Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Lampiran 1. Rekapitulasi Data Faktor Risiko Penyakit
Pneumoconiosis pada Pekerja di Industri Aluminium
Yogyakarta Tahun 2017................................................... 53
Lampiran 2. Surat Perizinan Survei Penelitian.................................... 54
Lampiran 3. Kuesioner......................................................................... 55
Lampiran 4. Permohonan Menjadi Responden.................................... 58
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Responden Penelitian 59
Lampiran 6. Rencana Jadwal Penelitian.............................................. 60
Lampiran 7. Rencana Anggaran Penelitian.......................................... 61
Lampiran 8. Dokumentasi.................................................................... 62

10