandan
berubah, perkembangansemasa
Tiadailmumutlak amatpenting,misalnya
teknologimaklumat(ICT),
kekonomidan
sebagainya,
Perubahanilmuakan
menggalakkan
perkembangan
pengetahuandan
kemahirandiri,
Penekanankepada
pembelajaransepanjang
hayat

Aksiologi (i)Kepercayaandan Perananhubnganvertikal


kepatuahankepadaTuhan. (iaitu:individudengan
Maksudnya:lunsur Tuhan),
kewujudan,perananagama, Perananhubungan
(ii)Berakhlakmuliadan mendatar(iaitu:individu
betanggungjawab. denganoranglain,
Maksudnya:peranannilai individudenganalam
moral,etikadansahsiah sekeliling,
PenerimaanTuhansebagai
PencipytayangMahaEsa
Kepentinganpengajaran
agamadanmoral,
Fokuskepadapembinaan
insan,
Penekanankepada
perkembangansahsiah

Logik Berketerampilan. Keperluanprosedurkerja


Maksudnya:kepentingan yangsistematikdanbetul
penaakulansahdantidaksah. Pemupukankompetensidiri

AnalisisFPKyangmerujukkepadaelemenelemenyangterkandungpulaadalah:

ElemenelemenFPK Implikasi

Pendidikansuatuusahaberterusan Pendidikanadalahsuatuproses
pemerolehandanpemindahanilmu,
kemahirandannilaimurni,
Prosespemerolehandanpemindahan
berlangsungsecaraberterusanbermula
darikecilsehinggakeakhirhayat,
Pendidikanawalkanakkanakamatpenting
untukmembentukasassahsiah
kanakkanakyangberadadalam
lingkunganumurantarasatuhinggaenam
tahun,
Sahsiahyangdibentukakanterus
berkembangsepanjangtempoh
persekolahan,
Setelahtamatpersekolahan,setiapindividu
masihterusmeningkatkanilmu,
kemahirandanakhlakmereka,
Prosespendidikanyangberterusanbagi
membantuindividumenyesuaikandiri
denganpelbagaiperubahan.

Perkembanganpotensiindividu SetiapindividutelahdiberkatiTuhan
denganbakatdanpotensidankebolehan
yangmungkinterpendam,
Bakat,potensidankebolehanakanterjelma
melaluiinteraksisosialdenganoranglain
danalamsekeliling,
Pendidikanseharusnymemberipeluang
individuunbtukberkembangbakat,
potensidankebolehanmereka.

Perkembanganindividusecaramenyeluruh Bakat,potensidankebolehantidakboleh
danbersepadu dikembangkansecaraberasingan,
sebaliknyadihubungkaitataudiselaraskan
bagimengelakkanpertentanganantara
satusamalain,
Perkembangandanpeningkatan
seelokeloknyamerangkumiempataspek,
iaituintelek,rohani,emosidanjasmani.

Insanyangseimbangdanharmonis Amatpentingbagiindividumemiliki
ilmu(intelek),sahsiahyangbaik(emosi),
percayakepadaTuhansertamempunyai
akhlakyangbaik(rohani)dankesihatan
diriyangbaik(jasmani)
Keseimbanganantarakeempatempataspek
diatasakanmenghasilkanindividuyang
mampuhidupsecaraharmonisdengandiri
danoranglain,
Individusedemikianmemilikiketahanan
untukmenghadapisegalacabaranhidup
sertasanggupberhadapandenganapajua
masalahyangtimbul.

Unsurintelek Mempunyaikemahiranasa3M:membaca,
menulisdanmengira,
Seringberusahauntukmemperolehdan
mengembangilmuyangbenar,
Berkemahiranuntukberfikirsecarakreatif,
kritikaldanreflektif,
Sanggupuntukberkongsiilmudengan
oranglaindan
persekitaran(menyebarluaskanilmu)

Unsurrohani MenyedaridanpercayakepadaTuhan,
BersyukurdenganpemberianTuhan,
Berakhlakmuliadanberpegangkepada
nilainilaimurni.

Unsuremosi Mempunyaiemosiyangmatangdanstabil,
Memilikidanmemupukperasaankasih
sayang,
Mempunyaisifatkekitaandanperpaduan.

Unsurjasmani Menyedaritentangkepentingankesihatan
fizikal,
Mengembangkanbakatdankemahiran
teknikal,manipulatifdansosial,
Menggunakankemahirankecergasanfizikal
untukmemanfaatkanmasyarakat.

KepercayaandankepatuhankepadaTuhan MengakuitentangkewujudanTuhan,
MengakuiTuhansebagaiPenciptamanusia
danalam,
Menyedaribahawahukumdanfenomena
alammerupakanperaturanyang
ditetapkanolehTuhan,
Menyedaribahawaindividu
bertanggungjawabsepenuhnyakeatas
segalaperbuatandantindakannya,
Mengamalkansegalaajaranagamayang
dianuti

RakyatMalaysiayangberilmupengetahuan Cintaiilmupengetahuan
Berusahamemupukbudayailmudan
budayamembaca,
Mempunyaifikiranyangluasdanterbuka

RakyatMalaysiayangberketerampilan Mempunyaikecekapandankompetensidiri,
Berkebolehanuntukmenjalankantugas
dengansemprna,
Berpandanganjaundanberinisiatif,
Memupukpembawaandiriyangbaik

RakyatMalaysiayangberakhlakmulia Mempunyaiperwatakandiriyangbaik,
Berpegangkepadanilainilaimurnidan
moralsebagaiprinsiphidup.

RakyatMalaysiayangbertanggungjawab Bolehdipercayai
Menyedaribahawasetiaptugasdan
tanggungjawabmerupakanamanahdan
harusdilaksanakandenganbaik
Menjalankantugasdenganamanah,bersih
dancekap,
Mematuhiperaturandanundangundang
negara,
Berusahauntukmeningkatkandiri,
keluarga,masyrakat,agama,bangsadan
negara.

RakyatMalaysiayangberkeupayaan Berfikiranwarasdanberjiwatenang,
mencapaikesejahteraandiri Mempunyaidayaketahananyangkuat
untukmenghadapicabaranhidup.

RakyatMalaysiayangdapatmemberi Berusahauntukmemupukperpaduanrakyat
sumbanganterhadapkeharmoniandan melaluisifattoleransi,bertimbangrasa,
kemakmuranmasyrakatdannegara kekitaan,hormatmenghormatidan
sebagainya,
Berusahauntukmemajukanekonominegara
berdasarkandasardasaryangditetapkan,
Seringmengekalkankestabilanpolitikdan
keamanannegara,
Mematuhiperlembagaandanperaturan
negara,
Mempertahankanmaruahdiri,profesion,
agama,bangsadannegara.

Berkeupayaanmencapaikesejahteraandiri Mempunyaidayatahanfizikaldanmental
yangtinggi,
Berkebolehanuntukmengharungilikuliku
hidup

Sumbanganterhadapkeharmoniandan MenjadikanRukunegarasebagaiamalan
kemakmurankeluarga,masyarakatdannegara hidup,
Memupukkesefahamankeluarga,
Mematuhinormamasyarakat,
Cintakannegara.

ImplikasiFPKterhadapSistemPendidikanNegara

Hasil daripada pembelajaran dan pemahaman tentang FPK, dapat disimpulkan beberapa
implikasi terhadap sistem pendidikan negara. Pertama, FPK adalah satu dokumen rasmi yang
menggariskan hasrat Kerajaan terhadap sistem pendidikan negara ini serta matlamat pendidikan
dengan jelas. Oleh itu, kandungan FPK hendaklah dihayati dan diusahakan oleh kaum politik
pendidik bagi memastikan hasrat Kerajaan dan matlamat pendidikan tercapai. Dalam pada itu,
amat penting agar FPK dijadikan satu garis panduan danrujukankaumpendidiksemasamereka
melaksanakantugastugaspendidikansertafungsifungsipendidikanmasingmasing.

Kedua,parapendidikhendaklahmemainkanperananaktifdalammerealisasikanFPK.Dalamhal
tersebut, mereka hendaklah bersifat terbuka terhadap perubahan yang pesat dalam bidang sains
dan teknologi terutamanya dalam bidang Teknologi Maklumat danKomunikasi.Sehubunganitu
mereka seharusnya bersedia untuk menimba ilmu dan kemahirankemahiran baru berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran, kemudian berani dan sanggup melaksanakan inovasi
dalamprosespengajarandanpembelajaranbilikdarjahbagimatapelajaranyangdiajar.

Ketiga, para pendidik perlu menyedari hakikat bahawa tugas dan tanggungjawab mereka bukan
hanya terbatas dan tertumpu pada penyampaian ilmu dan kemahiran sahaja. Malahan
pembentukan modal insan itu juga perlu diberi perhatian yang serius. Adalah diharapkan agar
generasi muda menjadi individu yang berkembang secara menyeluruh dan seterusnya berupaya
menyumbangkan ilmu, kemahiran, masa dan tenaga mereka demi keluarga, masyarakat dan
negara.

Konklusinya, jelas terbukti bahawa sekiranya setiap pendidik berpegang kepada FPK dalam
menjalankan tugas dan tanggungjawab profesional mereka, sudah pasti matlamat dasar
pendidikannegaraakanmenjadisatukenyataandanbukanhanyasatuimpiansahaja.