Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK AMALAN ETIKA DAN DISIPLIN DALAM ORGANISASI

PENDIDIK DI SEKOLAH

Soal selidik ini adalah untuk keperluan tugasan latihan dan kerja bagi kertas
Pengurusan Sumber Manusia dalam Pendidikan(GGGC6493). Soal selidik ini
bertujuan untuk mengkaji amalan etika dan disiplin guru serta faktor kemerosotan
etika dan disiplin guru sekolah rendah. Segala maklumat akan dirahsiakan dan akan
digunakan bagi kepentingan kajian sahaja.

BAHAGIAN A : DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

Jantina : Lelaki / Perempuan

Bilangan tahun mengajar :

1-5 6-10 11-15 16-20 20 ke atas

BAHAGIAN B : SOALAN AMALAN ETIKA PENDIDIK DI SEKOLAH RENDAH

Tandakan ( / ) pada ruangan pilihan.

Skala
Sangat Sederha Sanga
Item Tidak
tidak na setuju t
setuju
setuju setuju setuju
1. Etika amat penting dalam
pekerjaan saya.
2. Setiap guru perlu
mengamalkan amalan
beretika.
3. Kesan daripada amalan tidak
beretika adalah memudaratkan
4. Pekerjaan saya banyak
melibatkan etika.
5. Saya sentiasa menghadapi
dilema dalam membuat
keputusan beretika.
BAHAGIAN C : SOALAN AMALAN DISIPLIN PENDIDIK DI SEKOLAH RENDAH

Tandakan ( / ) pada ruangan pilihan.

Skala
Sangat Sederha Sanga
Item Tidak setuj
tidak na t
setuju u
setuju setuju setuju
1. Saya ada panduan bagi
mengatasi masalah disiplin
ketika bekerja(Buku Peraturan
Am)
2. Saya mempunyai latihan yang
cukup dalam mengurus disiplin
ketika bekerja.
3. Kursus-kursus bercorak disiplin
sentiasa dianjurkan oleh
Kementerian/JPN/PPD/Sekolah
4. Saya mengkaji dan
memperkemas peraturan-
peraturan disiplin yang sedia
ada.
5. Saya memiliki kemahiran yang
mantap dalam mengurus
pembangunan sahsiah dan
disiplin kendiri.

BAHAGIAN D : FAKTOR KEMEROSOTAN ETIKA DAN DISIPLIN GURU SEKOLAH


RENDAH

Tandakan ( / ) pada ruangan pilihan.

Skala
Sangat Sederha Sanga
Item Tidak setuj
tidak na t
setuju u
setuju setuju setuju
1. Masalah peribadi
2. Tekanan kerja (lambakan kerja)
3. Hubungan dan pengurusan
dalam organisasi
4. Persekitaran kerja
5. Kepuasan kerja (minat)