Anda di halaman 1dari 74

4551/ 3

(33 Markah)
1 Jam
M.V Manipulated Variables

R.V Responding Variables

C.V Constant Variables


Nex
t!
Jadikan soalan sebagai sumber jawapan
Mesti mendapatkan skor 40++

Nex
t!
Ukur/ rekod data menggunakan radas yang
diberikan dalam eksperimen dengan unit
yang betul.

Contoh : Merekod bacaan termometer, jam


randik, pembaris, silinder penyukat, picagari,
buret dan sebagainya dengan unit yang
betul.
Membuat pemerhatian berdasarkan bacaan
eksperimen dan bukan berdasarkan teori. Apa
yang boleh dilihat sahaja dari data, jadual, skala
alat radas.
Contoh :
Nyatakan perubahan warna
Nyatakan peningkatan bacaan suhu
Nyatakan perubahan masa
Nyatakan perubahan isipadu (akhir eksperimen)
Buat ayat pernyataan NILAI BAGI MV & RV
* Pastikan pemerhatian boleh digunakan untuk
membuat inferen.
Berdasarkan rajah/ jadual/ pernyataan, tuliskan dua
pemerhatian daripada eksperimen.
*Tips
Pemerhatian mesti mengandungi Operating Manipulated
Variable dan Operating Responding Variable.

*Operating boleh diukur menggunakan radas. Merujuk


kepada jadual mengukur menggunakan
nombor.
*Actual tidak boleh diukur. Diperolehi dari soalan
utama.
*Gunakan teknik STRATEGIC VARIATABLE
Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji
kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. Rajah 1
menunjukkan susunan radas untuk mengumpul gas yang dihasilkan
apabila suatu tumbuhan akuatik menerima keamatan cahaya yang
berbeza.
Tumbuhan akuatik itu telah didedah kepada cahaya daripada
mentol menyala, 40 watt untuk tempoh 5 minit pada lima jarak
yang berbeza, d, daripada mentol. Pada akhir setiap tempoh 5 minit
itu, satu gelembung gas dimasukkan ke dalam tiub kapilari
menggunakan satu picagari. Panjang gelembung gas diukur
menggunakan pembaris dan dicatat.
Suhu dalam kukus air dikekalkan pada 25oC sepanjang eksperimen
ini.

Actual variable
Operating
variable
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
Apabila jarak tumbuhan dari mentol ialah
50cm, panjang gelembung gas yang terkumpul
ialah 1 cm.

Apabila jarak tumbuhan dari mentol ialah


10cm, panjang gelembung gas yang terkumpul
ialah 5 cm.

Tuliskan apa yang boleh dilihat


sahaja. Jangan membuat analisis,
perbandingan atau kesimpulan. Next!
Membuat kesimpulan awal/ sebab bagi
pemerhatian sebelumnya.
Inferens mesti sepadan dengan pemerhatian.
inferens (i) sepadan dengan pemerhatian (i) ,
inferens (ii) sepadan dengan pemerhatian (ii)

Jika salah/ ditolak pemerhatiannya, secara


automatik inferen akan salah/ ditolak.
Penjelasan untuk pemerhatian:
Mesti nyatakan actual MV dan actual RV

Pada jarak 50cm, keamatan cahaya adalah rendah,


maka kadar fotosintesis perlahan untuk
menghasilkan gas oksigen.

Pada jarak 10cm, keamatan cahaya adalah tinggi,


maka kadar fotosintesis cepat untuk menghasilkan
gas oksigen.
Inferences 1 based on observation 1
Inferences 2 based on observation 2
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Bilangan Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
(ORV) (ARV) Cepat
Operating variable Actual variable
Grid (OMV) X Keamatan Rendah
M. cahaya (AMV)
V Y Tinggi
Jumlah luas cm2 Taburan Rendah
R.V permukaan populasi
litupan (ORV) cm2 Pleurokokus Tinggi
(ARV)
Operating variable Actual variable

M.
V

R.V
Operating variable Actual variable

M.
V

R.V
Boleh menyatakan semua pemboleubah,
dimalarkan, bergerak balas dan dimanipulasi
dengan betul dan cara mengendalikannya.
Mesti nyatakan PARAMETER seperti
isipadu, suhu, jisim, masa dan panjang.
Menyatakan radas yang digunakan untuk
mendapat keputusan untuk MV dan RV.
Pembolehubah Cara mengendali
Manipulated Variable Ubahkan jisim/ kepekatan/ air
Pembolehubah yang diubah Atau gunakan perbezaan jisim/
dalam eksperimen kepekatan/ jenis makanan dsb.
Contoh: Contoh:
1. Suhu kukus air 1. Gunakan jisim makanan yang
2. Jisim Makanan berbeza.
3. Kepekatan larutan sukrosa 2. Gunakan larutan sukrosa 30%,
4. Jenis jus buah larutam sukrosa 5% dan larutan
5. Jarak tumbuhan dari mentol sukrosa 10%.
3. Tukarkan jus oren dengan jus betik
4. Gunakan jarak tumbuhan dari mentol
yang berbeza iaitu 50cm, 40cm, 30cm,
20cm dan 10cm.
Pembolehubah Cara mengendali
Responding Variable
Pembolehubah yang diukur *Mesti nyatakan radas yang digunakan
selepas eksperimen selesai. untuk merekod bacaan
Contoh: Contoh:
1. Panjang akhir jalur kentang 1. Ukur dan rekod panjang akhir jalur
2. Suhu akhir air suling kentang menggunakan pembaris
3. Kadar transpirasi 2. Ukur dan rekod suhu akhir air suling
4. Kadar tindak balas enzim menggunakan termometer.
5. Panjang gelembung gas 3. Kira kadar transpirasi menggunakan
formula: jarak dibahagikan dengan masa.
4. Kira kadar tindak balas enzim formula:
kepekatan albumen dibahagi dengan
masa.
5. Ukur dan rekod panjang gelembung
gas menggunakan pembaris
Pembolehubah Cara mengendali
Controlled Variable
Pembolehubah yang *Mesti nyatakan parameter, nilai dan alat
dimalarkan semasa radas yang digunakan.
eksperimen.
Contoh: Contoh:
1. Suhu awal air 1. Tetapkan suhu awal air pada 370C
2. Isipadu air menggunakan termometer.
3. Kepekatan kanji 2. Tetapkan isipadu air pada 20ml
4. Jenis enzim menggunakan silinder penyukat.
5. Kepekatan larutan natruim 3. Tetapkan kepekatan kanji pada 10%.
hidrogen karbonat 4. Tetapkan jenis enzim iaitu pepsin.
6. Kuasa Mentol 5. Tetapkan kepekatan laritan nitrogen
7. Suhu kukus air. hidrogen karbonat pada o.02%
6. Tetapkan kuasa mentol pada 40w.
7. Tetapkan suhu kukus air pada 250C
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
Membuat pernyataan hipotesis dengan
mengaitkan pembolehubah dimanipulasi (MV)
dengan pembolehubah bergerak balas (RV) dan
menunjukkan hubungan spesifik (H)
Terdapat dua jenis hipotesis:
1. Rate (Perkadaran) e.g: Semakin tinggi keamatan
cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis.
2. Comparison (Perbandingan) e.g: Kacang tanah
mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding
kacang gajus dan kacang badam.
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
v) Membuat Hipotesis

*Tips untuk dapatkan 3


markah:
P1 : Nyatakan MANIPULATED (MV)
P2 : Nyatakan RESPONDING (RV)
H : Nyatakan Hubungan (H)
Persembahan data dalam bentuk jadual, graf,
carta atau gambarajah.
Jadual
Lajur dan baris dengan tajuk dan unit yang betul.
(manipulated and responding variable)
Data yang sistematik(observational data)
* Masalah menyatakan unit:
Setiap perkadaran dibahagikan dengan masa:

Cth; Panjang gelembung gas = cm = cm min-1


Masa minit
Graf
Tajuk yang betul
Paksi dilabelkan dengan unit yang betul
Skala seragam
Semua titik diplotkan dengan betul
Lengkungan licin dan bentuk yang betul
Graph of rate of reaction of pepsin against the
concentration of albumen suspension

3 markah
Graph of the total number of bubbles against the light
intensity

3 markah
3 markah
Graph of rate of photosynthesis against the
SPM 2009 distance

2 markah
SPM 2009

3 markah
SPM 2011

3 markah
Carta
- Tajuk carta
- Melabelkan kedua-dua paksi dengan betul
- Skala yang seragam
- Bar diplotkan dengan betul
- Bentuk yang betul
Gambarajah
- Tidak artistik
- Besar (saiz sesuai), jelas,
- Melabel gambarajah dengan betul dan garisan
tidak bersilang.
- Licin tanpa garis putus-putus.
Pengiraan
- Pengiraan yang tepat
- Formula yang betul
- Pengantian dengan data yang betul
- Jawapan dengan unit yang betul
P1- Nyatakan hubungan antara pebolehubah (OMV, ARV)
P2 kerana AMV meningkat/ menurun
P3 menyebabkan/ maka (terangkan kesan kepada ORV) .
Cth jawapan:
Contoh: Semakin bertambah jarak mentol, kadar fotosintesis
berkurang kerana keamatan cahaya berkurang, maka
gelembung gas kurang dihasilkan// sebaliknya.

Hubungan antara pebolehubah dimanipulasi dan


pembolehubah bergerak balas.
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
xi) Definisi secara operasi
Berdasarkan pemerhatian eksperimen
(observation)
Termasuk perubahan data, warna, atau masa.
Tidak boleh berdasarkan teori sahaja.
P1- Nyatakan definisi secara operasi ORV
P2 bergantung kepada perubahan OMV.
P3 ARV dipengaruhi oleh AMV.
Example: Fotosintesis ialah proses yang ditunjukkan oleh
panjang gelembung gas dalam tiub kapilari bergantung
kepada perubahan jarak antara sumber cahaya dari
tumbuhan. Kadar fotosintesis dipegaruhi oleh keamatan
cahaya.
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
x) Meramalkan
P1 : Ramalan yang betul daripada data sebelumnya.
- Panjang gelembung gas bertambah/ lebih panjang // lebih daripada 3
cm / sebarang nilai leih besar dari 3 cm// kadar fotosintesis
bertambah.
P2 : Kesan terhadapARV
- Kadar fotosintesis meningkat// lebih / oksigen dihasilkan.
P3 : Sebab/ kerana perubahan MV (dari soalan)
- (Kepekatan ) larutan nitrogen hidrogen karbonat bertambah/ gas
karbon dioksida banyak.
Cth jawapan:
(panjang) Gelembung gas bertambah// lebih daripada 3 cm.
Kadar fotosintesis meningkat kerana kepekatan larutan nitrogen
hidrogen karbonat bertambah/ lebih banyak oksigen dihasilkan.
Operating variable Actual variable
Jarak tumbuhan 50 cm Keamatan Rendah
M. dari mentol cahaya (AMV)
V (OMV) 10 cm Tinggi
Panjang 1 cm Kadar Perlahan
R.V fotosintesis
gelembung gas
5 cm (ARV) Cepat
(ORV)
xi) Mengelaskan
Mengumpulkan jawapan berdasarkan ciri-ciri
tertentu yang dikehendaki oleh soalan.

*Tips;
Jangan terpengaruh dengan keseimbangan
SPM 2007
SPM 2006

Variables Apparatus Materials

Manipulated . ..

Responding . .

Controlled . ..

3 marks
SPM 2005

(h) The picture shows various types of food samples. Margarine, rice, palm
oil, boiled potato, cashew nut and maize.
Classify the food samples into two food classes in Table 3, based on
the energy value that is equivalent to that of while bread or peanut.

Food samples with equivalent energy value as


white bread peanut

TABLE 3
(3 marks)
Question 2
(17 Marks)
Berapa pecahan soalan?
i) Pernyataan masalah(01) 3M
ii) Hipotesis (02) 3M
iii) Pembolehubah (03) 3M
iv) Senarai radas dan bahan(04) 3M
v) Prosedur eksperimen/ method (05) 3M
vi) Persembahan data (06) 2M

Contoh dan Latihan, Click here


i) Pernyataan masalah(01) 3M
- Bentuk soalan.
- Hubungan antara MV dan RV
- Di akhir soalan ada tanda soal (?)
iii) Hipotesis (02) 3M
Membuat pernyataan hipotesis dengan mengaitkan
antara MV dan RV dan menunjukkan hubungan
yang spesifik.

Contoh dan Latihan, Click here


iv) Pembolehubah (03) 3M
- Manipulated variable - 1m
- Responding variable -1m
- Controlling variable - 1m

v) Senarai radas dan bahan(04) 3M


Jangan asingkan senarai radas dan bahan
vii) Prosedur eksperimen/ method (05) 3M
Senaraikan teknik yang lengkap dan betul berdasarkan kriteria
berikut (5K);
K1 :Teknik mengendalikan bahan dan radas untuk
menjalankan eksperimen.

K2 :Teknik mengendalikan p/ubah dimalarkan (CV)

K3 :Teknik mengendalikan p/ubah bergerak balas (RV)

K4 :Teknik mengendalikan p/ubah dimanipulasi (MV)

K5 : Langkah berjaga-jaga yang diambil untuk


meningkatkan ketepatan bacaan eskperimen.
Scoring
viii) Persembahan data (06) 2M
- Tajuk bagi setiap lajur dengan unit yang betul
(MV dan RV) 1 m
- Senaraikan MV dengan betul 1m

Contoh dan Latihan, Click here


Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib
suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang
mengubah apa apa yang pada diri mereka
(Surah Ar-Rad:11)
Di mana ada ikhlas,
Di situ ada A plus

Good Luck for SPM

zulkarnainjamaluddin@gmail.com