Anda di halaman 1dari 27

BAB I

PENDAHULUAN

Sedekah berasal dari kata sadaqa yang bermaksud benar. Orang yang suka bersedekah
adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian
sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-
ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan kebendaan, sedekah memiliki
maksud yang lebih meluas menyangkuti hal-hal yang bersifal bukan kebendaan. Hadis
riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasullullah saw menyatakan bahawa jika tidak
mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil,
berhubungan suami-isteri, dan melakukan kegiatan amar makruf nahi munkar adalah
tergolong dalam kategori sedekah. Seringkali keterangan mengenai sedekah tertera di
dalam ayat-ayat Al-Quran.

Sedekah bermaksud memberi sesuatu yang bernilai kepada orang yang memerlukannya.
Sedekah bukan hanya memberi bantuan kebendaan seperti harta atau wang ringgit, tetapi
merangkumi amalan yang memberi manfaat kepada individu, masyarakat dan negara.
Demi menjamin kesejahteraan ummah, amalan sedekah amat perlu dilakukan oleh umat
Islam. Antara amalan sedekah yang boleh dilakukan adalah pelbagai; tidak hanya
mendermakan wang ringgit atau harta kepada orang-orang yang amat memerlukannya.
Melakukan keadilan di antara dua orang yang berselisih faham, juga boleh dikatakan
sebagai sedekah. Membantu orang menaiki kenderaan atau mengangkat barang-barang
untuknya ke dalam kenderaan, juga adalah suatu sedekah. Menuturkan perkataan-
perkataan yang baik, setiap langkah untuk menunaikan solat atau membuang perkara-
perkara yang mengganggu di jalan yang digunakan oleh orang ramai juga suatu bentuk
sedekah.

(Bahasa Arab: )

"Wahai orang-orang yang beriman! Jangan rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala
amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk
kepada manusia (riak) dan dia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka
bandingan orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah di atasnya, kemudian batu itu
ditimpa hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak bertanah lagi). (Demikianlah
juga halnya orang-orang yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan mendapat sesuatu
(pahala) pun dari apa yang mereka usahakan dan (ingatlah), Allah tidak akan memberi
petunjuk kepada kaum yang kafir". (Surah Al-Baqarah; ayat 264)

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali (bisik-bisikan) orang
yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia
dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah
Kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar". (Surah An-Nisaa; ayat 114)

"Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan


orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mualaf yang
dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan
orang-orang yang berhutang dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang
musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah)
sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana". (Surah At-Taubah; ayat 60)

A. Latar Belakang

Sudah termaktub di dalam Al-Quran, Allah SWT telah mengaturkan kesemuanya tentang
manusia; samada kematian, perjodohan mahupun rezeki, oleh kerana itu kita sebagai
umat Islam wajib mengatur dan mensyukuri kepada Allah SWT atas segala pemberian
nikmat itu. Pun begitu kita juga harus sedar yang segala limpahan rezeki kita itu,
terdapatnya hak-hak orang lain keatas rezeki kita yang mana harus kita sedekahkan sesuai
dengan tuntutan agama Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (ayat
271); kita dianjurkan untuk melakukan sedekah dari sekecil bentuk iaitu senyuman
(sunnah) sehinggalah yang diwajibkan keatas kita.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda Barangsiapa yang bersedekah
sebesar biji kurma dari usahanya yang halal, maka Allah akan menerima sedekahnya itu
dengan tangan kanan-Nya, kerana sesungguhnya Allah hanya mahu menerima sedekah
dari usaha yang halal, dan akan memberi tambahan kepada pemiliknya seperti
seseorang di antara kamu yang terus menambah tabungnya yang sedikit, sampai menjadi
gunung. (HR Bukhari dan Muslim)

Bersedekah adalah memberikan sebahagian dari harta yang kita miliki baik ia berupa
wang, makanan, mahupun barang yang masih ada manfaatnya kepada orang yang
memang memerlukannya secara ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Sedekah itu akan
mendekatkan kita kepada Allah, Zat Yang Maha Pemberi Rezeki. Dekat dengan Allah
Yang Maha Kaya akan menjamin terjaganya rezeki dan harta yang kita miliki. Ertinya,
semakin bakhil kita, akan semakin jauh kita dari rezeki dan nilai hakiki kekayaan yang
sebenarnya. Akan sangat baik untuk kita memulakan diri membiasakan untuk
menyisihkan sebahagian dari rezeki kita untuk orang lain, entah itu untuk orang tua,
saudara, teman, tetangga, atau pun guru. Ada baiknya orang-orang yang memiliki
hubungan kekeluargaan lebih didahulukan, kemudian tetangga (jiran) dekat, tetangga
jauh, dan seterusnya. Dari Amr bin Auf, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda
Sesungguhnya sedekah seorang Muslim itu akan memanjang umurnya; dan mencegah
dirinya dari kematian yang buruk; serta Allah jadikan dia sebagai penghapus dosa,
kesombongan dan keangkuhan. (HR Thabrani).

B. Rumusan Masalah

Jelaskan pengertian dari sedekah?

Jelaskan hukum bersedekah?

Apa saja harta yang paling utama untuk sedekah?

Jelaskan sedekah bagi orang yang memiliki utang dan sedekah dengan uang haram?

Jelaskan hadist-hadist yang menjelaskan tentang sedekah?

Jelaskan bentuk dan hikmah dari sedekah?

C. Tujuan Penulisan

Mengetahui pengertian sedekah.

Mengetahui hukum bersedekah.

Mengetahui harta yang paling utama untuk sedekah.

Mengetahui sedekah bagi orang yang memiliki utang dan sedekah dengan uang haram.

Mengetahui hadist-hadist yang menjelaskan tentang sedekah.

Mengetahui bentuk dan hikmah dari sedekah.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Sedekah

Pengertian sedekah secara khusus bermaksud mengeluarkan harta dan memberikannya


kepada yang berhak dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pada zaman awal
Islam, sedekah merupakan amalan yang mendapat sambutan kuat dari kalangan para
sahabat dan salafus-soleh. Mereka berlumba-lumba mengeluarkan sedekah terhadap apa
saja yang mereka miliki kepada yang memerlukannya, tidak kira yang kaya mahupun
yang miskin semua melaksanakannya dengan harapan limpahan pahala dan balasan dari
Allah SWT.

Sedekah berasal dari bahasa Arab 'sadaqah' yang secara bahasanya bermaksud tindakan
yang benar. Pada awal ketamadunan Islam, sedekah membawa maksud pemberian yang
disunnahkan. Namun setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Quran ia sering
disebutkan dengan kata sadaqah maka sadaqah mempunyai dua maksud. Pertama,
sadaqah sunnah dan yang diwajibkan (zakat). Sedekah sunnah adalah sedekah yang
diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin /
pengemis) atau badan / lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib
adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaanya telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-
Quran dalam surah At-Taubat ayat 60 yang bermaksud; Zakat merupakan ibadah yang
bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali kepada dirinya sendiri
(orang yang menunaikan zakat), juga besar sekali manfaatnya bagi pembangunan
bangsa negara dan agama. Sedangkan secara syarak (terminologi), sedekah
dimaksudkan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang
berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah
wang, makanan atau benda-benda lain yang boleh memberi bermanfaat kepada orang lain
yang memerlukannya. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian
atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah.

Sabda Rasulullah saw; ; yang bermaksud; setiap muslim hendaklahbersedekah. (HR. Muttafaq alaih) setiap orang muslim dianjurkan untuk melaksanakan
sedekah bahkan nabi memerintahkan pelaksanaan sedekah tersebut setiap hari kepada
seluruh umat islam tanpa terkecuali laki-laki tau perempuan.

Sabda Rasulullah saw; ; yang bermaksud; Setiap jiwa hendaklah

bersedekah", (HR. Ahmad). Dari hadis-hadis ini sangat jelas bahawa Rasulullah saw
mengeluarkan perintah terhadap setiap muslim agar setiap hari bersedekah, itu sebagai
penegasan atas pentingnya sedekah dalam tasyri (perundang-undangan) dan menjelaskan
kedudukan sedekah, serta menetapkan hukumnya terhadap setiap umat.

B. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah dibolehkan pada waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dalam Al-Quran yang bermaksud Barang siapa yang mahu memberi sedekah atau
pinjaman harta ke jalan Allah SWT, maka Allah SWT melipat kali gandakan ganjaran
kepada mereka dengan ganjaran lipat kali ganda yang banyak. (Surah .Al-Baqarah ayat
245).

Dipetik dari hadis riwayat Abu Dawud-At Tirmizi; Barang siapa yang memberi makan
yang orang lapar, Allah SWT akan memberinya makanan dari buah-buah di Syurga.
Barang siapa memberi minum kepada orang yang dahaga, Allah SWT Maha Tinggi akan
memberinya minuman pada hari kiamat dengan wangi-wangian. Barang siapa yang
memberi pakaian kepada orang yang telanjang, Allah SWT akan memakaikan kepadanya
pakaian Syurga yang berwarna hijau.

Secara ijma, ulama menetapkan bahwa hukum sedekah ialah sunnah. Islam
mensyariatkan sedekah kerana di dalamnya terdapat unsur memberikan pertolongan
kepada pihak yang memerlukan. Didalam Al-Quran banyak ayat yang mengunjurkan agar
kita bersedekah di antaranya yang pertama dalam firman Allah SWT yang bermaksud;
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia
berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutangnya) kerana itu, lebih
baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Surah Al-Baqarah ayat 280). Dan yang kedua
yang artinya Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah (166) adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tia-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
(gajaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha
Mengetahui .(Q.S.Al-Baqarah :2/261)

Pengertian manfkahkan harta dijalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad,
pembangunan perguruan islam, rumah sakit dan usaha penyeldikian ilmiah. Dalam
haditsnya Rasul memerintahkan umatnya bersedekah meskipun dalam jumlah yang
sedikit. Yang artinya Lindungilah dirimu semua dari siksa api neraka dengan
bersedekah meskipun hanya dengan separuh biji kurma . (Bukhari-Muslim).[5]

C. Hukum Yang Terkait Dengan Sedekah

Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kepada dan dimana saja tanpa terikat oleh waktu
dan tempat. Namun ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan yaitu lebih
dianjurkan pada bulan Ramadhan. Dijelaskan pula dalam kitab Kifayat al-Akhyar,
sedekah sangat dianjurkan ketika sedang menghadapi perkara penting, sakit atau
berpergian, berada dikota Mekkah dan Madinah, peperangan, haji, dan pada waktu-waktu
yang utama seperti sepuluh hari di bulah Dzulhijah, dan hari raya.

Pada dasarnya, sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, namun
ada beberapa kelompok orang yang lebih utama yaitu kepada famili yang paling
memusuhi, famili yang jauh hendaklah didahulukan dari tetangga yang bukan famili.
Karena selain sedekah, pemberian itu akan saling mempererat hubungan silaturahmi.
Selain itu dalam menggunakan cara juga kita harus memilih cara yang lebih baik dalam
bersedekah yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal itu lebih utama dibandingkan
terang-terangan.

D. Harta Yang Paling Utama Untuk Sedekah

Harta yang paling utama untuk di sedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan hartanya
untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, jika memberikan sedekah dari harta yang masih
dikategorikan kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dipandang dosa. Dalam hadist
disebutkan yang artinya Sedekah yang paling baik adalah sesuatu yang keluar dari orang
kaya dan telah mencukupi kebutuhannya. (Muttafaq alaih)

Kaya pada hadist diatas tidak berarti kaya dalam materi, tetapi orang yang kaya hati,
yakni sabar atas kefakiran. Ada hadist yang menyebutkan Cukup bagi seseorang
dikatakan dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya. (HR. Abu Dawud dan An-
Nasai dari Abu Hurairah). Dengan kata lain sedekah disunahkan bagi seseorang atas
kelebihan nafkahnya.[6]

E. Hadist-Hadist Mengenai Sedekah


Hadist-hadist yang berkenaan dengan sedekah diantaranya adalah sebagai berikut:

Bersodaqoh pahalanya sepuluh, memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas,
menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturahmi (dengan
keluarga) pahalanya dua puluh empat. (HR. Al-Hakim)

Apabila anak Adam wafat maka putuslah amalannya kecuali yang tiga iaitu sedekah
jariah, ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain, dan anak-anak soleh (baik laki-laki
mahupun perempuan) yang mendoakannya. (HR. Muslim).

Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan)bagi janda dan orang miskin ibarat
ijtihad dijalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Ia tidak merasa lelah dan ia juga
ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. (HR. Al-Bukhari)

Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh.


(HR. Al-Baihaqi)

Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan
bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. (HR. Atthabrani)

Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. (HR. Ahmad)

Tiap muslim wajib bersodaqoh. Para sahabat bertanya, Bagaimana kalau dia tidak
memiliki sesuatu? Nabi Saw menjawab,Bekerja dengan keterampilan tangannya untuk
kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. Mereka bertanya lagi. Bagaimana kalau dia
tidak mampu? Nabi menjawab:menolong orang yang membutuhkan yang sedang
teraniaya Mereka bertanya:Bagaimana kalau dia tidak melakukannya? Nabi
menjawab:Menyuruh berbuat maruf. Mereka bertanya:Bagaimana kalau dia tidak
melakukannya? Nabi Saw menjawab.Mencegah diri dari kejahatan itulah sodaqoh.
(HR. Al-Bukhari-Muslim)

Sodaqoh palong apdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap
memusuhi. (HR. Atthabrani dan Abu Dawud).[7]

Tiap-tiap yang maruf itu sedekah. Dan diantara yang maruf ialah kamu menjumpai
kawanku dengan muka yang jernih dan kamu tuangkan isi timbamu ke dalam bejananya.
(HR. Ahmad dan At Turmudzi)

Janganlah seorang perempuan bersedekah sesuatu dari rumah suaminya, melainkan


dengan seizin suaminya. Seorang sahabat bertanya : Ya Rasulullah, apakah makananpun
tidak boleh? Rasulullah menjawab : Makanan adalah harta yang termulia. (HR. At
Turmudzi).[8]
F. Sedekah Yang Tidak Dibolehkan

Sedekah hukumnya dibolehkan selama benda yang disedekahkan itu adalah milik sendiri
dan benda itu dari segi zatnya suci dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun
jumlahnya sedikit. Maka jika barang itu statusnya milik bersama atau orang lain, maka
tidak sah benda itu untuk disedekahkan karena barang yang disedekahkan harus di dasari
oleh keikhlasan dan kerelaan dari pemiliknya. Berkaitan dengan ini, maka tidak boleh
seorang istri menyedekahkan harta suaminya kecuali ada izin darinya. Tetapi, jika telah
berlaku kebiasaan dalam rumah tangga seorang istri boleh menyedekahkan harta tertentu
seperti makanan, maka hukumnya boleh tanpa minta izin kepada suaminya terlebih
dahulu. Dalam hal ini, bukan hanya istri yang mendapatkan pahala tetapi suamipun
mendapatkan pahala.

Demikian halnya, haram menyedekahkan benda yang secara zat dihukumi haram seperti
babi, dan anjing. Atau barang itu diperoleh dengan cara yang diharamkan seperti
mencuri, merampok atau korupsi karena hal itu bukan miliknya secara sah, dan Allah
juga tidak menerima sedekah dari yang haram atau bersumber dari cara yang haram
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist bahwa Sesungguhnya Allah itu Suci tidak
menerima kecuali yang suci pula (HR. Muslim). Kemudian, Rasulullah menyebutkan
seorang laki-laki yang lama berkelana dengan rambutnya yang kusut, pakaiannya yang
berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya berkata, Ya Tuhanku, Ya Tuhanku,
padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan dibesarkan dari
sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya dapat dikabulkan? (HR. Muslim).

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam bersedekah adalah faktor kebutuhan. Orang yang
memiliki sesuatu tetapi, sesuatu itu dibutuhkan untuk menafkahi keluarganya atau untuk
membayar utangnya maka sesuatu itu tidak boleh untuk disedekahkan. Sedekah
hendaknya disalurkan tepat sasaran artinya orang yang menerima adalah mereka yang
benar-benar berhak dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin. Maka orang kaya tidak
diperbolehkan menerima sedekah dengan cara memperlihatkan dirinya sebagai orang
fakir. Demikian halnya, dengan orang yang sehat dan mampu bekerja dengan baik haram
baginya meminta-minta sedekah kepada orang lain dan sedekah yang diterima itu
hukumnya harta haram, demikian menurut imam al-Mawardi. Disunahkan dalam
penyaluran zakat itu dikhususkan kepada mereka yang ahli kebaikan dan orang-orang
yang benar membutuhkannya. Makruh hukumnya bagi orang yang telah menyedekahkan
sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambil alih sesuatu itu menjadi miliknya baik
dengan cara hibah atau mengganti dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, hal ini akan
membatalkan pahala sedekahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Taubah ayat 60 secara tegas
ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah yang artinya Sesungguhnya
zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan,
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, maka Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (Q.S. Al-Taubah :8/60).

Menurut mufasir yang dimaksud :

Orang kafir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga
untuk memenuhi penghidupannya.

Orang miskin : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

Pengurus zakat : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

Mualaf : orang kafir yang adea harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam
yang imannya masih lemah.

Memerdekakan budak : mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh
orang-orang kafir.

Orang berutang : orang yang berutang karena untuk kepentingan yangt bukan maksiat
dan tidak sanggup membayarnya.

Pada jalan Allah (sabilillah) : yaitu untuk pertahanan islam dan kaum muslimin, diantara
mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-
kepentingan umum seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit.

Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan
dalam perjalanannya.

Selain kedelapan diatas tersebut, sedekah juga dapat diberikan kepada istri, anak dan
pelayan.[9]

G. Sedekah Orang Yang Memiliki Utang

Disunatkan bagi orang yang memiliki utang tidak memberikan sedekah. Lebih baik
baginya membayar utang. Menurut ulama Syafiiyah, haram hukumnya memberikan
sedekah bagi orang yang memiliki utang atau tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan
keluarga sehari-hari, antara lain didasarkan pada hadist Cukup bagi seseorang dikatakan
dosa apabila menghilangkan makanan pokoknya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasai dari
Abu Hurairah). Mereka berpendapat bahwa mebayar utang adalah wajib, maka tidak
boleh meninggalkan yang wajib utnuk melaksanakan hal yang sunah.[10]

H. Sedekah Dengan Uang Haram

Menurut ulama Hanafiyah, sedekah dengan harta yang haram Qathi, seperti daging
bangkai atau hasilnya dipakai membangun mesjid dengan harapan akan mendapat pahala
atau menjadi halal adalah kufur sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah kufur.
Akan tetapi, tidak dipandang kufur, jika seseorang mencuri uang Rp. 100,00 kemudian
mencampurkan dengan hartanya untuk disedekahkan. Namun demikian, tetap tidak dapat
dimanfaatkan sebelum uang curian tersebut diganti.[11]

I. Perkara Yang Membatalkan Sedekah

Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah diantaranya adalah :

Al-Mann (membangkit-bangkitkan) artinya menyebut-nyebut dihadapan orang banyak.

Al-Adza (menyakiti) artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang
menerimanya baik dengan ucapan atau perbuatan. Mereka ini tidak mendapat manfaat di
dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala diakhirat. Poin satu dan
dua didasari oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya Hai orang-orang
yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). (Q.S.Al-Baqarah :2/264)

Riya (memamerkan) artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin
dipuji. Bersedekah jika ada orang tetapi jika dalam keadaan sepi ia tidak mau bersedekah,
ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yang artinya Orang-orang yang
menafkahkan hartanya dijalan Allah, keudian mereka tidak mengiringi apa yang
dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada (pula) mereka bersedih hati. (Q.S.Al-
Baqarah :2/262)[12]
J. Bentuk-Bentuk Sedekah

Dalam islam sedekah memiliki arti luas bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup
semua kebaikan baik bersifat fisik maupun non fisik. Berdasarkan hadist, para ulama
membagi sedekah menjadi :

Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain.

Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.

Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang sedang bersengketa.

Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya.

Membantu mengangkat barang orang lain kedalam kendaraannya.

Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu kayu
dll.

Melangkahkan kaki ke jalan Allah.

Menngucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar.

Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran.

Membimbing orang buta, tuli dan bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk
tentang sesuatu seperti alamat rumah.

Memberikan senyuman kepada orang lain.

Dari uraian diatas tentang sedekah maka ada beberapa perbedaan antara sedekah dengan
zakat dilihat dari tiga aspek :
Orang yang melakukan, sedekah dianjurkan kepada semua orang beriman baik yang
memiliki harta atau tidak karena bersedekah tidak mesti harus orang yang berharta
sedangkan zakat diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta.

Benda yang disedekahkan, benda yang disedekahkan bukan hanya terbatas pada harta
secara fisik tetapi mencakup semua macam kebaikan. Adapun zakat, benda yang
dikeluarkan terbatas hanya harta kekayaan secara fisik seperti uang, hasil pertanian,
peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya.

Orang yang menerima, sedekah untuk semua orang tetapi zakat dikhususkan kepada
delapan golongan sebagaimana telah disebutkan.[13]

K. Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan
hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah yang
dapat dipetik ialah sebagai berikut :

Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding orang yang menerimanya sebagaimana
dijelaskan dalam sebuah hadist Tangan diatas lebih baik dari tangan yang dibawah.

Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin,


menghilangkan sifat bakhil dan egois, dan dapat membersihkan harta serta dapat
meredam murka Tuhan.

Orang yang bersedekah senantiasa didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadist
yang artinya Tidaklah seorang laki-laki berada dipagi hari kecuali dua malaikat berdoa,
Ya Allah berilah ganti orang yang menafkahkan (menyedekahkan) hartanya dan
berikanlah kehancuran orang yang menahan hartanya. (HR. Bukhari-Muslim).[14]
BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara syarak (terminologi), sedekah dimaksudkan sebagai sebuah pemberian seseorang


secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari
Allah SWT. Dari pendapat ulama pula menetapkan bahawa hukum sedekah ialah sunnah.
Pada dasarnya sedekah dapat diberikan kepada dan dimana saja tanpa terikat oleh waktu
dan tempat. Namun ada waktu dan tempat tertentu yang lebih diutamakan iaitu lebih
dianjurkan pada bulan Ramadhan. Harta yang paling utama untuk di sedekahkan adalah
kelebihan dari usaha dan hartanya untuk keperluan sehari-hari. Salah satu hadis yang
menjelaskan tentang sedekah iaitu Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali
tiga hal yaitu sedakah jariah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkannya untuk orang lain,
dan anak soleh (baik laki-laki mahupun perempuan) yang mendoakannya. (Hadis
Riwayat Muslim). Jika sesuatu bentuk sedekah itu datangnya dari harta atau benda yang
dimiliki bersama maka tidak sah sedekahnya. Bagi mereka yang berhutang, adalah tidak
disunatkan untuk mereka bersedekah. Adalah lebih baik bagi mereka (golongan
berhutang) membayar hutang. Menurut ulama Hanafiyah, sedekah dengan harta yang
haram Qathi, seperti daging bangkai yang hasilnya dipakai untuk membangunkan masjid
dengan harapan akan mendapatkan pahala adalah kufur sebab meminta halal dari suatu
kemaksiatan adalah kufur. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita sebagai manusia boleh
mendapatkan pertolongan dari manusia yang lain. Namun apabila tirai kehidupan
tersingkap, apakah yang mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak? Rasulullah saw
bersabda, "Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya." (HR
Ahmad). Wallahu a'lam.

B. Saran

Sedekah tidak akan menghilangkan harta selama kita di dunia tapi dengan sedekah kita
akan mendapatkan pahala yang paling mulia diakhirat nanti. Maka dari itu perbanyaklah
sedekah selagi kita masih bisa hidup di dunia karena sedekah dapat menyelamatkan kita
dari api neraka diakhirat nanti.
DAFTAR PUSTAKA

Faiz Almath, Muhammad. 1994. 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad. Jakarta:
Gema Insani Press.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 1999. Pedoman Zakat. Semarang:PT Pustaka
Rizki Putra.

Rahman Ghazali, Abdul. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. Fiqh Muamalat.
Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Syafei, Rahmat. 2004. Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum.
Bandung:CV Pustaka Setia.

Zuhdi, Musjfuk. 1993. Studi Islam Jilid III : Muamalah. Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada
[1] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 149

[2] Musjfuk Zuhdi, Studi Islam Jilid III : Muamalah, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,
1993, hlm 82-83

[3] Ibid, hlm 149

[4] Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,dan Umum,
Bandung:CV Pustaka Setia, 2004, hlm 249-250

[5] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 149-150

[6] Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,dan Umum,
Bandung:CV Pustaka Setia, 2004, hlm 253-254

[7] Muhammad Faiz Almath, 1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad,
Jakarta:Gema Insani Press, 1994, hlm 102-105

[8] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang:PT Pustaka
Rizki Putra, 1999, hlm 276-281
[9] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 151-154

[10] Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,dan Umum,
Bandung:CV Pustaka Setia, 2004, hlm 255-256

[11] Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,dan Umum,
Bandung:CV Pustaka Setia, 2004, hlm 256

[12] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 154-155

[13] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 155-156

[14] Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 157

Sedekah asal kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan
oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang
sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam
pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebuh sadaqah at-tatawwu (sedekah
secara spontan dan sukarela).

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyeru kaum Muslimin untuk sentiasa
memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang
bermaksud; "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali
bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat
maruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat
demikian kerana mencari keredhaan Allah SWT, maka kelak Kami akan memberi
kepadanya pahala yang sangat besar. (Surah An Nisaa ayat 114).
Para ulama sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila
dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, adakalanya hukum
sedekah menjadi haram iaitu dalam keadaan di mana seseorang yang bersedekah
mengetahui dengan pasti bahawa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan
menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum
sedekah berubah menjadi wajib, iaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang
sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia
mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga
menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau secara
kumpulan / organisasi.

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sadaqah at-tatawwu berbeda dengan zakat. Sedekah
lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-
terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan dengan
hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu
kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah
seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-
akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut.

Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum
diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu sebolehnya diberikan kepada orang
yang betul-betul sedang memerlukan pertolongan. Mengenai kriteria barangan yang lebih
utama disedekahkan, para ulama berpendapat, barangan yang akan disedekahkan
sebaiknya barangan yang berkeadaan yang baik dan disukai oleh pemiliknya. Hal ini
sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud; Kamu sekali-kali tidak sampai
kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang
kamu cintai. (Surah Ali Imran ayat 92).

Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah
ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam
firman-Nya yang berarti: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan
si penerima. (QS Al Baqarah [2]: 264). (Disarikan dari buku Ensiklopedi Islam)
Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya
dan kepada sidang Jumaat sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita
kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan
meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan
keredhaan serta perlindungan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini
akan menyampaikan khutbah bertajuk: AMALAN BERSEDEKAH MEMBAWA
BERKAT .

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Sedekah adalah suatu sunnah dan amalan para sahabat yang sangat mulia. Dalam tradisi
Islam ia ada beberapa tahap seperti zakat, sedekah, derma dan hadiah. Zakat adalah
amalan wajib ditunaikan oleh umat Islam yang berkemampuan manakala sedekah adalah
amalan sunat yang dituntut. Ia merupakan pemberian sesuatu kepada orang yang
memerlukan dengan tujuan mahu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan
amalan yang mulia serta mencakupi perkara yang mendatangkan kebaikan dari sekecil-
kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Tuntutan bersedekah ini tidak ada ertinya tanpa kita
yang bersedekah menyandarkan niat yang ikhlas kerana Allah SWT demi untuk kebajikan
pihak yang memerlukan dan tidak mengharapkan pujian atau balasan, bahkan semata-
mata untuk mencari keredhaan Allah SWT dan menjunjung ketaatan kepada-Nya serta
memupuk kasih sayang kepada manusia dan masyarakat seluruhnya. Keutamaan
bersedekah ini amat digalakkan oleh Islam dan telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam
surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud; Bandingan (derma) orang-orang yang
membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh
menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan
(ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan
Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya.

Berdasarkan ayat ini kurniaan ganjaran sedekah memiliki pulangan yang tidak boleh
dinilai harganya di dunia dan di akhirat. Ini dikuatkan lagi melalui firman Allah SWT di
dalam surah Saba ayat 39:

Bermaksud: Katakanlah (Wahai Muhammad): "Sesungguhnya Tuhanku memewahkan


rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya, dan ia juga yang
menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan
menggantikannya, dan Dialah jua sebaik-baik Pemberi rezeki

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Untuk mencari keredhaan dan keberkatan Allah SWT dalam amalan bersedekah atau
menderma kita hendaklah mematuhi peraturan dan adab tertentu antaranya ialah
hendaklah merahsiakannya dalam bersedekah dan itu lebih baik daripada
menzahirkannya walaupun ikhlas. Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat
271:

Bermaksud: Kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu (secara terang), maka yang
demikian adalah baik (kerana menjadi contoh yang baik). Dan kalau pula kamu
sembunyikan sedekah-sedekah itu serta kamu memberikannya kepada orang-orang fakir
miskin, maka itu adalah lebih baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan daripada
kamu sebahagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan (Ingatlah) Allah amat mengetahui
secara mendalam akan apa yang kamu lakukan.

Apa yang dilakukan oleh ulama salaf, kita dapati mereka merahsiakan sedekah mereka
daripada pengetahuan manusia dan masyarakat umum, hinggakan ada di antara mereka
sengaja mencari orang fakir dan miskin yang buta. Mereka memberi sedekah kepada
golongan itu supaya tidak diketahui siapakah yang memberinya. Mereka juga memberi
derma atau sedekah dengan memasukkan atau mengikatnya kepada seseorang si fakir
atau miskin pada pakaiannya ketika sedang tidur. Namun daripada itu kita juga
dibolehkan untuk mewar-warkan pemberian tersebut bagi tujuan menggalakkan
masyarakat melakukan sedekah. Ibnu Abil Jaad berkata: Sedekah itu menutup tujuh
puluh pintu keburukan dan keutamaan antara sedekah secara terang-terangan dengan
yang disembunyikan itu ialah bahawa yang kedua lebih utama dari yang pertama dengan
tujuh puluh kali ganda.

Kita dituntut mendermakan daripada harta milik kita yang paling baik dan daripada
benda-benda yang kita sayangi dan menghulurkannya dengan wajah yang berseri-seri
dalam keadaan gembira bukannya dengan muka yang masam atau kecewa. Kita
hendaklah menghindarkan diri daripada sifat ungkit-mengungkit sehingga boleh
menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Menurut Imam Sufian Ath-Thauri: Sesiapa
yang mendermakan sesuatu atau daripada sesuatu yang diharamkan, ia diumpamakan
seperti seseorang yang membersihkan pakaian dengan air najis atau kencing. Tentulah
pakaian itu tidak akan bersih, kecuali dengan air yang suci, begitulah juga dosa itu tidak
dapat dihapuskan kecuali dengan yang halal.

Muslimin Yang di Rahmati Allah,

Mereka yang diberkati sedekahnya akan mendapat penghormatan yang tinggi daripada
Allah SWT dan malaikat sentiasa mendoakan kebaikan kepadanya. Saidina Umar RA
pernah berkata dalam doanya: Ya Allah! Jadikanlah kelebihan rezeki itu pada orang-
orang yang merupakan orang-orang pilihan antara kita, sebab barangkali mereka itu akan
mengembalikan rezeki tadi kepada orang-orang yang berhajat di antara kita. Hadith
Rasulullah SAW:

Bermaksud: Tidaklah seseorang muslim yang memberi pakaian kepada orang muslim
yang lain, kecuali ia di dalam lindungan Allah SWT selama pakaian itu masih ada,
sekalipun sehelai kain. (Riwayat al-Tirmizi)

Mimbar ingin menegaskan bahawa keutamaan sedekah hendaklah diberikan kepada


orang yang bertakwa, ahli ibadat, kalangan orang fakir atau miskin, kaum kerabat kita
yang memerlukannya dan sebagainya. Menurut Nabi Muhammad SAW apabila kita
memberi sedekah kepada kaum kerabat, kita akan memperolehi dua pahala iaitu pahala
menghubungkan silaturrahim dan pahala sedekah itu sendiri.

Satu lagi perkara yang perlu diambil perhatian oleh kita sebagai seorang muslim ialah
berkenaan dengan zakat dan cukai. Mengeluarkan zakat dan membayar cukai merupakan
satu tuntutan dalam agama kita kerana dengannya kita dapat membantu negara dan
masyarakat. Ketahuilah bahawa tidak membayar zakat dan cukai adalah satu bentuk
hutang yang mesti dijelaskan. Sikap suka berhutang boleh mendatangkan kesan buruk
kepada individu, masyarakat dan Kerajaan. Rakyat akan merana dan pendapatan negara
akan lemah disebabkan golongan yang cuai membayar hutang. Bayangkan berapa banyak
kerajaan kehilangan pendapatan akibat daripada budaya melengah-lengahkan bayaran
cukai. Kesan buruknya banyak projek pembangunan yang dirancang tidak dapat
dilaksanakan dengan sewajarnya. Mimbar ingin menegaskan, sekiranya zakat dan cukai
dijelaskan, sudah pasti hasil pungutan itu dapat diagih dan digunakan untuk menyedia
pelbagai keperluan asas kepada seluruh rakyat dan negara.

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru marilah sama-sama kita
mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengamalkan amalan yang mulia ini
dengan membantu sesama kita. Dengan kita bersedekah, mengeluarkan zakat serta
membayar cukai, mudah-mudahan hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Marilah
sama-sama kita merenung firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 264:

Bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! jangan rosakkan (pahala amal) sedekah
kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan yang) menyakiti, seperti
(rosaknya pahala amal sedekah) orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak
menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak), dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari
akhirat .

Sabda Rasulullah SAW;

Maksudnya; Daripada Abu Hurairah r.a. beliau berkata; Rasulullah saw bersabda; "setiap
sendi ditubuh badan manusia menjadi sedekah untuknya pada setiap hari matahari terbit.
Kamu melakukan keadilan di antara dua orang yang berselisih faham adalah sedekah,
kamu membantu orang menaiki kenderaan atau kamu mengangkat barang-barang
untuknya ke dalam kenderaan adalah sedekah, perkataan yang baik adalah sedekah,
setiap langkah kamu berjalan untuk menunaikan solat adalah sedekah dan kamu
membuang perkara-perkara yang menyakiti di jalan adalah sedekah". (Hadis Riwayat
Bukhari dan Muslim).

Sedekah bukan hanya memberikan sebahagian harta kepada mereka yang memerlukan,
namun manfaat sedekah lebih meluas dan akan dirasai oleh orang yang melakukannya.

1. Memperkuat keimanan

Ibadah adalah sarana yang bermaksud sesuatu pengabdian yang dilakukan seorang hamba
kepada Tuhannya. Bersedekah di dalam agama adalah sebagai salah satu perintah bagi
umat muslim. Bersedekah dengan niat demi ibadah kerana Allah, maka akan memupuk
rasa keimanan kita terhadap Allah SWT. Hal ini seperti manfaat ibadat korban yang
mengajarkan berbahagi kebahagiaan di Aidil Adha.

2. Meningkatkan Rasa Simpati

Konsep sedekah secara kepentingannya adalah dengan memberikan apa yang kita punyai
samada secara pemberian material ataupun bukan material untuk orang yang lebih
memerlukan. Perbuatan bersedekah mensyaratkan adanya sesuatu yang boleh diberikan
dan juga siapa yang diberikan pemberian itu. Bagi orang yang memberi sedekah semata-
mata untuk membantu meringankan beban orang yang dibantu akan melatih rasa simpati
kita terhadap orang lain.

3. Menhindari Sikap Kecintaan Terhadap Kebendaan

Khusus untuk bersedekah secara harta membuat kita harus berani mengurangi apa yang
kita miliki untuk kebaikan orang lain. Hal ini amat baik kerana ia memupuk kita agar
tidak menjadi orang yang gila harta yang tidak rela hartanya disedekahkan kepada orang
lain. Sifat tersebut adalah tanaman nilai materialisme yang justeru akan membuat kita
hanya memikirkan kebahagiaan duniawi semata-mata.

4. Memupuk Rasa syukur kepada Allah SWT

Manfaat sedekah turut mengingatkan kita bahawa apa yang kita miliki adalah kenikmatan
yang datangnya dengan izin Allah SWT. Hal ini juga sebagai bentuk rasa kesyukuran
yang mana akan memupuk sikap perlunya membahagikan kenikmatan yang kita miliki
kepada orang lain yang kurang beruntung. Lagipun harta duniawi bukannya boleh kita
bawa ke alam akhirat.

5. Melatih Pemikiran Positif

Bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas maka tidak akan wujud kerisauan dalam
jiwanya kerana Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan. Manfaat fikiran yang
positif ini, akan menjadikan mereka yang berbuat amalan sedekah ini mencapai
ketenangan. Ini kerana Allah SWT menjadikan setiap manusia itu dengan terdapat satu
lubang di hatinya yang sekiranya diisi dengan keduniaan, maka tidak akan penuh dan sia-
sia segala percubaannya sehinggalah tiba sakaratul maut. Namun jika ianya diisikan
dengan amalan maka Allah SWT akan memberikan kelapangan.

6. Terhindar dari Sifat Berkira

Ini adalah salah satu sifat buruk yang perlu dihindari. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan
dan juga makhluk sosial, tidak sepatutnya kita sombong dengan menganggap bahawa apa
yang kita perolehi adalah disebabkan oleh usaha sendiri. Ini akan membawa kepada riak.
Perlu diketahui nasib kita, entah baik atau buruk pastilah terikat dengan takdir serta
ketentuan dari Allah SWT. Dan Allah SWT juga akan mewujudkan keadaan di mana
segala pencapaian manusia itu ada terdapat campur tangan orang lain dalam membentuk
kehidupan mereka. Dengan amalan sedekah maka kita akan terhindar dari sifat berkira
dan bakhil.

Apabila kita gabungkan kesemua tentu sahaja ia akan membawa kepada keberadaan
masyarakat yang lebih baik sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Disamping ia akan
mengurangkan jarak jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

1. Meringankan Beban Kehidupan

Tentu sahaja jika kita bersedekah maka akan memberikan daya kemampuan kepada orang
yang menerima bantuan kita. Namun begitu beban masalah yang dimilikinya akan
berkurangan. Hal ini perlu menjadi perhatian kita kerana kita berada pada satu
lingkungan sosial yang sama, dan apabila terdapatnya orang di sekitar kita yang kurang
bernasib baik kita wajib mengangkat (meringankan) beban penderitaannya.

ads

2. Menumbuhkan sikap optimisme

Ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, maka orang yang menerima tersebut
akan muncul harapan baru. Sikap peduli yang kita berikan akan mewujudkan semangat
tersendiri bagi mereka supaya dapat menghadapi masalah dengan sikap optimistik,
kerana kita membuat mereka sedar bahawa masih ada orang-orang yang dermawan
bersama-sama mereka untuk membantu meringankan bebanan kehidupan mereka.

Manfaat taat kepada Allah senantiasa akan membukakan jalan untuk membuat diri lebih
baik dari sebelumnya.

3. Mencegah perbuatan yang munkar

Kemiskinan, kelaparan, apa pun kekurangan yang dialami seseorang yang sangat
mencengkam akan menimbulkan tindakan yang tidak baik. Ketidak berdayaan yang
dialami membuat mereka mencari jalan pintas yang mana akhirnya akan membawa
kepada mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Oleh kerana itu, dengan
membantu mereka akan membuat mereka tetap optimistik dalam menjalani kehidupan.
Bantuan dari kita, akan turut mencegah mereka dari berbuat tindakan yang menyimpang.
4. Menjaga keimanan terhadap Allah

Keimanan seseorang kadangkala juga luntur tatkala mereka diuji dengan kondisi
kekurangan. Sebagian dari mereka akan mengeluh kepada Tuhan yang dianggapnya tidak
adil. Hal itu justru akan berbahaya dan bisa menurunkan kadar keimanan mereka. Oleh
karena itu manfaat sedekah kepada orang yang menerimanya, maka akan membantu
menjaga keimanan mereka kepada Allah.

Manfaat Sedekah bagi Lingkungan sosial

1. Membangun budaya tolong menolong

Jika kita membiasakan diri untuk menolong orang lain yang membutuhkan, dan
mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jika ini dilakukan oleh banyak
orang, maka akan muncul budaya saling tolong-menolong.

2. Menurunkan tingkat kriminalitas

Dampak berikutnya bagi kondisi sosial masyarakat kita adalah akan terhindari dari
kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebagian kalangan, yang dilandasi alasan
ketidakmampuan sehingga menuntut mereka untuk berbuat kriminal. Oleh karena itu,
dengan membudayakan manfaat sedekah akan mempengaruhi angka kriminalitas yang
terjadi.

3. Mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi

Kesan jangka masa panjang yang wujud dari manfaat sedekah, terhadap ummah ialah di
mana jarak pemisah antara orang yang miskin dengan yang kaya akan berjaya dikurangi.
Dampak jangka panjang yang di dapat dari manfaat sedekah, dalam masyarakat kita
adalah jarak antara si kaya dan si miskin yang tidak lagi terlalu senjang. Artinya
kesenjangan ekonomi akan bisa di kurangi ketika kita membantu mengangkat kalangan
bawah dan mendukungnya untuk bisa memperbaiki nasib ekonomi mereka.

Fakta sedekah tidak hanya dilakukan oleh umat islam. Manfaat agama dalam ajaran lain
selain Islam pun, memiliki konsep ajaran untuk saling memberi. Fakta kongkritnya
adalah Bill gates, CEO microsoft ini dikenal sebagai orang yang sangat dermawan.
Tahukah Anda bahwa 50% dari penghasilan Bill gates disumbangkan untuk memperbaiki
angka kemiskinan.