Anda di halaman 1dari 7

Isu Tekanan Emosi Guru Akibat Bebanan Kerja

Disediakanoleh:SuaShangWei

Padamasakini,duniapendidikanseringmenjadiisupentingtidakkirasamaada
darisegipendidiknya,kaedahpengajarandanpembelajaranyangdigunakan,ganjaran
dankenaikanpangkatataupunisuisusemasayangseringmembabitkandiripendidik
tersebut.Olehitu,profesionperguruanseringdianggapolehmasyarakatbahawabidang
inibukanlahsatutugasyangsukardanrumitkeranakebanyakanmerekamenganggap
kerjayaguruhanyadudukdidalamkelasdanmenyampaikanilmupengetahuankepada
muridnyasahaja.

Selain itu, terdapat juga orang yang berpendapat bahawa guru hanya perlu
membuat kerjakerja perkeranian seperti menaip dan mengisi boring yang berkaitan
denganmurid.Justerunya,masyarakatkinisememangnyatidakbegitumemahamisecara
mendalamterhadapprofesionkeguruandantanggungjawabyangdipikulolehparaguru.

Namun begitu, di negara kita masih terdapat persoalanpersoalan mengenai
tekanankerjadikalanganguruseringdibincangkandimanamanasahajapadabilabila
masa.Iniadalahkeranaprofesionsebagaiseoranggurumerupakansalahsatuprofesion
yangsungguhmencabar.Tanggungjawabyangmenyatakanbahawaguruumpamalilin
yangmembakardiribukansahajadidalammasyarakatkitatetapidinegaranegaralain
jugamemandangkantugasseseoranggurubegitubanyakdantanggungjawabnyaadalah
amatberatterutamanyaterdapatbanyakcabaranyangperludihadapiolehseseorangguru
dalam era globalisasi ini. Di negara kita, antara cabaran yang dihadapi oleh warga
pendidikadalahcabaranWawasan2020untukmelahirkanmasyarakatyangbersatupadu,
berilmupengetahuandanberdayasaing.

Dengan itu, tanggungjawab dan tugas guru yang begitu mencabar telah
memberikantekananstressecaratidaklangsungdanmenyebabkanperkaraperkarayang
tidakdiinginiberlaku. Tidakdapatdinafikanbahawapadamasakiniterdapatkeskes
yang berkaitan dengan guru sering berlaku dan dilaporkan melalui media massa.
Kebanyakan Kes yang berkaitan dengan guru adalah amat serius sehingga terdapat
segelintirkestelahmenyebabkankecederaandankematian.

DalamkesBisikanMisteriArahGuruAmukyangberlakudiSKSabur,Kota
Kinabalu adalah amat serius kerana guru tersebut telah mengamuk sehingga
menggunakanpedangsamuraidanmenyebabkanseramai14oranggurutermasukdua
orangguruwanitaterpaksamenyembunyikandiridalamhutanpayabakau.Walaupun
tiadasebarangkemalanganyangtidakdiinginiberlaku,akantetapitingkahlakuguru
tersebutyangkurangwarastelahmengancamkeselamatanrakansejawatyanglain.Ini
mungkin akan membawa sebarang kecederaan ke atas guruguru yang tinggal
bersamanya. Sumber berkata bahawa suspek tersebut mendakwa terdapat suara
perempuanyangseringmengganggunyasejakbeberapaminggulaludanmenyebabkan
diatidakdapatbertahansehinggamengamuk.

Melalui pandangan masyarakat setempat yang bertahyul mungkin berpendapat
bahawa guru tersebut memang diganggu oleh makhluk halus. Walaubagaimanapun,
pandanganyanglebihsaintifikmengenaikesiniberlakumungkindisebabkantekanan
emosiyangtelahdipendamkandalamgurutersebutyangagaklamasehinggadiatidak
dapatberfikirdenganwarasdanmendakwadirinyadapatmendengarbisikanmisteriyang
mengganggu ketenteramannya. Akibatnya, tekanan emosi yang serius ini telah
menyebabkanguruberkenaanberfikirantidakmempunyaikesedarandiridanmelakukan
perbuatanyangtidakterkawalyangbolehmengancamkeselamatanoranglain.

Denganitu,kesyangtelahberlakuinitelahmembuktikanbahawapadazaman
kini,paragurusentiasamenghadapicabaranyanglebihketaradengantuntutandaripada
ibubapa,masyarakat,pihakpengurusansekolahdankementeriandemimeningkatkan
lagi kualiti pendidikan. Selain itu, pelbagai reformasi dalam bidang pendidikan dan
masalahmasalah seperti masalah murid dan bebanan kerja pasti akan menyebabkan
tekananstresdikalanganguru.

Stresmerupakansatupenyakityangseringdikaitkandengankesihatanmentaldan
kerapmenyerangmasyarakatpadahariini.Dr.HansSelye,pengasaskepadateoristress
atautekananperasaantelahmendefinisikannyasebagaisuatureaksiyangtidakspesifik
olehdiriseseorangdisebabkanolehsesuatubebananyangmenimpanya.

Menurut Mohd Salleh (1994), stres adalah reaksi fizikal dan mental emosi
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat
keselesaan hidup. Di negara kita, fenomena stres di kalangan guru sering
diperbincangkandandijadikanbahankajian.Iniadalahbidangpendidikanpadahariini
semakin mendesak para guruuntuk bekerja keras dengan lebih masa demi mencapai
permintaan tinggi pendidikan tersebut. Di samping itu, usaha peningkatan dan
pelaksanaan tersebut telah menyebabkan guruguru semakin tertekan dengan bebanan
kerjayapendidikanini.

MengikutKyriacou(2000),stresgurumerujukkepadapengalamanguruterhadap
emosiyangtidakdiinginisepertitekanan,kekecewaan,kebimbangan,kemarahandan
kemurunganakibatdaripadatugassebagaiseorangguru.Sementaraitu,menurutSapora
Sipon(2007),stresterhadapgurumemangberkecenderunganuntukmenyebabkanguru
beradadalamkeadaanmurung,mengalamitekananjiwa,kekecewaandankebimbangan.
Maka, stres merupakan tindak balas fizikal yang biasa terhadap sesuatu perkara atau
peristiwayangbolehmenyebabkanketidakseimbanganberlaku.

Olehitu,guruyanggagalmengawaldiriakibatstresakanmemberikesankepada
perhubungan guru dengan murid dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. Isu
sebeginiseterusnyabolehmenjejaskankualitipendidikandanjugaprofesionperguruan
yangakanmembantutkanusahamewujudkansebuahmasyarakatyangmampumembawa
negarakitaketahapkecemerlangandankegemilanganmutupendidikan.

Isubebantugasguruinimemangsukardifahamimasyarakatumummelainkan
adadalamkalangankeluargaataurakanmerekaterbabitdalamkerjayaitu.Tidakseperti
kebanyakan kerjaya lain, tugas guru tidak terikat kepada waktu persekolahan. Selain
terpaksamembawakerjabalikkerumah,gurukadangkalaterpaksamembuatkerjayang
tidakadakaitandengantugasmengajarsepertimenghadirimesyuaratsekolah,mengikuti
programperingkatdaerahatauperingkatnegeriatauwakilpengetuaataugurubesar.Di
samping itu, mereka juga terpaksa melakukan penyeliaan dan bimbingan aktiviti
kokurikulum seperti persatuan, sukan dan badan beruniform. Ini tidak termasuk
mengiringipelajarmenyertaiprogramdiluarsekolahyangmungkinmengambilmasa
beberapajammahupunbeberapahari.

Sememangnyaperanangurudisekolahadalahbanyakdantugas gurubukan
sahaja mengajar dan menyampai ilmu pengetahuan kepada muridnya di dalam kelas
tetapidiajugadiharapkandapatmelaksanakantugastugasyanglain.Antaranyaadalah
sebagaipengurusbilikdarjah,mengawaldisiplinmurid,perancangprogramprogram,
agen perubahan, penyelidikan, fasilitator, penilai dan banyak lagi. Apabila sesi
persekolahanmenujukepenghujungnyapadasetiaptahun,gurusekolahperlumendapat
semakinbanyaktanggungjawabyangperludilaksanakan.Sementaratugastugastersebut
semakinbertambah,tugassepertipemeriksaantugasan,ujiandanpeperiksaanjugaakan
dihadapiolehguruselainmelaksanakantugasrutiniaitumengajar.Denganpertambahan
tugas, guru akan berasa beban dan seterusnya akan mengalami tekanan emosi yang
serius.

Semuainidilakukantanpakemudahanbayaranlebihmasa,tuntutanperbatuan
yangdicatumahupunlebihanmasayangdigunakanuntuktugasrasmidigantisebagai
cutirehatpadakeesokanharinya.Namun,bagikebanyakanguru,bebanitutidakpernah
dipertikaikankeranamenyedarimerekasudahmemilihkerjayayangtanggungjawabnya
menjangkauiwaktukerja.Walaupunbegitu,penyelesaianyangwajar harusdicaribagi
meringankan beban ini kerana jika stres atau tekanan berpanjangan di dalam hidup
seseoranggurudantidakbijakuntukmenguruskannya,iaakanmenyebabkanpenyakit
penyakit tertentu yang akan menjejaskan kesihatan dan kecergasan guru itu sendiri,
selanjutnyamemberikesannegatifkepadamurid.

Antarapenyakitpenyakityangberpuncaakibatmengalamitekananstresadalah
sakitjantung,stroke,kencingmanis,darahtinggidansebagainya.Merujukkepadaisu
gurutersebuttelahmengalamikesukarantidursehinggadiamengamuk.Kesukarantidur
atau dikenali sebagai insomnia adalah salah satu penyakit yang berpunca daripada
tekananstres.

Selainitu,terdapatjugabanyakfaktoryangmenyebabkankessebeginiberlaku.
Antaranya adalah persekitaran kerja yang tidak kondusif. Suasana kerja adalah amat
pentingbagiseseoranggurukeranaruangkerjayangsempitdansesetengahkelasyang
terlalu panas dan tidak selesa boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada guru
berbandingdenganindividulainyangbekerjaditempatyangberhawadingin.Tambahan
pula,kemudahankemudahansekolahyangtidakmencukupiuntukkeperluandiridan
pelajarnyaterutamanyasekolahsekolahdikawasanpedalamanakanmenyebabkanguru
tersebutsemakinstres.

Selain itu, kelakuan dan perangai murid dalam kelas yang sentiasa menjadi
cabaran kepada seseorang gurujuga merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan
gurumengalamitekananemosi.Muridsentiasamelakukanpelbagaiaksiuntukmenarik
perhatian guru tentunya akan menimbulkan masalah serta memberikan kesan kepada
emosigurudanlamakelamaaniaakanmenjadikanguruberasastres.

Puncapunca peribadi juga merupakan antara faktor guru mengalami tekanan
emosi.Keadaankesihatanguruterjejasataupunberlakunyakemalangandankematian
dalamkalanganahlikeluargaakanmenyebabkangurutersebutmengalamitekananemosi
yangseirus.Selainitu,hubungandenganahlikeluargaataurakansekerjaadalahamat
pentingbagiseseoranggurukeranaiamerupakansatusokongankepadagurutersebut.
Jikaberlakunyaperselisihanfahamakibatmasalahkomunikasiyangtidakberkesanmaka
inibolehmenyebabkanstresterhadapgurutersebut.

Padazamankini,tarafhidupyangsemakintinggitelahmenjadikeperluanyang
biasabagisemuaorang.Olehitu,perbelanjaankehidupanseharianamatlahmemerlukan
wang yang secukupnya. Kita sering diberitahu bahawa gaji guru adalah rendah
berbanding dengan profesion yang lain. Dengan itu, masalah kewangan telah
membataskanaktivitiriadahdantarafhidupseseorangguru.Initelahmenyebabkandia
sukaruntukmenikmatidanmemberikantarafhidupyangbaikkepadadiridankeluarga
mereka.Maka,masalahkewanganiniakanmenyebabkangurumengalamitekananstres.

Berdasarkanfaktorfaktoryangtelahdibincangkan,banyakusahadanrancangan
untukmencaripenyelesaianyangsesuaihendaklahdijalankanagarmengatasimasalah
bebangurusekolahagarisuinitidakakanberterusandanmenjadisemakinserius.Jika
tidak,iaakanmembawakesanyangburuksehinggagurutidaksukaakankerjamereka
dansecaratidaklangsungiamampumembawakesanburukyangakanmenjejaskanimej
keguruan. Maka, pihak yang berkenaan haruslah bekerjasama dan mengambil berat
terhadapisuisugurumengalamitekananemosiakibatbebanankerja.

Denganitu,pelbagaicadangantelahdikemukakanolehpelbagaipihakuntuk
menangani masalah beban tugas guru. Salah satunya adalah Kesatuan Perkhidmatan
Pengurusan Perguruan Kebangsaan (KPKK) telah memohon supaya skop kerja guru
dapat dispesifikan dan kebajikan guru dapat diutamakan. Selain itu, kemudahan asas
sekolah perlu lengkap dan program pemprosesan data dapat diringkaskan serta
penambahbaikansemuasistemICTagarurusandataguruataupelajardapatdilaksanakan
secara berpusat. Bukan sahaja begitu, pihak KPKK juga mencadangkan agar
mewujudkanjawatanpembantumuriduntukmembantuurusankerjakerjaperkeranian
danmengasingkanguruakademikdangurusukanagargurudapatlebihfokuspadatugas
yangtelahditetapkanuntuksetiapindividudalamorganisasiitu.

Sebenarnya,pihakkerajaansentiasamengambilberatterhadapisubebanguru
dan berusaha mencari penyelesaian yang sesuai untuk menangani masalah tersebut.
Timbalan Perdana Menteri , Tan Sri Muhyiddin Yassin juga merupakan Menteri
Pelajaran telah menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji beban tugas
berlebihanyangditanggungolehgurusekolahdiseluruhnegaradandiharapkanuntuk
mencaripenyelesaianterbaikuntukmenyelesaikanbebananguru.

Selainitu,tokohakademiktermasuklahbekasKetuaPengarahPelajaran,TanSri
AbdulRahmanArshad telah meminta mengkajimewujudkanjawatanpembantuguru
bagimembantugurudisetiapkelasbagimelakukantugaspentadbirandanperkeranian.
Denganitu,KementerianPelajaranMalaysiatelahmencaripenyelesaiandenganmelatih
danmenghantarpembantupentadbirdisekolahbertujuanuntukmengurangkanbeban
kerjaguru.Tugastugassepertitugasperkeraniandanmenguruskanpusatsumberserta
bilikbilik khas sekolah oleh pembantu pentadbir sememangnya dapat mengurangkan
masalah beban kerja guru. Dengan ini, guru juga dapat lebih fokus kepada tugasnya
untukmerancangpengajarandanpembelajaranyanglebihberkesan.

Bukan sahaja begitu, pihak kerajaan juga telah berusaha menaik taraf
infrastruktur dan kemudahan sekolah terutamanya di kawasan pedalaman agar
menyediakan suasana persekitaran kerja yang kondusif bagi guru. Dengan usaha
sebegini,makastresdikalangangurudapatdikurangkan.

Bagiseseorangguruyangmengalamitekananemosiakibatbebanankerja,beliau
seharusnyadapatmemilikipenampilanyangbaikdarisegimentaldandapatmenghadapi
sebarangcabaranatauhalangandenganpemikiranyangjelasdanbaik.Iniadalahkerana
gurubukansahajamemerlukanpenampilanyangbaikdarisegifizikal,malahbeliaujuga
perlusentiasaberfikiranwarasdandapatmenanganitekananemosinyadenganberkesan.
Oleh itu, guru seharusnya meningkatkan dan menguasai kemahiran menyelesaikan
masalahyangdapatmembantuseseoranggurumenanganimasalahtekananemosiyang
dihadapinyasecararasional,seterusnyamerancangcarapenyelesaiansecarasistematik.

Selain itu, sebagai seorang guru, beliau juga seharusnya dapat menguasai
kemahiran pengurusan masa. Pada masa kini, kebanyakan guru yang bekerja
menghabiskan masa ke atas tugasan yang kurang penting telah mengabaikan
tanggungjawabyanglainsehinggamerekaberasatugasmerekatidakdapatdiselesaikan.
Inisecaratidaklangsungakanmempengaruhigurumengalamimasalahtekananemosi
akibatbebankerja.Olehitu,kemahiranpengurusanmasadapatmembantuseseorang
gurumenumpukankepadakerjakerjayangpentingdahuludanmelakukannyadengan
lebihbijak.Contohnya,seseorangguruperlumerancangjadualbekerjadanmeluangkan
masalapangindividuyangsecukupnyauntukkegunaandiri.

Seseorang guru yang mengalami tekanan emosi akibat beban kerja boleh
mempelajari kemahiran relaksasi yang dapat membantu meredakan reaksi fizikal
terhadaptekanan.Sebagaicontoh,gurubolehbolehmenjalankanrelaksasisepertiaktiviti
yogayangmengutamakancaramenarikdanmenghembusnafasdenganperlahanlahan
yangbolehmenanganistres.

Bukansahajabegitu,seseoranggurupatutmengekalkancarahidupyangsihatdan
seimbangdenganbersenam,makanmakananyangsihat,mempunyaitiduryangcukup
dantidakmeminumairberalkoholkeranabadanyangsihatdapatmeningkatkanprestasi
kerja.Untukmemperolehicarahidupyangseimbang,seseorangguruperlumeluangkan
masadenganmelakukanhobiatauaktivitirekreasi.Denganmembuatdemikian,mereka
dapatmengalihfikiranmerekaterhadapkerisauandankebimbanganmengenaitugasserta
mendapatpersepsiyangbaruuntukmenyelesaikansebarangmasalahyangdihadapi.

Jikaseseorangguruitumempunyaicaraberkomunikasiyangbaikdanberkesan,
maka mereka dapat mencari jalan untuk meluahkan buah fikiran dan emosinya. Di
sampingitu,iajugadapatmemahamireaksiyangdiberi.Maka,dengancarainidapatlah
seseorangguruitumengendalikanmasalahdantekananemosidenganlebihberkesan.
Olehitu,sebagaiseorangguru,beliauperlumenjalinhubunganyangbaikdenganrakan
sejawatnya agar dapat berkongsi masalah yang dihadapi. Merujuk kepada kes guru
tersebut,guruberkenaansepatutnyamenjelaskandanmembincangkanmasalahbisikan
misteriyangtelahdihadapiolehnyakepadarakansejawatyanglainagardapatsokongan
yangbaikuntukmencaricarapenyelesaianyanglebihberkesan.

Seseorang guru yang mempunyai tujuan hidup biasanya dapat mengendali


tekanandanstresdenganbaik.Olehitu,penglibatandiridalamhalhalkeagamaanjuga
merupakansalahsatucarabagiseseorangguruuntukmenanganimasalahtekananstres
keranaagamadapatmemberisumberharapanataumenjadipegangankepadaseseorang
apabila diperlukan. Golongan yang bekerja termasuk guru adalah digalakkan untuk
melibatkandiridalamhalhalkerohaniankeranaiadapatmemberimerekaperspektif
yangbetultentangkehidupandanpekerjaan.Denganini,penampilangurudarisegisifat
rohaniah dan kejiwaan dapat dipertingkatkan. Guru tersebut juga akan lebih bersifat
tenangdanmempunyaiemosiyangmantapsertaoptimistikdalamkehidupan.

Selainitu,seseorangguruperluberfikiranrealistikterhadappekerjaannyadan
memupuk sikap suka dan minat terhadap kerjayanya dengan menambah ilmu
pengetahuanmengenaibidangatauprofesionyangdiceburinyademimemartabatkanlagi
profesionkeguruan.Beliaujugaseharusnyadapatmemahamikekuatandankelemahan
dirinya. Sementara itu, fikiran yang positif patut disemai dalam kalangan guru agar
merekadapatbersiapsediamenghadapisebarangmasalahdanbersikapterbukauntuk
menghadapisebarangperubahanterutamanyadalambidangpendidikan.

Bukan sahaja begitu, seseorang guru perlulah sentiasa bertanggungjawab dan
memahamiakauntabilitinyaterhadapmurid,ibubapa,masyarakatdannegarasertarakan
sejawat dan profesion keguruan agar dapat menunjukan prestasi yang terbaik ketika
bekerjaterutamanyamenjalankanperanannyauntukmenyampaiilmupengetahuandan
merancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan agar muridmurid dapat
mencapaiobjektifyangoptimum.

Pihakpengurusansekolahpulaharusberperananuntukmembantugurudalam
menghadapi sebarang tekanan, konflik dan isu. Pihak berkenaan perlu sedar akan
kepentinganpemantauankeatastahapstresgurudarisemasakesemasadanmengambil
tindakan yang sewajarnya untuk mengurangkan masalah tersebut. Contohnya, pihak
pengurusan di sekolah perlulah mengenal pasti guruguru yang mempunyai potensi
mengalamitahapstresyangtinggi.Seterusnya,pihaksekolahbolehbekerjasamadengan
kaunselorpentadbiryangberadadiPejabatPelajaranDaerahdandiJabatanPelajaran
Negeriagarmengadakansesipertemuanuntukmembantuguruyangberkenaanuntuk
memahamidirinyadanoranglain,seterusnyamendapatkanalternatifterbaikyangboleh
dilakukandalammenanganisebarangisukhususnyayangberkaitandengantekanan.

Kesimpulannya,tekananemosigurusemakinketaradisekolahakibatbebankerja
kerana globalisasi dan modenisasi dalam bidang pendidikan. Dengan tanggungjawab
gurusemakinmencabardanperanangurujugaberubah.Halinitelahmenyebabkanpara
gurumenghadapitekananemosidanterdapatsegelintirgurutidakdapattekanankerja
dengan sebaik mungkin sehingga menjejaskan kesihatannya. Oleh itu, pengurusan
tekanan emosi memerlukan kemahiran yang mesti dipelajari oleh semua anggota di
dalam organisasi pendidikan terutamanya dalam kalangan guru kerana kegagalan
mengawal tekanan boleh membawa kesan yang buruk bukan sahaja kepada individu
tetapijugaimejorganisasi.

Selain itu, pihak berkenaan juga harus memberi sokongan dan membantu
mengurangkanbebanstresyangdihadapiolehgurudenganmengkajisemulaskopkerja
guru.Paraguruperlusentiasabersikappositifdalammenghadapicabarancabarandalam
duniapendidikanhariinibagimengelakandiriterusberadadalamkeadaanstresdan
menjejaskankarierdirisebagaiseorangguru.

Sumberrujukan:BeritaHarianBisikanMisteriArahGuruAmuk