Anda di halaman 1dari 99

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

SAINS SUKAN

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KANDUNGAN

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Kata Pengantar ix
Pendahuluan xi
1. Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sukan Tingkatan 4 1

2. Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sukan Tingkatan 5 47

iii
RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
KATA PENGANTAR
Ma t a p e la j ar an Sa i ns Su k an be r t u ju a n me mb e r i
Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g p e ng e ta hu a n, k e ma h ir an d an p e ng a la ma n as as
me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g S a i ns Su k an k ep a da mur i d a g ar a ma l a n da l a m
b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n b i d an g s u ka n d a pa t me mb a nt u mer e ka da l a m
s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n p er s e d ia an di b i da n g k er jay a b er s es u ai a n
me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i d e ng a n p er ke mb a ng a n p es a t s u k an d i ne ga r a .
s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d Ma t a p e la j ar an in i j ug a b er t u j ua n me mb e r i
ke -2 1 . k e s e da r a n k e pa da mur i d t en ta n g k ep e nt i ng a n
s a ins d al a m s u ka n. Pe n g a jar a n dan
Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n p e mb e l a jar a n di r a nc a n g s up ay a d a pa t
p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i me l a h i r ka n mu r id y an g b i ja k me n ja g a
dan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a .
me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n
d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id . Da l a m me n y e d ia k a n Hur a ia n S u k at an Pe l a j ar a n
Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u ini b any a k p i ha k ter l i b at t er ut a ma gu r u ,
me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv er s i t i s er t a pe g aw a i
p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . K e me n t er ia n Pe n di d i k an , d a n in d iv id u y a n g
mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u.
Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n
p e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i K e p ad a s e mu a p i ha k y a n g te l a h me mb e r i k a n
p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it u s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a da n te na g a
k e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar , s eh i ng g a t er has i l ny a Hu r a i a n Su k at a n Pe l a jar a n
p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i , ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n
k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i , s et i ng g i- t in gg i pe n gh ar ga a n d an uc a p an ter i ma
p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a n k a s ih .
s ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i
d a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n i
d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p
d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t
me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n
d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
x
PENDAHULUAN
Kandungan Sukatan Pelajaran Sains Sukan
Matlamat
Sukatan Pelajaran Sains Sukan disusun mengikut empat
Sains Sukan bertujuan untuk melahirkan murid yang tunjang utama iaitu :
menguasai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman asas 1. Tunjang 1: Pengenalan Sains Sukan
sains sukan melalui amalan teori dan praktis dalam bidang i. Konsep
sukan serta memupuk dan meningkatkan pengayaan nilai ii. Sejarah Perkembangan
sebagai persediaan di bidang kerjaya. iii. Pengurusan Sukan
iv. Psikologi Sukan
Objektif v. Sosiologi Sukan

Membolehkan murid : 2. Tunjang 2: Anatomi dan Fisiologi


i. memperoleh pemahaman tentang fungsi tubuh badan i. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi
secara saintifik semasa melakukan pergerakan; ii. Sistem Rangka
ii. menghayati perlakuan pergerakan fizikal terhadap iii. Sistem Otot Rangka
kehidupan dan kesihatan diri; iv. Sistem Saraf
iii. mengaplikasi prinsip latihan bagi meningkatkan v. Sistem Kardiovaskular
komponen kecergasan; vi. Sistem Respiratori
iv. memahami proses fisiologi yang memberi kesan vii. Sistem Endokrina
terhadap pencapaian sukan; viii. Sistem Tenaga
v. memahami prinsip asas kecederaan sukan dan
aplikasinya dalam aktiviti fizikal; dan 3. Tunjang 3: Persediaan Fizikal
vi. merancang pemakanan yang sesuai berdasarkan i. Pengenalan Kecergasan
keperluan latihan dan pertandingan. ii. Prinsip Latihan Fizikal
iii. Kaedah Latihan Fizikal
iv. Pemakanan Sukan
Huraian Sukatan Pelajaran Sains Sukan v. Perancangan Program Latihan
Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk vi. Penilaian Kecergasan
kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 dan vii. Keselamatan dan Kecederaan Sukan
5, serta Buku Sumber Tingkatan 4 dan 5.

xi
xii
Bidang / Unit Hasil Cadangan Akti viti
Tunjang 4: Lakuan Motor dan Biomekanik Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran
i. Asas Kawalan Motor
ii. Perkembangan Motor
iii. Pembelajaran Kemahiran Motor
iv. Asas Biomekanik
Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan
Status Mata Pelajaran subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.
i. Mata pelajaran ini ditawarkan sebagai mata pelajaran Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut
elektif Kumpulan Teknologi untuk murid Tingkatan 4 kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.
dan 5
ii. Masa yang diperuntukkan ialah sebanyak empat waktu Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu
(40 minit x 4 waktu) seminggu. Aras 1, 2 dan 3.
iii. Peperiksaan berpusat diperingkat Sijil Pelajaran x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat
Malaysia mengikut surat Lembaga Peperiksaan Bil. LP dilakukan oleh semua murid
SPPP/16/6.44 Jld.6 (24) bertarikh 11 November 2000 x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi
sesetengah murid.
Kandungan Buku Ini x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan
menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang
Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Sains mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.
Sukan untuk sekolah menengah.
Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran
Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan
merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2
dengan lebih tepat dan berkesan. dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid
menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan
Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan kreativitinya.
mengikut tiga lajur seperti berikut : Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk
oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau
menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

xiii
xiv
Cadangan Agihan Tajuk Sains Sukan

Tunjang Tajuk Tingkatan 4 Tingkatan 5


1
PENGENALAN SAINS SUKAN 1. Konsep X
2. Sejarah Perkembangan X
3. Pengelolaan Sukan X X
4. Psikologi Sukan X
5. Sosiologi Sukan X
2
ANATOMI DAN FISIOLOGI 1. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi X
2. Sistem Rangka X
3. Sistem Otot Rangka X
4. Sistem Saraf X
5. Sistem Kardiovaskular X
6. Sistem Respiratori X
7. Sistem Endokrina X
8. Sistem Tenaga X X
3
PERSEDIAAN FIZ IKAL 1. Pengenalan Kecergasan X
2. Prinsip Latihan Fizikal X
3. Kaedah Latihan Fizikal X
4. Pemakanan Sukan X
5. Perancangan Program latihan X
6. Penilaian Kecergasan X
7. Keselamatan dan Kecederan Sukan X
4
LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK 1. Asas Kawalan Motor X X
2. Perkembangan Motor X X
3. Pembelajaran Kemahiran Motor X X
4. Asas Biomekanik X X

xv
xvi
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
OBJEKTI F AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid dapat :

1. Menerangkan konsep sains sukan dan mengaitkan kepentingannya dalam kehidupan harian serta prestasi sukan;

2. Memilih sistem pertandingan yang bersesuaian dengan bilangan penyertaan pasukan dan kemudahan yang ada;

3. Menyatakan kepentingan pengetahuan psikologi sukan dalam peningkatan kendiri dan prestasi fizikal;

4. Menerangkan fungsi sistem tubuh dalam pergerakan fizikal;

5. Menjelaskan kesan latihan terhadap fisiologi tubuh badan;

6. Memahami konsep kecergasan fizikal dan menyatakan komponen-komponen kecergasan berasaskan kesihatan dan
lakuan motor;

7. Menghuraikan prinsip-prins ip latihan fizikal serta menjelaskan kepentingan mematuhi prinsip;

8. Membandingkan latihan aerobik dengan latihan anaerobik dan memberikan contoh-contoh aktiviti bagi kedua-dua
latihan;

9. Menjelaskan keperluan nutrien dan pemakanan seimbang kepada prestasi atlet; dan

10. Mengaitkan konsep asas kawalan motor dengan penghasilan pergerakan .

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
TUNJANG 1 : PENGEN ALAN S AINS S UKAN

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Konsep M urid boleh :

1.1 Definisi sains sukan Aras 1 x M encari maklumat daripada pelbagai sumber
x M enyatakan maksud sains sukan seperti internet dan media massa
1.2 Kepentingan sains sukan x M enyatakan kepentingan sains
daripada aspek : sukan x M embincangkan kepentingan sains sukan
1.2.1 Prestasi sukan x M enyatakan Dasar Sukan Negara
1.2.2 Kesihatan x M embincangkan Dasar Sukan Negara dalam
1.2.3 Rekreasi Aras 2 kumpulan
1.2.4 Ekonomi x M enghuraikan Dasar Sukan Negara
1.2.5 Kerjaya x M engaitkan kepentingan sukan
dengan kehidupan harian.
1.3 Dasar Sukan Negara
x M enyenaraikan contoh-contoh
1.3.1 Sukan untuk semua aktiviti Sukan untuk semua dan
1.3.2 Sukan untuk Sukan untuk kecemerlangan.
kecemerlangan
Aras 3
x M embanding dan membezakan di
antara Sukan untuk semua dan
Sukan untuk kecemerlangan.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.4 Etika dalam sukan Aras 1 x Perbincangan kaitan etika dalam sukan bagi
x M enyatakan kepentingan atlet, pegawai dan penonton
1.4.1 Semangat kesukanan mematuhi peraturan dan undang-
1.4.2 M ematuhi peraturan undang dalam sukan x M enonton tayangan video pertandingan
dan undang-undang permainan terpilih bagi mengesan amalan
pertandingan Aras 2 beretika dalam sukan
1.4.3 M enghormati dan patuh x M enerangkan etika dalam sukan
kepada keputusan x M emberi contoh aktiviti-aktiviti x M enyaksikan pertandingan permainan terpilih
yang dapat meningkatkan bagi mengamalkan etika dalam sukan
patriotisme dalam sukan
1.5 Patriotisme melalui sukan x M encipta lagu berunsurkan semangat
x Semangat cintakan negara kesukanan
x M alaysia Boleh Aras 3
x Sukan Untuk Negara x M enentukan perbezaan x M enerangkan nilai-nilai patriotisme dalam
tingkahlaku yang beretika dan sukan berdasarkan slogan M alaysia Boleh
tidak beretika dan M ajulah Sukan Untuk Negara

x M enyampaikan syarahan bertemakan


semangat cintakan negara dalam sukan

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Sejarah Perkembangan M urid boleh :


Aras 1
2.1 Sejarah perkembangan Sains x M enyatakan sejarah perkembangan x M embincangkan sejarah sains sukan di
Sukan sains sukan peringkat antarabangsa dan M alaysia

Aras 2 x Bercerita berkaitan sumbangan sains sukan


x M enjelaskan pertubuhan sains terhadap kemajuan di peringkat antarabangsa
sukan dan M alaysia
x M engetahui pertubuhan Sains
Sukan dan peranan pertubuhan di x M enyediakan satu projek tentang
peringkat antarabangsa dan perkembangan sains sukan di M alaysia
M alaysia
x M encari maklumat daripada pelbagai sumber
Aras 3
x M elaporkan perkembangan x M embincangkan skim persijilan kejurulatihan
pengajian Sains Sukan di Institut kebangsaan
Pengajian Tinggi M alaysia.
2.2 Skim Persijilan Kejurulatihan Aras 1
Sukan Kebangsaan x M enerangkan ketiga-tiga tahap
skim persijilan kejurulatihan Sukan
x Tahap 1 - Pengetahuan asas Kebangsaan
sains sukan
x Tahap 2 - Pengetahuan Aras 2
khusus aspek x M enjelaskan sekurang-kurangnya
sains sukan dua objektif Skim Persijilan
x Tahap 3 - Kajian dalam Kejurulatihan Sukan Kebangsaan
Sukan

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3 Pengajian sains sukan di institut Aras 1 x Perbincangan berkaitan kursus sains sukan
pengajian tinggi di M alaysia x M enyenaraikan program sains dan prospek pemeringkatan pengajian yang
yang menawarkan program sains sukan yang ditawarkan di institut ditawarkan di institut pengajian tinggi
sukan pengajian tinggi
2.3.1 Kursus-kursus yang x M elayari laman web www.moe.gov.my
ditawarkan di bawah x M engenal pasti peluang-peluang
program sains sukan kerjaya yang berkaitan x Lawatan ilmiah ke Institut Pengajian Tinggi
2.3.2 Peringkat pangajian : M alaysia
x Diploma
x Sarjana M uda x M enjalankan kerja projek tentang peluang
x Sarjana kerjaya dalam sains sukan
x Kedoktoran

2.4 Sains Sukan dan Kerjaya

x Peluang pekerjaan
x Peluang melanjutkan
pelajaran
x Sumber pendapatan

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pengurusan S ukan

3.1 Pengenalan Aras 1 x Perbincangan tentang fungsi pengurusan dan


x M enyatakan definisi pengurusan pengelolaan sukan.
3.1.1 Definisi Pengurusan dan pengelolaan sukan.
Sukan x M enulis karangan tentang kepentingan
Aras 2 pengelolaan sukan.
3.1.2 Fungsi Pengurusan x M enjelaskan fungsi pengurusan
Sukan sukan
x M enghuraikan kepentingan
3.1.3 Definisi Pengelolaan pengelolaan sukan.
Sukan

3.1.4 Kepentingan
Pengelolaan Sukan

3.2 Sistem Pertandingan Aras 1


x M engenalpasti sistem pertandingan x M enyediakan / membuat jadual pertandingan
3.2.1. Kejohanan bagi pertandingan terpilih
Aras 2
3.2.2. Liga x M emberi contoh jadual x Kajian kes sistem pertandingan
pertandingan bagi permainan
(i) Liga 4 kumpulan terpilih x Perbincangan tentang kelebihan dan
(ii) Liga 3 kumpulan kekurangan sesuatu sistem pertandingan
(iii) Liga 2 kumpulan Aras 3
(iv) Liga 1 kumpulan x M embanding dan membezakan
kelebihan dan kekurangan setiap

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.2.3. Kalah mati sistem pertandingan

(a) Kalah mati sekali


(b) Kalah mati 2 kali

3.2.4 Cabar M encabar

(a) Tangga
(b) Piramid
(c) Corong

3.3 Peraturan Am Pertandingan Aras 1


x M enyatakan peraturan am x M encari maklumat dari media cetak dan
3.3.1 Kepentingan pertandingan M SSM media elektronik berkaitan peraturan am
Peraturan pertandingan M SSM .
Aras 2
3.3.2 Pertimbangan x M enyenaraikan peraturan-peraturan x M enyediakan buku skrap.
M embuat Peraturan am pertandingan M SSM
x M embincangkan peraturan-
3.3.3 Peraturan Am peraturan am M SSM
Pertandingan M SSM
Aras 3
(i) Undang- x M enjelaskan faktor-faktor yang
undang dipertimbangkan semasa membuat
peraturan.
(ii) Kelayakan x M enerangkan kepentingan undang-
- peserta undang dan peraturan pertandingan.
- sekolah

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

- negeri

(iii) Had umur


peserta
- sekolah
rendah
- sekolah
menengah
- kiraan umur
- bukti
pengesahan
umur

(iv) Pendaftaran
x Pendaftaran
kontigen:-
- bilangan
pegawai
- bilangan
peserta
- juruiring
wanita

(v) Pakaian
x Pakaian
semasa
pertandingan:-
- acara
padang
9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

- acara
gelanggang
- acara
artistik
(gimnastik
dan akuatik)

(vi) Bantahan
- bertulis
- tempoh tamat
bantahan
- wang
pertaruhan
bermain
dalam
bantahan

(vii) Lembaga
tatatertib
- AJK tatatertib
dan tanggung
jawab.

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Psikologi Sukan M urid boleh : x M encari maklumat berkaitan psikologi sukan


daripada media cetak dan media elektronik
4.1 Asas Psikologi Sukan Aras 1
x M endefinisikan psikologi sukan x Temu bual dengan psikologis sukan
4.1.1 Konsep psikologi sukan x M enjelaskan skop bidang
(i) Definisi psikologi psikologis sukan x M enyediakan folio
sukan x M engenal pasti komponen yang
(ii) Skop psikologi sukan. saling berinteraksi dalam prestasi x M enerangkan peranan psikologi sukan dari
manusia aspek pendidikan, penyelidikan dan klinikal
4.1.2 Peranan psikologis sukan.
Aras 2 x Perbincangan tentang komponen kognitif,
(i) Pendidik psikologis x M enghuraikan peranan yang perlakuan dan emosi bagi meningkatkan
sukan dimainkan oleh psikologis sukan prestasi sukan melalui keratan akhbar
(ii) Penyelidik psikologis
sukan Aras 3
(iii) Psikologis sukan x M embezakan peranan yang
klinikal dimainkan oleh pendidik psikologis
sukan, penyelidik psikologis sukan
dan psikologis sukan klinikal
4.1.3 Kaitan antara psikologi x M embezakan peranan psikologis
sukan dengan prestasi sukan dan jurulatih mental

Hubung kait antara


komponen kognitif dan
emosi dengan prestasi

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.2 M otivasi Aras 1 x Sumbang saran dalam kumpulan tentang


x M endefinisikan konsep motivasi bentuk motivasi yang sering diterima oleh
4.2.1 Konsep motivasi x M enyatakan ganjaran positif dan atlet.
(i) Definisi ganjaran negatif
Arah dan intensiti yang x M encari maklumat berkaitan sumber-sumber
berkait dengan usaha Aras 2 motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik
x M enerangkan sumber-sumber melalui temu bual, pemerhatian, soal selidik
(ii) Sumber motivasi: motivasi dari segi intrinsik dan dan media massa
(a) Intrinsik ekstrinsik.
(b) Ekstrinsik x M enyatakan kepentingan kata-kata x Sumbang saran dalam kumpulan tentang
rangsangan diri untuk bentuk motivasi yang sering diterima oleh
4.2.2 M otivasi dan ganjaran memotivasikan diri atlet
Kesan pengaruh motivasi
ke atas prestasi individu Aras 3 x Pertandingan mencipta logo, slogan dan hasrat
x M embezakan sumber-sumber pasukan dalam aktiviti dinamika kumpulan
4.2.3 Kemahiran memotivasikan motivasi
diri x M embezakan kesan ganjaran positif x M emberi penerangan maksud logo dan
(i) Penetapan matlamat dan ganjaran negatif matlamat kumpulan
(ii) Kata-kata rangsangan
diri x M enyediakan kata-kata rangsangan dan
penetapan matlamat kendiri jangka masa
pendek, jangka masa sederhana, jangka masa
panjang

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.3 Kebimbangan Aras 1 x Sumbang saran tentang kebimbangan


x M endefinisikan kebimbangan
4.3.1 Konsep kebimbangan x M enyenaraikan kemahiran x M enemu bual atlet dan jurulatih untuk
(i) Definisi mengawal kebimbangan mendapatkan reaksi tentang kebimbangan
(ii) Jenis-jenis kebimbangan x M endefinisikan atribusi
x M enyenarai dimensi penyebab x M empraktikkan dua kemahiran mengawal
4.3.2 Proses tafsiran kebimbangan atribusi kebimbangan.
x
x Perbincangan perkaitan antara kognitif, sikap,
4.3.3 Kemahiran mengawal Aras 2 keyakinan, perlakuan dan motivasi
kebimbangan x M enyenaraikan situasi yang boleh
(i) M enggunakan latihan menyebabkan kebimbangan. x M endapatkan maklumat tentang faktor
kemahiran psikologi kejayaan dan kegagalan atlit dalam sukan.
x M enilai atribusi berdasarkan tiga
(a) Terapi pernafasan
dimensi penyebab
(b) Pemusatan x M embincangkan kesan atribusi terhadap
(c) Teknik releksasi motivasi.
Aras 3
(d) Visualisasi
x M embezakan di antara
x M endapatkan maklumat tentang kejayaan dan
kebimbangan tret dengan kegagalam atlet melalui pelbagai media
kebimbangan seketika
4.4 Atribusi
4.4.1 Konsep Atribusi x M emilih kemahiran yang sesuai
dengan diri sendiri dalam mengawal
4.4.2 Dimensi penyebab atribusi kebimbangan
x M engaitkan atribusi dengan
4.4.3 Kesan atribusi motivasi

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.5 Keagresifan Aras 1 x Sumbang saran mengenai keagresifan dalam


x M endefinisikan keagresifan sukan
4.5.1 Konsep keagresifan x M enyenaraikan ketiga-tiga jenis
keagresifan x M engumpul laporan dari pelbagai media
4.5.2 Klasifikasi keagresifan x M enyenaraikan ketiga-tiga tentang insiden keagresifan dalam sukan
klasifikasi keagresifan dalam buku skrap
(i) Keagresifan ketara
(ii) Keagresifan Aras 2 x M engumpul maklumat mengenai faktor-
instrumental x M enjelaskan peranan faktor-faktor faktor yang mempengaruhi keagresifan dari
(iii) Assertif keagresifan aspek fisiologikal dan faktor semasa melalui
media cetak dan media elektronik
Aras 3
4.5.3 Faktor-faktor yang x M embezakan ketiga-tiga jenis x Perbincangan tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keagresifan mempengaruhi keagresifan.
keagresifan
(i) Faktor psiko-
fisiologikal
(ii) Faktor semasa

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4

TUNJANG 2 : ANATOMI D AN FIS IOLOGI

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pengenalan Anatomi dan Fisiologi M urid boleh :

1.1 Sains anatomi dan fisiologi Aras 1 x Sesi soal jawab mengenai sains anatomi dan
x M endefinisikan sains anatomi dan fisiologi
1.2 Organisasi struktur manusia fisiologi x M embuat rujukan mengenai fungsi sistem-
x M engenalpasti struktur dan fungsi sistem tubuh melalui media cetak atau media
Kajian tentang struktur dan sistem-sistem tubuh elektronik
fungsi tubuh x M elengkapkan carta
Aras 2 x M odel tubuh manusia
1.2.1 Sistem-sistem tubuh : x M enjelaskan hubung kait antara
(i) Integumentari sistem-sistem tubuh Catatan :
(kulit) x M enjelaskan struktur-struktur dan Tumpuan kepada sistem berikut
(ii) Rangka fungsi sistem-sistem tubuh 1. Rangka
(iii) Otot 2. Otot
(iv) Saraf 3. Saraf
(v) Endokrina 4. Endokrina
(vi) Kardiovaskular 5. Kardiovaskular
(vii) Limfatik 6. Respiratori
(viii) Respiratori
(ix) Pencernaan
(x) Urinari
(xi) Reproduktif

1.2.2 Hubung kait antara


sistem-sistem tubuh

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Sistem Rangka M urid boleh : x M elabel gambarajah berkaitan tulang-tulang


dan struktur sokongan
2.1 Komponen sistem rangka Aras 1
2.1.1 Tulang-tulang x M engenal pasti komponen- x Perbincangan dalam kumpulan mengenai
2.1.2 Struktur sokongan komponen sistem rangka fungsi sistem rangka
(i) Ligamen x M enyenaraikan komponen-
(ii) Kartilej komponen sistem rangka
(iii) Sendi
Aras 2
x M enerangkan fungsi sistem rangka
2.2 Fungsi sistem rangka x M emberikan contoh tulang-tulang
x Sokongan bagi setiap klasifikasi tulang
x Perlindungan
x Pergerakan Aras 3
x Pembentukan sel darah x M engklasifikasikan tulang-tulang
x Penyimpanan mineral mengikut bentuk
kalsium dan fosfat

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3 Klasifikasi tulang


2.3.1 Tulang panjang x M elakar dan melabel jenis-jenis tulang
(i) Tangan :Humerus
radius dan x M enyediakan folio
ulna
(ii) Kaki :Femur, tibia
dan fibula
(iii) Badan :Klavikel
2.3.2 Tulang pendek
(i) Tangan :Karpal
metakarpal dan
falanges
(ii) Kaki : tarsal
(kalkaneus dan
falanges
(metatarsal)
2.3.3 Tulang leper
(i) Kepala :
tulang-tulang pada
tengkorak
(ii) Badan : Sternum,
skapula, pelvik
2.3.4 Tulang tak sama bentuk
Badan :
- Servikal
- Lumbar
- Sakrum
- Koksiks

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.4 Struktur tulang panjang Aras 1 x Perbincangan dalam kumpulan mengenai


x M enerangkan struktur tulang model struktur tulang panjang
2.4.1 Epifisis panjang
2.4.2 Diafisis x M enyatakan kesan kekurangan x Soal jawab berkaitan sel-sel tulang dan
2.4.3 Periosteum mineral, vitamin dan hormon ke osifikasi tulang
atas tumbesaran tulang
2.5 Perkembangan tulang x M eneliti model tulang-tulang panjang kanak-
Aras 2 kanak dan dewasa
2.5.1 Pembentukan tulang x M enghuraikan proses
2.5.2 Tumbesaran tulang pembentukan tulang x Perbincangan berdasarkan gambarajah
2.5.3 Keperluan mineral, x M enerangkan arah tumbesaran berkaitan arah tumbesaran tulang dan
vitamin dan hormon tulang keperluan untuk tumbesaran tulang secara
x M emberi contoh-contoh keperluan normal seperti garam mineral, vitamin dan
untuk tumbesaran tulang hormon

Aras 3
x M embezakan struktur tulang
panjang antara kanak-kanak dengan
dewasa

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.6 Jenis-jenis sendi Aras 1 x M encari maklumat berkaitan fungsi dan


x M enamakan sendi tubuh struktur sendi-sendi tubuh
2.6.1 Berdasarkan fungsi berdasarkan fungsi
x Tanpa gerak x M enamakan sendi tubuh x Bersoal jawab mengenai jenis-jenis
(synarthroses) berdasarkan struktur pergerakan
x Gerakan terhad
(amphiarthroses) Aras 2 x Demonstrasi jenis-jenis pergerakan
x Gerakan bebas x M engenal pasti jenis-jenis sendi
(diarthroses) sinovial
Jenis-jenis sendi x M engenal pasti jenis-jenis
sinovial pergerakan sendi
x Engsel
x Paksi Aras 3
x Gelungsur x M embezakan sendi-sendi tubuh
x Pelana berdasarkan fungsi dan struktur
x Lesung x M emberi contoh pergerakan sendi
x Kondil dalam aktiviti harian dan sukan

2.6.2 Berdasarkan struktur


x Sendi fibrous
x Sendi cartilagenous
x Sendi sinovial

2.6.2 Jenis-jenis pergerakan


x Pergerakan linear
- meluncur (gliding)

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Pergerakan bersudut
- fleksi
- ekstensi
- abduksi
- adduksi
- sirkumduksi

x Putaran
- rotasi
- supinasi
- pronasi

x Pergerakan khusus
- inversi
- eversi
- depresi
- elevasi
- dorsi-fleksi
- plantar-fleksi

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Sistem Otot Rangka M urid boleh :

3.1 Pengenalan Aras 1 x M encari maklumat berkaitan komponen-


x M enyenaraikan komponen- komponen dan fungsi otot melalui media
3.1.1 Komponen-komponen : komponen otot cetak dan media elektronik
x Fiber otot x M engenalpasti jenis-jenis otot dan
x Tisu penghubung lokasi x M enerangkan komponen-komponen otot dan
x Tendon fungsinya berdasarkan gambarajah
3.1.2 Fungsi otot : Aras 2
x M enghasilkan x M enerangkan fungsi-fungsi otot x M elabel jenis-jenis otot seperti otot rangka,
pergerakan otot licin dan otot kardiak berdasarkan
x M engekalkan postur Aras 3 gambarajah
x M enstabilkan sendi x M embezakan antara otot dan
x M enghasilkan haba tendon

3.2 Jenis-jenis otot


x Otot rangka
x Otot licin
x Otot kardiak

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.3 Ciri-ciri otot rangka Aras 1 x M embincangkan ciri-ciri otot rangka


x M enyenaraikan ciri-ciri otot
3.4 Otot-otot rangka yang utama rangka yang utama x M emadan dan melabel lokasi otot rangka
x M enamakan dan mengenalpasti yang utama
3.5 Lekatan otot lokasi otot
x Lekatan proksimal x M enamakan lokasi lekatan x M encari maklumat berkaitan lekatan otot
x Lekatan distal proksimal dan distal bagi otot- proksimal dan lekatan distal melalui media
otot utama cetak dan media elektronik
3.6 Interaksi otot-otot dalam x M enyatakan interaksi otot dalam
pergerakan rangka pergerakan rangka x M embincangkan lokasi lekatan proksimal dan
distal
3.6.1 Saling tindakan otot- Aras 2
otot: x M enerangkan lekatan proksimal x M enggunakan model untuk mengenal pasti
x Agonis dengan lekatan distal lekatan otot
x Antagonis x M enerangkan peranan otot dalam
x Sinergis x Perbincangan berkaitan interaksi otot dalam
pergerakan
3.6.2 Peranan otot dalam pergerakan rangka
pergerakan Aras 3
x M embezakan antara lekatan x Demonstrasi pergerakan yang menunjukkan
peranan otot
proksimal dengan lekatan distal
x M embezakan tindakan-tindakan
otot

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.7 Penguncupan Otot Rangka


Aras 1
3.7.1 Jenis-jenis penguncupan x M engenal pasti jenis fiber otot x M enerangkan jenis-jenis penguncupan otot
otot yang digunakan bagi sesuatu
(i) Isometrik pergerakan x Demonstrasi pergerakan tertentu yang
(ii) Isotonik x M enyatakan ciri fiber otot sentak melibatkan penguncupan otot
(iii) Isokinetik cepat dan sentak lambat
x M encari maklumat berkaitan jenis fiber otot
3.7.2 Contoh-contoh Aras 2 yang digunakan bagi sesuatu pergerakan
pergerakan yang x M emberi contoh-contoh
melibatkan setiap jenis pergerakan yang melibatkan setiap x Lawatan ke kelab-kelab kecergasan
penguncupan otot jenis penguncupan otot rangka
rangka
3.7.3 Halaju penguncupan Aras 3
(i) sentak cepat (fast x M embezakan jenis-jenis
twitch) penguncupan otot
(ii) sentak lambat (slow
twitch)

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Sistem S araf M urid boleh :

4.1 Klasifikasi sistem saraf Aras 1 x M embincangkan sistem saraf pusat dan sistem
x M enyatakan organisasi sistem saraf saraf periferi
4.1.1 Sistem saraf pusat
x M engklasifikasikan sistem saraf
(i) Otak x M enggunakan model sistem saraf
(ii) Saraf tunjang x M enjelaskan fungsi sistem saraf
4.1.2 Sistem saraf periferi x M enamakan struktur neuron
x Perbincangan mengenai fungsi sistem saraf
(i) Sensori (aferen)
berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui
(ii) M otor (eferen)
Aras 2 media cetak dan media elektronik
(a) Somatik
(b) Autonomik x M enghuraikan urutan proses sistem
saraf apabila menerima rangsangan x M encari maklumat daripada pelbagai media
4.2 Fungsi sistem saraf x M enerangkan fungsi dendrit, akson
dan badan sel. x M embincangkan dan penerangan berkaitan
x M engintegrasikan dendrit, akson dan badan sel
rangsangan yang
diterima Aras 3
x M elakar dan melabel struktur neuron
x M enterjemah x M embanding dan membezakan di
rangsangan antara sistem saraf pusat dan sistem
saraf periferi
x M encetuskan
pergerakan motor
x M enyimpan maklumat
x M enjana pemikiran dan
idea
4.3 Struktur neuron
(i) Dendrit
(i) Akson
(ii) Badan sel

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.4 Sinaps dan transmisi impuls M urid boleh :


x M erujuk pelbagai media tentang sistem
4.4.1 Definisi sinaps Aras 1 saraf
4.4.2 Proses transmisi impuls x M endefinisikan sinaps
dari neuron ke neuron x M endefinisi persimpangan saraf x M enggunakan perisian CD bertajuk Virtual
otot Physiology Lab

4.5 Persimpangan saraf otot Aras 2 x M embincangkan proses transmisi impuls


x M enerangkan proses transmisi dari neuron ke otot
4.5.1 Definisi persimpangan impuls dari neuron ke neuron
saraf otot x M enerangkan proses transmisi
4.5.2 Proses transmisi impuls impuls dari neuron ke otot.
dari neuron ke otot
Aras 3
x M enjelaskan sinaps dan transmisi
impuls.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

8. Sistem Tenaga M urid boleh :

8.1 Pengenalan sistem tenaga Aras 1 x M embincangkan konsep tenaga, bentuk-


x M enyatakan konsep tenaga bentuk tenaga dan kepentingan tenaga untuk
(i) Konsep tenaga x M engenalpasti bentuk-bentuk aktiviti sel-sel otot dengan menggunakan
(ii) Bentuk-bentuk tenaga tenaga gambarajah
(iii) Tenaga untuk aktiviti sel-
sel otot Aras 2 x M encari maklumat lanjut berkaitan tenaga
x Penguraian Adenosina x M enerangkan tenaga yang melalui media cetak dan media elektronik
Trifosfat (ATP) digunakan untuk aktiviti manusia
x M enerangkan bentuk tenaga yang x M enerangkan proses penghasilan adenosina
8.2 Pembentukan Adenosina digunakan untuk aktiviti fizikal. trifosfat
Trifosfat (ATP) x M enjelaskan penghasilan tenaga
(i) Sistem anaerobik alaktik daripada penghuraian ATP. x M embincangkan sistem anaerobik laktik dan
(ATP-PC) sistem aerobik bagi menghasilkan adenosina
(ii) Sistem anaerobik laktik Aras 1 trifosfat
(anaerobic x M enyatakan sumber tenaga untuk
glycolysis/asid laktik) membina ATP x M enyatakan jenis makanan yang
(iii) Sistem aerobik (oksigen) menyumbang tenaga untuk menghasilkan
x M enerangkan cara ATP dihasilkan
ATP
Aras 2
x M embanding dan membezakan tiga
cara ATP dihasilkan

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4

TUNJANG 3 : PERS EDIAAN FIZIKAL

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pengenalan Kecergasan M urid boleh :


Aras 1 x Perbincangan konsep kecergasan keseluruhan
1.1 Konsep kecergasan x M endefinisikan kecergasan fizikal,
keseluruhan mental, sosial, emosi dan rohani x M encari maklumat daripada pelbagai media
1.1.1 Kecergasan fizikal x M enerangkan kepentingan
1.1.2 Kecergasan mental kecergasan fizikal x M elakukan kecergasan fizikal berdasarkan
1.1.3 Kecergasan sosial x M enyatakan komponen-komponen kesihatan dan lakuan motor.
1.1.4 Kecergasan emosi kecergasan berasaskan kesihatan dan
1.1.5 Kecergasan rohani lakuan motor

Aras 2
1.2 Kecergasan fizikal x M enjelaskan kepentingan
1.2.1 Definisi kecergasan kecergasan keseluruhan
1.2.2 Komponen x M enerangkan perkaitan antara
kecergasan fizikal kecergasan fizikal, mental, sosial,
berdasarkan kesihatan emosi dan rohani
lakuan motor x M enyatakan kaitan antara
komponen-komponen

Aras 3
x M embanding komponen-komponen
kecergasan fizikal
x M embanding dan membezakan
kecergasan fizikal berasaskan
kecergasan kesihatan dan
kecergasan lakuan motor.
27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Prinsip latihan fizikal


Aras 1
2.1 Prinsip bebanan x M enjelaskan prinsip latihan fizikal x Perbincangan prinsip latihan fizikal
2.2 Prinsip perbezaan x M enerangkan prinsip latihan fizikal
individu x M encari maklumat daripada pelbagai sumber
2.3 Prinsip kekhususan Aras 2
2.4 Prinsip kebolehbalikan x M enghuraikan prinsip latihan x M elayari laman web
2.5 Prinsip kepelbagaian fizikal
latihan (variability) x M enjelaskan kepentingan mematuhi x M enyediakan folio
prinsip.
x Perbincangan latihan aerobik dan anaerobik.
3. Kaedah Latihan Fizikal Aras 1
x M enyatakan kaedah kaedah latihan x M enunjuk cara latihan fizikal aerobik dan
3.1 Pengenalan fizikal anarobik.
3.2 Kaedah latihan aerobik
3.3 Kaedah latihan anaerobik Aras 2 x M encari maklumat daripada pelbagai media
3.4 Kaedah latihan litar x M enerangkan aktiviti latihan aerobik
3.5 Latihan bebanan (weight dan latihan anaerobik
training)
3.6 Perbandingan antara Aras 3
latihan aerobik dan
x M embandingkan latihan aerobik
anaerobik
dengan latihan anaerobik
x M embandingkan cara lakuan latihan
bebanan untuk mencapai kesan-
kesan berlainan

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Pemakanan Sukan M urid boleh :

4.1 Definisi pemakanan sukan Aras 1 x Perbincangan tentang beberapa faktor dietari
4.1.1 Kepentingan x M endefinisikan pemakanan sukan yang boleh memberi kesan kepada prestasi
pemakanan kepada x M enyatakan kepentingan pemakanan atlet. Contohnya :-(i) menghilangkan lebihan
prestasi atlet. kepada prestasi atlet lemak badan boleh meningkat keberkesanan
x M enyatakan konsep pemakanan biomekanikal.(ii) memakan karbohidrat
4.2 Keperluan nutrien dan seimbang semasa senaman untuk menyelenggara tahap
pemakanan seimbang x M enyenaraikan nutrien-nutrien gula dalam darah.
4.2.1 Nutrien essential dan makanan
bukan essential x M enamakan kumpulan makanan x Perbincangan tentang Dietary References
4.2.2 Panduan piramid berdasarkan panduan piramid Intakes(RDI) bagi beberapa nutrien essential
makanan makanan dan bukan essential
x M enyatakan definisi tenaga dan
ukuran tenaga x M elukis piramid makanan
x M enamakan makanan yang sesuai
x Perbincangan tentang sistem tenaga dan
diambil sebelum, semasa dan selepas
sumbangan setiap sistem tenaga dalam sukan
pertandingan
tertentu
x M endefinisikan bantuan ergogenik
x Perbincangan tentang keperluan tenaga dan
Aras 2
4.3 Tenaga bagi manusia sumber tenaga bagi aktiviti berbeza ( dari
4.3.1 Definisi dan ukuran x M enjelaskan keperluan nutrien dan rehat sehingga aktif)
tenaga pemakanan seimbang kepada
4.3.2 Simpanan tenaga prestasi atlet. x Perbincangan tentang sumber-sumber
dalam badan x M enjelaskan keperluan kumpulan makanan yang berunsurkan karbohidrat,
4.3.3 Sistem tenaga makanan berdasarkan acara sukan lemak dan protein
4.3.4 M etabolisme semasa yang berkaitan
rehat dan senam x M enjelaskan sistem tenaga dan
simpanan tenaga yang diperlukan
29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.4 Karbohidrat, lemak dan dalam acara sukan yang berkaitan x M enyimpan diari pemakanan seharian dan
protein x M enjelaskan keperluan serta seminggu serta menganalisa corak
4.4.1 Karbohidrat kepentingan air dan elektrolit pemakanan masing-masing
(i) Jenis-jenis x M enjelaskan isu-isu pemakanan
(ii) Fungsi sukan x Perbincangan tentang fungsi vitamin dan
(iii) Keperluan x M enjelaskan kesan bantuan mineral dan dosej yang bersesuaian untuk
semasa senam ergogenik kepada prestasi sukan membantu pemakanan dalam sukan.
4.4.2 Lemak
(i) Jenis-jenis Aras 3 x Perbincangan tentang keperluan dan
(ii) Fungsi x M enghubungkaitkan keperluan kepentingan air dan elektrolit.
(iii) Keperluan nutrien dengan acara sukan yang
semasa senam berkaitan x Perbincangan tentang kawalan suhu badan
4.4.3 Protein x M erancang satu program pemakanan dan kepentingan pengambilan air pada selang
(i) Jenis-jenis dalam latihan dan pertandingan yang kerap semasa latihan dan pertandingan
(ii) Fungsi
(iii) Keperluan x M enyediakan folio tentang pemakanan
semasa senam sebelum, semasa dan selepas pertandingan

4.5 Vitamin dan mineral x M erancang program pemakanan dalam


4.5.1 Jenis dan keperluan latihan dan pertandingan tokokan
karbohidrat, lemak dan diet protein tinggi
yang membantu prestasi fizikal
4.6. Air dan elektrolit
4.6.1 Keperluan dan x M enyimpan buku skrap tentang isu-isu
kepentingan pemakanan sukan.
4.6.2 Penyelenggaraan
suhu badan x Perbincangan tentang kepentingan
pemakanan bagi atlet wanita dari segi
kandungan karbohidrat, lemak dan mineral

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.7 Pemakanan sebelum, semasa (terutamanya kalsium dan ferum) untuk


dan selepas latihan dan mengelak gejala female athlete triad
pertandingan
4.7.1 Isu-isu pemakanan x Perbincangan tentang diet alternatif yang
sukan : female athlete triad, boleh mengganti nutrien yang tidak didapati
vegetarianism melalui unsur haiwan dalam diet seorang
vegetarian
4.8 Bantuan ergogenik dalam
pemakanan x Perbincangan tentang jenis-jenis bantuan
4.8.1 Jenis-jenis bantuan ergogenik dan kelebihannya yang dijangka
ergogenik serta menekankan keburukan.

x Perbincangan tentang keperluan tokokan


vitamin dan risiko pengambilan yang
berlebihan

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4

TUNJANG 4 : LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.0. Asas Kawalan Motor M urid boleh :

1.1. Definisi kawalan motor Aras 1 x M encari maklumat berkaitan kawalan motor
x M endefinisikan kawalan motor melalui media cetak dan media elektronik
(i) Bidang pengajaran x M enjelaskan proses kawalan postur
pergerakan manusia dan pergerakan x M embincangkan proses kawalan motor
mengenai mekanisme berdasarkan maklumat yang diperoleh
biologi yang
bertanggungjawab atau Aras 2
berperanan dalam x M engaitkan kawalan postur dengan
menghasilkan lakuan penghasilan pergerakan
motor.
(ii) M enjelaskan :
(a) Kawalan postur dan
pergerakan
(iii) Kawalan pergerakan
dicapai menerusi
interaksi semua jenis
lakuan motor yang
mampu dihasilkan oleh
sistem biologi

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.2 Jenis lakuan motor Aras 1 x M embincangkan ciri lakuan motor tanpa
1.2.1 Lakuan motor tanpa x M enyatakan jenis-jenis lakuan motor kemahiran (involuntari) dan lakuan motor
kemahiran x M engenalpasti pergerakan berkemahiran (voluntari)
x Semua lakuan involuntari dan pergerakan voluntari
motor yang x M enyenaraikan contoh pergerakan x M enunjuk cara pergerakan involuntari dan
dihasilkan secara involuntari dan pergerakan voluntari voluntari
luar kawalan atau
involuntari, pelaku Aras 2 x M enjalankan eksperimen refleks tendon
tidak mampu x M enghuraikan mekanisme pergerakan patela
memilih atau involuntari dan pergerakan voluntari
memodifikasi
lakuan yang Aras 3
terhasil x M embeza dan membandingkan
x Lakuan dikenali pergerakan involuntari dan voluntari
sebagai pergerakan
involuntari

1.2.2 Lakuan motor


berkemahiran
x Lakuan motor yang
dihasilkan apabila
pelaku memilih
atau menentukan
untuk melakukan
pergerakan
x Lakuan dikenali
sebagai pergerakan
voluntari

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Semua lakuan dalam pergerakan Aras 1 x Gerakerja kumpulan bagi mengenal pasti
voluntari dikelaskan sebagai x M engenalpasti kemahiran generik dan jenis pergerakan kemahiran generik dan
pergerakan berkemahiran. kemahiran berobjektif kemahiran berobjektif dengan menunjuk cara
x M enyenaraikan kemahiran generik beberapa contoh yang sesuai dalam sukan
Pergerakan voluntari dikategorikan dan kemahiran berobjektif
kepada 2 kemahiran: x M engenal pasti pergerakan lokomotor x M enunjuk cara beberapa contoh kemahiran
(i) Kemahiran generik dan bukan lokomotor generik dan kemahiran berobjektif
(ii) Kemahiran berobjektif x M enyenaraikan pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor x M embuat rujukan di perpustakaan

Kemahiran generik dan berobjektif x Perbincangan pergerakan lokomotor dan


terdiri daripada pergerakan : Aras 2 bukan lokomotor dan memberi beberapa
x M enerangkan ciri-ciri kemahiran contoh yang sesuai
(i) Lokomotor generik dan kemahiran berobjektif
Jenis pergerakan yang x M enerangkan ciri-ciri pergerakan x Demonstrasi contoh pergerakan lokomotor
membolehkan sesaran dan bukan lokomotor
lokomotor dan bukan lokomotor
jasad secara mendatar
seperti berjalan, berenang
dan berbasikal Aras 3
(ii) Bukan Lokomotor
x M embanding dan membezakan
Pergerakan bukan
kemahiran generik dan kemahiran
lokomotor ialah jenis
berobjektif
pergerakan yang tidak
x M embanding dan membezakan
menghasilkan sesaran
pergerakan lokomotor dan bukan
jasad secara mendatar
lokomotor
seperti menangkap bola
dan lompat setempat

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3. Pengelasan Kemahiran M otor


Aras 1 x Gerak kerja kumpulan bagi mengenal pasti
Terdapat 3 jenis klasifikasi
x M enyatakan ciri kemahiran motor kriteria ketepatan lakuan, kriteria ciri
pergerakan kemahiran pergerakan dan kriteria stabiliti persekitaran
kasar dan motor halus
berdasarkan kriteria yang
berbeza : x M embincangkan beberapa contoh bagi
Aras 2
1.3.1 Kriteria I Ketepatan x M engenal pasti kriteria dan menjelaskan kemahiran motor kasar dan
lakuan pengelasan kemahiran motor kemahiran motor halus
Pergerakan berdasarkan x M enyenaraikan contoh-contoh
ketepatan lakuan kemahiran motor kasar dan x M enjalankan tunjuk cara kemahiran motor
menghasilkan pergerakan kemahiran motor halus kasar dan motor halus (memberi tumpuan
motor kasar dan kepada kriteria pengelasan yang digunakan)
kemahiran motor halus Aras 3
x M embanding dan membeza
kemahiran motor kasar dan
kemahiran motor halus

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3.2 Kriteria II Ciri-ciri Aras 1 x M embincangkan ciri-ciri pergerakan


Pergerakan x M enyenaraikan contoh-contoh kemahiran diskrit, kemahiran berterusan dan
Pengelasan ini berpandukan kemahiran diskrit, terus dan bersiri kemahiran bersiri dengan memberikan
bagaimana sesuatu x M engenalpasti ciri-ciri pergerakan beberapa contoh yang sesuai
kemahiran itu dimulakan diskrit, terus dan bersiri
serta berakhir iaitu sama ada x M enyenaraikan aktiviti kemahiran bersiri
dikawal oleh pelaku ataupun Aras 2
luar kawalan pelaku seperti : x M emberi contoh kemahiran motor
diskrit, terus dan bersiri
(i) Kemahiran diskrit
(ii) Kemahiran terus Aras 3
(iii) Kemahiran bersiri x M embanding dan membezakan
kemahiran motor diskrit, terus dan
bersiri

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3.3 Kriteria III - Stabiliti Aras 1


Persekitaran x M enyatakan ciri kemahiran luar x M embincangkan kemahiran terkawal dan
Pengelasan kemahiran kawal dan terkawal kemahiran luar kawal dengan menyenaraikan
berdasarkan keadaan beberapa contoh pergerakan yang melibatkan
persekitaran di mana Aras 2 kedua-dua kemahiran tersebut
kemahiran dihasilkan dalam x M emberikan contoh-contoh
suasana yang dinamik kemahiran luar kawal dan terkawal x M embincangkan aktiviti luar kawal dan
(berubah-ubah) atau stabil terkawal
(tidak berubah-ubah) Aras 3
x M embanding dan membezakan
(i) Kemahiran luar kawal kemahiran luar kawal dan terkawal
(open skill) kemahiran yang
dihasilkan dalam suasana yang
berubah-ubah dan
dipengaruhi oleh faktor luaran
seperti bermain badminton,
perahu layar dan menjaga gol

(ii) Kemahiran terkawal


(closed skill) kemahiran
yang dihasilkan dalam suasana
stabil dan dipengaruhi oleh
faktor dalaman seperti
bermain bowling dan melontar
peluru

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.0. Perkembangan Motor


Aras 1 x M encari maklumat berkaitan perkembangan
2.1. Definisi Perkembangan x M endefinisi perkembangan motor motor melalui media cetak dan media
M otor elektronik
Aras 2
Bidang pengajaran x M enerangkan proses perkembangan x M embincangkan proses perkembangan
pergerakan manusia yang motor motor
berfokus kepada perubahan
dari segi keupayaan kawalan
dan prestasi motor yang
berlaku sepanjang hayat

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.2. Peringkat Perkembangan


Kemahiran M otor Aras 1 x M enerangkan prinsip cephalo- caudal dan
x M enyatakan prinsip perkembangan proksimo distal
2.2.1 Prinsip motor
perkembangan motor. x M engenalpasti tingkat pencapaian x M embincangkan tingkat-tingkat pencapaian
Terbahagi kepada 2 motor motor semasa proses perkembangan yang
prinsip dan berfokus berlaku selepas dua tahun kelahiran
pada perkembangan x M encari maklumat di perpustakaan dan
yang berlaku pada 2 laman web
tahun pertama Aras 2 M elayari laman web www.educ.upm.my/~khairi
selepas kelahiran x M enerangkan prinsip-prinsip
perkembangan motor x M enonton video yang berkaitan
Prinsip I x M enghuraikan tingkat-tingkat
Perkembangan atas pencapaian motor
ke bawah
(cephalo-caudal)

Prinsip II
Perkembangan
tengah ke tepi
(proksimo-distal)

2.2.2 Tingkat-tingkat pencapaian


motor
Fokus kepada perkembangan
yang berlaku dalam tempoh 2
tahun kelahiran iaitu daripada
lahir sehingga keupayaan untuk
bergerak tanpa sokongan

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Tingkat pencapaian motor dilihat x M enonton video peringkat perkembangan


dalam aspek berikut : bayi

x Kawalan postur :
x Keupayaan lokomotor :
x Keupayaan bukan lokomotor :

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.0. Pembelajaran Kemahiran M urid boleh :


Motor
Aras 1 x M encari maklumat daripada media cetak dan
3.1. Definisi Pembelajaran x M endefinisi pembelajaran kemahiran media elektronik berkaitan pembelajaran
Kemahiran M otor motor kemahiran motor
Bidang pengajian pergerakan x M engenalpasti jenis-jenis lengkok x M embincangkan lengkok pembelajaran
manusia yang berfokus pembelajaran kemahiran dan prestasi motor
kepada perubahan dari segi
keupayaan kawalan dan Aras 2
prestasi motor yang berlaku x M embuat inferens proses
hasil proses fizikal seperti pembelajaran berdasarkan lengkok
praktis dan latihan pembelajaran kemahiran dan prestasi
x Lengkok pembelajaran motor
kemahiran dan prestasi x M enghuraikan ciri-ciri setiap lengkok
motor pembelajaran
Ciri-ciri perubahan yang
berlaku dalam pencapaian
kemahiran boleh dijelaskan
menerusi lengkok
pembelajaran kemahiran
dan prestasi motor seperti
berikut :

Lengkok lurus (linear)

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Lengkok cembung
(negatively accelerated)

Lengkok cengkung
(positively accelerated)

Lengkok S

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.2. Pembolehubah Pembelajaran M urid boleh :


Kemahiran M otor x M enerangkan pembolehubah-pembolehubah
Aras 1 pembelajaran motor bagi mengklasifikasikan
3.2.1 Perbezaan individu x M engenalpasti pembolehubah perbezaan individu dan aspek-aspek
berdasarkan pembelajaran kemahiran motor perbezaan individu
Taksonomi x M enyatakan jenis-jenis pemindahan
Fleishman (1972) pembelajaran x M enjalankan latihan amali bertajuk
Keupayaan Dexterity
(i) Keupayaan Aras 2
persepsi motor x M enerangkan aspek-aspek perbezaan x M enerangkan jenis-jenis pembelajaran
(ii) Kecekapan individu dengan memberikan contoh-contoh situasi
fizikal x M enerangkan ciri-ciri perbezaan setiap jenis pemindahan pembelajaran
individu
3.2.2 Pemindahan Pembelajaran x M embanding dan membezakan jenis- x M enjalankan latihan amali bertajuk:
Pembolehubah pengaruh jenis pemindahan pembelajaran Amali 1: Pemindahan positif dalam
pengalaman pembelajaran yang pembelajaran kemahiran motor diskrit
x M enghuraikan konsep pemindahan
lepas ke atas proses dalam pembelajaran motor
pembelajaran yang sedang x Amali 2: Pemindahan negatif dalam
berlangsung Aras 3 pembelajaran kemahiran motor diskrit
x M engklasifikasikan perbezaan
Jenis-jenis pemindahan
individu
pembelajaran yang umum:
x M embanding dan membezakan jenis-
jenis pemindahan pembelajaran
(i) Pemindahan positif
(ii) Pemindahan negatif
(iii) Pemindahan sifar

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.0. Asas Biomekanik M urid boleh:

4.1 Ciri-ciri sistem mekanikal Aras 1 x M encari maklumat mengenai sistem tuas
jasad x M endefinisi tuas rangka melalui media cetak dan media
x M enyenaraikan jenis-jenis tuas elektronik
4.1.1 Sistem tuas rangka
Aras 2 x M enjalankan latihan amali jenis-jenis tuas
(i) Definisi tuas x M emberi contoh tuas anatomi dan anatomi dan mekanikal
Satu struktur tegar mekanikal
(rigid) yang
bergerak pada satu Aras 3
titik tetap x M embanding dan membezakan ciri-ciri
(ii)Tuas anatomi dan klasifikasi tuas
mekanikal x M engaitkan fungsi setiap klasifikasi
Palang tulang tuas dengan pergerakan jasad
Fulkrum sendi
Daya
penguncupan otot
Beban rintangan/
kerja

(iii) Klasifikasi tuas


Kelas Pertama
Kelas Kedua
Kelas Ketiga

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.2 Deskripsi pergerakan asas M urid boleh :

(i) Keupayaan mekanikal Aras 1 x M embincangkan ciri-ciri sistem mekanikal


adalah hasil daripada x M enyenaraikan ciri-ciri sistem jasad
pergerakan sendi mekanikal jasad
(ii) Putaran pada paksi x M engenal pasti pergerakan asas sendi x Demonstrasi pergerakan asas sendi
dihasilkan oleh
penguncupan otot Aras 2 x M enjalankan latihan amali
x M emberi contoh jenis-jenis
(i) Fleksi pergerakan asas sendi x M engenalpasti pergerakan
(ii) Ekstensi
(iii) Hiperektensi
(iv) Abduksi
(v) Aduksi
(vi) Rotasi
(vii) Elevasi
(viii) Sirkumduksi

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 4
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.2.1 Pergerakan linear Aras 1 x Sumbang saran mengenai pergerakan linear


(i) Definisi pergerakan x M endefinisikan pergerakan linear dan dan pergerakan bersudut bagi tujuan
linear rotasi perbandingan dan mengenal pasti
(ii) Pergerakan rektilinear x M engenalpasti sifat-sifat pergerakan perbezaannya serta sifat-sifat kedua-dua
(iii) Pergerakan kurvilinear linear dan rotasi pergerakan tersebut
(iv) Sifat-sifat pergerakan
linear
Aras 2
x M emberi contoh pergerakan linear
4.2.2 Pergerakan rotasi dan rotasi
(i) Definisi pergerakan x M enyenaraikan sifat-sifat pergerakan
rotasi linear dan rotasi
(ii) Pergerakan rotasi
(iii) Pergerakan rotasi Aras 3
paksi dalaman x M embanding dan membezakan
(iv) Pergerakan rotasi paksi pergerakan linear dan rotasi
luaran

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
OBJEKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 5, murid dapat:

1. Mengelola pertandingan sukan dengan mengaplikas ikan pengetahuan pengurusan sukan;

2. Memahami maksud sosiologi sukan serta dapat membincangkan isu-isu dalam sukan;

3. Menerangkan fungsi sistem-sistem tubuh badan dalam pergerakan fizikal;

4. Menghubungkaitkan kesan fisiologi semasa pergerakan fizikal;

5. Menjelaskan kesan latihan terhadap fisiologi tubuh badan;

6. Mengelolakan ujian kecergasan yang bersesuaian mengikut komponen tertentu;

7. Menguruskan kecederaan sukan dalam situasi perlawanan;

8. Merancang program latihan berdasarkan periodisasi latihan;

9. Memahami konsep kemahiran motor dalam menguasai pembelajaran motor; dan

10. Mengaplikasikan aspek biomekanik dalam pergerakan fizikal.

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
TUNJANG 1 : PENGEN ALAN S AINS S UKAN

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pengurusan S ukan x HSP Sains Sukan Tingkatan 4.

3.1 Pengenalan
3.2 Sistem Pertandingan
3.3 Peraturan Am Pertandingan

3.4 Pengelolaan Pertandingan


M urid boleh :
3.4.1 Pembentukan ahli
jawatankuasa pengelola Aras 1 x Perbincangan dalam kumpulan tentang
(a) Sekolah x M engetahui pengelolaan pengelolaan sesuatu pertandingan
(b) Daerah pertandingan sukan x Bersoal jawab tentang senarai tugas
(c) Negeri x M enyenaraikan tugas jawatankuasa pengelola
(d) Kebangsaan jawatankuasa pengelola x M encari maklumat tentang pengelolaan
sukan
3.4.2 Senarai tugas x M enyediakan folio tentang pengelolaan satu
jawatankuasa pengelola pertandingan sukan
x M embuat laporan mengikut kumpulan
x M embina carta organisasi pengelolaan
diperingkat sekolah, daerah, negeri dan
kebangsaan

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.4.3 Kewangan Aras 1 x Bersoal jawab tentang sumber kewangan


(a) sumber kewangan x M enyatakan sumber-sumber dalam pengelolaan sukan
x tajaan kewangan untuk sesuatu
x peruntukan pengelolaan sukan x M encari maklumat dalam internet
kerajaan x M enyatakan keperluan
x sumbangan kewangan AJK kecil
individu
x kutipan derma
(b) senarai keperluan
kewangan setiap AJK
kecil

3.4.4 Pelan tindakan


Aras 1
3.4.5 Senarai semak x M enyenaraikan pelan tindakan x Perbincangan dalam kumpulan senarai semak
pengelolaan sukan pengelolaan pertandingan pengelolaan sukan
(a) Perancangan sebelum
pertandingan Aras 2
(b) Perancangan semasa x M engelolakan pertandingan
pertandingan sukan di sekolah
(c) Perancangan selepas
pertandingan
(d) M esyuarat AJK
pengelola
(e) M esyuarat AJK kecil

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.4.6 Pengurusan pengelolaan Aras 2 x Perbincangan tentang pengurusan


sebenar x M engendalikan pertandingan pengelolaan sebenar
permainan
x M erangkakan laporan post - x M embuat laporan post-mortem
mortem
3.5 Pelaksanaan Pertandingan x M engelolakan satu pertandingan permainan

3.5.1 Pengurusan
Pertandingan
3.5.2 Post-mortem

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5. S osiologi S ukan M urid boleh :

5.1. Konsep Sosiologi Sukan Aras 1


x M endefinisi sosiologi sukan x M embincangkan ciri-ciri institusi sukan
5.1.1 Definisi sosiologi x M enyatakan proses sosialisasi
sukan ke dalam sukan dan sosialisasi
- Interaksi antara menerusi sukan
kumpulan dengan
individu dalam
konteks sukan Aras 2
5.1.2 Ciri-ciri institusi sukan x M enghuraikan proses x M embincangkan contoh-contoh proses
sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi ke dalam sukan dan sosialisasi
proses sosialisasi menerusi menerusi sukan
5.2. Proses Sosialisasi Sukan sukan
x M enerangkan ciri-ciri institusi
5.2.1 Sosialisasi ke dalam sukan
sukan
5.2.2 Sosialisasi menerusi Aras 3
sukan x M embanding dan membezakan
sosialisasi ke dalam sukan dan
sosialisasi menerusi sukan

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.3. Kesan penglibatan dalam Aras 1 x M enemubual dengan penggiat sukan untuk
sukan x M enyatakan kesan-kesan mendapatkan pandangan mereka tentang
penglibatan individu dan kesan penglibatan individu dalam sukan.
5.3.1 Individu negara dalam sukan
x M endapat maklumat daripada pelbagai media
Aras 2 tentang kesan penglibatan negara sebagai
5.3.2 Negara x M emberi contoh kesan penganjur sukan di peringkat antarabangsa
Kesan penglibatan penglibatan individu dan
negara dalam sukan negara dalam sukan
(a) Sosial
(b) Ekonomi Aras 3
(c) Politik x M erumuskan kesan
penglibatan individu dan
negara dalam sukan

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
TUNJANG 2 : ANATOMI D AN FIS IOLOGI
UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5. Sistem Kardiovaskular M urid boleh : x M embincangkan komponen dan fungsi


sistem kardiovaskular
5.1 Pengenalan sistem Aras I
kardiovaskular x M embuat lakaran bahagian-bahagian sistem
5.1.1 Komponen- x M engenalpasti komponen- kardiovaskular
komponen utama komponen utama sistem
sistem kardiovaskular x M elengkapkan carta aliran sistem
kardiovaskular kardiovaskular
Aras 2
5.1.2 Fungsi sistem x M enghuraikan fungsi sistem
kardiovaskular kardiovaskular

Aras 3
x M enghuraikan kaitan antara ketiga-
tiga komponen

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.2 Struktur dan fungsi Aras 1 x Perbincangan tentang struktur bahagian-


bahagian-bahagian x M engenal pasti struktur bahagian- bahagian jantung
jantung bahagian jantung
x M encari maklumat fungsi bahagian jantung
5.2.1 Lapisan dinding Aras 2
jantung x M enjelaskan struktur-struktur dan x M elakukan pemerhatian ke atas model
fungsi bahagian-bahagian jantung. jantung manusia dan haiwan.
5.2.2 Ruang-ruang jantung
Aras 3 x M enyedia dan melabel carta jantung
5.2.3 Injap x M embezakan struktur bahagian- manusia
bahagian jantung.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.3 Keluaran Jantung ( Aras 1 x M enggunakan perisian CD bertajuk


x M enyatakan maksud keluaran Virtual Physiology Lab atau
jantung seumpamanya
5.3.1 Keluaran jantung ( x M enyatakan tujuan mengira kadar
5.3.2 Kiraan kadar nadi nadi x M enggunakan jantung haiwan mamalia
5.3.3 Hasil daripada kadar x M engenalpasti lokasi mengesan mendemonstrasikan keluaran jantung
denyutan jantung denyutan nadi
(KDJ) sesaat dan x M enerangkan teknik mengambil
isipadu strok (IS) kadar nadi
= KDJ sesaat x IS
Aras 2
x M enghitung keluaran jantung
x M enjelaskan pengaruh kadar
denyutan jantung dan isipadu strok
terhadap keluaran jantung

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.4 Peredaran darah Aras 1 x Perbincangan dalam kumpulan tentang


x M engenalpasti kitaran sistemik dan peredaran darah
5.4.1 Kitaran sistemik kitaran pulmonari
5.4.2 Kitaran pulmonari x M enyatakan faktor yang x M elakukan eksperimen untuk kembalian
5.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kembalian darah ke darah ke jantung
mempengaruhi jantung
kembalian darah x M engukur tekanan darah dalam kumpulan
ke jantung Aras 2
5.4.4 M engukur tekanan x M enerangkan faktor-faktor yang x M engumpul dan menganalisis data untuk
darah mempengaruhi kembalian darah ke rujukan
jantung
x M engukur tekanan darah dalam
pelbagai posisi dan situasi

Aras 3
x M embezakan kitaran sistemik dan
kitaran pulmonari
x M enyatakan kaitan tekanan darah
dalam pelbagai posisi dan situasi
dengan keluaran jantung

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.5 Hipertrofi dan atrofi Aras 1 x Lawatan ke museum anatomi di fakulti


jantung x M endefinisikan hipertrofi dan atrofi perubatan universiti tempatan
jantung
5.5.1 Definisi hipertrofi x M engenalpati faktor-faktor yang x Pemerhatian melalui model jantung
dan atrofi jantung menyebabkan hipertrofi dan atrofi
5.5.2 Perubahan fizikal jantung
yang berlaku pada
jantung hasil Aras 2
daripada hipertrofi x M enerangkan kesan hipertrofi dan
dan atrofi atrofi jantung terhadap keupayaan
5.5.3. Faktor-faktor yang kerja fizikal
menyebabkan
hipertrofi dan atrofi
jantung Aras 3
5.5.4 Kesan hipertrofi dan x M embanding dan membezakan
atrofi jantung perubahan fizikal jantung hasil
terhadap keupayaan daripada hipertrofi dan atrofi
kerja fizikal

58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6. Sistem Respiratori M urid boleh :

6.1 Respirasi luaran Aras 1 x M embincangkan proses pertukaran gas bagi


x M endefinisi respirasi luaran dan respirasi luaran dan dalaman
6.2 Pengangkutan gas-gas respirasi dalaman
respiratori
Aras 2
6.3 Respirasi dalaman x M enerangkan cara-cara gas respirasi
diangkut oleh darah
x M enerangkan proses-proses
pertukaran gas-gas respirasi di paru-
paru dan di tisu-tisu

59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7. Sistem Endokrina M urid boleh :

7.1 Pengenalan sistem Aras 1 x M elakar dan melabelkan kelenjar endokrina


endokrina x M endefinisi sistem endokrina
x M engenalpasti kelenjar yang x M embincangkan tentang fungsi sistem
7.1.1 Definisi sistem terdapat pada manusia endokrina
endokrina x M enerangkan fungsi sistem
endokrina
7.1.2 Fungsi sistem
endokrina

M engawal dan
menyelaras fungsi-
fungsi tubuh menerusi
hormon yang
dirembeskan ke dalam
aliran darah

60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.2 Hormon-hormon Aras 1 x M embincangkan ciri-ciri hormon


x M enyatakan ciri-ciri hormon
7.2.1 Ciri-ciri hormon x M enggunakan perisisan CD bertajuk Virtual
Aras 2 Physiology Lab
7.2.2 Kesan hormon ke atas x M enjelaskan kesan sistem
tubuh endokrina dengan sistem saraf ke
atas tubuh

61
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.3 Kelenjar-kelenjar Endokrina Aras 1 x M embincangkan fungsi kelenjar endokrin


x M engenalpasti kelenjar yang
7.3.1 Kelenjar Pituitari terdapat pada sistem endokrina x M elakar dan melabel kedudukan kelenjar
7.3.2 Kelenjar Tiriod x M engenalpasti lokasi kelenjar endokrina
7.3.3 Kelenjar Adrenal Pituitari, Tiriod, Adrenal dan
7.3.4 Kelenjar Pankreas Pankreas x M enggunakan perisian bertajuk Virtual
x M enyenaraikan kelenjar-kelenjar Physiologi Lab
Pituitari, Kelenjar Tiroid, Kelenjar
Adrenal dan Kelenjar Pankreas x M engumpulkan maklumat berkaitan kesan
kekurangan hormon
Aras 2
x M emberi contoh hormon yang
dirembeskan oleh kelenjar Pituitari,
Tiriod, Adrenal dan Pankreas
x M enerangkan kesan rembesan
hormon daripada kelenjar Pituitari,
Tiroid, Adrenal dan Pankreas

62
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

8. Sistem Tenaga
HSP Sains Sukan Tingkatan 4
8.1 Pengenalan

8.2 Pembentukan Adenosia


Trifosfat (ATP)

8.3 Cici-ciri sistem tenaga M urid boleh :

8.3.1 Anaerobik alaktik Aras 1 x M embincangkan sistem tenaga dalam aktiviti


8.3.2 Anaerobik laktik x M enyatakan ciri-ciri sistem tenaga fizikal
8.3.3 Aerobik
Aras 2 x M embuat lawatan ilmiah ke Institut Sukan
x M emberi contoh sistem tenaga yang Negara untuk menjalankan amali
8.4 Sistem tenaga dalam dominan bagi sesuatu aktiviti fizikal
aktiviti senaman
Aras 3
x M embanding dan membezakan
setiap sistem tenaga

63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

8.5 Kelesuan Otot


Aras 1
8.5.1 Definisi kelesuan x M endefinisi kelesuan otot x M enjalankan eksperimen dengan
otot x M engenalpasti faktor-faktor yang menggunakan teknik pemulihan aktif dan
8.5.2 Faktor-faktor menyebabkan kelesuan otot pasif
yang menyebabkan
kelesuan otot Aras 2 x M embuat peta minda faktor-faktor yang
8.5.3 Strategi untuk x M enerangkan strategi untuk menyebabkan kelesuan otot.
melengahkan melengahkan kelesuan otot
kelesuan otot. x M enghuraikan langkah-langkah
8.5.4 Strategi untuk untuk mempercepatkan proses
mempercepatkan pemulihan selepas menjalankan
proses pemulihan aktiviti fizikal
selepas aktiviti
fizikal.

64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
TUNJANG 3 : PERS EDIAAN FIZIKAL

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5. Perancangan Program latihan M urid boleh :

5.1 Periodisasi latihan Aras 1


x M endefinisikan periodisasi latihan x M enyediakan jadual latihan mengikut sukan
5.2 Fasa-fasa latihan x M enyatakan fasa-fasa latihan tertentu
5.2.1 Fasa persediaan x M endefinisikan pembolehubah
5.2.2 Fasa pertandingan periodisasi x M embincangkan fasa-fasa latihan
(a) Prapertandingan
(b) Pertandingan Aras 2 x M encari maklumat daripada pelbagai media
5.2.3 Fasa transisi x M enghuraikan ciri-ciri fasa latihan
x M enjelaskan kaedah latihan yang x M embuat perbincangan dengan jurulatih
5.3 Pembolehubah- bersesuaian dengan fasa-fasa berkaitan program latihan
pembolehubah periodisasi latihan sukan pilihan
5.3.1 Isipadu x Perbincangan dalam kumpulan merancang
x M emberi contoh aktiviti
5.3.2 Intensiti memanaskan badan program latihan
5.3.3 Prestasi
5.3.4 Super Compensation Aras 3
x M embandingkan ciri-ciri fasa
5.4 Persediaan untuk
latihan
pertandingan
x M encadangkan kaedah latihan
5.4.1 Persediaan fizikal
yang sesuai dengan fasa-fasa
5.4.2 Persediaan teknikal
latihan sukan
5.4.3 Persediaan taktikal
5.4.4 Persediaan psikologi x M erancang aktiviti fasa
persediaan, pertandingan dan
65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

5.5 M erancang sesi latihan transisi


5.5.1 Pengenalan dan x M enyediakan jadual latihan
memanaskan badan mengikut fasa
5.5.2 Pemantauan latihan

6. Penilaian Kecergasan Aras 1


6.1 Ujian untuk Komponen x M engenal pasti ujian yang sesuai x M enjalankan aktiviti kecergasan
Kecergasan Fizikal untuk komponen kecergasan
fizikal yang tertentu x M engumpul maklumat tentang ujian
6.1.1 Komposisi badan x M elakukan ujian kecergasan komponen kecergasan

6.1.2 Fleksibiliti Aras 2 x Perbincangan tentang ujian komponen


x M emberi contoh bagi jenis ujian kecergasan fizikal
bagi setiap komponen kecergasan
fizikal x M enyediakan carta ujian

Aras 3 x M enjalankan latihan amali bagi setiap


x M engendalikan ujian kecergasan komponen kecergasan.

66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

6.1.3 Daya tahan


kardiovaskular

6.1.4 Kekuatan otot

6.1.5 Daya tahan otot :

6.1.6 Ketangkasan

6.1.7 Kuasa

6.1.8 Imbangan :

6.1.9 M asa respons :

6.1.10 Kelajuan/kepantasan :

6.1.11 Koordinasi

67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.0. Keselamatan dan kecederaan M urid boleh :


sukan
Aras 1
7.1 Keselamatan sukan x M enyatakan kepentingan pakaian, x M embincangkan aspek-aspek keselamatan
peralatan dan kemudahan sukan sukan
7.1.1 Pakaian, peralatan, yang sesuai dan selamat.
dan kemudahan sukan x M embuat carta peraturan/ prosedur
(a) Kepentingan Aras 2 penggunaan alatan sukan.
pakaian yang x M emberi contoh jenis pakaian,
sesuai dalam peralatan dan kemudahan sukan x M embuat poster/ notis.
sukan yang boleh menjejaskan
(b) Keselamatan dan keselamatan. x M encari maklumat berkaitan aspek
kesesuaian keselamatan dalam media.
peralatan sukan Aras 3
x M enyediakan peraturan dan
prosedur penggunaan alatan sukan

68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.1.2 M emanaskan badan Aras 1 x M embincangkan cara-cara memanaskan


(a) Definisi x M enyatakan tujuan aktiviti badan.
(b) Tujuan memanaskan badan.
(c) Kaedah/Panduan x M endefinisikan memanaskan x M enunjukkan teknik memanaskan badan
badan.
7.1.3 M enyejukkan badan x Kaedah memanaskan badan. x M embincangkan cara-cara menyejukkan
(a) Definisi x M enjelaskan tujuan melakukan badan
(b) Tujuan aktiviti menyejukkan badan.
(c) Kaedah/Panduan x M endemonstrasi kaedah lakuan
Aras 2 memanaskan dan menyejukkan badan
x M emberikan contoh aktiviti
memanaskan badan.

Aras 3
x M erancang aktiviti memanaskan
dan menyejukkan badan.

69
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.1.4 Keperluan cecair Aras 1


x M enyatakan keperluan cecair badan x M encari maklumat daripada pelbagai media.
semasa melakukan aktiviti
x M enyatakan kesan dan akibat
kekurangan air dalam badan

Aras 2
x M enyenaraikan contoh-contoh
aktiviti-aktiviti sukan yang boleh
mengakibatkan kehilangan air yang
banyak

70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.1.5 Stres Haba Aras 1


x M endefinisi stres haba x M encari maklumat daripada pelbagai media
(a) Definisi x M enyatakan punca berlaku stres
(b) Punca stres haba haba x M embincangkan situasi yang menyebabkan
(c) Ciri-ciri klinikal x M engenalpasti ciri-ciri klinikal stres stres haba.
x Simptom haba
x Tanda-tanda x M embincangkan cara-cara mengelakkan stres
(d) Komplikasi Aras 2 haba.
x muscle x M enjelaskan komplikasi stres haba
cramp x M enjelaskan strategi mengurangkan x M endapatkan maklumat tambahan
x Heat risiko stres haba
exhausation
x Heat stroke Aras 3
(e) Cara-cara x M erancang langkah-langkah
mengelak stres keselamatan latihan dalam cuaca
haba panas
(f) Aklamatisasi
(Penyesuaian
persekitaran)

71
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HAS IL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

7.2 Kecederaan sukan Aras 1


7.2.1 Jenis kecederaan x M enyatakan jenis-jenis x M embincangkan jenis-jenis kecederaan
(a) Kecederaan akut kecederaan sukan
dan kronik x M engenalpasti simptom dan x M encari maklumat daripada pelbagai sumber
(b) Kecederaan tisu tanda kecederaan sukan
lembut x M enonton video yang berkaitan.
(c) Kecederaan tisu Aras 2
keras x M enjelaskan bantu mula dalam x M elakukan dan menunjuk cara kaedah:
(d) Kecederaan pengurusan kecederaan TOTAPS
kepala x M enghuraikan jenis-jenis terapi DRABC
kecederaan sukan RICE
7.2.2 Pengurusan
kecederaan/bantu mula x Latihan amali dengan mengambil contoh kes-
(a) TOTAPS kes sebenar
(b) DR. ABC
(c) RICE
x Simulasi kaedah bantu mula.
7.2.3 Terapi kecederaan
sukan :
(a) Fisioterapi
x Hidroterapi
x Elektroterapi
x Terapi haba
(b) Urutan sukan

72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5
TUNJANG 4 : LAKUAN MOTOR DAN BIOMEKANIK

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Asas Kawalan M otor HSP Sains Sukan Tingkatan Empat.

1. 1 Definisi kawalan

1.2 Jenis-jenis lakuan

1.3 Pengelasan Kemahiran M otor

1.4 Fungsi Sistem Biologi dalam M urid boleh :


kawalan motor
Tiga sistem utama yang Aras 1
mengawal asas penghasilan x M enyatakan tiga sistem utama x M embincangkan fungsi-fungsi tiga sistem
pergerakan ialah : yang terlibat dalam kawalan asas biologi utama dalam mengawal
pergerakan. pergerakan
1.4.1 Sistem visual
Reseptor sensori yang Aras 2 x M enjalankan eksperimen bertajuk
terdiri daripada dua x M enerangkan fungsi tiga sistem Pengaruh Pengaliran Optik Dalam
sistem visual utama :- biologi yang utama dalam Kawalan M otor.
i. Sistem ambient kawalan asas pergerakan.

ii. Sistem fokal Aras 3


x M embanding dan membezakan
fungsi sistem visual ambient dan
fokal dalam pergerakan

73
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.4.2 Sistem vestibular


Sistem yang berperanan
memproses maklumat mengenai
orientasi tubuh misalnya posisi
anggota dalam persekitaran

1.4.3 Sistem somatosensori


Sistem yang berperanan
memproses maklumat yang
diperoleh daripada :-
reseptor sendi
reseptor otot
reseptor kulit
reseptor tendon

74
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.5. Peranan Persekitaran dalam Aras 1 x Perbincangan peranan persekitaran dalam


Kawalan M otor x M endefinisikan daya fizikal kawalan motor
x M enyenaraikan jenis-jenis
1.5.1 Rangsangan rangsangan sensori yang
dalam konteks mempengaruhi proses penghasilan
persekitaran dua sumber pergerakan
maklumat yang x M engenal pasti pengaruh rangsangan
mempengaruhi proses dan daya fizikal ke atas kualiti
penghasilan pergerakan pergerakan yang dihasilkan
ialah:
(i) Rangsangan sensori Aras 2
(ii) Sistem persepsi x M enerangkan peranan persekitaran
dalam mempengaruhi proses
penghasilan pergerakan
x M enghuraikan peranan rangsangan
dan daya fizikal terhadap kualiti
pergerakan yang dihasilkan

1.5.2 Daya fizikal Aras 1 x M embincangkan pengaruh daya fizikal ke


Daya yang wujud atas proses kawalan motor
x M enyatakan definisi daya fizikal
secara semulajadi dalam
x M enyenaraikan jenis-jenis daya
persekitaran x M enjalankan eksperimen berkaitan
fizikal yang mempengaruhi proses
kawalan motor pengaruh rangsangan dan daya fizikal
terhadap kualiti laluan motor.

75
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.6. Interaksi sistem biologi dan M urid boleh :


persekitaran dalam kawalan
motor Aras 1 x Perbincangan interaksi sistem biologi
x M enyatakan peranan sistem biologi dengan persekitaran dalam penghasilan
Penghasilan pergerakan adalah dan persekitaran dalam proses lakuan motor
hasil interaksi antara sistem kawalan motor
biologi dengan persekitarannya.
Aras 2
x M enerangkan hubungkait antara
sistem biologi dengan persekitaran
M emproses PERSEKITARAN dalam konteks penghasilan lakuan
aksi yang motor
perlu M em-
dilakukan pengaruhi
Sesuai aksi yang
dengan boleh
persekitran SISTEM dilakukan
BIOLOGI

76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.6.1 Peranan Sistem Persepsi Aras 1

Sistem yang memantau dan x M enyatakan peranan sistem persepsi x Perbincangan peranan sistem persepsi dan
mentafsir rangsangan dalam konteks sistem biologi dan aksi dalam penghasilan pergerakan.
persekitaran yang diterima persekitaran
x M engenalpasti peranan sistem x M enjalankan eksperimen berkaitan
persepsi dan aksi dalam proses mekanisme persepsi dalam kawalan
penghasilan pergerakan. motor

Aras 2 x M enjalankan eksperimen berkaitan


1.6.2 Peranan Sistem Aksi x M enerangkan sistem aksi dalam hubungkait sistem persepsi dan aksi
Sistem yang merealisasikan merealisasikan tafsiran persepsi
tafsiran sistem persepsi ke x M engaitkan peranan sistem persepsi
bentuk pergerakan menerusi 3 dan aksi.
proses:
Aras 3
x Organisasi lakuan x M embanding dan membezakan
x Pelaksanaan lakuan peranan sistem persepsi dalam
x Pemantauan lakuan penghasilan pergerakan.

77
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Perkembangan Motor
x HSP Sains Sukan Tingkatan 4
2.1 Definisi perkembangan motor

2.2 Peringkat perkembangan


kemahiran motor

2.3 Perubahan dalam kemahiran M urid boleh :


motor Aras 1
Fokus kepada perubahan yang x M enyatakan aspek perubahan yang x M embincangkan aspek perubahan dalam
berlaku setelah kanak-kanak berlaku dalam kemahiran motor kemahiran motor
mampu menghasilkan x M engenalpasti peringkat-peringkat
pergerakan voluntari perkembangan motor x M enonton video perkembangan
kemahiran motor
2.3.1 Perubahan keupayaan Aras 2
motor x M encirikan perubahan prestasi x M embuat buku skrap tentang tahap-tahap
M erujuk kepada motor mengikut peringkat umur perkembangan motor
perkembangan yang kritikal
berlaku terhadap x M enerangkan perubahan prestasi
keupayaan motor dari motor mengikut peringkat umur
lahir sehingga tua x M enghuraikan perkembangan
fisiologi yang berlaku terhadap
sistem saraf pusat dan reseptor.

78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2.3.2 Perubahan Fisiologi


Fokus kepada perubahan
fisiologi yang mengiringi
proses perkembangan motor

Perubahan fisiologi yang


kritikal adalah terhadap :

Sistem saraf pusat


- Proses mielinasi neuron
- proses kematangan otak

Sistem reseptor yang


berperanan dalam kawalan
asas pergerakan
- sistem visual
- sistem somatosensori
- sistem vestibular

79
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pembelajaran Kemahiran Motor HSP Sains Sukan Tingkatan 4

3.1 Definisi pembelajaran


kemahiran motor

3.2 Pembolehubah-pembolehubah
pembelajaran kemahiran motor
M urid boleh :
3.3 Tahap Pemerolehan Kemahiran Aras 1
M otor x M engenalpasti tahap pemerolehan
kemahiran motor berdasarkan model x M embincangkan tahap-tahap
(a) Definisi kemahiran motor Fitts dan Posner (1957) pemerolehan kemahiran motor
(b) Tahap-tahap yang dilalui x M enyenaraikan ciri-ciri tahap
bagi mencapai kemahiran kemahiran motor berdasarkan model x M embuat pemerhatian sesi latihan sukan
adalah seperti berikut : Fitts dan Posner (1957) dalam pelbagai tahap kemahiran

(i) Tahap lisan kognitif Aras 2


(ii) Tahap Assosiatif x M emberi contoh peringkat-
(iii) Tahap Autonomi peringkat kemahiran motor
berdasarkan model Fitts dan Posner
(1957)

Aras 3
x M embanding dan membezakan
setiap tahap pencapaian motor

80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.4. Pembolehubah-pemboleh Aras 1 x Tunjuk cara kaedah dan taburan praktis


ubah yang mempengaruhi x M endefinisikan praktis
tahap pemerolehan x M engenalpasti kaedah dan taburan x M enjalankan ekperimen berkaitan
kemahiran motor praktis dalam pemerolehan taburan praktis
kemahiran motor
3.4.1 Praktis x M embuat projek model praktis massa dan
Aspek-aspek praktis Aras 2 agihan mengikut jenis kemahiran yang di
dibincangkan x M enerangkan kaedah praktis fizikal pilih
adalah: dan mental
x M enghuraikan taburan praktis
(a) Kaedah praktis massa dan agihan
(b) Taburan praktis x M embanding dan membezakan
taburan praktis massa dan praktis
agihan

Aras 3
x M embuat generalisasi mengenai
keberkesanan setiap kaedah dan
taburan praktis dalam proses
pembelajaran motor

81
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.4.2 M aklum balas Aras 1 x Perbincangan peranan maklumbalas


Keberkesanan praktis x M endefinisikan maklum balas dalam pembelajaran motor
yang dijalankan x M engenalpasti maklumbalas
bergantung kepada teknik instrinsik dan ekstrinsik x Sumbang saran mengenai keberkesanan
penyampaian maklum x M engenal pasti aspek-aspek maklumbalas intrinsik dan ekstrinsik
balas. penyampaian maklum balas dalam dalam pembelajaran motor
proses pembelajaran motor
Peranan maklum balas x M embincangkan teknik penyampaian
dalam pembelajaran motor Aras 2 maklum balas luaran dalam proses
berfokus kepada : x M emberi contoh-contoh pembelajaran motor
maklumbalas
(a) Jenis maklum balas x M enerangkan teknik penyampaian x M enjalankan latihan maklumbalas
(i) M aklum balas maklum balas dalam pembelajaran kuantitatif dan kualitatif dalam
intrinsik motor pembelajaran motor
(ii) M aklum balas Aras 3
ekstrinsik
x M embanding dan membezakan
(b) Teknik menyampaikan peranan maklumbalas intrinsik dan
maklum balas ekstrinsik
ekstrinsik
x Jenis maklum balas
yang disampaikan
x Kaedah
penyampaian
maklum balas

82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Asas Biomekanik

4.1 Ciri-ciri sistem mekanikal jasad HSP Sains Sukan Tingkatan 4


4.2 Deskripsi pergerakan asas
M urid boleh :
4.3 Daya dan pergerakan Aras 1
x M endefinisikan daya x Perbincangan pengaruh daya ke atas
4.3.1 Definisi daya x M endefinisikan daya dalaman dan sistem mekanikal jasad
M enentukan ciri-ciri luaran
daya x M engenalpasti ciri-ciri daya dalam x M enjalankan kerja makmal bertajuk
pergerakan Tindakan dan arah daya
4.3.2 Komponen daya x M engenalpasti kaedah tindakan daya
(a) Daya menegak ke atas sistem mekanikal jasad
(b) Daya mendatar x M enyenaraikan pembolehubah daya
(c) Daya resultan dalaman dan luaran
(d) Konsep velositi
dalam pecutan Aras 2
x M enerangkan kaedah penjanaan
daya dalaman
x M enghuraikan kaedah daya luaran
ke atas jasad

83
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.3.3 Jenis-jenis Daya


(a)Daya dalaman
Daya terhasil
daripada
penguncupan otot
(b)Daya Luaran
Daya yang wujud
secara semula jadi
dalam persekitaran

4.3.4 Tindakan daya ke atas


sistem mekanikal jasad
Tindakan daya adalah
dalam konteks
(a) M agnitud daya
(b) Arah daya
(c) Titik aplikasi daya
(d) Arah aplikasi daya
(line of force)

84
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.3.5 Hukum Newton


Aras 1
Ciri-ciri Hukum Newton x M engenalpasti ketiga-tiga Hukum x M elakukan eksperimen bertajuk Aplikasi
Newton prinsip mekanik dalam aktiviti
(a) Hukum Pertama : Hukum lompatan
Inersia Aras 2
Rintangan terhadap x M engenalpasti ciri-ciri setiap x Perbincangan hubungan Hukum Newton
sebarang perubahan Hukum Newton dalam pergerakan dalam pergerakan
x M emberi contoh Hukum Newton
(b) Hukum Kedua : Hukum dalam situasi pergerakan sukan
Pecutan
Daya adalah kadar
perubahan momentum

(c)Hukum ketiga : Hukum


Reaksi
Setiap aksi ada reaksi yang
sama dan bertentangan
arah

85
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.4 Prinsip dan Aplikasi M urid boleh :

4.4.1 Stabiliti Aras 1 x Perbincangan faktor-faktor yang


(a) Definisi x M endefinisikan stabiliti mempengaruhi stabiliti
(b) Faktor-faktor yang x M enyenaraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi stabiliti: mempengaruhi stabiliti x M enjalankan eksperimen bertajuk
(c) Aplikasi stabiliti statik Penentuan Pusat Graviti
Aras 2
x M engaplikasikan prinsip stabiliti
dalam aktiviti sukan

86
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SAINS SUKAN
TINGKATAN 5

UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4.4.2 Penjanaan Daya M aksimum


Aras 1
Interaksi segmen-segmen x M enyatakan konsep penjanaan daya x Sumbangsaran strategi penjanaan daya
jasad bagi penjanaan daya maksimum dalam pergerakan maksimum
maksimum
Aras 2 x M encari maklumat melalui media massa
x M enerangkan strategi penjanaan dan cetak
daya maksimum dalam pergerakan
x M enerangkan penghasilan daya
maksimum dalam pergerakan

87