Anda di halaman 1dari 5

SINOPSIS

Tajuk Jurnal : Stres Kerja Guru: Punca, Kesan Dan Strategi Tindak Balas.

Penulis : Sapora Sipon.

Sumber : Jurnal dalam Prosiding Seminar Profesion Perguruan

Jurnal yang bertajuk Stres Kerja Guru: Punca Dan Strategi Tindak Balas adalah
sebuah jurnal yang membincangkan tentang masalah stres yang dihadapi guru sama
ada semasa berada di sekolah atau di luar waktu bekerja. Jurnal ini juga merupakan
sebuah kajian yang mengandungi 10 muka surat dan diperolehi daripada Prosiding
Seminar Profesion Perguruan. Tujuan jurnal ini ditulis adalah untuk melaporkan hasil
kajian yang dibuat penulis tentang stres guru, punca dan strategi untuk menangani
stres tersebut. Jurnal tersebut juga telah memuatkan beberapa data hasil kajian penulis
mengenai tahap tekanan emosi dalam kalangan guru dan punca-punca yang
menyebabkan kes burnout guru.
ULASAN KTITIS

Jurnal yang ditulis oleh Sapora Sipon ini membincangkan tentang isu stres dalam
kalangan guru yang semakin menular hari demi hari. Sebelum itu, penulis telah
membincangkan tentang peranan pendidikan yang meruapakan agenda utama negara
bagi melahirkan modal insan di negara ini selaras dengan keperluan semasa
pembangunan negara. Mutu pendidikan yang cemerlang adalah disebabkan produktiviti
dan semangat gigih daripada warga pendidik untuk membantu negara mencapai
matlamat Wawasan 2020.

Namun matlamat tersebut tidak mungkin akan tercapai sekiranya guru


mengalami tekanan kerja dan seterusnya tidak dapat melepasi cabaran pendidikan
pada masa kini. Penulis menyatakan bahawa stres dalam kalangan guru merupakan
halangan kepada produktiviti kerja yang baik dan memberi kesan fizikal serta
psikologikal guru. Akibat stres, seseorang guru atau pekerja itu akan mempunyai
masalah ketidakhadiran ke sekolah, moral pekerja rendah, kemalangan kerja dan
produktiviti menurun.

Menurut Barling (1990), stres juga dilihat sebagai punca kepada penurunan
kualiti kerja dan keinginan meninggalkan pekerjaan. Menurut penulis, Malaysia sebagai
sebuah negara pesat membangun perlu menghadapi pelbagai perubahan dan
perkembangan dari aspek ekonomi, sosial dan teknologi.

Justeru, guru juga perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang selari
dengan kepesatan bidang pendidikan. Penulis membincangkan tugas guru untuk
menanam kebolehan berdikari kepada pelajar dalam usaha mereka memperolehi
pengetahuan. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan yang seiring dengan
perkembangan teknologi dan proses globalisasi telah mewujudkan stres dalam
kalangan guru. Guru-guru berada dalam dilema memandangkan guru terpaksa memikul
berbagai permintaan seperti permintaaan daripada masyarakat.

Di antara sebab utama kajian ialah kerana peningkatan ketidakhadiran kerja,


pusingganti yang tinggi dan persaraan awal. Selain itu, stres merupakan penyebab
kepada masalah kesihatan mental dan fizikal serta boleh mempengaruhi keberkesanan
hubungan guru dengan pelajar seterusnya mutu pendidikan. Penulis juga menjelaskan
tentang kesan panjang stres yang tidak dikawal iaitu mengakibatkan burnout dalam
kalangan guru. Aspek penting dalam kajian stres adalah ia memerlukan perhatian
serius kepada kemahiran berdaya tindak kerana ia memainkan peranan penting dalam
kerjaya guru. Guru akan sukar untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti tinggi
sekiranya mereka menghadapi tekanan di tempat kerja.

Pada pandangan saya, saya amat menyokong pernyataan penulis bahawa


pengurusan stres guru adalah sangat penting kerana ia memberi kesan kesihatan
kepada guru tersebut. Pada masa sekarang, beberapa program pengurusan stres
bertujuan untuk menangai stres kerja yang berterusan, membantu guru mengurangkan
stres di tempat kerja. Pendidikan stres dan latihan pengurusan stres berfungsi dalam
membantu individu untuk mengenalpasti symptom stres. Banyak kaedah pengurusan
stres di Barat yang terbukti berkesan yang menggunakan pelbagai orientasi dan
pendekatan.

Pengurusan stres merupakan proses peribadi dan mesti bersesuaian dengan


gaya dan keadaan diri sendiri. Pengurusan stres merupakan satu disiplin diri bagi
seseorang guru. Pengurusan stres berkesan bergantung kepada diri seseorang, iaitu
sejauh mana seorang itu teguh dalam menguruskannya untuk mencapai hasrat yang
diingini. Pengurusan stres melibatkan dua dimensi, iaitu pengurusan stres untuk diri
guru sendiri dan menanamkan aspek kepentingan mengurus stres dalam sanubari
pelajarnya. Guru yang berkualiti merupakan guru yang bersedia dengan perancangan
stres yang bijak dan akan melaksanakan tugas dengan baik dan berjalan dengan
lancar.

Pada pandangan saya sebagai contoh dalam aspek pengurusan stres untuk diri
individu, seseorang guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran mengikut
tempoh masa dengan baik agar tidak menambahkan lagi bebanan semasa mengajar.
Dengan mengurus stres yang telah ditetapkan oleh individu itu sendiri, produktiviti akan
meningkat manakala jika guru stres, guru tidak mempunyai akauntabiliti terhadap
tugasnya. Pelajar juga akan menghadapi stres jika tidak diuruskan dengan baik.
Dengan mengurus stres secara bijak, guru dapat mengelakkan berlakunya kejadian
yang tidak diingini, seperti murid-murid yang berbuat bising dan bertingkah laku nakal di
dalam bilik darjah.

Dalam pada itu, melalui konsep akauntabiliti keguruan, guru yang mempunyai
akauntabiliti terhadap diri sendiri harus berpengetahuan luas dan berketerampilan
dalam bidang mata pelajaran yang diajar. Guru yang berkesan akan sentiasa
mengemaskini diri tentang perkembangan baharu. Oleh itu, guru itu akan terus
meneroka dan mencari ilmu baharu serta pengetahuan kandungan pedagogi dalam
bidangnya agar tidak berlakunya stres yang dihadapi.

Di samping itu, pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak, perbezaan individu


dan pedagogi am perlu dikuasai oleh guru agar dapat menangani pengajaran dan
pembelajaran pelajar pada pelbagai tahap kebolehan dan kecenderungan. Guru yang
profesional telah melalui latihan formal untuk memperoleh seni pengajaran. Antara
kemahiran yang perlu ada pada guru adalah cara penyampaian maklumat secara
berkesan, kemahiran interpersonal, pengurusan bilik darjah, pengurusan disiplin,
proses dinamika kumpulan, cara motivasi pelajar dan penglibatan pelajar dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.

Guru harus menggunakan amalan-amalan pengajaran dan memilih bahan-bahan


untuk semua pelajar dari pelbagai bangsa, jantina, etnik, agama, kebolehan, tingkah
laku atau kepercayaan. Guru perlu membentuk pelbagai kemahiran agar dapat
mempercepat pembelajaran pelajar di samping mewujudkan persekitaran bilik darjah
yang kondusif, selamat dan suasana sosioemosi yang sesuai. Guru mempunyai
akauntabiliti terhadap prestasi pelajar dan perlu memberikan penjelasan jika
pencapaian akademik pelajar merosot.

Menurut Murphy (1998) menjelaskan program stres telah menghasilkan kesan


positif jika dapat disesuaikan dengan keperluan tempatan. Berdasarkan kenyataan
penulis, kejayaan pengurusan stres guru di tempat kerja ialah melalui kajian-kajian yang
dijalankan oleh Turner & Clannay (1998) yang menkaji keberkesanan jenis model
kaunseling kelompok, terapi nasional emotif dan pemusatan klien. Salah satu cara
untuk mengenalpasti tahap stres di tempat kerja ialah melalui odit stres. Odit stres
digunakan untuk tujuan baseline, menentukan sikap pekerja dan untuk memberi
maklumat sebelum intervensi dilaksanakan.

Penulis juga membincangkan kajian yang dibuat terhadap 110 orang guru
dengan menggunakan skala Sumber Stres mengandungi 61 item yang dibahagikan
kepada enam sub-skala iaitu faktor intrinsik kerja, peranan pengurusan, hubungan
dengan orang lain, kejayaan dan pencapaian, struktur dan iklim organisai dan
halangan-halangan kerja rumah. Hasil keputusan kajian tersebut, didapati punca stres
tertinggi ialah disebabkan peranan pengurusan.

Seterusnya punca disebabkan hubungan kerja rumah, struktur klimaks


organisasi, perhubungan dengan orang lain, faktor intrinsik kerja serta kerjaya dan
pengurusan. Kajian tersebut juga telah menghasilkan rumusan guru wanita dan lelaki
menunjukkan perbezaan punca stres berdasarkan 6 sub-skala tersebut. Kajian yang
dibuat ke atas 110 orang guru memang ramai tetapi penulis sangat bersungguh-
sungguh untuk mengkaji cabaran yang dihadapi guru. Sahsiah dan usaha bersungguh-
sungguh penulis ini seharusnya patut dicontohi dan dipuji.

Secara rumusannya, masalah stres akan berkurangan jika guru mempunyai


akauntabiliti terhadap profesionnya dan hal ini akan dapat meningkatkan tahap
profesionalisme keguruan. Jika guru menghayati segala yang diamanahkan, maka
semua warga guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugasnya dengan
penuh komitmen tanpa stres. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru
merangkumi akuantabilitinya terhadap diri sendiri, pelajar, ibu bapa dan profesion
keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar
menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan.