Anda di halaman 1dari 86
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN 3 SEKOLAH KEBANGSAAN _-PENULIS KAMARUDIN BIN JEON SITI HAJAR BINTI ABDUL AZIZ einisane « ZAITON BINTI ISMAIL FAZILAH BINTI MOHAMEDENT _PEREKA GRAFIK AHMAD HAMKA BIN AB. RASHID AZIMAH BINTI MD. YUSUF __TLUSTRATOR MOHD ROZI BIN AHMAD SHAHARUDDIN ROSNIZAM BIN SAYNAN Ke 4q98-41241-01096-2104 ISBN 978-983-46-1036-4 Cetokan Pertoma 2012 © Dewan Bahasa dan Pustaka 2012 Hak Cipta Terpelinara. Tidak dibenarkan mengeluar lang mena-mana bahagion artikel, fustrasi dan isi kondungan buku ini dolam ope juga bentuk dan dengan cara apa jua soma ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakamen atou cara fain sabelum mendapat izin bertuis daripada Kelua Pengarah, Dewan Bchasa dan Pusioka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan terlakluk kepada perkiraan rayalti tau honorerium, Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur. Tel 03-24481014 Foks: 03-21481967 Laman Web: http://www dp gov my Reka Letok dan Atur Hurut: Studio Two Graphic Muka Toip Teks: Azim Saiz Muke Taip Teks: 16/18 poin Dicetak oleh: Utusan Printcorp Sdn. Bhd. Kompleks Sri Utusan, Lot 6, Jolan P/10, Seksyen 10, 43650 Bondar Baru Bangi. PENGHARGAAN Penghasilan buku teks ini melibatkan kerjasoma banyak pihak. Oleh itu, penulis merakamkan penghargaan don jutaon terima kesih kepada semua pihak yang felch bersama-samo dolom memberikon sumbangan sehinggo buku ini sempurna diterbitkan. Sekalung penghargaon dan ucopan terima kasih ditujukan kepada semua yong berikut: ++ Pokar Rujuk Bohasa Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Sarah binti Abdul Karim, ‘+ Jawotankuaso Penilaion Tekrikal 4, Bohogicn Buku Teks, Kementerian Pelgjaron Malaysia. Zainal Ariff bin Mat (Pengerusil Narita binti Mohd Noor Rehela Bee binti Mohamad Ali Mohd Zaki Pazil bin Hassim Saniah binti Daud Pgn. Abdul Kadir bin Pgn, Budin Habeni Higjar bin Zainuddin ++ Jawotankuaso Peningkatan Mutu, Dewan Bohasa dan Pustaka, Kementerian Pelgjaran Malaysia. Solehuddin bin Aman (Pengenusit Norhayat binti Md. Yatim ‘ios bin Tojudin Norliza binti Abu Bakar Mal Aviffin bin Ismail + Ponel Pernbbaca Luar, Bohagian Buku Teks, Kementerian Pelgjaron Malaysia '* Panel Pembaca Luar, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelqjaran Malaysia. ‘+ Sekolah Sukan Bukit Jalil ‘© Bonk Negara Malaysia Jabaton Penerangan Malaysia KANDUNGAN Pendahuluan Pengenolan TEMA 4 SEKOLAH Unit 4: Mari Bekerjasama Unit 2: Bontu:membantu Amalan Murr ‘Unit 3; Muofakat Membawa Berkat ‘TEMA 2 KESELAMATAN Unit 4: Jaga Keselomatan Dirt Unit 5: Panduan Keseloratan Unit 6: Berwaspade Selalu TEMA 3 KESTHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 7: Sihatikan Tubuh Kita Unit 8: Jaga Kesinatan Dir Uni 9: Badan Sihat Fkiran Cerdos Bacoan Luas TEMA 4 PERPADUAN Unit 1.0: Hubungan Harmeni Unit 14: Bertolak Ansur Amalan Kita Unit 12: Amalan Muri Hidup Sejahtera TEMA 5 EKONOME KITA Unit 13: Pembeli Bjok ‘Unit 14: Begimat Amatan Mulia Unit 15; Usaha Jayo Bacoan Luas TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 16: Tanaman Hasan Unit 17: Nelayan Unit 18: Hosil Tani TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19: Budoye Bangsa Unit 20 : Produk Seni Unit 24. Dengarlah Cerita TEMA @ NEGARAKU TERCINTA Unit 22: Kebanggaan Kita Unit 23: Sejorch Negara Kita Unit 28; Cinfoilah Negara Kita Bacoan Luas TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25: Mesra Alam Unit 26: Pendidikan Alam Sekitar Unit 27: Jagatoh Alor Kita TEMA 10 SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28: Aktivt Sains Unit 29; Sains dan Teknolagi Unit 30: Inavasi dan Reka Cipta Bacoan Luas i , Paik) Busey Teks Teun 3 bog Sekain Kenorgsnan int disectakan salaras doagen hese murni ukun Nagaro dan Falsarion Penaidikan Kabangsoan Ponduan utero untuk mangnasiban poiny bulky tks Inf accich meiohal Kurkulinn Stoncard Saknich Randeh (S52) yong mengancungl Standerd Kancungan dan Standard Pembalajoren, Steasard Kurkulum Ini merupakan Pamyatoon yong merongkumi pengetanwon, kemnohinen dan nicl muMi yor Mest dipalcgort dan dikuasdi ole nurid di sekoloh kagongsoan, Pembiroan Poke Buk Teks Tahun’3 yang mengardungi cua kornponen n{ rat Buku Teks dan Buku Aktteli menggunokon pendakiton modular untuk narmosthon penquasacr kecekapan berbchase yang dak. Lima modu, tatu Modul Mendangat dan Gertutur, Modul temiaaca, Madull Menu, Mogul iani chase dan Modul Iqaichasa tach cliargpkon. liga med yang parame banesasken emaat kamahiran, tatu kemanran mendanger. kamahran berutr, semahinn membace dan kemaniran manus. Med Seni Bohaso den Wed! Totabahasa puis meryokorg modul-modui tersebut untuk mangukuhkan kecekapon berbahasa murid Selain tu. pakej buku teks ini juge didina berasescon enam funjang, iatu Komunikersi Kerchanian, Skep dan Nilo, Kemanusican, Literesi Saira dan Teinologt Firkel dan Estetita, @ don Keteranpiian Dri Doman uiara fr deepedukon meielui penumpucn penguasagn abt gp members, menue, mengra dan mencokull ses kemariran asns telnclagt adumet den P omunknsi (Th8), perkembangen snacemaa, kerchanan, faika, kognaé skop dan raat Iptiazinyo, mand ckon borketeramotcn dalam bersohasc: dan capor borkomunkes! untuk . imlomenahy kopaduan dir memperaich pengotohuan, imu, Kemahion, madumat, ria den \ BY) Heo serta huburgan sosial dalam kabicupon harkan, f Selenanys, poke bulb teks ini mengandung! 30 unil pembelgiaran yong iniouli sepuiuh Yiema. Teng inv cisesugikan mengiku! tahop murd Tahun 2. Teno-tema iu ialah Sekolah, t Keselomatan, Kesihatan dan Kebersihan, Perpaduan, Ekonomi Kite, Pertonion den Penternakan, Tradisi Kita, Negoraku Tercinta, Alam Ceria Hidup $ejahtera dan Sains, Jeknologi don Inovasi Schap tonic ripuit dbahogkarksacda tiga unit wang reves banasa sceara gabung joln Penguasaen kemahran bahass, jay kemnahiran mendangar dan tertutur, membaca, menulis seria aspak seri bahasa can tatabahasa dilaksonakon secaro panggabungelinan. Penyerapan flanen Merentas Kureium EM) dan limu Juga sinyorakon bogi setiap alii, Setiop kemahiren depat cin guk mela ul Fon seperti yong Berkut: Noroceu gy Aktivitl berbual bertutur bercerita dan berbincong Dolam bilan ieks, helomonsetamne setigg lemamerupakan heleman rangsenpen Hefarinan i be mujuan ure nema Barhoroninnuid Rarhadop Kyk-Ieguk bara gang kon dreraka, Holamon ini memuatkon lustost atau gamixar keto berserto pauls whe Joga. Pada nev rerna 3, seme §, tame 8 dom tema 901 qula terdepat bocaenluas bagi menmngoong minda mung urius menambah pengsiahuon yang bahoru. Abii yore iqubsl dolern pate) buku iets ini mengumél ire Ehenen Merenias: Kurihulum. ah epsur nici tornboh jong diterapkar delam proges pengajaran dan pembelqaran salain yang dilatapkan dalam slondord kancumgan Penerapan clemen ini bertyjuan untuk mengukuhkon kemohiran cars kelerampilan modal inwan yorg dhaiatean serlo dapat rrerangori cubaron semaso dun nresa depan, Pengisian kurikulur jersebut merongéuni unsui-unsur , Hien, nila PaUIrd, Seats can Kee repINESMaN, sateMeeN Bek, FON dan ieknalog, pondidikon olor schhor, kreaiva don imevas,, kouschawnran ocria feknelugi der taklurmes Cogorigen civil pengejoran don pembelgjaran yong dissdioken daa) Note Guru boleh digunakon uniuk djadivan panduan Akieil yang dicadkengkan dibermuk con dclah berprinsipkan. skeen nenggabungalnan, penyeropary itty, kermebiran kemilaitambah, pemaifran, panguktran, pangayaon dan penigisn, Perultsan Moa Guru daper eink sepeeti yang ber kal: > bili Codeageer J orl memchrygs: oez Rervanko, rurctengetad bres exist * Martd mente gander, evince aya! den rrengeiatan Tabet éesgenteel, 4h Bordoneryaécbes nadine dh reninge zn > = bec We = erpcbirquamc Sementara ilu, proses pengajeran dan pembelqercn diperluas dengan: Johan yang disusun aodom Buku Saiki Susunonvansur ireju dari peringkal madefalany Pade ckhirsotoe toma, latinan pergukuhan deadiakan, monakaka auda ak Jikd 2. dor Jd 2 Buku Akirtlipuio disedickorAklredi Peridaian, Akinili yong disedigkon ini berlyivan umuk: Prengidi dan inerilal par omalon irund dengan lenin berkesan, i Penyeckaan Buku Teks clin Buk efiatlink diharopken mampumeningeetian permibadnorn yang berfokys podo kemotren \iteresi dor aplikos! bahoss secore ansar manju malolul Peenbelajarcr yang menyeronaekan berkorsepkan ail cidik hibur lsh fu, genubs berharcp: ager buku inidaper cimanloctker cert diguaakan score calimum oleh mune dan guru ueviuk: Prencapel siotema! KSSR Tah 3 a YZ Sekolah © Mari Baca dan Fahami é Mari Bekerjasama Gotong-royong di Kelas Permata — ¥) Mari Dengar dan Sebut Salam sejahtera, kawan-kawan Terima kasih kerana melantik saya Tahniah, Kamal! sebagai Ketua Kelas Tahun 3 Mawar. Kami akan Ini jadual tugasan kelas kita. Kita mesti membantu kamu. bekerjasama untuk membersihkan kelas supaya kelas kita bersih dan cantik. Kamal mengajak Razi dan Li Yin ke Kelas Permata. Mereka bertiga ingin membantu Cikgu Hamid dan murid-murid kurang upaya mencantikkan kelas itu. Di kelas itu, mereka dapat melihat murid-murid kurang upaya membuat pelbagai aktiviti. senarai aktiviti tersebut ditampal pada dinding kelas. Mereka bekerjasama. Mereka peramah dan ringan tulang. Mereka membantu murid-murid Kelas Permata dengan Jagalah kebersihan kelas kita. Pastikan kebersihan: | . i lana perenne bersungguh-sungguh. Cikgu Hamid berasa gembira. * tingkap © mejo murid @ * loci meja * meja guru Imbuhan awalan be®- dan mel: ialah imbuhan yang ditambahkan di hadapan kata dasar. _Contoh; berlori, bersukan, berlakon, ~_ berkawan, melukis, membaca, menggaris, mengelap. Kamal mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawannya (neal kerana melantiknya sebagai Ketua Kelas Tahun 3 Mawar. Kamal menunjukkan jadual tugasan. Kamal meminta kawan-kawannya_= & (Wurid meerboca don meagenal pak pertotonn bedinbuhan awalan be-dn ami calor ks dar ped eg gomtar 521 Trkirencongor don mengend past toca Kavudon rad meng Rosydon ask + tured menelt gombr don teks unk menyotokon perkotoan besembuhon calon bean men * Muiémeneiti gorbor, memboca-ajat don menyatckan mala dengan bet + Murid menus perkatoon bermbuian awetlon Be dan mew dakar Buk Wis KeT-KB- Wengen poss Ke —Verbot Ingui «ured meerbina sya dengan belul menggunakin aerkaloan kekmabubar aiaian yang telah densronan, = KST-KB—Menghubungkatkan BC3-~ Bacon imbason Mai, Raz i Tema 1: of M Bagaimanakah sekolah baprogael ’ i Tulis baharu kamu? ‘Kirinilah Berita kepada Fs le Kepodo:___ aya tentang sefolaf | games Amalan Murni 14, Jakan Melur, ¥ Mari Dengar dan Berikan Respons {43000 Kejang. Kamal, mari ke sini sebentar. baharu kamu. Daripada: Tan Lai Kin | Selangor —— ‘Daripade: _razi@yohoo.com Kepada: _ lakin@yahoo.com Minta murid yang ingin menolong cikgu datang ke bilik Perkora. buku teks. Sila agihkan tugasan ini. Beritahu mereka — Blea fi 3 c kerja yang perlu dibuat. Pastikan tugasan itu dibuat Sy ahs < dengan kemas. Kamu perlu bantu-membantu untuk Apa khabar, Saudari lai Kin? ea menyjapkan tugasan tersebut. Sekolah baharu saya ialah Sekolah Kebangsaan Bestari, Kajang. Saya seronok belgjar di sekolah ini. Gurunya pelbagai kaum. Guru kelas saya Puan Murni. Beliau baik hati. Beliau selalu membantu murid yang menghadapi masalah di sekolah. Saya juga telah berkenalan dengan kawan baharu. Walaupun. baru seminggu berkawan, kami berasa amat akrab. Mereka ialah Kamal, Li Yin, Nisa, Nalini dan Ujai. Kamal ketua kelas. Dia rajin. Baiklah, cikgu. Saya akan memberitahu kawan-kawan sayo = Nisa pula pandai dan periang. Nalini ringan tulang. Li Yin pula suka Rowan -kaveon. mars Boleh, Kamal. Kami bergurau. Ujai aktif bersukan. Dia suka makan tapai dan kuih cakoi. kita bantu Ckgu Masliza. akan membantu Baiklah. Apakah pee eee ems I kepada keluarga dan sahabat handai Tnifugasannya. Niso, kamu yang perlu kami buat? Sekian, terima peek J perlu =. Ujai dan Razi = Sahabatmu, Terima kasih, kawan-kawan, Razi bin Ahmad Kalau kita bantu-membantu sudah tentu kerja = gjmuk ialah ayat yang andungi dua ayat tunggal lebih. ggal iaiah ayat yang dungi satu subjek dan predikat. oh: Beliau guru saya fugasan yang saya berikan ini an sampah sarap ini. aurd mengecam ayat penwata don ayat perntoh Berdasarkan smLlost orrcian ranulenys Galen Bs Dus, + lad membis oye perwols don ayo! perintch berdaserton suas diclog dtm buku hits ‘At Mund menuls e-mel tentang rokan soxeias BT-KB.- Mengenol past” P= verbal guste XBT: KB-Mengenal past BCB -Bocacn imbasan ig) Tard mernboca teks + Murid mengecom dan renuils ayat tunggol don oyet mqjruk dolar a uli: 222 f= turd memboca don mernahar frase yang mangardung difteng don vokol beeganding, £2 Mari Baca ’ Mari Bantu Kamal Semasa Kamal dan Razi ke zoo mini di sekolahnya, mereka fernampak Ujai. Mereka menyapa Ujai. Ujai memberitahu bahawa dompetnyg tercicir. Mereka bersama-sama mencari dompet itu. Tiba-tiba, Nisa muncul. Dia menyerahkan dompet kepada Ujai. Nisa terjumpa dompet Ujai semasa dia hendak ke zoo mini. Kamal mengajak kawan-kawannyg, iaitu Razi dan Ujai, masuk ke zoo mini. Di dalam zoo mini itu terdapat haiwan dan tumbuh-tumbuhan termasuklah sepasang murai, serumpun pokok serai dan lima batang pokok pauh. Kamal meminta bantuan mereka melabelkan nama haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang telah disediakan oleh Cikgu Hamid. Diftong ialah dua bunyi -vokal disebut sekali gus dalam satu suku kata. Contoh: oj - bonsai au-bangau oi—kaloi Wokal berganding ialah Be igon dua hunt Penjodoh bilangan jalah kata -vokal yang bergabung dalam satu bunyi. Contoh: toot, buat, kuin nama yang menjadi pasangan pada kata bilangan bagi kata ama yang mengikutinya. Contoh: tiga buch kereta ‘+ Murid memboca don mengenal pasifrasa yong mengandungi don dan vokol benganding. || 222. «+ Murid meryenaroican dan manus perkotoon yang men gandungi aihong dan vokal ay trerganding dol tus tuk «Mur margenat pastkala nama am hidup bukon marusa dan perjadat bilangan teks don berararkan gembor. “= Murid enembina ayot yong mengandungi kata nama hidup bukan manusia dan penjedeh biongan, KBT:KB-Mengendi post BCB -Bacaan imbasan wy Mari Tulis Kamal pengawas pusat sumber sekolah. Li Yin dan Nalini juga pengawas pusat sumber sekolah. Mereka selalu ke perpustakaan. Mereka pergike sana pada hari | Sabtu. Mereka ke sana untuk Ht Menyusun bahan bacaan. Mereka G selalu membantu pengguna perpustakaan sekolah. Mereka mesra. Mereka juga rajin. Mereka menjalankan tugas dengan baik. Oleh sebab itu, mereka disenangi oleh guru dan kawan-kawan. Ketiga-tiga mereka telah terpilih sebagai Pengawas Pusat Sumber Cemerlang Sekolah. Aepada Hamat, de Yon dam Naline | Tepriah, tami acapham! | Minne Brits Sepa tid kame |) ZeladaAl alte. Fboane Kore * telch memenangh Arupeah semua. Pega Ba thumker Cmeslang >» hbolak. Kamu ertiga telah Deripada, | manghanerrban, manna heles beta. Kaban -naban 3 Manas Kare camtots terback, ‘Wurd memboce dan mangendl past pola oyat 327 ‘urd menus rosa Gan ay 190! Gala kad dalam bansuk tulson berongeat 231 ‘Yuri ens color bs fu BT: KB-Mengonails BCE --Menulis mekonis Kamal dan kawan-kawannya membaca iklan pada papan kenyataan tentang pertandingan lakonan. Mereka bersepakat untuk mengambil bahagian dalam pertandingan itu. Mereka mencari cerita yang sesuai untuk lakonan tersebut. Mereka berbincang untuk memastikan cerita itu menepati syarat pertandingan. Selepas itu, mereka pun mendaftar nama kumpulan kepada guru Bahasa Malaysia Kamal dan kawan-kawannya berbincang tentang skrip lakonan. Mereka menunjukkan skrip yang telah disiapkan itu kepada Cikgu Izam. Cikgu Izam membantu mereka membetulkan skrip itu Kemudian, mereka berlatih di dewan sekolah. Mereka berlatih dengan bersungguh-sungguh. Mereka ingin memenangi pertandingan itu dan seterusnya mewakili sekolah. Cikgu Izam bangga melihat semangat ketjasama yang ditunjukkan oleh mereka. Langkah Menyertai Pertandingan Lakonan ———_____————— iT rk meriboca es. * Muri mengenal past makimet untic membuat corto alt dolom buat Rs KBTACB-Ierbuctursion CB ~ Moncarat nota Mari Bernyanyi Nisa dan kawan-kawannya menyertai Kelab Koir Sekolah. Mereka berlatih menyanyikan beberapa buah lagu. Bekerjasama Hidup Bahagia Demi cita kita impikan Usah lupa gigih usaha Tentu dapat mencapai cita Jom! Marilah kita bekerjasama Mari kawan bantu-membantu Buat baik berpada-pada & Bagai aur denganiah tebing 2 Pasti kita hidup bahagia Pelbagai kaum hidup bersama Ringan bersama kita jinjing Berat bersama kita pikul Pasti hidup aman dan makmur Irama Lagu “Ulat dan Kepompong’” (Rujuk hitp://www.dbp.gov.my/lamandbp} Lagu ini tentang 7 jalah perkataan yang biasa digunakan oleh anggota tidur, bawa alah perkatoan khusus untuk bidang jimu yang tertentu ih. dan mokmur (bidang kemasyorakatan) Muck! menyanylkon logu mengikia roma. 48 ‘Murid mongenal past kosa kata urn don kosa kata ith bkdang kemosyarakeianddon | | 264 mencen maksuchya KET: KB - Menganal past! EP - Mua. 8 Murk! manus mesa] yong ciperoieh dorpoda lagu colon bk his aa Kata Nama Am Kamal: Ujai Nalini : Nisa Yin Kamal: Ujai . 5. :Boleh, Kamal. Saya dan : Saya pula ada sepasang :Oh, kamu semua ada : Itulah yang dinamakan Kawan-kawan, bolehkah kamu membantu saya membual poster tentang haiwan dan tumbuh-tumbuhan? Li Yin boleh mengumpulkan beberapa keping gambar haiwan seperti sekawan burung nuri dan seekor kucing. Burung nuri itu dipelihara oleh ayah saya. Jiran saya selalu ke rumah saya untuk melihat burung nuri itu. sekuntum burung kakaktua. haiwan kesayangan! Saya pula ada pokok bunga. Di rumah saya ada beberapa batang pokok bunga mawar. Jika kamu hendak mengambil gambar pokok bunga, datanglah ke rumah saya. Wah, baiknya hati kamu! . Q Kata nama am hidup bukan manusia ialah benda-benda hidup felapi bukan manusia Contoh: gajch, pokok, pari-pari semangal setia kawan, Kamal. "= Muri mamboca dan mengenal pact ara rama en hidup bukon mance. dan panjodah bilongan dalam dialog Kemudion, merlisn yo dolam bubs tds ‘Muri bertutur tentang fonaman hiason dan hawan Kesayongon derpads poster. = Muri mernbina ayat menagunckan kala nama am dup bukan manus din peniodoh blongan, KBT: KB Mengenal past KP. Yerbalnguise Tema 1. Sekolah Kembora Basikal Taman Damai Torikh —: 16 Mac (Ahad) Syorat Penyertaan: Mesa: 7.30 pagi * Terbuka kepada semua murid Tempat * Penyertacn mestiich Berkumpul: Dewan Serba Guna Taman Damai pares A bole Tema: Keluarga Sha! Masyorakat Harmoni —. paki pakaian keselamatan Anjuran : Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Silo hubungt: Encik Ismail Setiausaha PIBG: Ming Lee : Kamal, itu apa? Kamal _ : Itu poster tentang Kembara Basikal Taman Damai. Nisa : Bilakah kembara basikal akan diadakan? Kamal : Kembara basikal akan diadakan pada hari Ahad, 16 Mac ini pada pukul 7.30 pagi. Nalini — : Di manakah peserta perlu berkumpul? Kamal _ : Peserta akan berkumpul di Dewan Serba Guna Taman Damai. Nisa : Apakah tema program tersebut? Kamal — : Tema programm tersebut ialah “Keluarga Sihat Masyarakat Harmoni”. LiYin — : Siapakah yang menganjurkannya? Ujai : Aktiviti ini dianjurkan oleh _= Nisa : Siapakah yang boleh menyertai aktiviti ini? Ujai : Aktiviti ini_s LiYin — : Ujai, apakah syarat lain untuk menyertai aktiviti ini? Ujai : Syarat lain untuk menyertai kegiatan ini ialah_=_ ly @ Kata tanya digunaken untuk menanyakan sesuatu Contoh: apa, siapa, mengapo, bagaimana, bila, berapa, mana [233 urd mendong ar dan meenberkon respons-s8cara Ikan lethadop soolon yang rongondungi kato tonya + Mure membina dan menus jrmapan perncharan beracarkan sont berkampe dolar kash Ap munremtus mas oudeeakan aaa KB -Menjanakon idea KP - Verb-linguistc 11 = Mari Baca Diari Kamal Lawatan ke Pusat Perlindungan = Gajah Kuala Gandah, Lanchang, -, Pahang - 25 Mac, Rabu Sebelum lawatan Saya dan Nisa mencari maklumat = tentang Pusat Perlindungan Gajah Kuala Gandah. Kami berkongsi maklumat dengan = peserta rembongan. _ 28 Mac, Sabtu Semasa lawatan; ‘Saya dan kawan-kawan menulis = nota. Kami bertukar-tukar maklumat. Kami juga menyertai caktiviti yang disediakan di sana. 30 Mag, Isnin =) Selepas lawatan: Kami mengumpulkan semua nota untuk dijadikan buku skrap. Pusat ini terletak di Kuala Gandah, | Lanchang, Pahang. Gajah ditempatkan di sini untuk memastikan haiwan darat yang terbesar ini tidak pupus. Semasa lawatan, pengunjung digalakkan untuk menyertai aktiviti menunggang gajah pada pukul 2.00 petang. Pengunjung juga boleh melihat gajah dimandikan di sungai Selain itu, pengunjung boleh memberikan makanan kepada gajah dan menonten dokumentari proses pemindahan gajah. Datanglah beramai-ramai. Kedatangan pengunjung amat kami alu-alukan. Lawatan ke Pusat Perlindungan Gajah Kuala Gandah Kamal menyertai lawatan ke pusat perlindungan gajah bersama-sama rakan sekelasnya. Sebelum ke sana, dia dan Nisa mencari maklumat tentang pusat perlindungan gajah itu. Pusat itu terletak di Kuala Gandah, Lanchang, Pahang. Gajah ditempatkan di pusat tersebut untuk memastikan haiwan darat yang terbesar ini fidak pupus. Semasa lawatan, mereka _= Selepas lawatan itu, = {2237 rid memboca aya dengan sebuion yong bell j223 412 + ler meeatate bebo yong dbacedeegam mengginckon oyot nga dn oyat 2 nga bern dt on eke Al) Murid mencentokon pengokarion lawaton yang pemah datu' oleh mereka, ABT: KB—Menghubungkatkan KP ~Noturals ~~ m ‘ ee Mari Ujarkan Cerita Kamal menyertai gotong-royong di sekolahnya. Sewaktu dalam perjalanan pulang menaiki bas, Kamal teringat akan katak dan siput yang banyak di dalam kolam yang dibersihkannya bersama-sama rakannya. Dia teringat akan cerita tentang “Perlumbaan Katak dengan Siput” yang pernah dibacanya. Perlumbaan Katak dengan Siput Pada suatu hari, penghuni rimba dikejutkan oleh berita perlumbaan antara katak dengan siput. Mereka telah turun berkumpul dan bekerjasama membuat beberapa persiapan di tempat perlumbaan. Ada yang membuat tempat duduk penonton, ada yang membuat Idluan perlumbaan dan ada yang memasang bendera di sepanjang laluan perlumbaan. Pada keesokan harinya, perumbaan pun dimulakan. Katak melompat dengan sommbongnya lalu meninggalkan siput yang mengesot perlahan-lahan. NS a ~ ~ Tiba-tiba — hujan lebat - katak — gembira — bermain air hujan Air mengalir deras -lalu - siput ke garisan penamat Singa - mengumumkan — pemenang Katak — menyesal — berjanji tidak bersikap sombong Siput - memaafkan katak - bersahabat baik Kamal sedar bahawa sefiap orang mesti bersikap saling menghormati dan merendah diri. MS dudmnboobhnga—~S~*~<“; H © terdedoh > —_ C. berbual___? Nasihat Pak Ali Waktu persekolahan sudah berakhir. [bu masih belum datang. Nisa berasa dahaga. Dia pergi ke gerai yang berhampiran. Terdapat pelbagai minuman di gerai itu. Penjual minuman itu tersenyum apabila Nisa datang. Nisa hendak membeli minuman dalam tin. Jiran Nisa, Pak Ali yang berada di situ berkata, “Minuman itu tidak menyihatkan tubuh kita, Nisa. Tidak berkhasiat minuman itu. Minuman itu ada kandungan gas dan gula yang tinggi,” kata Pak Ali. Nisa pun membeli air mineral. Pak Ali _# dengan Nisa tentang cara untuk menjaga kesihatan. Pak Ali menasihati Nisa supaya memilih makanan dan minuman yang kurang gula. Dia juga menasihati Nisa supaya tidak membeli dan tidak makan makanan ringan. Nisa _# faham tentang cara untuk menjaga kesihatan tubuh badannya. seer wre manbca tks yang mengonding aya! unggalsuaunan Bisa don eyar Mnggal susunon sangsong J = brid mengenal poss ois hora att ok sonst ein yong terdapot doin fos. Muri melongkapkan teks dengan kata keya kt nok. rons * Muri membina ayet menggunckan kota kerja okt ak rans tam bak tus, KBr: KB Mengenal past 8B ~ Bocoan imbasan Tema 3: Kesihatan dan Kebersihon Jaga Kesihatan Diri “es Mari Berbual { kamu \ beliau VM kita \ Ayah, boleh belikan [7 sayo gula-gula ini? ff Saif 7 Kamal, gula-guia boleh merosakkan gigi. Kamu mesti menjaga kesihatan gigi = Encik Johari: Bagaimanakah kesihatan Encik Rahmat hari ini? Encik Rahmat : Kesihatan saya semakin pulih. Terima kasih kerana datang melawat saya. Kamal, karnu mesti menjaga kesihatan diri. Kamu jangan makan banyak gula-gula. Kamal : Ya, pak cik. Guru kelas saya juga berkata begitu. = mengatakan otak kita cerdas jika é badan _=_sihat. ialah kata yang merujuk nama diri orang kedua: , engkau, awak, kamu, kalian Kata ganti nara diri orang ketiga: dia, ia, beliau, mereka, -nya * uvid melon gkapkon ios dengan kota gonii nara dei ae. dard mengujrkon dialog relat lokonan pact OB ied eins cut meagmstantn ot rene cen ne i KE Mengencl past! P= Interpersonal = Mari Baca Piramid Aktiviti Kesihatan Aktiviti tidak aktif f Kurangkan Gl —menambah berat badan Senaman untuk daya tahan ageuE Dua hingga tiga kali seminggu \ -menguatkan otot y . Sukan rekreasi_ . Tiga hingga lima kali seminggu \ —menyjihatkan badan = «if 2 ed Gerak kerja di rumah d Sebanyak mungkin f —menyegarkan diri A Kawan-kawan, lihat piramid aktiviti kesihatan ini. Apakah akfiviti yang patut kita lakukan? Kita patut melakukan gerak kerja di rumah Kita juga patut melakukan aktiviti senaman untuk daya tahan sebanyak dua hingga tiga kali seminggu. Senaman itu untuk = 80 une remboca Prams ak Keshotan ‘Muri metengkapkan dinlog berdosarkan makiumal dan membudt penioon Ipertualon 38 ‘emberkan penyataan hail doripoda pemchamian sesuaty tks. claw gambar, *_Murid membuot perloian berdasarkan moklumal dalam poster 2 tard mombuat simula ET: Menjanakion tea 1 nverparsonol Fa~ Mari Tulis . Rumah Bersih Kesihatan Terjamin ) | Bolehkah Nalini menolong ibu_ ? a ; f Jentik-jentik * perangkap semut KN bersih /* berus * =mencuci / ® kolah di bilik mandiA.* pelapik pasu bunga . Ree ed Pada suatu hari, Nalini ternampak jentik-jentik di dalam perangkap semut, “Eh, 7! Kemudian, ibu pun berkata, “Bolehkah 7 ? wet laud melon hapkon dialog berdasarkan bahon grat 334 + ft mends ayaa perenggn tersarton gambar don peo. 1s: 3g + ad pacers tnggurcton patna cyst fel xt-Menjanotonsdea eP-Verbl ingle wy Mari Tulis Kamal membaca rencana tentang “Penjagaan Diri dan Rawatan Luka”, kapas = ubatluka_—_kain kasa pita pelekat Alat untuk Rawaton Luka Langkah Rawatan Luka CuCl _, Sapu ubat angkah Rawatai UK ka * Iuka f+ £ sre rd merboce its 352 {= uri menockul makdumat dalam bohan grotk 252 * nd rernbuot cara cl lor buds hs BI-Wenookul BCE MencattmaKumat 7 Kata Adjektif Cikgu Rohani menggjarkan tajuk “Kesihatan Diri” kepada Kamal dan kawan-kawannya. Cikgu Rohani memberikan maklumat tentang garam dalam makanan. Garam Apakah garam? Garam ialah bahan yang memberikan rasa masin. Ada dua jenis garam, iaitu jenis halus dan jenis kasar. Panduan memilih makanan kurang garam: « Kurangkan makanan ringan yang mengandungi banyak garam. Bagaimanakah jika ¢ Utamakan nasi putih kandungan garam dalam daripada nasi minyak. badan kita tiada? Badan kita lemah jika tiada ° pool makanan yang kandungan garam. _* kandungan garamnya. Bagaimanakah jika e Utamakan ikan 7 kandungan garam dalam daripada ikan masin. badan kita lebih? Kita mudah mendapat penyakit jika kandungan garam dalam badan kita lebih. Apakah kebaikan dan eburukan garam ae kepada tubuh kita? ‘Reodaan atau sft * Wand memboca makumat don membuct penfavan. BT; KB.~ Morgen past Kontakstual ~ Menghubungkatkn Ce Makanan seimbang Adikku cemerlang P ori Bertutur Cikgu Murni: Kamal, minta namakan aktiviti Lakukan senaman Badan adik kuat Kerja jadi cepat Riang dan gembira Lincah dan ceria sukan dalam gambar ini. : Aktiviti sukan dalam gambar itu ialah permainan bola sepak, cikgu.| Nisa, folong ceritakan sukan ini kepada kawan-kawan. : Sukan itu dimainkan di padang. Terdapat dua pasukan dalam permainan itu. Pasukan yang banyak menjaringkan gol dikira sebagai pemenang. Sikap Positif yang Patut Diamalkan Semasa Bersukan Jaga kesihatan Patut diamalkan Badan jadi sihat > # Kawan-kawan suka saya tajuk nota di tangan kamu itu, . Pemain bermain dengan semangat berpasukan. Pemain tiada perasaan iri hati terhadap rakan sepasukan. . Pemain menerima kekalahan dengan fikiran terbuka. = _bacakan Tajuk nata ini ialah “Sikap Positif yang Patut Diamalkan ‘Semasa Bersukan". Trama lagu “Rajin Adik Rajin” (Rujuk hitp:/ www.dbp.gov.my/lamandbp) ) Bolehkah kamu terangkan ia 2 Lagu ini tentang 7 31 kondungannya, Li Yin? = Murkl melengkapkan seni kata lagu 1 Muri meryanyken logu meng kut rorne "Raa Aik Ra ‘+ Murid merystokon mesa] yang terdopat doiam logu 1 Muri! merger imlak prkaloan berimbuban yong doce oleh guru dolor buku his, + Ward beriaur don mengatokan permintoon, + dsid menoakul bohan grotic dan memindahkonays kepado dialog ST: KB. Monyanotan ideo 1 - Vortol- inguin Boleh, Ujai. | Kandungannyo = Permainan Sahibba Sahibba ialah permainan membina perkataan daripada huruf. Permainan ini merupakan permainan dalaman. Permainan ini dapat dimainkan pada masa lapang. Bilangan pemain bagi permainan ini seramai dua hingga empat orang. Mereka perlu menggunakan kemahiran berfikir untuk membina perkataan. Di samping itu, mereka dapat membina kemahiran pergerakan jari dengan cara menyusun dan mengatur perkataan di atas papan permainan. Permainan ini berfaedah kepada murid-murid kerana dapat membina pengetahuan. Permainan ini juga dapat menjadikan fikiran mereka cerdas . Apakah Sahibba? Bilakah permainan ini dapat dimainkan? Berapakah bilangan pemain bagi permainan ini? Mengapakah permainan ini berfaedah kepada murid-murid? Bagaimanakah murid-murid membina kemahiran pergerakan jari? sr rd rerjoncaoclon permchornan berdosokon ks 254 Murid merulsjowopon parnahoman defom buku tus ea KET: B= Maaanaton toa | [CB - Bocoan imbason Wren i Selamat sejahtera, murid-murid. Mari Tulis =] ft peal _ badan kita menjadi sihat_ Saya, Cikgu Murad bin Daud, dariSekolah Sukan Bukit Jalil. Saya : i akan memberikan penerangan tentang aktiviti sukan. Ada duajenis __ aktiviti sukan, igitu acara padang dan balapan. Kedua-dua aktiviti - _ sukan ini memerlukan kemahiran dan ketangkasan. Murid-murid hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti sukan ; di sekolah. Tujuan kita bersukan bukan sahaja untuk menang ~ _ tetapi juga untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Aktiviti __ seperti ini membuatkan kita _#_ Akhir sekali, rajin-rajiniah bersukan supaya _#_ i Sekian, terima kasih Aktiviti sukan memberikan kebaikan kepada kita, Bersukan dapat menanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita. Kita patut melakukan aktiviti sukan pada setiap hari. Kebaikan bersukan termasuklah _7_ LST ara memboca ks ret Iau mlengkapkon wcopon a + Idd menus rencono merggunakan ayaltunggal dan oyat maynuk berdasorkon ‘makluma dale wcapan + Waurd menuls dalom buku tubs BT; KB.~ Monjanatan idea Konsiraksvimie ~ Mengembongkan ktea 46 ~ Mari Bercerita Aktiviti Berenang Pagi itu, udara sungguh nyaman. Nisa sedang memikirkan caktiviti yang hendak dilakukannya. Nisa pergi ke bilik ibunya. “Ibu, apakah yang patut saya lakukan pada hari ini?” tanya Nisa. “Ibu ada cadangan. Kita boleh pergi ke kolam renang. Kita boleh berenang di sana,” jawab ibu. “Bagus cadangan ibu itu. Dapatlah Nisa mengisi masa lapang dengan aktiviti kecergasan,” kata Nisa sambil memeluk ibunya. i) BO OD B8 “Wah, ramainya orang berenang di sini, ibu!” kata Nisa dengan wajah ceria. “Ya, Nisa. Berenang sesuai untuk semua peringkat umur. Berenang bukan sahaja menyihatkan badan malahan menjadikan diri kita cergas. Semasa berenang, seluruh anggota badan kita akan digerakkan. Gerakan kaki dan tangan perlu betul supaya kita tidak tenggelam. Lihat kanak-kanak yang sedang berenang itu," kata ibu. “Apakah lagi kebaikan aktiviti berenang, ibu?" tanya Nisa. “Aktiviti berenang juga dapat membuatkan fikiran kita cerdas. Mari ibu ajar Nisa berenang,” kata ibu sambil mengajak Nisa ke bilik persalinan. Cerita ini tentang 7 _ asain si rd meriboco es. 422 «= Murid maryssakon ideo rancongan yang tersusun dela fan bog menyarpakon mesa | | #54 {dengan bmnblagen guts ‘Mund bercereo menggunakon ayo! unggal dan oyot majmuk dengan betul KET: XB ~ Mengonaisis RP ~ Verthinguisit tp =m Mari Baca Aktiviti di Padang Sekolah Padang sekolah penting untuk kita melakukan aktiviti sukan. Padang yang luas dan bersih memberikan keselesaan kepada pengguna padang. Pemain pula dapat menumpukan perhatian _ semasa bersukan. Pelbagai aktiviti sukan dapat dilakukan di padang. Kita boleh berlumba lari, bersenam dan bermain bola. Bersukan dapat menyjhatkan badan. Apabila badan kita sihat, fikiran kita akan menjadi cerdas. Far vigenimingmgaig ppeeatog, impian berpasukan Faedah Bersukan menjadikan badan cergas membantu rakan sepasukan berdaya saing mempunyai semangat _7_ menyimpan _”_ untuk berjaya \ ‘urd memboca tats. dan mengencl past perkotoan berimbuhon awolan dan akin ja * urd melen gkapkon leks dengan perectoon berenbuarawaion don ckhean daiant bbs 47 + aid memtioca aks yang iol dlngagkan aur mengambt imiok rasa dan aya yang cibacakan oleh guru dalam uly nus. BT: xB.— Mengenal past Konlakstal ~ Menghuburghtkan | = Bacoan Luas Sekolah Sukan Bukit Jalil Sekolah Sukan Bukit Jalil merupakan sekolah sukan yang pertama di Malaysia. Sekolah ini terletak di Kompleks Sukan Negara di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sekolah ini ditubuhkan pada 1 Januari 1996. oe : : Sistem persekolahan di sekolah ini berbeza daripada sekolah biasa. Murid menjalani latihan sukan sejak awal pagi hingga pukul 8.30 pagi. Kemudian, murid mengikuti kelas akademik yang dimulakan pada pukul 7.30 pagi hingga 2.40 petang. Latihan sesi petang pula dijalankan pada pukul 3.30 petang hingga pukul 7.00 malam. Sekolah ini mementingkan disiplin dalam bersukan. Murid dilatih bersemangat waja dan cekal hati. Mereka dilatih berfikiran positif semasa membuat keputusan. Murid juga digalakkan membantu dan tidak bersangka buruk terhadap orang lain. ho — L Sambutan Hari Kebangsaan Sukan Sukan ialah aktiviti riadah. Aktiviti fizikal ini dilakukan untuk pelbagai tujuan. Ada aktiviti yang bertujuan untuk pertandingan dan ada pula untuk tujuan rekreasi. Berenang dalam acara sukan adalah sebagai pertandingan, manakala berenang di taman tema air pula sebagai aktiviti rekreasi. Semua jenis sukan yang dipertandingkan mempunyai peraturan. Peraturan ini penting kepada pemain supaya mereka dapat bermain dengan semangat kesukanan. Bolehkah kamu cerifakan aktiviti sukan yang pernah kamu sertai? é *% fetal srenersh eremerionnan ipa ste nnd merrbaca is Gon mergaiion nu yong dpe 262 48 9 * Murd bercerba tentang Bohan yong daca dengan ebton don Irfonesl yang es. 484 Hari Terbuka Sekolah Kebangsaan Bestari = 49 KET: KB Mangenal post CB ~ Socom intent Hubungan Harmoni * iran Sepakat Hubungan Harmoni Pada hari perayaan, saudara-mara dari jauh mahupun dari dekat bertemu dan berkumpul. Selain itu, rakan dan jiran berkunjung untuk memeriahkan suasana serta mengeratkan hubungan. 6 Penduduk Taman Damai baik hati. Mereka membantu Encik Johari mendirikan khemah dan meletakkan papan tanda dijalan. Ujai, Nalini serta Li Yin menghadiri mojlis rumah terbuka keluarga Kamal. Mereka mengucapkan Selamat Hari Raya sambil bersalam-salaman. ae * Mari Bercerita Kata hubung gabungan ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan ‘ayat majmuk gabungan, iaitu ayat-cyat setara. Contoh kata hubung: dan, alau, seria, tetapi,malahan, sambil, sementara, kemudian, seterusnya + Murid menoakul gambor dan berceriia dengan menggunakan ayat tunggal dan ayot ae jk 1 Mund mombina don menus ays! menggunokan kate hubung gebungon dale bak Rae BT: KB - Mento FP — Verbat-Ingustk Tema 4: % Perpaduan > Mari Baca Penghulu Desa Indah mengadakan mesyuarat, Penduduk desa berhimpun di dewan. Mereka tertanya-tanya akan tujuan mesyuarat itu diadakan. Penghulu menyatakan bahawa banyak penduduk Desa Indah dijangkiti demam denggi. “Apakah puncanya?” tanya Encik Ali. “Aedes. Kita mesti menghapuskan nyamuk itu,” kata Zaili. “Bagaimana?” tanya Puan Suhana. Kata Penghulu, “Marilah kita bekerjasama dan bersatu padu untuk mencegah penyakit ini. Kita mesti bersama-sama membersihkan desa kita.” CEGAHLAH Maklumat Tersurat Maklumat Tersirat Penduduk desa berhimpun mahu berbincang tentang sesuctu 1. di dewan. perkara yang amat penting Kita mesti menghapuskan mengelakkan penyakit 2. nyamuk itu. # 3. i Nyamuk Aedes _# . Oleh itu, kita mesti_# . Aedes _# hidup_# . ~ - re oct jane mambaza hs dan menadal gambar * urd mergatston maliumal yang lat Dai yang ada dalam pekon fetopi bekaon dengan bahar darpada leks dan garbor '* Murid bercerta dan meryatckon mesa yong terdopat dalamn teks dan gambar. 51 * td mers okie testa oom bul as {a ur bergtorareyong members knwasan sketch KBT:I@—Meryanckon idea BCE -8acaonintensl a8 ——e Bertolak Ansur a . Amalan Kita ? ‘ Mari Ceritakan dan Tulis Aktiviti Mencari Harta Kear Murid Tahun 3 Mawar bantu-membantu | menghias kelas. Mereka hendak | menyambut Hari Kebangsaan. Mereka | menghias kelas dengan poster dan \ bendera serta belon. “Deripede: _razi@yahoo.com Kepada: __amirah@yahoo com ial Perkara: Akin NencariFloria Karan | ——sieaisr ate 7 ee eS Salam sejahtera, Amirah. Persatuan Bahasa Malaysia sekolah saya telah mengadakan aktiviti permainan bahasa. Aktiviti yang Cale ialah Murid Tahun 3 Melur turut “Mencari Harta Karun”. Aktiviti itu menghias kelas mereka. Amir diadakan pada hari Isnin sempena a a. m masuk ke kelas Tahun 3 Mawar Minggu Bahasa, Aktiviti ini terbuka kepada murid tahun tiga. Sebanyak lima kumpulan mengambil bahagian. Kamal, Li Yin, Ujai dan Nalini menyertai Kumpulan 3 Mawar. Sefiap kumpulan harus melalui enam hentian dalam aktiviti ini. Mereka mesti mengikut arahan dan menjawab soalan di hentian yang ditetapkan. Mereka perlu bekerjasama, bersatu dan bertolak ansur semasa menyelesaikan soalan itu. Aktiviti ini amat berfaedah. Aktiviti ini dapat memupuk semangat perpaduan. Sambutan murid sungguh menggalakkan dan aktivitinya pula amat menyeronokkan. Sekian, terima kasih. Sahabatmu, Razi bin Ahmad turid manus dean memiina oyat majmuk menggunakan kata hubung gobungon SES rid momboca teks Set 1 Mud manult: ayo! unggidon ast mejmuk secara mckané dengan betul dan amos + Murid mengenal pas icleo utoma dan dea sampingan yang terdapat dolam perenggon +82 ‘dolom Buku Pus, Sidon 8 serio rparutsnyo dolor Buk Rs AT Mrid monghics kolos, ‘Mund menceriotan oka dolom e-mmel menggunokan aycttunggal don ayat mek. KBT-KB ~ Menaakul Konstrutthisme - Menghubungkakan ET: KB - Manjanaken ies KP—Verbobinguisti lalu meminjam pengokot. Dia menggunakannya sebentar, kemudian memulangkannya. Mereka bukan sahaja berkongsi peralatan _#”_ menyumbang tenaga bagi memastikan kelas mereka kemas dan cantik #_ ceria. Ujai dan Ming Lee menampal gambar Perdana Menteri _7_ * Mari Catat dan Ceritakan : Amalan Muafakat Pada suatu hari, anai-anai berkumpul di bawah pohon saga. Kawan-kawan, marilah kita membuat sarang di sini, Tempat ini sesuai untuk kita tinggal. Marilah kita membuat sarang yang lebih besar. Saya rasa sarang itu tidak perlu besar sangat. Haiwan lain pun hendak tinggal di sini. aS Se: os <> Tidak lama kemudian, semut merah dan semut hitam pun datang. oe mY bec Kami pun hendak Vg Vases a juat rumah NN \ di sini. ——| i] i eA Wahai onai-anai, kami hendak membuat rumah di sini! =.) Wahai sahabatku, kamu boleh membina rumah di sini! Namun, kami berharap agar kamu mengamalkan sikap bertolak ansur | agar hidup kita harmoni. Mereka bersetuju lalu mengorek lubang dan menimbunkan tanah sehingga menjadikan busut semut merah lebih besar. Wah, besar sungguh kediaman kamu! Sarang kami kecil, sedangkan rakyat kami yang palin: banyak berbanding dengan anai-anai dan semut merah. Kami tidak dapat mengorek lebih B dalam kerana ada batu besar di dalam tanah. Pertengkaran mula berlaku. Masing-masing ingin membina busut yang lebih besar. Anai-anai meredakan pertengkaran dengan meminta semut merah memberikan sedikit kawasan sarangnya kepada semut hitam. Anai-anai juga memberikan sedikit kawasannya kepada semut hilar. Anai-anai merminta jirannya saling membantu untuk membina sarang yang kukuh supaya air hujan tidak masuk ke dalam sarang mereka. Akhirnya, mereka berjaya membina sarang yang kukuh. Mereka dapat hidup dengan lebih selesa kerana air hujan tidak masuk ke dalam sarang. Kini, mereka sedar bahawa _#_ Kayu diikat dibuat busur, Busur diletak di dalam guni; Hidup berpakat bertolak ansur, Tentu kita hidup harmoni. [ee a es Mula-mula, sekumpulan anai-anai - berkumpul — berbincang - sarang — Kemudian, — semut merah - semut hitam - ingin - membuat sarang — Selepas itu, - berselisih faham - Seterusnya, 7_ Akhir sekali, 7 ta! last ete = urd menguorkon dialog Gengon seburan yong bel, ntanasl yang elas dan bohasa raat J” vader yng semairiahs nan score dk hb. 55 + até merulis akin meng susenon yop bell mengpunakan ros yong bern, far tS -hanacka KP Tnlerporsonal bz Kata Sendi Nama y Hari Terbuka Taman Damai Pelbagai aktiviti akan diadakan, akan diadakan pada hari Ahad, ‘antaranya perlawanan futsal, dari 8.30 pagi hingga 4.00 petang menderma darah dan pameran. bertempat di hadapan dewan dan keselamatan. Untuk keterangan. di padang awam. lanjut, sila hubungi Encik Mazian Alli, ‘alctivtt Setiausaha Persatuan Penduduk i: 7 Taman Damai perlawanan futsal Penduduk Taman Damai mengadakan Hari Terbuka. Hari Terbuka itu diadakan pada hari Ahad di kawasan dewan dan di padang awam. Pada hari Sabtu, mereka bantu-membantu membersihkan kawasan dewan. Kemudian, mereka mendirikan khemah di padang,. Mereka bekerja secara sukarela dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 12.00 tengah hari. Hari Terbuka bermula 7 pukul 8.30 pagi_“_ 4.00 petang, _# hari minggu. Pada hari itu, pelbagai aktiviti diadakan oleh pihak penganjur. Aktiviti yang a diadakan termasuklah perlawanan eeanamaicich futsal, menderma darah dan pameran kata tugas yang digunakan keselamatan. sebelum kata nama atau Hari Terbuka itu mendapat aiid ei porn ssambutan yang baik. Sikap di, ke, dari, doripada, bekerjasama yang ditunjukkan _#” kepada, pada, untuk, oleh mereka dapat memupuk A a li pergi ke sekolah, semangat perpaduan. urd memboca bahan grok dan mengenal past kota sendi narra furid melengkopkean Yeks dengan kata sendi nama dala aku tus. eae urd membre yo berdosartan kano senctname daiars buch XBT: KB = Maryonakon too Konstruktsme = Menghubungkatkon a) ce Mari Berpantun Bersatu padu amalan murni, ' Jiran tetangga hidup bersatu, Aman sejahtera hidup kita. Tentu harmoni sepanjang zaman. = ail Ikan pelata di bawah kelong, Di dalam sangkar berenang-renang; Jika kita tolong-menolong, Kerja yang sukar menjadi senang. Kelapa madu di dalam guni, Buah bidara di atas bata; 7 Zz. Buah kuini di tepi laman; 7 ¢ Pantun mempunyai dua bohagian, Kosa Kata Kosa Kata iaitu: Umum Tstilah 4. Pembayang maksud atau sampiran yang biasanya menggunokan unsur alam seperti nama fumbuh-tumbuhan dan haiwan. 2. Maksud ialah isi yang ingin disampoikan. 253" yuna melengkapkon parm empat kr aaa © Murid melatazkan pantun dan maenuls pantun dom bak tulis. 281 | + Mufid mengenal pastl kosa kata umum don kosa koto istilah yong bohoru dan mencan 57 rmaksudhye dengan merauk kamu. {8 ct meray mango kata tol rebut darn ud hk BT KB-Mengenalpoct ki Vorbol- gua sangkar muhibah a ? Kasihan nenek itu. Dia terpaksa berjalan jauh untuk ke pekan. Lebih baik kalau saya beritahu ayah saya supaya membuat jalan pintas melalui ladang ini. | Kamal. Kita mesti bertolak ansur dalam keadaan ini. a i i Apabila tiba di rumah, Kamal memberitahu ayahnyg tentang cadangannyg itu. Encik Johari tersenyum dan bersetuju dengan cadangan tersebut. Beliau berjumpa dengan Ketua Kampung Desa Indah dan memberitahu niatnya untuk membuat jalan pintas. Ketua kampung bersetuju dengan cadangan Encik Johari. Kam: ‘4 0 rang (ramet era iA “i Hey Mula-mula, Encik Johari - ketua kampung — niatnya — jalan pintas - cL’ Kemudian, — penduduk - menanggalkan sebahagian pagar — membuat laluan — Seterusnya, 7 Akhirnya, FF “= Mund mamboca lees don meeyotoken makuamal darsase gombar j242 ‘= Murid marcato! motaumet yang betul mengihas sus.nEn 381 KT. KB — Mengitik, BCE - Bacoon intent Amalan Murni Hidup Sejahtera Tema 4: Perpaduon ¢ Y Mari Berbicara Cikgu sering menasihati kami agar mengamalkan nilai murni. Nilai murni ini dapat memupuk semangat perpaduan. Kamal, cikgu sering menasihati kita agar mengamalkan nilai murni. Benar, Ming Lee. Kita mesti bantu-membantu. Sebagai contohnya, kita boleh menyertai aktiviti Ae Kita juga mestilah bersopan santun kepada (‘3 ‘Vey Selain itu, kiojuao el perlu bertolak ansur. Ya, kawan-kawan. Nilai | murmiinidapat = | er?» urd membooa makumal aa Bete © turd berticara uriukmendopatkan maklumat deripade bahan scare testator slo, 252- 55S KBT:KB-Monookd KP Vorba-tnguistk Bekerjasama — memupuk semangat perpaduan — mengeratkan semangat Kawan-kawan, sebentor lagi pasukan kita akan bertanding. Kita perlu berganding bahu untuk mencapai kemenangan. Kita juga mesti saling membantu dan bersatu | padu serta tidak menuyerah kalah. Ingatlah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kamal : Nisa, apakah yang ditunjukkan oleh guru dalam gambar di kelas itu? Nisa — : Dalam gambar itu, guru menunjukkan risalah tentang amalan bekerjasama. Kamal : Apakah pendapat kamu tentang amalan bekerjasama, Nisa? Nisa: Pada pendapat saya, amalan bekerjasama merupakan nilai murni yang dapat memupuk semangat perpaduan. Selain itu, nilai ini juga dapat mengeratkan semangat setia kawan. LiYin : Ya, Nisa. Untuk mencapai nilai ini, kita perlu saling membaniu dan saling menghormati. Ujai — : Bagaimana pula dengan kata-kata semangat oleh ketua pasukan bola sepak sekolah kita? Kamal : Pada pendapat saya, ketua pasukan telah meminta pasukannya bekerjasama untuk mencapai kemenangan. Selain itu, setiap anggota pasukan perlu_= agar = Nalini: Ya, saya setuju. Kita perlu mengamalkan nilai murni_=_ 8 und merbaca don memhom bahan gra don eks EEA. | Muri berbineang dan mengemutatan pendapa! berdounrean tata gral a tes, aie ‘= Mund malengkopkan diatog dan merulsnya Golam Buku RU. BT KB—Meryanakan idea BCE Perbsncangan ha Kata Terbitan Awalan Amalan terpuji yang dipandang tinggi oleh masyarakat ialah amalan hidup bersama-sama secara aman. Amalan ini perlu dipupuk dan dijaga pada setiap masa. Kamal fernampak gegantung yang fergantung pada tiang telefon. “Mungkin gegantung itu digantung oleh penduduk di faman perumahan ini,” bisiknya. Semasa berjalan balik ke rumah, dia terserempak dengan Ujai dan bapanya yang menolak troli berisikan buah tembikai. “Kamu hendak ke mana? Tergesa-gesa nampaknya!" fegur Kamal. “Kami hendak ke rumah Zamri. Kami takut_“_ lewat hendak menghantar buah tembikai ini. Esok, jamuan majlis perpaduan akan diadakan di dewan serba guna,” kata Ujai. “Patutlah tadi saya nampak ada gegantung yang _”_ gantung. Meja dan kerusi pun ada _.#_ susun oleh penduduk taman kita,” kata Kamal. “Ya, Kamal,” kata Ujai. -Imbuhan awalan feR- dan oi- ialah imbuhan yang ditambahkan dihadapan kata dasar. Contoh: terpuji, terbaik, teramat, diambil, dibawa, dipyji * Mutid membaca feks dan mengenal past kata tertitan awolon fe-dan o-yong terdapet | FS.24 solar teks, at * Murid melengkplcan teks dan menulsn yo dolom buku fis * Muiid membha aya! berdasorkan packstoon berimisuban dalam bua Rls BT: KB -Mongonal pasti —BCB- Bocoon imbasan Hidup masyarakat akan sejahtera jika ‘anggotanya mengamalkan nilai murni. Tuan-tuan dan puan-puan, Walaupun sibuk bekerja, kita perlu meluangkan masa untuk hidup bermasyarakat. Kita patut bertegur sapa dan bertanya khabar dengan jiran kita. Kita mesti mengambil tahu tentang keselamatan tempat tinggal kita. Kita juga mesti berbaik-baik antara satu sama lain. a et Kamal : Li Yin, kita perlu berbaik-baik dengan jiran. LiYin : Benar, Kamal. Amalan itu dapat memupuk semangat perpaduan Ujai — : Ya, kita patut bertegur sapa walaupun sibuk dengan kerja. Nisa: Keselamatan kawasan tempat tinggal juga perlu ditingkatkan. Razi _: Kita boleh mengupah pengawal keselamatan untuk meronda dan menjaga kawasan tempat tinggal kita 24 jam sehari. Kamal : Pada pandangan saya, tempat finggal kita akan selamat jika setiap pelawat mengambil kad pelawat dan_=_ Razi : Apakah yang dapat kita peroleh daripada maklumat fersebut? Ujai_— : Kita mestilah mengamalkan sikap = dan _= kawasan tempat tinggal kita agar kita dapat_=_ Sauna mengemukan pandangan tentang amelan untuk kesqjatwaroan hidup 62 + Mord membor9 dan monbenkn ponsangan Mord membuct sma (81:4 Menookd K®-Vorbt Inga ly e Mari Berlakon Dengarlah Nasihat Kawan-kawan, musim tengkujuh akan tiba. Marilah kita mencari makanan. Kita mesti menyimpan makanan sekarang Semut, pada pokok itu ada A Wubong besar. kita boleh Belatuk, lubang ini kepunyaan kamu? Bolehkah Wahai ates saya lapar. Berilah saya sedikit makanan. FX \o kami menyimpan Pes WS mokanan kami Hoh, itulah! Dahulu saya telah menasihati kamu supaya menyimpan makanan. Saya akan benarkan tetapi beritahulah sebabnya re Tupal, berikan makanan saya kepada Belalang. Jika tidak, dia akan = Kami ingin_= kerana = ‘Mund menguarkon don metatarkan Gobg sana menyotakon pengaearan dalam ceo, ufc mambara dan menyatatan makumat yag tra dorpade rose ctu oyal yang berwamna, + Musid ments pendaion fenlong sikop walak dan pengajoran yang dipemich dam bul his ST: KB Merjonckan idea KP Inierpersonal a Mari Tulis Hidup Sejahtera Murid-murid yang saya sayangi, Kita akan hidup sejahtera jika kita baik hati dan menghormati orang lain. Kita mesti bersikap saling menghormati bukan sahaja dengan orang dewasa malahan dengan rakan sebaya. Selain itu, kita mesti mengamalkan sikap bertolak ansur terutama apabila membantu orang miskin, Amalan ini menjadikan kita sabar dan bertimbang rasa Seterusnya, kita perlu mengamalkan sikap bekerjasama. Kita boleh menyertai kegiatan seperti bergotong-royong atau lawatan ke rumah kebqjikan. Kegiatan ini dapat memupuk semangat perpaduan. Sekian, terima kasih. Mereka mengucapkan terima kasih. Mereka bersalaman. 2 = Mereka memberikan pakaian dan makanan kepada orang miskin. Kita mesti menjaga kebersihan kerana kebersihan menjamin kesejahteraan hidup. Ayat Majmuk Ayat Tunggal ¢ Amalan ini menjadikan © Amalan ini menjadikan kita kita sabar dan mudah sabar. memaafkan orang. * Amalan ini_#_ art menboce wis 32s thru mengcortow nul: dn mening cysimergpnon tts mk yng ch 64 dieenaraikan dale touu hls, * Mur mengenal past aya tunggal dan eyat maynuk dan menulsnya dalam Buku Ts + Murid mercerakin-ayat maimuk kepada aya! fungal KBT:KB-Menjanakan idea «KP ~ Mencatal maklurnal Bape Bijak “ET Mari Berbicara Tema 5: < Ekonomi Kita an tempatan Kasut sukan luar Susu kotak Tidak Beli tempatan Susu kotak import * ada tarikh luput * harga mahal Ambillah penanda buku ini. Saya beri percuma kepada pelanggan saya. Ya, sebagai pembeli, saudara mesti bijak memilih. Apakah barangan Terima kasih. Ayat pada penanda buku ini berbunyi = pilihan saudara? Mengapakah saudara memilih barangan itu? eT rd berbicoo unk menyompaltan nolmalberdasakon penonda boku don jaduok Muri meng jorkan ding msi atone KBTAKB- erbua! kaputisan— K®- Inerpessoaal 162 aati > Eo Mari Baca Kamal mengikut bapanya ke pasar raya untuk membeli barang. Dia hendak membeli susu coklat yang digemarinya. Kamal meneliti maklumat yang terdapat pada kotak susu tersebut. Isi kandungan Isi kandungan barang tepat seperti yang \ tercatat pada label. Tanda harga \ Peniaga tidak meletakkan harga } sesuka hati. ANN Kamal bin Johari, 2, Jalan Anggerik, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. 22 April 20] Menemui sahabatku, Amir, yang berada di Johor Bahru. Apa khabar soudara? Saudara, Saya ingin berkongsi maklumat dengan saudara tentang “Pembeli Bijak”. Pada minggu lalu, saya dan ibu saya telah ke pasar mini. Kami telah membeli pelbagai jenis barangan. Sebagai pembeli bijak, kita hendaklah memastikan barang yang hendak kita beli. Ketika memilih barangan tersebut, kita mesti meneliti maklumat_”_ | Sekian, terima kasih. | Kamal — lid memboca don memchami bahar graf © did melen gkapkon surot berpandukan baban gre dan menulsrya dalam bik us JST = MonghuGungkokan Konsiruktnisme =Marghurckan Adik Pengguna Bijak Seringgit si dua kupang Mari adik dengar panduan Jika adik memilih barang Barang yang baik diutamakan Seringgit si dua kupang Adik jadi pembeli bijak Hati-hati membeli barang Janganlah beli barang yang rosak Seringgit sidua kupang | 5, Adik jadi pengguna bijak # 2x & 3 Adik riang Barangnya bai ae 2x Seringgit si dua kupang 2x Mari adik mari semua = A bax Trama lagu “Seringgit Si Dua Kupang" barang Ig yang rosak id metenghapkan sen kota lagu dan menyanyianaya pe 1 Murd eryenorokan kosa kala Umum dan f230 col som ang ekonomi sera [pee rmeruksryo dolom bude ils ‘AY Nuri meena! sims joa bb BI: KE —Hengendl past ke Mut wy Mari Tulis Ibu hendak membuat aduan tentang roti yang dibelinya semalam. Roti itu telah rosak walaupun tarikh luputnya belum tamat lagi. Ibu telah ke pasar raya fersebut bersama-sama Nisa. Ketahui Hak Pelanggan Ibu dan Nisa tiba di kaunter khidmat pelanggan pada pukul 10.00 pagi. Di kaunter itu, ibu mengambil borang aduan pelanggan. Dalam borang itu, ibu menulis nama dan tarikh roti itu dibeli. [bu menulis aduan tentang roti yang telah berkulat. Ibu menyerahkan borang itu kepada jurujual. Ibu diminta menunggu sebentar. Tidak lama kemudian, jurujual itu datang semula. Jurujual itu memberikan roti yang baharu kepada Nisa. Apakah tindakan ibu Nisa? Pergi ke kaunter khidmat pelanggan. * Waaid memboca tats dan mangend possi qyat jurgyo! susuna biasa dan ayat hunga susunan songsang 232 (BT: KBL- Mombuat uruton CB — Mancaiat note + ad mencatat mokurat don melengkophon carta che ae Kata Ganda Penuh Membeli Barang Mainan “Adik dan abang pilih dahulu mainan yang hendak dibeli, ya,” kata ayah. “Baiklah, ayah. Wah, cantiknya rama-rama plastik itu! Kepaknya berwarna-warni,” kata adik. “Adik, lihat sumpah-sumpah ini. Haiwan ini boleh bertukar warna. Ekor haiwan ini telah patah, adik. Mari kita pilih yang lain,” kata Kamal. “Lihat kura-kura ini, abang. Cangkerangnya berbentuk topi,” kata adik. “Mari bawa haiwan mainan yang telah adik dan abang pilih ke kaunter, Ayah hendak membayarnya,” kata ayah. “Baiklah, ayah,” kata Kamal dan adiknya. — labah-labah = iiri-bir _— sibur-sibur “Wah, anak-anak ibu mudah pulang!” kata ibu ceria. “Ibu, el haiwan mainan adik - pegawai bank - ceramah = murid-murid — - van Bank Simpanan Nasional - di sekolah - f ood Menabung, ~ Worcnackan shap berjenat cermot ini. Ini 4. Kakinya banyak,” kata 1 Srmreung wmnase eeoon adik gembira. a “Ibu, adik juga membeli 7. Bulunya berwarna = putih," kata ii tera = Mexiepen en wy ~ Meson | ‘abun neneh abang pula. “Wah, bijaknya anak ibu memilih haiwan mainan! Semuanya cantik dan berkualiti. Apakah lagi haiwan mainan yang terdapat di situ, adik?” tanya ibu. “Ada haiwan yang bentuknya seperti pe ibu,” kata adik. “Oh, itu 7. adik!" kata ibu. an ‘Muri maiengkopkan tks dengon kota gona penuh KBT:KB-Mengenal past’ BOB Bacoon imbasan lurk memboca leks dan mengenal pasate gande penuh = Murkt meruls oso kata umuen dan keasa kala lah noma haawan} dalam uk tals, Kata ganda penuh ialch kato yang digandakan keseluruhan katanya same ada mengandungi imbuhan ataupun tidak Contoh kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan dan keserupaan: kunang-kunang, anok-anak, kucing-kucing - ceramah - cara menabung — faedah menabung — — pulang ke rumah — lebihan ) wang saku — tabung J Pada hari [snin yang lalu, sebuah van Bank Simpanan Nasional datang ke sekolah Nisa. Seorang_=_ We: BT: KB. Monjanotan ideo dud memboea don meaookul maklurmal dolam bahon graf turd menighasikon karongan berpondukon bchon graf. Kenstrukiviere -Mengturakan Ee OQ Mari Baca dan Lakonkan ? Y Mari Bertutur Kamal suka menabung. Sikap ini sangat balk. Kamal menabung Berjimat Amalan Mulia lebihan wang sakunya. Kamal menyimpan wangnya di dalam Razi bijak menguruskan wang sakunya. Razi menabung wang tabung khas. Tabung ini diperbuat daripada bahan terbuang. sakunya sedikit demi sedikit kerana menabung amalan yang Tabung ini mudah dibuat. Kamal membuat tabung ini mulia. dengan bantuan bapanya. © Catatan wang simpanan Razi Hari pertama | _RM0.50. Hari kedua RM1.50 Hari ketiga Harl keempat Pada setiap hari, ibu Razi melihat catatan wang memberikan wang saku simpanannya. Pada hari sebanyak RM2.00. Hari ini pertama, Razi telah menabung wang saku Razi berbaki sebanyak 50 sen dan pada sebanyak 50 sen. hari kedua sebanyak RM1.50. Kawan-kawan, saya dan bapa telah Untuk membuat membuattabung. || tabung, kita perlu_= Lihat poster cara 7 Apakah kebaikan amalan menabung, membuatnya. Dengan amalan | menabung itu, & 8586 OF ‘urd mendangar dan rrenyobut rosa serio ayot Murid berceria tentang gambar 126 72 NY bud menysungombor dengan rombor mangle andan yang bel Scrat a oe / brid menebt ene! berduorongorber dolor ide BE ee eee ey FT: Membuat urutn ‘Koneekstual - Menghubungkorion fe~ Mari Tulis Cikgu Rosli meminta Kamal membuat pengumuman tentang Hari Jualan Tahun Tiga kepada kawan-kawannya. Hari Jualan Tahun Tiga Tahun 3 Bestari Tahun 3 Pintar Hari: Isnin Hari : Selasa (Masa_ : 9.00 pagi hingga Masa: 10.00 pagihingga 10.00 pagi 11.00 pagi Tempat : Kelas 3 Bestari Tempat : Kelas 3 Pintar Barang jualan kelas ini ialah Barang jualan kelas ini ialah pelbagai jenis kad ucapan. barangan cenderamata yang dihasilkan sendiri Selamat sejahtera, & Pengumumian ini ditujukan kepada semua murid tahun tiga. Tahun 3 Bestari dan Tahun 3 Pintar akan mengadakan Hari Jualan Tahun Tiga. Tahun 3 Bestari akan mengadakan jualan pada hari_#_manakala Tahun _ 3 Pintar pula pada hari 4. Waktu jualan Tahun 3 Bestari bermula pada | pukul 7 bertempat di 7 . Barang ~~ jualan kelas iniialah_#_. Waktujualan Tahun 3 Pintar pula 7 Sekian, terima kasih. ™ Murid memboca dan memehosrdibohan graik yong mengandung! oyot 362 74 + Mn meenghaclan pengumaman bercnsrien buon ga don mers dom 251 tua ute BE-KBWenooks CB -Monuls ota 20 Kata Hubung Gabungan Hari ini Kamal membantu bapanya di pasar mini keluarga mereka. Bapa mengajar Kamal cara menjadi juruwang. kaunter bayaran | lis Set aad menelii gambar BAe + rtd borers menggunakan ayot mcpruk betdasarkan gorar ist Oe + tauid monggunckan fava hubung gobungon ser osoborcra BT: KB- Menghubungkoitkon KP — Werbaltingutsri . to Mari Baca Usaha Jaya some Ibu Alisa, Puan Aziah, ialah pengusaha pusal asuhan Aku Sebagai Jutawan Aku bersyukur kepada Tuhan kerana berjaya menjadi jutawan. Aku menjadi jutawan kerana aku bekerja keras memajukan perniagaanku. Aku menguruskan kewangan dan membelanjakan wangku dengan berhemat. Yo Mari Baca kanak-kanak yang berjaya. Alisa selalu mengikut ibunya Perkara pertama yang aku lakukan sebagai jutawan ialah yang betjay ig ys ke pusat asuhan itu semasa cuti sekolah. Alisa suka bermain dengan kanak-kanak di pusat asuhan ibunya itu. aku memenuhi impianku, iaitu_”_ Pusat asuhan ibu Alisa bernama_s*_ {W555 s,s smmrnoca rahul Guiora bohon rulstnadiaarhk mensch pas parloabon Wea its Murid menookul Bahan grt. BS. ‘+ Iurid memboco maklumat datam bohan multimedia untuk mengencl past perioutan ides. < durid memindahkan raklumat dalam bahan grafk kepada bentuk ayat. = + Mri manghasihon person kre! beeen maginaidoyo koe yong barosakon * urd martina ayo meapgunakon ke axe berdosorn gor dan menalsnya knayclon alo bubs door buss , KET: KB— Menjanakon Kea 1? — Intrapersonat BT: KB- Menoakud ‘Konteks*ual- Memindahkan eS wy Mari Tulis DO Penyata Kamal membantu bapa saudaranya, [iaaaewebmamam Telefon: 010-4500072 Encik Jamil, membuat persiapan untuk eel pcaaere can Pengusaha Rumah Rehat menyambut peserta perkhemahan Pada cuti sekolah, Nisa mengikut dari Sekolah Kebangsaan Mutiara keluarganya berculike Jelebu, Negeri seawal pukul 8.30 pagi. Sembilan. Mereka menyewa sebuah rumah rehat di Kampung Pelangi, Jelebu. Mereka menginap di situ selama empat hari. Pengusaha rumah rehat itu bernama Encik Mazlan bin Abu Bakar. Saya membuka rumah rehat ini atas usaha saya sendiri. Saya mendapat modal untuk membuka rumah rehat ini dengan mengeluarkan wang simpanan saya. Wang itulah yang saya gunakan untuk memulakan perniagaan ini. Pengunjung suka datang ke rumah rehat saya kerana harga sewaan biliknya berpatutan. Apakah yang dilakukan oleh Nisa semasa cuti sekolah? 1. a RCO E EE mucotston ome! 2. Di manakah rumah rehat yang disewa oleh mereka? == 930 ka i manila ea eee 3. Berapa lamakah mereka menginap di situ? ~ > 945 pagi_: 4, Siapakah pengusaha rumah rehat itu? ~ — 10.00 pagi 7 5. Bagaimanakah Encik Mazlan mendapat modal untuk -= memulakan perniagaannya? Pada pukul 8.30 pagi, Kamal dan bapa saudaranya _” 6. Mengapakah pengunjung suka datang ke rumah rehat : a Encik Mazlan? 82a a rr 8 9 1 Mitmoul tltrge beds ge on cot dn 233 iS 2 rors pny 333 {rt monoca cya yong kich lana dangonsabuton yong bot + aud mertina ayo pergciaberdosarn soon don merssnyo dlc buk hs. XBI/RB- Menjanaton to ansrustveme ~ Memndankon KBI:KB- Menanokan deo aCB- Bacom rent ae x Y Mori Berbual Anugerah Pekerja Cemerlang Cikgu Daud meminta Kamal melakonkan watak pengusaha pasar raya semasa aktiviti lakonan di dalam bilik darjah. Nisa pula melakonkan watak pemberita, Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang Pasar Raya Cempaka Tempat: Dewan Semarak Atur Cara: 2.30 petang - Kehadiran para jemputan 3.00 petang - Ucapan Pengarah Urusan 4.00 petang - Penyampaian Anugerah Penyampaian Cenderamata 5.30 petang - Mojlis Bersurai Cik Nisa : Tahniah! Encik Kamal, kerana berjaya menganjurkan Majlis Anugerah Pekerja Cemerlang bagi pasar raya encik. Bilakah majlis itu diadakan? Encik Kamal : Majlis itu telah diadakan pada 7 Ogos 2000) bertempat di Dewan Semarak. Cik Nisa: Apakah atur cara majlis pada hari itu? Encik Kamal : Atur cara pada hori itu_=_ CikNisa —_: Berapakah kategori anugerah pekerja cemerlang itu, Encik Kamal? Encik Kamal : Ada empat kategori anugerah, iaitu_=_ AKTIVITI LAKONAN ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG Cikgu Daud juga meminta murid lain melakonkan watak sebagai penerima Anugerah Pekerja Cemerlang. Razi memegang watak pemenang kategori Anugerah Prestasi Terbaik. Nalini pula sebagai pemenang kategori Anugerah Mesra Pelanggan. Cik Nisa: Tahniah! Encik Razi. Encik Razi telah memenangi Kategori Anugerch anugerah kategori Pekerja Cemerlang prestasi terbaik. Apakah —1. Prestasi terbaik ciri utama untuk — Rajin dan tekun memenangi anugerah ini? melakukan tugas Encik Razi : Ciri utamanya ialah yang diberikan pekerja itu mestilah rajin 2. Paling mesra pelanggan dan tekun melakukan a ae eee fugas yang diberikan. pelanggan Cik Nisa: Tahniah, Cik Nalini. 3. Paling cekap dan Apakah pula ciri utama amanah untuk mendapat = Menyiapkan kerja anugerah pekerja mesra dalam masa yang pelanggan? 4 eon Cik Nalini : Untuk mendapat Pitch perma anugerah ini, pekerja itu hendaklah © 1 Cik Nisa: Tahniah sekali lagi dan ferima kasih kerana sudi menerima jemputan temu bual ini. Encik Razi dan Cik Nalini ; Sama-sama. urd memboca teks dan dialog turd barticara unde rmenyarnpalean moklurrat BT: KB Meryanakan ea ¥P — Vertol-Ingustk mengambil cuti skit a RT a3 turd mengujerkon dialog berpand.iken behon rengeangan rolls |etzMlakenon. : <® Bacaan Luas Wang Malaysia Wang berguna untuk pelbagai urusan jual bell. Sebelum wang dicipta, manusia berjual beli dengan cara bertukar barang. Pada hari ini, jual beli menjadi mudah dengan terciptanya wang. Mata wang negara kita dinamakan Ringgit Malaysia. Peniaga dan pembeli menggunakan Ringgit Malaysia untuk urusan jual beli dalam negara. Wang ini tidak digunakan untuk urusan jual beli di negara lain. Ringgit Malaysia dicetak dalam bentuk wang kertas dan wang syiling. Wang kertas itu mempunyai nilai RM41, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Wang syiling pula mempunyai nilai 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Wang Malaysia mempunyai ciri keselamatan. Ciri ini penting untuk membezakan wang yang sah dengan wang yang palsu. Wang palsu tidak boleh digunakan untuk sebarang urusan jual beli kerana wang itu tidak sah. t= Mark memboca bohan buon sosora do hen Ikra és 262 lurid memboca bohan bukon sostera don menyataken iu ipenysioan yang dapat ‘memberkan maklumat enfong sesuony pedkara} 482 * Murkt menceraton tohan yang dace menggunakan ay unggalon aya anon. KET: KB Menjanakon koa KP- Interpersonal Di tanah gembur pohon beka, Tempat mainan burung kedidi; Sungguh subur tanah pusaka, Hasil pertanian semua menjadi. Bunga melati bunga lenggundi, Di tepi huma tumbuh merata; Petani berbakti bersawah padi, Makanan utama negara kita. Cari lala di Batu Pahat, Tangkap juga si ikan bayan; Ternakan gembala semuanya sihat, Rajin bekerja pendapatan lumayan. Pisang raja pisang kaki, Tolong letakkan di atas para; Nelayan bekerja mencari rezeki, Hasil perikanan untuk negara. Tes Tanaman Hiasan ccc Nurseri Impian Se uk ca rib Cee et See lao _ Phargc berpatuton Se Cai) ke Pesta Flora jempat :Dataran Merdeka Torkh :20 hingga pea to eee te ul a LCL) 25 Julai 201] 7 ee cus iy jasa__-9,00 pagi hingga Fe ria 6,00 petang melebihi RM100.00 Pelbagai jenis pokok zs . hiasan tempatan dan luar negara dipamerkan. Tewaran istimewa untuk para pengunjung, , Nalini: Kawan-kawan, lihat gegantung membeli pokok hiasan. Apakah pendapat kamu? Kamal : Pada pendapat saya, kamu patut mengikut ibu kamu ke Pesta Flora kerana pelbagai jenis pokok hiasan ada dijual di sana. Ujai_—: Lihat risalah ini. Saya pula berpendapat, kamu patut ke Nurseri Impian kerana _=_ Nalini: Terima kasih, kawan-kawan. Saya mengambil keputusan akan _© kerana_=_ Y= mardbarbincang tertang makunat dalam gegonkung don racioh.———=SCS*~*~*~*~*~*«~s lurid mengemukakan pendapat berdosorkan dialog aes + Motes dn gp dog baron mura ae egg don ‘AP Mured membuctsimuias KBT-KB—Wanjonakon idea &CB—Bacaon intent Taman Mini Hari ini kita akan membuat taman mini. Mula-mula, kita mesti menyediakan bekas, contohnya pasu. Bersihkan dan keringkan bekas itu. Kemudian, buat pelan taman mini Letakkan serpihan pasu bagi lapisan pertama pada lubang bekas tanaman. Masukkan campuran tanah, batu kerikil dan pasir ke dalam bekas itu. Kemudian, padatkan tanah dan tanam pokok hiasan kamu. Pastikan pokok hiasan disusun dengan cantik. Bentukkan permukaan tanah seperti bukit atau sungai supaya kelihatan menarik. Akhir sekali, letakkan pokok hiasan di tempat yang redup. PENYEDIAAN TAMAN MINI 1. Sediakan bekas 6. Tanam pokok hiasan mengikut pelan 5. Masukkan tanah dan padatkannya Lt ard memboca don menodal ailaral doom bahon 352 * rd mencaat mallu mengkut susunon yong bet unt melengkapan corto cir don | |252— | menu dolor but HT: KB- Mommbuai urufon. BB - Moncotat matiurat £0 Mari Baca Alatan untuk Berkebun menanam menggemburkan menyiram menggunting & Selamat sejahtera, murid-murid. Pengumuman ini ditujukan kepada Kumpulan Taman Mini, iaitu Nalini, Kamal, Ujai dan Nisa. Pada minggu ini, Nalini ditugaskan untuk menanam anak pokok. Harap gunakan sudip tangan. Kamal pula dikehendaki “S. menggemburkan tanah. Tolong gunakan serampang tangan. Ujai dikehendaki menyiram pokok hiasan. Sila gunakan alat penyiram yang digunakan di taman. Nisa pula 7. Minta gunakan #_ yang disediakan. Diminta setiap anggota kumpulan _7_ Sekian, terima kasih. a 7 ass 86 + urd menus maklumot berbertk penguimumon dengon bat doers bats 362 + ard montoca aks pongemurron yang tld dongpzon BT: KB=Wenookus—Koneksual-Mamndatkan it, : & Mari Bina dan Baca \ a pulasan bertangkai enam,. es Manis bersari putih isinyo;. qe hiasan kami tanam, ez» Cantik berseri bunga-bunganya.. Taman Mini Buah belik buah kuini, Pohon berangan di tepi kolah; Sungguh cantik taman mini, Jadi kebanggaan warga sekolah. 4 z ~ famanmini Limau bali bertali jerami, ' Letak di tepi buah markisa; » fanamankami Subur sekali_# =e a sat) Dijaga rapi_7 . - sepanjang masa a" o- ~ udaranya segar aes J Pohon siantan pohon lemuni, be sen Di tepi laman pokok pagar; Kolam buatan 7 , Suasana nyaman _. lard melengkapkan pantun ernpar kerat dan melafazkarn ya sae aid mens pantan Gales Buy Rs 261 87 Ss eee aaa (AT) Murd membino ayer dengan menggunakan kesa kato tersebut daiom buku hus. FET:KB~Mengenal pasti—Kansubfiisme ~ Menghubunghotkan Tema 6: Pertanian dan Penternokan f Mari Tulis Kamal telah mendapat maklumat tentang nelayan pinggir pantai. Maklumat itu ditampalkan pada papan kenyataan di kelasnya. Selamat datang saya ucapkan kepada cikgu dan murid-murid. Taman Botani bukan sahaja menarik minat Nelayan Pinggir Pantai Kebanyakan penduduk di Kuala Kemaman, Terengganu, bekerja Murid Tahun 3 Mawar : pengunjung tempatan sebagai nelayan pinggir pantai. E SSE aS tetapi juga pelancong dari Mereka turun ke laut pada awal 3 Teratai pun ke sana juga luar negara. . pagi. Selalunya, mereka turun Murid Tahun 3 Mawar Antara tempat menarik ke laut selama sehari. Mereka menaiki bas mini. Murid yang boleh kamu lawati menangkap ikan di kawasan Tahun 3 Teratai pula menaiki termasuklah Taman Hiasan, tidak jauh dari pantai, bas sekolah. Taman Kaktus dan Taman Hasil tangkapan mereka ialah Mereka tiba pada pukul Iklim Sederhana Empat ikan gelama, ikan kembung, 9.00 pagi. Mereka berbaris Musim, udang dan ketam. Hasil di pintu masuk taman itu. Perkhidmatan bas tangkapan tersebut dijual kepada Mereka gembira. Mereka dan basikal disediakan raih di jeti. dapat melihat pelbagai jenis di taman ini. eS i tanaman di tarman itu. 1 >, 1. Apakah pekerjaan kebanyakan penduduk di Kuala Kemaman, ; . | Ayst Tunggal _ Terengganu? _ Ayat Majmuk * Selamat datang saya 2. Bilakah mereka turun ke laut? © Murid Tahun 3 Mawar ucapkan kepada cikgu 3. Berapa lamakah nelayan pinggit pantai ini turun ke laut? dan murid Tahun * Selamat datang saya 4. Kepada siapakah hasil tangkapan mereka dijual? 3 Teratai ke Taman Botani ucapkan kepada §. Pengangkutan apakah yang digunakan oleh nelayan untuk Negara Shah Alam. murid-murid ke laut? one ome 6. Apakah alatan menangkap ikan yang digunakan oleh mereka? §—$—$—$<——$<————————————————— $F | 1 B86 Ra Een pommerssamenam || iS ae 23 gg {rt moniono oyat unageldonpoda aya maynck pada suos! 2 dlom Bu hi. { wuridenangarckon smu yong dock don manana door ba tks BT: KB -Mengena! past Konstrukiisme - Menghubungkortkan BT: KB - Mengendt pass 8CB - Bocoon intenstt ‘[Doripada: __hafizegmailcom fee: eS lel “Perkara; _ Nelayan Laut Dalam es eae a Salam sejahtera, Ujai. Semoga kamu sihat di samping keluarga. Ayah saya nelayan |aut dalam. Beliau bertugas sebagai tekong atau ketua jong. Beliau menggunakan kapal pukal tunda untuk ke laut. Beliau ke laut selama seminggu dengan beberapa orang anak kapal. Mereka menangkap ikan di Laut China Selatan. Sebelum menangkap ikan dengan pukat harimau, mereka menggunakan alat pengesan ikan. Biasanya, mereka menangkap ikan tuna, ikan tenggiri, ikan bawal dan ikan merah. Hasil tangkapan mereka disimpan di dalam peti dingin beku. Pada musim tengkujuh, ombak besar dan laut bergelora. Ayah | tidak ke laut. Beliau menghasilkan keropok ikan dan ikan kering untuk menambah pendapatan keluarga kami. Setakat ini sahgja cerita saya Sekian, terima kasih. Sahabatmu, Hafiz bin Johan Kamal, sudahkah karnu baca e-mel daripada kawan saya, Hafiz? Sudah, Ujai. Bapa Hafiz nelayan laut dalam. Beliau ketua jong. Betul, Kamal. Bapa Hafiz mengendalikan kapal pukat tunda, Beliau dibantu oleh anak kapal. uri berbicaro unauk mengampotkon makumat bercasorkan &-mel 1 Musk mangenat pas iio mcy nuk dolore. mel dan mengonarcikonnyas ala busy ta ‘AP Murid membina aya! menggunakon kata mamuk dalam bul Rls. BT: KB ~ Merjonakon ies KP-Inierpersanal LPS “toMari Baca Kawan-kawan, ini cerita - ‘ yang saya baca. e® Saya Nelayan a Sejak kecil saya sudah mengenali pantai, lautan, perahu dan ikan-ikan. Saya mewarisi kerja ayah sebagai nelayan pantai. Saya turun ke laut setiap pagi untuk mencari rezeki. Saya terpaksa menghadapi cabaran. Namun, saya bersyukur kepada Tuhan apabila melihat anak-anak saya berjaya dalam pelajaran walaupun saya seorang nelayan. Saya gon Moden Ayah bekerja keras untuk menyara anak-anaknya. Ayah ingin -melihat anak-anaknya berjaya. -Selepas menamatkan pelajaran di menara gading, saya -mewarisi kerjanya tetapi sebagai nelayan moden. Saya menceburi bidang akuakultur. Saya menternak ikan dalam = sangkar ikan —ikan telah besar = menambah lebih —muara sungai —menangkap banyak sangkar ikan — anak ikan kerapu —menjual -kerang dan udang =memberi makanan | — pasar borong = bersyukur - ~ kejoyoan « anak anak nelayan urd memboca dan meayenaroikon ios bole wun dan Kosaka lah dolar Buk tls © dud menus karongon berbentuk cerita don parouolan berdosarkan gambar setts prkatoan dalam uu Nas BT: KB- Merjanokan idea 6C8 - Hocaan intenst 28) Kata Majmuk EY Penternak Udang Kawan-kawan, dahulu ayah saya hanyalah seorang nelayan. Kini, beliau menternak udang kara air tawar | di dalam tangki fiber. Udang kara air tawar yang matang boleh mencapai saiz antara 25 sentimeter hingga 35 sentimeter. Udang rasanya enak dan disukai ‘oleh orang ramai. Kami bersyukur dan berbangga kerana ayah berjaya dengan hasil titik peluhnya sendiri. Kamal dan kawannya ke kolam ternakan udang galah pak ciknya, Encik Nasir. Mereka melihat beliau menjala udang galah. Udang galah itu besar-besar. Encik Nasir menjual udang galah secara runcit di pasar malam, di pasar tani dan kepada pemborong pasar raya. @ Kata majmuk ialah dua perkataon Tunggal imuk atau lebih yang mempunygi satu ust Aust Me maksud fertentu. ? 7 Contoh: udang kara, air tawer, tangki fiber 7 7 —<$ $e Murid membaco teks. 4523 92 lurid menyebut o's maruk dan mengeral pasilkata rqimuk diam teks. H22#: Murid mangenal past dan menus ayat lunggal dan ayat marnuk Golam bukw Rubs. KBT:KB~ Monjonakon kieo Konsiukiiisme = Menghutungkortsan Tema 6: Hasil Tani ring Hidroponik Penanaman secara hidroponik dapat dilakukan oleh sesiapa sahqja sebagai hobi. Kita boleh menanam sayur di kawasan rumah tanpa tanah. cawan plastik berlubang kecil benang penutup polistirena LiYin : Selamat sejahtera, Nisa. Nisa: Hai, kawan-kawan, selamat sejahtera! ° Nalini: Amboi, sibuk sungguh kamu hari inn 5 Kami datang hendak melihat projek Kate seruialch kata campuran air dan baja yang menyalakan kamu. pare, Kamal : Nisa, di manakah kamu tanam Contoh: pokok tomato? wah - kagum Nisa: Dibelakang rumah saya. Marilah =| ef - hairan ikut saya. hai - tarik perhatian Ujai : Wah, suburnya pokok tomato kamu! eee rengusk ke Nisa: Saya menggunakan kaedah syabas - tahnigh hidroponik. Caranya mudah. oh terkejut Pastikan gir dan baja cukup agar) "ah - mere sesualu pokok kita subur. Kamal : =, Nisa, projek kamu mendatangkan hasil! Saya pun hendak menanam sayur dengan kaedah ini LiYin :_=_ ambil risalah tentang cara menanam sawi dengan kaedah hidroponik ini! tard mermboca don melongtaphon aya dengan ata sna ST gg ure menyampoikon maidumet berdacerkan bahon den manutsnye dakar buds hale 1 ) AY Muré memos yar angainokan at er csr Bus EST HE Mengera past KP Vaal gt wy Mari Tulis Usaha Tangga Kejayaan “Wahai anak-anakku, inilah bendang datukmu! Bendang inilah yang menyara ayah hingga ke menara gading. Usaha tangga kejayaan,” kata Zahari kepada anaknya. Datuk berusaha gigih untuk mengerjakan bendang ini. Datuk membajak bendang dengan menggunakan kerbau sahqja. mepepnenenemannnnen Hasil jualan dikumpulkan dan * digunakan untuk membeli ' bendang yang lain. Dahulu, penduduk bergotong-royong mengerjakan bendang. Mereka bantu-membantu semasa 7 dan _7_ padi. Kini, datuk menggunakan jentera moden seperti mesin_7_ ie Tidak lama lagi musim menuai fiba. Aku akan sibuk menuai. Wah, hebatnya! Selepas Aku bekerja dengan cepat. itu, aku akan mula membajak bendang ini. Selepas kamu, aku pula akan menanam anak pokok padi di bendang. mesin . penyembur baj Aku pula akan menyembur - baja di bendang. 12, Jalan Lombong, Kampung Banggol Besi, 06700 Pendang, Kedah Darul Aman é 23 Julai 20010, Menemui sahabatku, Kamal. Semoga sentiasa sihat di samping keluarga yang tersayang. Saudara, Saya akan memberikan maklumat tentang penanaman padi kepada saudara. Mula-mula, 7 £9 are memboca don menodkl aku berdasatan ek, gambar don dig we © Idurd mengujrkon oyat untuk bercesta berdasorkan botian rangsangan. + Idd melengkapkon certo berpandukan dialog don gomor dalam buds hus 1 avid menus moklurat engi susunan idea clam bentuk sur bordasarkan lok don gambar dalam buku is KBT:KB- Manackud ——BCB - Mencotat makurat > Mari Boca Kebun Sayur Aeroponik Bapa Razi, Encik Ahmad, mempunyai kebun sayur. Bapanya menggunakan kaedah aeroponik untuk menanam sayur. Beliau menanam sayur tanpa tanah serta baja. Beliau hanya menggunakan udara dan air. Bapa Razi menanam kentang, salad, cili, kailan dan sawi. Sayur itu ditanam di dalam bekas yang tergantung di dalam rumah hijau Akar sayur yang tergantung disembur dengan air Antara kebaikan penanaman cara ini ialah sayur cepat membesar dan subur. Hasilnya juga bersih dan bermutu tinggi. kebun aeroponik bapa Razi kentang hasil _kaedah aeroponik | Kamal : Selamat sejahtera, Nisa. Saya telah ke kebun aeroponik bapa Razi. Kamu pernah ke sana? Nisa: Selamat sejahtera, Kamal. Saya pernah ke sana. Beliau \ Mmenanam sayur tanpa tanah dan baja. Beliau juga menggunakan udara dan air. \ Nalini: Apakah yang ditanam oleh bapa Razi? \ Nisa : @& LiYin : Apakah kebaikan penanaman kaedah aeroponik? Kamal : ete | ete) = Murkd memboca don menyotckan maklurnat deripada teks dan gambar. aan 96 = Man berber un eryempalon mma es rerun erat. ro ar xB-nononkl Kocsrucntamo Merghubarskoton a Mari Tulis Pak Razak Seorang Penoreh Pak Razak penoreh getah. Dia ke kebun getah pada pukul 7.00 pagi. Anak sulungnya, Adib, selalu membantunya pada masa ccuti sekalah. Sebaik sahaja tiba di kebun getah, Pak Razak memungut getah beku. Getah beku itu dimasukkan ke dalam baldi. Kemudian, Pak Razak akan menoreh sebatang demi sebatang pokok getah. Setelah semua pokok getah ditoreh, dia memasukkan semua getah beku ke dalam guni. Pak Razak akan membawa getah beku ke kedai peraih. Peraih itu akan menjualkan getah beku kepada pengusaha kilang getah. Di kilang getah, getah beku diproses. Getah yang telah diproses itu akan dijadikan pelbagai jenis barangan. Proses Menghasilkan Getah Encik Yunus, ayah Yasir, bekerja di kilang produk getah. Beliau akan memproses getah yang dibeli daripada peraih menggunakan mesin. Getah yang telah diproses itu dihantar ke bahagian pembuatan tayar, sarung fangan, tapak kasut dan permainan kanak-kanak. Proses Menjual Getah —! a ae aa. memungut menoreh memasukkan menjual ae getah pokok — getah beku kepada beku getah ke dalam peraih f/f Be guni i Wid mermboca don meaoekullbohan grat |3s2 © Idurid mencotat makdumat untuk membentuk corto alt dolom buku tulls oe KBTIKB- Mongondlis Konsratsine- Mogfubangorion = *%@ Mari Baca Produk Pertanian eC menjolok kelapa muda - menghiris ubi kayu meracik isi kelapa muda - menjemur hirisan ubi kayu masak agar-agar dengan - simpan di dalam bekas air hingga mendidih yang bertutup berasa manis dan enak - makan sambil berbual-bual Jus Manggis Jem Buah-buahan memetik buah manggis memilih buah yang elok mengisar buah-buahan ferdapat di pasar raya bertahan lama - disimpan di dalam peti sejuk Menjadikan jus berfaedah untuk kesihatan menjadikan makanan mudah hadam Wf menadkuldanmembaca motiume! dala gambor id merindahtan moklumet dalam bent oyet mansgunakon kota kerjosok rans das tok rons. KET: KB Menjanakon keg Konsutgwisme - Menghubungkotkan Cucu, nenek lihat dari tadi kamu berdua asyik bermain sahaja. eet 2 Mari duduk di sini. Nenek hendak bercerita kepada kamu. Perkara yang hendak nenek ceritakan ini lagi menarik. > Mari Baca Cerita Nenek BAP me Bangsa =¥ Km er Mari Berbicara Tarian Inai Melayu Nisa sangat gembira kerana dapat mendengar pelbagai cerita teladan daripada nenek. Nisa suka mendengar nenek bercerita tentang kisah “Bayan Budimnan” dan “Batu Belah Batu Bertangkup”. “Wah, seronoknyo cerita itu! Siapakah pencipta cerita itu, nenek?" tanya Nisa. “Cerita itu tidak diketahui penciptanya, Nisa. Cerita itu cerita rakyat. Cerita rakyat disampaikan secara lisan daripada seorang kepada seorang yang lain.” “Oh, begitu! Baru Nisa faham, nenek,” kata Nisa. “Nisa, mari ikut nenek membaca paniun lama ini.” Tarian inai ialah tarian tradisional Melayu. Tarian ini popular di negeri Perlis, Kedah dan Kelantan. Tarian inai dipersembahkan untuk meraikan kanak-kanak lelaki yang hendak dikhatankan. Tujuannya adalah untuk menghiburkan hati kanak-kanak itu. Pada masa dahulu, tarian ini ditarikan oleh dua orang penari lelaki. Kini, penarinya terdiri daripada lelaki dan perempuan. Tarian ini masih ditarikan semasa majlis perkahwinan dan persembahan kebudayaan. Fodlaeetit ret latte tl in dulang lain kakinya, Selamat pagi, ) Lain orang lain hatinya. kawan-kawan. Saya BRK ib pulut santan binasa, hendak meminta “ Sebab mulut badan bina pandangan : > ing berbudi kita berbaha: kawan-kawan : Orang memberi kita me! tentang tarian inai j Melayu. . . - 7 “Menarik bunyi pantun itu, nenek,” kata Nisa lagi “Ya, Nisa. Pantun dan cerita itu sekarang telah pun ditulis dalam buku. Nanti Nisa boleh meminta ibu membelikan buku cerita dan buku pantun itu,” kata nenek lagi. =. fF ht Mure membaca ts. a2 Muse mengenrckon i032 oto umurs das kas kal oh steal yng eréapat dolar fees dota buku + Mutid mongujorkon ayo! meloki paneertioan. | Murti mencor maksud Koso kata dengan menuuk komus. BT: KB Mengenal past BCE - Membuet ryan Pada pandangan says, tarian ini ialah t farian Melayu yang popular. Apakah Pada pandangan pula pandangan kamu, Nisa? saya, = Seg nana membara tks, f: + Murd berbancang seria mengemukakon pon dongan berdasarkan tute dan risala BT: KB = Menghubungkatkan KP = Interpersonal ee Mari Bernyony Produk Seni vai ; | Tavion nang i z TP f “ menari Tari inanglah inang < Mari Bertutur iB eae _ Lenggoknya inang a - 5 Seni anyaman Jenis Tikar ~ tradisional cantik dan _ halus buatannya, ~ Bahan penting untuk A = membuat anyaman & eee B moh ehoal peta: ic ~ daun pandan, kuli 5 Hidup suburlah masa — jesang) Vidar Sorcuckt|| (ete pea ar ee Sepanjang masa. * diperbuat daripada * diperbuat perlu diproses menjadi daunmengkuang —daripada kulit ip bilah EB 4 4 * berwarna-warni kayu atau rotan | PNG sebelum dianyam *permukaanlicin * kerasdantebal — Menjadi tikar. * permukaan kesat é Trama lagu “Tarian Inang” kita menyony! i) (Rujuk http://www.dbp.gov.my/lamandbp) oo % rama it inang | » 7 os | ieentiin, eee pene Pada pendapat saya, seni Budayo kita») Pee anyaman tradisional cantik Si ijegepe dan halus buatannya. yanyi \ || | P Lagu inanglah inang [pare 9 Seni budaya kita d | & Hidup suburlah masa Sepanjang masa. Pada pendapat kamu, anyaman oan, : 7 manakah yang sesuai untuk ruang dapur? Li Yin : Alisa, lagu itu tentang apa? M kah k b dapat begitu? Alisa :Lagu itu tentang 7 envaopbaa: Karma betel beat fers = a ayo ddion: : 442 ‘Murid membaca dan menaokad makkimat dalam bahan graf + taund mangontanfoqurrorgguncton tonal ones Inengh 371 | + Mute beinconadon memberzon perdopalberdosorkan Bohan grat nn ence ay BT: KB = Merjonckan deo 18 Inierpetsona Mari Boca 28 Mari Betulkan a Pasar Seni Kuala Lumpur Kukuran Pasar Seni Kuala Lumpur ialah pusat pameran dan jualan Kukuran ialah alat untuk mengasingkan isi kelapa daripada produk seni rakyat Malaysia. Pasar ini terletak di Jalan tempurung. Alat ini hasil seni masyarakat Melayu tradisional. Hang Kasturi, Kuala Lumpur. Alat ini penting dalam kehidupan masyarakat Melayu pada Terdapat pelbagai kedai yang menjual barangan masa dahulu kerana sebahagian besar resipi masakan Melayu tradisional di sini. Barangan itu seperti patung wayang menggunakan santan kelapa. kulit, hasil ukiran kayu, hasil batik dan kuih-muih. Barangan itu dihasilkan oleh penduduk tempatan. Kukuran mempunyai Sempena sambutan Hari Kraf Kebangsaan, Pasar mata bergerigi. Kukuran Seni Kuala Lumpur memberikan potongan harga kepada = | tradisional diperbuat dari pengunjung. batang kayu. Terdapat beberapa bentuk kukuran seperti kukur duduk, kukurkofak dan kukursilang. Rekabentuk kukuran Jika kita pergi ke pasar seni, ini telah terkembang kita akan dapat _#_ kepada bentuk baharu. Tempat duduk kukuran pada hari ini diperbuat @& Pengumuman | daripada papan yang Tuan- tuan dan puan-puan, terbentuk kotak. Bila Pasar Seni Kuala Lumpur mempamerkan dan menjual pelbagai preduk seni hendak digunakan, mata rakyat Malaysia. Sempena sambutan Hari Kraf Kebangsaan, Pasar Seni Kuala kukuran dibuka. Bila tidak guna, mata itu dilipat Lumpur memberikan pereen harga untuk barang-barang yang terpilih. ke dalam kutak. Barang-barang itu ialah_.“ Sekian, 7 pe Bere = rd mange escichan penggunoon kaa, imbution don kota maa oot + Mur meribaco idan dan ack asz * Mur memboca les dan mengenal pall aya funggolsusuran biosa dan oyo!tunggal ynmeenghopxan pmuran doom buku || 382 susunon songeang, ‘hee Henchoplam Wks peng ennlnde eh . ee enone ‘ c0 penguin, Mud mesrbie ot renga baa jk lors Buk hs et #8 Margen post B68 = Bocoon boson