Anda di halaman 1dari 10

Pamahalaan

Ito ay isang institusyong nagpapahayag


ng mga damdamin at opinyon ng mga
tao sa pamamagitan ng mga
namumunong inihalal ng mamamayan
upang isagawa ang mga gawaing
pulitikal.

Page 1
Bakit mahalaga ang
Pamahalaan?
Dahil ito ang nangangasiwa sa
mga gawaing tumutugon sa mga
pangngailangan at paglilingkod ng
mga mamayan.

Page 2
Sino ang namumuno sa silid-aralan?
Sino ang kanyang nasasakupan?
Paano sila nagtutulungan?
Kung iuugnay ninyo ang kalagayan ng
silid-aralan sa pamahalaan, sino ang
namumuno sa kanilang pook? Sa bansa?
Anong mangyayari kung walang
namumuno?
Page 3
Anu-ano ang katangian
ng isang bansang may
demokratikong
pamahalaan?
Page 4
Basahin ng Tahimik
Ang Bansang Demokratiko
Magandang Pilipinas 6 p. 115-116

Page 5
Ang bansang demokratiko ay
institusyong nagpapahayag
ng opinion ng mga tao at
nangangalaga sa kaayusan
ng bansa.
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Lagyan ng tsek () kaugnayan sa pamahalaan
at ekis (x) kung wala.
1. Kinikilala ang pagpapasya ng nakakarami
__
sa pagpili ng pangulo.
x 2. Nakikialam sa patakaran ng ibang bansa.
__
3. Malaya ang mga tao na magpahayag ng
__
kanilang pagtutol.
4. Tumutugon sa mga pangangailangan ng
__
mga nasasakupan.
5. Inihahalal ng mga tao ang namumuno ng
__
Page 10
pamahalaan.