Anda di halaman 1dari 6

UNIDADE 3: OS DEREITOS HUMANOS

1 PARTE (LA QUE HAY QUE ESTUDIAR PARA EL EXAMEN):

APARTADOS 1, 2 y 3

3.1 QUE SON OS DEREITOS HUMANOS

Sistema de valores que recolle os ideais de como merecen ser tratadas

todas e cada unha das persoas que existen.

CARACTERSTICAS:

- UNIVERSAIS: ningun queda excluido, incle a todo ser humano.

- INALIENABLES: ningun pode arrebatarnoslos

- IDEAIS: un conxunto de valores. Expresa o que deberamos ter, o desexable, como

queremos que sexa, o que nos parece xusto (dereito subxetivo); mentres que o que

realmente temos est recollido no dereito obxetivo: as leis vixentes en cada pais

aprobadas polos organimos competentes

Os dereitos non son algo que exista xa na natureza e que nos limitemos a descubrir,

como os cromosomas ou os continentes. Os dereitos cremolos ns mediante as nosas

convencins. Polo tanto a pregunta relevante non que dereitos ten tal criatura?,

senn que dereitos queremos que tea?[J. Mostern]

3.2 OS DEREITOS HUMANOS NA HISTORIA


Os dereitos humanos xurden na Idade Moderna. Anteriormente, nin as Sociedades

Antigas (dominadas pola diferencia de clase e a aceptacin da escravitude como algo

natural) nin na Idade Media (onde o orden estamental do feudalismo consagraba a

desigualdade social e poltica) concibase a existencia duns dereitos inherentes a todos

os individuos. Nesta poca a difusin do cristianismo - que dirxese a todos por igual

e predica a igualdade, a fraternidad entre as persoas, a condena da violencia etc.-

desempe un papel fundamental na cimentacin terica dos dereitos humanos, pero

ese impulso se ver frenado a nivel prctico (*) pola sua acomodacin as estructuras

sociales e a exclusin das demais creenzas

(*) Inquisicin, torturas, detencins arbitrarias, censura, guerras,

persecucin de herexes.. de feito, un dos primeiros dereitos humanos

reivindicado foi precisamente o que corresponde a liberdade de opcin

religiosa.

As primeiras declaracin de dereitos pertenecen, pois, a POCA MODERNA,

entre elas destacan:

- A Declaracin de Independencia de Estados Unidos de 1776 (que

proclama como inalienables o dereito a vida, liberdade e a procura da

felicidade)

- A Declaracin dos dereitos do home e do cidadn de 1789, resultado

da Revolucin Francesa, e que estableca os ideais de liberdade,

igualdade e fraternidade.
Estas primeiras declaracins de dereitos fan hincapi nos dereitos

relacionados coa liberdade individual e os dereitos civs e polticos: os

chamados dereitos de 1 xeracin (artigos 1 ao 21)

(exemplo: de representacin poltica, divisin de poderes, propiedad, a no

ser detenido arbitrariamente, a la presuncin de inocencia, a la libertad, a

la libertad de expresin, libertad de conciencia)

No sculo XIX, debido o crecente protagonismo do proletariado, que nas

primeiras tapas do capitalismo estivo sometida a condicins de traballo

dursimas e moitas veces infrahumanas recoeceronse os dereitos

econmicos, sociais e culturais, exem. dereito a un salario xusto, a libre

sindicacin, a educacin..: son os denominados dereitos de 2 xeracin.

(artigos 22 a 27)

No seculo XX, coa finalidade de que non se repetisen desastres coma os

producidos polas duas guerras mundiais, (xenocidio, bombas atmicas..)

creouse en 1945 a Organizacin das Naciones Unidas (ONU), cuya

Asamblea Xeral proclamou no ano 1948 a DECLARARACIN UNIVERSAL

DOS DEREITOS HUMANOS. Posteriormente, esta Declaracin se ha ido

completando con otras entre as que cabe destacar:

- Declaracin dos dereitos do neno (1959)


- Declaracin sobre o acceso a independencia dos paises e pobos

colonizados (1960)

- Pacto internacional dos Dereitos econmicos, sociais e culturales

(1966)

- Pacto internacional de Dereitos civiis e polticos (1966)

- Declaracin sobre a eliminacin da discriminacin contra a muller

(1967)

De esta poca (sculo XX) son os chamados dereitos de 3 xeracin

Ainda que asinasen estas declaracins o compromiso dos pases

que integran a ONU para o cumprimento internacional dos Dereitos

Humanos todava deixa que desexar. Tendo presente esta situacin, no

ano 2000, 189 xefes de Estado e de goberno, como representantes dos

seus cidadanos e cidadanas, firmaron a Declaracin dos Obxetivos do

Milenio.

Neste documento establecanse oito realidades mundiais

alarmantes, referidas a problemas de desarrollo e incumplimento dos

Dereitos Humanos, que teran que ser erradicadas antes do ano 2015,

gracias o compromiso e accin poltica de todolos pases firmantes.

Os Obxetivos do Desarrollo del Milenio (ODE) que se plantearon

foron os seguintes:
Erradicar a pobreza extrema e a fame.

Lograr la enseanza primaria universal.

Promover a equidade de xnero e a autonoma da muller.

Reducir a mortalidad infantil.

Mellorar a saude materna.

Combatir o VIH/SIDA, o paludismo e outras enfermedades.

Garantir a sostenibilidad ambiental.

Fomentar unha asociacin mundial para o desarrollo.

3.3 CONTIDO DOS DDHH

- DECLARACIN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS

Aprobada pola Asamblea Xeral da O.N.U. o10 de Decembro de

1948

Consta dun prembulo e 30 artigos ( vistos en clase, nos vdeos)

- DEREITOS DE 1, 2 E 3 XERACIN:

DEREITOS DE PRIMEIRA XERACIN: primeiros dereitos que foron consagrados

nos ordenamentos xurdicos internos e internacionais. Limitan a accin do poder.

Garantizan a participacin poltica dos ciudadans. Tipo de dereitos: civs e

polticos
DEREITOS DE SEGUNDA XERACIN. Tipo de dereitos: econmicos, sociais e

culturais. A sua funcin consiste en promover a accin do Estado para garantir o

acceso de todos a unhas condicions de vida axeitadas. Foron incorporados pouco a

pouco na lexislacin a finais do sculo XIX e durante o sculo XX.

DEREITOS DE TERCEIRA XERACIN: foron incorporndose s leis a finales do

sculo XX e comenzos do sculo XXI. Pretenden fomentar a solidaridade entre os

pobos e as persoas de todo o mundo. A sua funcin a de promover unhas

relacins pacficas e constructivas. Podemos destacar: o dereito a paz, a un

medio ambente limpio que todos podamos disfrutar