Anda di halaman 1dari 17

Journal of Business and Social Development ISSN: 2289-2915

Volume 3 Number 2, September 2015: 34-50 Penerbit UMT

PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG


DARI ASPEK MORFOLOGI
(LANGUAGE USAGE IN BLOG FROM THE MORPHOLOGY ASPECT)

SITI NORSYAHIDA MOHD A RASHID, NOR AZUWAN YAAKOB DAN CHE IBRAHIM
SALLEH
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia 43400, Serdang, Selangor.

*Corresponding author: syahida_rashid90@yahoo.com

Abstrak: Makalah ini merupakan suatu wahana perbincangan tentang kesalahan bahasa dalam
laman blog dari aspek morfologi. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur
kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Laman blog ini berkisar kepada sosial masyarakat dengan
menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesalahan
bahasa yang terdapat dalam penulisan blog dan untuk menghuraikan proses pembentukan kata
khususnya dari aspek pengimbuhan kata nama, kata kerja, kata ganda, kata majmuk dan kata adjektif.
Cara pengumpulan data ialah dengan mengambil 10 blog daripada laman web dari tahun 2011 hingga
2014. Data dianalisis dalam bentuk teks, iaitu tentang kesilapan bahasa yang dilakukan oleh penulis
blog. Kajian mendapati bahawa terdapat kesilapan dalam penggunaan morfologi. Kesilapan penulisan
meliputi aspek kata tunggal, kata terbitan, kata penggandaan, dan kata majmuk. Penyalahgunaan ini
sekali gus menjadi satu cabaran terhadap bahasa Melayu terutamanya pejuang bahasa yang bertungkus-
lumus dalam memartabatkan bahasa Melayu. Justeru adalah menjadi kepentingan dan kewajipan kita
dalam memelihara bahasa Melayu dari kesalahan bahasa yang akan merosakkan bahasa itu sendiri.

Kata kunci: Kesalahan, morfologi, laman blog, bahasa Melayu, martabat.

Abstract: This article is a discussion of language errors of morphological aspects in blogs. Morphology
is the field of language that studies the structure of word, form and classification of words. The blogs
chosen were related to social community and the use of Malay language in writing. The objectives of
the study were to identify the errors in the blog writing and to describe the process of word formation,
especially from the aspect of augmentation of nouns, verbs, double, compound words and adjectives.
The data were taken from 10 blogs; year 2011 to 2014. The data were analyzed based on the errors
found in the blogs. Result shows that there were errors in the use of morphological aspect. Errors in
writing cover a single word, derivatives, doubling word, and compound words. These errors thereby
become a challenge to the Malay language, especially academicians who work tirelessly to uphold the
Malay language. Therefore, it is important for us to conserve our language from crumbled.

Keywords: Error, morphology, blogs, Malay language, dignity.

Pendahuluan ada titik noktah. Sebagai bahasa kebangsaan,


Sejak kebelakangan ini tahap penggunaan bahasa rasmi dan bahasa ilmu, usaha untuk
bahasa Melayu dalam kalangan penulis blog meningkatkan martabat bahasa Melayu
semakin membimbangkan. Hal ini kerana perlu dilaksanakan secara berterusan dengan
bahasa Melayu yang digunakan dalam penulisan perancangan yang agresif dan terarah.
blog tidak menepati aspek morfologi yang Kajian ini dijalankan bertujuan untuk
sepatutnya diberi perhatian dan diutamakan. mengkaji masalah bahasa dari aspek morfologi
Sekiranya permasalahan ini tidak dibendung, dalam penulisan blog. Kajian ini menekan aspek
kesalahan bahasa yang lebih besar akan berlaku kesalahan dari segi kata tunggal, kata terbitan,
dan akhirnya bahasa menjadi rosak (Nik Safiah kata ganda, dan kata majmuk yang digunakan
Karim, 2003). Justeru itu, penggunaan bahasa secara sewenang-wenangnya oleh penulis
yang betul mampu memartabatkan bahasa blog. Penggunaan bahasa yang betul sangat
Melayu. Menurut Yahya Othman et al., (2009), penting dan tidak seharusnya diabaikan. Hal
perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu tidak ini kerana bahasa melambangkan bangsa dan

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 34 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 35

memperlihatkan jati diri masyarakatnya. Oleh morfologi bersandarkan bentuk dan fungsinya.
itu, kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa Menurut Kamarudin Hj. Husin et al., (1997),
dari aspek morfologi dalam penulisan blog dikaji morfologi merupakan disiplin ilmu bahasa yang
kerana timbulnya masalah kecelaruan bahasa mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan
yang menyebabkan martabat bahasa Melayu kata. Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau
sebagai bahasa kebangsaan menjadi rendah dan ujaran sesuatu kata itu. Hal ini menunjukkan
dipandang sepi. Hal ini kerana menurut Awang bahawa sesuatu bentuk bunyi itu haruslah
Sariyan (1996), bahasa Melayu merupakan menepati aspek struktur kata supaya ujaran yang
bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa dikeluarkan betul dan secara tidak langsung
ilmu. ayat yang dibina dalam penulisan juga betul.
Nik Safiah Karim et al., (2004)
Sorotan Kajian berpendapat bahawa morfologi ialah bidang
Terdapat banyak kajian tentang kesalahan ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan
bahasa Melayu. Burt & Kiparsky (1972) telah penggolongan kata. Struktur kata dimaksudkan
mengklasifikasikan bahasa kepada kesilapan sebagai susunan bentuk bunyi ujaran atau
global dan kesilapan lokal. Kesilapan global lambang yang turut menjadi unit bahasa yang
adalah kesilapan yang boleh menimbulkan bermakna. Hal ini kerana setiap perkara yang
kekeliruan dan ketidakfahaman. Manakala ditulis mengandungi makna. Oleh itu, penulisan
kesilapan lokal pula adalah kesilapan bahasa yang menepati aspek morfologi dapat difahami
yang menimbulkan kejanggalan. Hal ini oleh pembaca. Sehubungan itu, Siti Hajar Abdul
menunjukkan bahawa kesilapan bahasa Aziz (1996) menyatakan bahawa morfologi
berlaku apabila masyarakat tidak memahami merupakan satu cabang daripada ilmu linguistik
penggunaan bahasa dengan betul. Corder yang mengkaji soal yang berkaitan dengan
(1973), mengatakan bahawa dalam mempelajari kemungkinan adanya perubahan kata, golongan
bahasa, seseorang itu tidak dapat lari daripada kata, dan makna kata. Perubahan ini berlaku
melakukan kesalahan. Penggunaan konteks akibat daripada perubahan bentuk kata.
tidak formal dalam konteks formal inilah yang Menurut Bloomfield (1962), terdapat empat
menyebabkan kesalahan berlaku. Oleh itu, cara morfem sesuatu bahasa disusun, iaitu
masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan order, modulation, phonetic modification dan
bahasa Melayu mengikut konteks yang sesuai. selection. Hanya dua iaitu, order dan selection
Awang Mohamad Amin (1989) menyatakan mempunyai kaitan dengan binaan kata majmuk.
bahawa terdapat kesalahan bahasa yang berpunca Morfem dipilih dan diletakkan dalam urutan
daripada kekeliruan dan kekacauan. Keadaan yang ditetapkan dan turutan ini mempunyai
ini berlaku kerana disebabkan terdapatnya fungsi tatabahasa yang tersendiri. Oleh itu,
variasi dalam sesuatu bahasa seperti bahasa pemilihan dan penyusunan morfem dalam suatu
pasar, bahasa daerah iaitu dialek, bahasa baku, bahasa dapat memberi makna kepada bentuk
bahasa slanga dan sebagainya. Abdullah Hassan bahasa tersebut.
(1989) menyatakan bahawa terdapat perbezaan Terdapat juga kajian tentang penulisan
antara kesalahan bahasa pertuturan dengan blog. Menurut Blood (2002), laman blog
kesalahan dalam penulisan. Sesuatu penulisan merupakan ruangan web yang menyediakan
biasanya menuntut tahap penggunaan bahasa perkhidmatan untuk perkongsian jurnal
yang betul atau tatabahasa yang sempurna. peribadi kepada umum. Blog merupakan terma
Oleh itu, penggunaan bentuk kata, dan seluruh laman blog yang mempunyai pelbagai makna
pengungkapan tersebut perlu menggunakan mengikut pendapat umum berdasarkan pelbagai
strategi yang sama dalam bahasa tersebut. isu atau topik penulisan. Normaliza Abd Rahim
Terdapat banyak kajian tentang bidang (2014) menyatakan bahawa blog dapat memberi
morfologi. Biasanya perbincangan tentang peluang kepada pelajar untuk meluahkan

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 35 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 36

perasaan. Menurut Arbaie Sujud & Normaliza 2) Menghuraikan proses pembentukan kata
Abd Rahim (2013), blog merupakan diari dalam yang sepatutnya dilakukan oleh penulis
talian atau jurnal individu yang suka menulis. blog khususnya dari aspek pengimbuhan
Blog juga dikatakan menjadi entri perniagaan kata nama, kata kerja, kata ganda, kata
bagi syarikat atau individu yang menjalankan majmuk dan kata adjektif.
perniagaan. Hal ini kerana penggunaan blog
boleh dijadikan alat untuk menyiarkan iklan atau Metodologi
perniagaan secara meluas dan tidak dikenakan
Hasil penyelidikan ini merupakan data atau
bayaran.
pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan
Gray (2014) menyatakan bahawa blog penggunaan bahasa dalam laman blog dari
merupakan laman web yang terdiri daripada aspek morfologi. Data yang diambil ialah data
penulisan berita individu, seperti artikel-artikel yang dianalisis secara tekstual. Oleh itu, bagi
dalam akhbar. Laman web ini memudahkan mendapatkan data terbaharu dan pengumpulan
penyiaran berita di blog. Bagi penulisan blog, maklumat, pengkaji menjalankan kajian
penulis blog perlu mengisi borang di pelayar dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan
web, seperti google chrome dan menekan satu pengambilan bahan kajian daripada internet.
butang klik. Justeru itu, program komputer Kaedah kepustakaan bertujuan untuk melihat
akan menyiarkan kemasukan di bahagian atas hasil kajian terdahulu tentang aspek morfologi
laman blog. Dari masa ke masa, blog ini akan dan kajian yang berkaitan dengan kajian ini.
menjadi koleksi atau penulisan individu dalam Dapatan maklumat dan permasalahan kajian
susunan kronologi, diarkibkan untuk rujukan terdahulu juga dilihat dan dikumpul. Hal ini
mudah. Manakala menurut Nina Amir (2012) & bertujuan supaya pengkaji dapat memahami
Normaliza Abd Rahim (2014), blog merupakan dengan lebih rinci mengenai tajuk kajian.
salah satu cara yang terbaik pada masa kini Pengkaji mendapatkan bahan daripada laman
untuk membina platform penulisan mengenai blog dengan mengambil 10 artikel laman
perkara yang diingini oleh penulis. Blog dibaca blog jenis sosial dan bersifat peribadi dengan
oleh beribu-ribu orang setiap bulan sehingga bertujuan untuk melihat kesalahan yang terdapat
mampu menarik hati penerbit atau menerbitkan dalam artikel yang dipilih. Blog ini dipilih
penulisan secara tidak terkawal. dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pemilihan
Kesimpulannya, kajian yang lepas penulisan blog dipilih berdasarkan jumlah
telah banyak membantu pengkaji lain dalam pengikut yang tinggi dan merupakan penulis
menghasilkan kajian terkini mengenai blog yang terkenal. Blog yang dipilih ialah blog:
morfologi. Kajian ini juga memudahkan 1. Tajuk : Kerana taksub, akidah
pengkaji baharu melihat hasil kajian yang gugur, 2011
pernah dijalankan untuk dijadikan sebagai bahan Alamat blog : http://kupukupukecik.
rujukan bagi melahirkan sebuah kajian yang blogspot.com/2011/03/
mantap. Tambahan lagi, pengkaji dapat melihat kerana-taksub-akidah-
dengan jelas dan dapat memahami penekanan gugur.html
yang perlu dibuat dalam kajian. Kajian ini juga Nama penulis : Yuyu Zulaikha
menjadi lebih terarah dan berfokus kepada aspek Pengikut : 24,823 orang
morfologi sahaja.
2. Tips: Perkara yang korang patut amik tahu
kalau nak pakai braces,
Objektif 2011
1) Mengenal pasti kesalahan bahasa yang Alamat blog : http://honeykoyuki.
terdapat dalam penulisan blog oleh penulis blogspot.com/2011/01/tips-
blog kini. perkara-yang-korang-patut-
amik.html

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 36 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 37

Nama penulis : Fatin Liyana Nama penulis: Hanis Zalikha


Pengikut : 57,189 orang Pengikut : 47,099 orang
3. Tips untuk menjadi seseorang yang banyak 9. Jeruk mangga asam boy, 2014
ilmu / doa, 2011 Alamat blog : http://irinenadia.blogspot.
Alamat blog : http://kupukupukecik. com/2014/10/jeruk-
blogspot.com/2011/07/tips- mangga-
untuk-menjadi-seseorang- asam-boy.html
yang.html Nama penulis: Irine Nadia
Nama penulis : Yuyu Zulaikha Pengikut : 33,396 orang
Pengikut : 24,823 orang 10. Jannah, 2012
4. Cara Rasulullah Menjaga Kesihatan Diri: Alamat blog: http://peliks.blogspot.
2012 com/2014/04/jannah.html
Alamat blog : http://akuislam.com/blog/ Nama penulis: Maria Elena
fakta-menarik/cara- Pengikut : 41,956 orang
rasulullah-menjaga- Teori yang digunakan dalam kajian ini
kesihatan-diri/ ialah teori analisis kesalahan bahasa. Analisis
Nama penulis : Muhamad Naim kesalahan bahasa merupakan pengajaran bahasa
Pengikut : 130,375 orang yang mengkaji kesalahan bahasa yang dilakukan
5. Teknologi membunuh! 2012 oleh seseorang. Kesalahan ini merupakan
Alamat blog : http://zackzukhairi. bentuk penggunaan bahasa yang menyimpang
blogspot.com/2012/11/ daripada sistem bahasa yang diterima sebagai
teknologi-yang-membunuh. baku. Kesalahan itu meliputi semua aspek,
html iaitu tatabahasa, ejaan, sebutan dan penggunaan
Nama penulis : Zack Zukhairi istilah. Corder (1981) menyatakan bahawa
Pengikut : 27,759 orang terdapat perbezaan pengertian kesalahan
6. The Labour Story: Mini Contractions, 2013 bahasa berdasarkan sebab-sebabnya, iaitu
Alamat blog : http://nameeroslan. keliru (mistakes), kesilapan (lapses) dan salah
blogspot.com/2013/12/the- (errors). Mistakes merupakan penyimpangan
labour-story-mini- pemakaian bahasa yang berlaku kerana penulis
contractions.html tidak menggunakan bahasa secara tepat.
Nama penulis : Namee Roslan Lapses merupakan penyimpangan pemakaian
Pengikut : 10,767 orang bahasa yang berlaku kerana beralihnya
topik perbincangan. Errors pula merupakan
7. Magazine, 2013 penyimpangan pemakaian bahasa dari struktur
Alamat blog : http://irinenadia.blogspot. baku kerana pemakai belum menguasai kaedah
com/search?updated-min= bahasa.
2013-01 h01T00:00:00%2
B08:00&updated-max= Justeru itu, laman blog yang mengandungi
2014-01-01T00:00:00%2 kesalahan ini akan dikumpul sebagai data kajian.
B08:00&max-results=50 Setiap penulisan blog akan ditulis semula bagi
Nama penulis: Irine Nadia melihat kesalahan yang terdapat dalam penulisan
Pengikut : 33,396 orang blog tersebut. Dalam proses penganalisisan
bahan kajian ini, buku Tatabahasa Dewan Edisi
8. Tips Turun/Maintain Berat Badan, 2013 Ketiga dijadikan sumber rujukan utama dalam
Alamat blog : http://inibelogsaya. menentukan jenis kesalahan yang dilakukan
blogspot.com/2013/04/tips- oleh sampel. Kesalahan bahasa ditentukan
turunmaintain-berat-badan. dengan merujuk kepada sistem yang telah
html

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 37 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 38

diterima umum dan mematuhi tatabahasa yang Data 2


diguna pakai masa ini.
Kesalahan Seharusnya

Hasil Kajian Aku taknak cerita pasal Aku bukan hendak


scientific fact. cerita pasal scientific
Bentuk kata tunggal fact.
Kata tunggal ialah perkataan yang tidak http://honeykoyuki.blogspot.com/2011/01/tips-
perkara-yang-korang-patut-amik.html
menerima sebarang imbuhan atau mengalami
proses pembentukan kata seperti pengimbuhan, (Tips : Perkara yang korang patut amik tahu kalau
pemajmukan atau penggandaan. Kata tunggal nak pakai braces, 2011)
ini boleh terdiri daripada satu suku kata Nik Safiah Karim (1978), mengatakan
atau lebih. Asmah Haji Omar (1986:17) bahawa penggunaan bahasa amnya dan
menggunakan istilah kata ekasuku (satu suku penggunaan ejaan khasnya yang tidak
kata), dwisuku dan trisuku untuk (tiga suku berdasarkan peraturan dan sistem bahasa
kata) untuk menghuraikan maksud yang sama. dianggap sebagai kesilapan. Walau
bagaimanapun, kesilapan bahasa boleh
Data 1 dilakukan sekiranya bahasa itu digunakan secara
Kesalahan Seharusnya tidak formal. Justeru itu (data 2), kesalahan
ayat di atas ialah kesalahan penggunaan kata
Hujan lebat kat Hujan lebat di
Langkawi dari pagi Langkawi dari pagi ringkas. Perkataan taknak selalu digunakan
membawa ke tengah membawa ke tengah dalam menyatakan tidak dan hendak kepada
hari terus ke petang dan hari terus ke petang dan sesuatu perkara. Kata nafi ialah unsur yang
sekarang dah malam. sekarang dah malam. menyatakan maksud nafi atau negatif kepada
http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/03/kerana- unsur utama dalam predikat. Terdapat dua
taksub-akidah-gugur.html bentuk kata nafi, iaitu tidak dan bukan. Kata
(Kerana taksub, akidah gugur, 2011) nafi tidak boleh hadir bagi menafikan maksud
Richards (1971) membahagikan kesilapan frasa kerja dan frasa adjektif. Manakala, kata
bahasa kepada tiga bahagian, iaitu kesilapan nafi bukan hadir menafikan maksud frasa kerja
antara bahasa, kesilapan berkembang dan dan frasa adjektif. Kata hendak terdiri daripada
kesilapan dalam bahasa. Kesilapan dalam bahasa kata kerja (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga:
timbul akibat daripada proses generalisasi yang 494).
melampau dengan bahasa sasaran, kejahilan
Data 3
tentang peraturan bahasa, penggunaan peraturan
bahasa secara tidak sempurna serta membuat Kesalahan Seharusnya
andaian yang salah terhadap konsep bahasa. Pakai braces sebab ada Pakai braces sebab ada
Justeru itu (data 1), kesilapan yang dapat gigi taring yang tak gigi taring yang tidak
dikesan dalam ayat ialah penggunaan kata kat align (gambar kanan align (gambar kanan
yang membawa perkataan dekat yang telah 2008). 2008).
dipendekkan. Kata dekat merupakan golongan http://honeykoyuki.blogspot.com/2011/01/tips-
kata adjektif jarak. Hal ini menunjukkan perkara-yang-korang-patut-amik.html
penggunaan kata adjektif dekat yang telah (Tips : Perkara yang korang patut amik tahu kalau
dipendekkan dalam ayat menyebabkan nak pakai braces, 2011)
berlakunya kesalahan kata tunggal. Penggunaan Awang Sariyan (1980) mengatakan bahawa
kata sendi nama di sesuai digunakan dalam ayat kesilapan dalam bahasa berlaku sekiranya bahasa
kerana penggunaan tersebut merujuk kepada itu tidak mengikut peraturan dan sistemnya.
tempat dan ruang konkrit (Tatabahasa Dewan Kesilapan bahasa dikatakan berlaku sama ada
Edisi Baharu, 2011: 256). dari segi penggunaan bahasa atau penggunaan

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 38 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 39

ejaan. Walau bagaimanapun kesilapan bahasa Data 5


dikecualikan sekiranya bahasa itu digunakan
Kesalahan Seharusnya
secara tidak formal. Dalam ayat tersebut (data
3) dapat dilihat penggunaan bahasa pasar dalam Sebagai seorang pelajar, Sebagai seorang pelajar,
tak kisah la kalau tidak kisahlah kalau
ayat iaitu perkataan tak. Sepatutnya kata nafi
bukan pelajar sekalipun, bukan pelajar sekalipun,
tidak haruslah ditulis kerana ayat ini kerana asalkan kepada sesiapa asalkan kepada sesiapa
terdiri daripada ayat penyata. Hal ini kerana yang terasa diri masih yang terasa diri masih
kata nafi mempunyai dua bentuk, iaitu tidak dan kurang dengan ilmu. kurang dengan ilmu.
bukan. Perkataan tak tidak terdapat dalam ayat http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/07/tips-
penyata (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 493). untuk-menjadi-seseorang-yang.html
(Tips untuk menjadi seseorang yang banyak ilmu /
Data 4
doa, 2011)
Kesalahan Seharusnya Menurut Nawi Ismail (1996), makna
Alhamdulillah, Alhamdulillah, sesuatu perkataan boleh berubah apabila berlaku
semuanya berjalan semuanya berjalan kesilapan ejaan. Dalam konteks peperiksaan,
dengan lancar walaupun dengan lancar walaupun
markah yang diperoleh oleh pelajar khususnya
ada term term yang ada term term yang
buat kepala tak henti buat kepala tidak henti mata pelajaran bahasa Melayu, pasti akan
berpusing. berpusing. berkurangan sekiranya pelajar berkenaan gagal
http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/07/tips- menguasai aspek ejaan. Justeru, kesalahan dalam
untuk-menjadi-seseorang-yang.html ayat ialah penggunaan kata singkatan tak. Hal
(Tips untuk menjadi seseorang yang banyak ilmu / ini menunjukkan bahawa penulis menjadikan
doa, 2011) satu kesalahan itu sebagai satu kebiasaan di
dalam laman blognya. Hal ini kerana kata
Menurut Koh Boh Boon (1981), kemahiran nafi mempunyai dua bentuk, iaitu tidak dan
mengeja adalah antara perkara asas yang bukan. Perkataan tak tidak terdapat dalam
didedahkan kepada 15 pelajar sejak awal lagi. ayat penyata (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga
Walau bagaimanapun, dari segi realiti sejumlah : 493). Selain itu, kesalahan perkataan (data
besar pelajar sering melakukan berbagai-bagai 5) kisah la merujuk kepada kata penegas -lah.
kesalahan ejaan semasa menulis. Kesalahan Kata penegas juga disebut sebagai kata partikel
penggunaan ejaan dan tanda baca adalah atau kata penyerta. Kata penegas membawa
disebabkan oleh ketidakfahaman konsep bahasa maksud sejumlah perkataan yang memberikan
tersebut. Kegagalan menguasai perkara asas penekanan pada bahagian-bahagian tertentu
aspek bahasa dalam penulisan akan memberi dalam ayat. Kata penegas haruslah ditulis secara
kesan negatif terhadap pelajar. Kesalahan yang rapat kerana bertujuan untuk menegaskan frasa
terdapat dalam ayat (data 4) ialah perkataan tak predikat (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 261).
yang sepatutnya ditulis secara penuh, iaitu tidak.
Perkataan tak yang digunakan dalam ayat ialah Data 6
merupakan kata singkatan. Kata nafi mempunyai
Kesalahan Seharusnya
dua bentuk, iaitu tidak dan bukan. Perkataan tak
tidak terdapat dalam ayat penyata (Tatabahasa Dah dah, harap entry Dah dah, harap entry
simple kemain ini, simple bukan main
Dewan Edisi Ketiga: 493).
dapat bagi banyak ini, dapat bagi banyak
manfaat kepada semua manfaat kepada semua
orang. orang.
http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/07/tips-
untuk-menjadi-seseorang-yang.html
(Tips untuk menjadi seseorang yang banyak ilmu /
doa, 2011)

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 39 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 40

Corder (1973) mengkategorikan empat Data 8


kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, iaitu
Kesalahan Seharusnya
pengguguran unsur yang perlu, penambahan
unsur yang tidak tepat, pemilihan unsur yang Makan sedikit tapi Makan sedikit tapi
banyak kali. Namun banyak kali. Namun
tidak tepat dan penyusunan unsur yang salah.
kalau kat restaurant kalau di restaurant
Walau bagaimanapun, menurutnya lagi, kategori- yang mana makanannya yang mana makanannya
kategori tersebut belum mencukupi untuk portion besar, hmm portion besar, hmm
menjelaskan kesalahan. Oleh itu, kesalahan bagi memang terpaksa memang terpaksa
peringkat-peringkat linguistik seperti morfologi, habiskan. habiskan.
sintaksis dan leksikon haruslah ditunjukkan. http://inibelogsaya.blogspot.com/2013/04/tips-
Kesalahan (data 6) yang terdapat dalam ayat di turunmaintain-berat-badan.html
atas ialah perkataan kemain yang digabungkan (Tips Turun/Maintain Berat Badan April 2, 2013)
mengikut sesedap bunyi. Perkataan kemain
Menurut Corder (1973:259), kesalahan
sepatutnya ditulis bukan main. Hal ini kerana
didefinisikan sebagai bentuk bahasa yang
bukan dan main haruslah berdiri sendiri tanpa
menyimpang daripada segi nahu. Kesalahan bahasa
digabung kerana perkataan ini terdiri daripada
juga berlaku apabila terdapat penyalahgunaan
kata tunggal. Kemain haruslah digantikan
kod atau peraturan sesuatu bahasa. Dalam bidang
dengan bukan main kerana kata nafi yang sesuai
analisis kesalahan ini, terdapat tiga istilah yang
digunakan dalam ayat menunjukkan kata nafi
lazim digunakan, iaitu kesalahan, kesilapan dan
bukan yang perlu hadir bagi menafikan maksud
lupaan sementara (lapse). Ketiga-tiga istilah
frasa kerja (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga:
ini sering ditukar ganti pemakaiannya kerana
494).
pengertiannya hampir sama. Justeru itu (data
Data 7 8), kesalahan dalam ayat di atas ialah kesalahan
penggunaan kata kat yang membawa perkataan
Kesalahan Seharusnya dekat yang telah dipendekkan. Kata dekat
Mari kita bertanya Mari kita bertanya merupakan golongan kata adjektif jarak. Hal ini
kepada iman yang kita kepada iman yang kita menunjukkan penggunaan kata adjektif dekat
berbekal senipis kulit berbekal senipis kulit
yang telah dipendekkan dalam ayat menyebabkan
bawang tu, adakah bawang itu, adakah
Allah yang Maha Adil Allah yang Maha Adil berlakunya kesalahan kata tunggal. Penggunaan
tu tidak adil? itu tidak adil? kata sendi nama di sesuai digunakan dalam ayat
http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/03/kerana- kerana penggunaan tersebut merujuk kepada
taksub-akidah-gugur.html tempat dan ruang konkrit (Tatabahasa Dewan
Edisi Ketiga, 2011:256).
(Kerana taksub, akidah gugur, 2011)
Menurut Erdogen (2005), kesalahan bahasa Data 9
boleh terdiri daripada pelbagai jenis termasuklah Kesalahan Seharusnya
kesalahan fonem, morfem, kata, ayat, malah
Kepada yang masih Kepada yang masih
perenggan. Kesalahan ini berlaku apabila
teringin nak tambahkan teringin hendak
penulisan seseorang itu tidak menepati sistem ilmu mari hayati ye, tambahkan ilmu mari
dan peraturan bahasa. Justeru itu (data 7), dalam Ustazah JeLo Zulaikha hayati ye, Ustazah JeLo
ayat di atas terdapat kesalahan jenis kata tunggal nak kongsi hari ni Zulaikha nak kongsi
tu yang seharusnya ditulis itu. Penggunaan tu pasal ilmu kepada Siti, hari ini pasal ilmu
Munah, dan Jenab. kepada Siti, Munah,
boleh digunakan dalam perbualan manakala
dan Jenab.
dalam ayat penyata ianya berlawanan dengan
disiplin yang terkandung dalam ayat tunggal. http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/07/tips-
untuk-menjadi-seseorang-yang.html
Hal ini kerana kata tunggal merupakan unit yang
bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat (Tips untuk menjadi seseorang yang banyak ilmu /
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:47). doa, 2011)

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 40 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 41

Menurut Corder (1981:10), kesilapan tanya dalam ayat penyata. Menurut Tatabahasa
(mistakes) tidak mempunyai signifikan ke Dewan (2011:255), kata tanya bermaksud
atas proses pembelajaran bahasa sebaliknya perkataan yang digunakan untuk menanyakan
kesalahan (errors) yang dilakukan oleh pelajar sesuatu, contohnya mengapa, berapa, bila dan
memberikan bukti terhadap sistem bahasa bagaimana (data 10). Kata tanya hadir dalam
yang digunakan oleh pelajar pada masa yang ayat sebagai sebahagian daripada predikat.
tertentu. Manakala bagi pengkaji bahasa Sekiranya kata tanya dikedepankan, maka
akan menunjukkan bukti penggunaan bahasa kata tanya itu hendaklah disertai partikel -kah.
diperoleh dan cara penggunaan bahasa yang Sementara itu, Kamus Linguistik (1997:120)
betul serta strategi yang digunakan. Justeru mentakrifkan kata tanya sebagai kata yang
itu, kesalahan yang terdapat dalam ayat ialah digunakan sebagai penanda ayat tanya.
perkataan nak hendaklah ditulis hendak.
Sementara perkataan ni ditulis ini. Hal ini Data 11
kerana penggunaan kata tunggal haruslah ditulis Kesalahan Seharusnya
dengan lengkap dalam ayat penyata. Kata
Dari segi size dan Dari segi size dan
tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada ketebalan buah nak ketebalan buah nak
bentuk kata dasar tanpa menerima apa-apa potong tu ikut suka potong tu ikut suka
bentuk imbuhan. Kata tunggal merupakan unit hati kau lah. Macam hati kaulah. Macam
bebas dan dapat berdiri sendiri (Tatabahasa aku suka makan tebal2 aku suka makan tebal2
Dewan Edisi Ketiga, 2011:47). Sementara panjang gini. panjang gini.
(data 9), perkataan nak merupakan perkataan http://irinenadia.blogspot.com/2014/10/jeruk-
hendak yang diringkaskan. Hendak terdiri mangga-asam-boy.html
daripada kata bantu ragam yang berperanan (Jeruk mangga asam boy, 2014)
untuk menyatakan atau menerangkan ragam Menurut Abdul Ghalib (1995), kesalahan
atau suasana perasaan yang berhubung dengan bahasa ditakrifkan sebagai bentuk bahasa yang
perbuatan yang dilakukan. Bentuk kata bantu tidak mematuhi rumus atau hukum tatabahasa
ragam ialah hendak, mahu, harus, mesti, boleh, yang telah mempunyai sistemnya tersendiri.
dapat, enggan, patut, dan mungkin (Tatabahasa Dalam erti kata lain, kesalahan bahasa ialah
Dewan Edisi Ketiga, 2011:256). bentuk bahasa yang menyimpang daripada
bentuk dan peraturan bahasa baku. Kesalahan
Data 10
bahasa sering dilakukan oleh individu sama ada
Kesalahan Seharusnya secara lisan atau tulisan. Kesalahan dalam ayat
Maksudnya jagalah Maksudnya jagalah di atas (data 11) ialah kesalahan penggunaan
pemakanan anda. Salah pemakanan anda. Salah kata penegas. Kata penegas yang disebut
bila ada gunakan 'saya sekiranya ada gunakan sebagai partikel merupakan sejumlah perkataan
sedang berdiet'. 'saya sedang berdiet'. yang memberikan penekanan pada bahagian
http://inibelogsaya.blogspot.com/2013/04/tips- tertentu dalam ayat. Kata partikel lah haruslah
turunmaintain-berat-badan.html dicantumkan dengan kata dasar. Oleh itu,
(Tips Turun/Maintain Berat Badan April 2, 2013) perkataan kau lah haruslah ditulis secara rapat,
iaitu kaulah (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga,
Tarigan (2011) mengatakan bahawa istilah
2011:61).
kesalahan berasal dari bahasa Inggeris errors,
iaitu bersinonim dengan mistakes dan goofs.
Kesalahan bahasa berlaku tanpa sama ada dalam
bahasa pertama (B1) atau bahasa kedua (B2).
Kesalahan bahasa berlaku kerana tidak mengikut
sistem bahasa itu sendiri. Justeru itu, dalam ayat
di atas terdapat kesalahan penggunaan kata

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 41 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 42

Data 12 yang sama tara sifatnya. Contoh kata hubung


gabungan ialah dan, atau, tetapi, serta, lalu,
Kesalahan Seharusnya
malahan, sambil dan kemudian. Tidak terdapat
..sempat lah bangun ..sempatlah bangun perkataan tapi dalam kata hubung gabungan
solat malam kejap and solat malam kejap and
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:251).
yassin. yassin.
http://nameeroslan.blogspot.com/2013_12_01_
archive.html Bentuk kata terbitan
(The Labour Story : Mini Contractions, 2013)
Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk
Menurut Awang Had Salleh (1981), melalui proses pengimbuhan, iaitu dengan
kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa menggandingkan imbuhan pada kata dasar.
yang salah dari segi tatabahasanya. Justeru itu, Merujuk kepada kedudukannya dengan kata
penggunaan bahasa yang betul haruslah diberi dasar, imbuhan terbahagi kepada empat jenis
perhatian supaya kesalahan bahasa tidak berlaku iaitu :
secara sewenang-wenangnya. Kesalahan dalam (i) Awalan, yang hadir sebelum kata dasar.
ayat di atas ialah kesalahan penggunaan kata
penegas. Kata penegas yang disebut sebagai Kata adjektif : peN-, peR-, pe-, ke-, juru-,
partikel merupakan sejumlah perkataan yang maha-, dan tata
memberikan penekanan pada bahagian-bahagian Kata kerja : meN-, beR-, ter- dan di-
tertentu dalam ayat. Kata partikel lah haruslah
(ii) Akhiran, yang hadir sesudah kata dasar.
dicantumkan dengan kata dasar. Oleh itu (data
12), perkataan sempat lah haruslah ditulis secara Kata nama : an, -wan, -wati, dan
rapat, iaitu sempatlah (Tatabahasa Dewan Edisi sebagainya.
Ketiga, 2011:261). Kata kerja : kan dan i.
Data 13 (iii) Apitan yang hadir secara mengapit kata
dasar, iaitu di awal dan akhir kata dasar.
Kesalahan Seharusnya
Kata nama : peN--an, ke--an, pe-an,
orang yang fitnah orang yang fitnah
kitalah kena jahanam kitalah kena jahanam dan peR--an
nanti. tapi, kita yang nanti. tetapi, kita yang Kata kerja : meN--kan, beR-..-kan, meN-
bagi diorang the reason bagi diorang the reason -kan,meN--i, dan mempeR--kan
to fitnah, then kita pun to fitnah, then kita pun
kira cari pasal kan. kira cari pasalkan. (iv) Sisipan, yang hadir di celahan kata dasar.
http://peliks.blogspot.com/2014/04/jannah.html ( Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:48)
(Jannah, 2014)
Data 14
Nik Safiah Karim (1980:10) berpendapat
bahawa kesalahan bahasa ditakrifkan sebagai Kesalahan Seharusnya
penggunaan bahasa yang melanggar peraturan satu kelas Pengajian satu kelas Pengajian
bahasa. Peraturan bahasa ini telah menjadi Islam semester lepas Islam semester
satu disiplin yang harus dipatuhi penuturnya. yuyu bersama Ustaz lepas yuyu bersama
Peraturan bahasa juga telah mendapat Faisal ada membincang Ustaz Faisal ada
kan mengenai hal hal membincang kan
persetujuan sama ada peringkat sebutan, pilihan yang dapat batal kan mengenai hal hal yang
kata atau susunan frasa dalam ayat. Justeru itu akidah kita ni. dapat membatalkan
(data 13), kesalahan dalam ayat di atas ialah akidah kita ni.
kesalahan ejaan tapi. Tapi merujuk kepada kata http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/03/
tetapi. Tetapi merupakan kata hubung gabungan. kerana-taksub-akidah-gugur.html
Kata hubung gabungan ialah kata yang
(Kerana Taksub, Akidah Gugur, 2011)
menghubungkan dua klausa atau lebih, iaitu

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 42 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 43

Mohd. Daud Yusuf (1990) telah menggariskan sebenar. Perkataan menhayati merupakan kata
perbezaan antara kecekapan (competence) dengan terbitan berapitan. Kata terbitan apitan wujud
perlakuan (performance), serta memperlihatkan dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan
pertalian antara kedua-duanya. Tambahnya lagi, dan kata adjektif apitan. Perkataan hayat (data
seorang penutur asli sesuatu bahasa diandaikan 15) terdiri daripada kata adjektif. Imbuhan yang
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang sepatutnya digunakan ialah imbuhan awalan
rumus-rumus dan sistem bahasa ibundanya meng- iaitu membawa perkataan menghayati.
tetapi mereka masih mengeluarkan ujaran yang Hal ini kerana tiada kata terbitan apitan men-...-i
tidak gramatis. Justeru itu (data 14), kesalahan (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga: 71).
ayat terbitan dalam ayat di atas ialah perkataan
membincang kan dan batal kan. Kata terbitan Data 16
haruslah dieja secara rapat. Hal ini kerana kata Kesalahan Seharusnya
apitan kata mem-...-kan haruslah dieja secara
Mandi pada hari Mandi pada hari
bercantum. Perkataan batal kan juga seharusnya Jumaat adalah Jumaat adalah
diganti dengan kata terbitan mem-...-kan, iaitu sangat dituntut sangat dituntut bagi
membatalkan untuk menjadikan ayat lebih bagi setiap orang setiap orang dewasa.
gramatis. Ejaan membatalkan juga harus dieja dewasa. Demikian Demikian pula
dengan rapat setelah menerima kata terbitan apitan pula menggosok gigi menggosok gigi dan
dan pemakai harum- memakai harum-
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:70). haruman. (HR. haruman. (HR.
Muslim). Muslim).
Data 15
http://akuislam.com/blog/fakta-menarik/cara-
Kesalahan Seharusnya rasulullah-menjaga-kesihatan-diri
Sedikit tips untuk Sedikit tips untuk (Cara Rasulullah Menjaga Kesihatan Diri: 2012)
memohon supaya di memohon supaya di
tambah ilmu ialah tambah ilmu ialah Tarigan (2011:67) mengatakan bahawa
dengan mengamalkan dengan mengamalkan terdapat dua bahagian yang membezakan
dan menhayati ayat ini. dan menghayati ayat kesalahan bahasa, iaitu kesalahan dan
ini. kekeliruan. Istilah kesalahan (errors) dan
http://kupukupukecik.blogspot.com/2011/07/tips- kekeliruan (mistakes) dalam pengajaran bahasa
untuk-menjadi-seseorang-yang.html dibezakan, iaitu dalam penyimpangan dalam
(Tips untuk menjadi seseorang yang banyak ilmu pemakaian bahasa. Walaupun dua bahagian
/ doa, 2011) ini berbeza, kesalahan bahasa tetap berlaku
kerana penulisan yang dilakukan tidak menepati
Menurut Sharma (1981:21) pula, kesilapan
aspek tatabahasanya. Justeru itu, dalam ayat di
bahasa boleh dikategorikan kepada tiga jenis.
atas terdapat kesalahan penggunaan perkataan
Pertama, kesilapan bahasa yang selalu disebut
pemakai harum-haruman. Sepatutnya (data
sebagai error atau lapse dalam bahasa pertama.
16), perkataan pemakai menggunakan imbuhan
Kesilapan jenis ini disebabkan oleh beberapa
awalan me- bukannya kata imbuhan awalan
faktor extralinguistic seperti lupa, gangguan
pe-. Hal ini kerana pemakai merujuk kepada
emosi, kelalaian dalam proses penerimaan
orang yang memakai sedangkan dalam ayat
pengajaran dan kurang latihan. Kedua, kerana
menunjukkan cara seseorang sedang memakai
wujudnya kelainan dalam penggunaan sesuatu
minyak wangi. Perkataan memakai sesuai dalam
bahasa sama ada dari segi penggunaan aspek
ayat tersebut. Hal ini kerana menurut Ramlan
kata ataupun aspek penggunaan ayat. Ketiga,
(1987) proses hilang fonem berlaku dalam
ialah kesilapan bahasa yang berkaitan dengan
proses morfofonemik. Fonem-fonem /p, t, s,
faktor sosiolinguistik, seperti penggunaan laras
k/ pada awal morfem hilang kerana pertemuan
bahasa dan dialek. Justeru itu, kesalahan yang
morfem men- dan pen- dengan bentuk dasar
terdapat dalam ayat ialah menhayati tidak sesuai
yang berawal dengan fonem-fonem itu.
digunakan kerana tidak membawa maksud yang

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 43 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 44

Data 17 Data 18
Kesalahan Seharusnya Kesalahan Seharusnya
Kemudian membaca Kemudian membaca Sikap optimis Sikap optimis
Taawwudz kerana Taawwudz kerana memberikan kesan memberikan
marah itu daripada marah itu daripada emosional yang kesan emosional
syaitan, segera syaitan, segera mendalam bagi yang mendalam
mengambil wudhu dan mengambil wudhu dan kelapangan jiwa selain bagi kelapangan
solat dua rakaat bagi solat dua rakaat bagi perlu banyakkan sabar, jiwa selain perlu
mendapat ketenangan mendapat ketenangan istiqamah, bekerja keras memperbanyakkan
serta menghilang kan serta menghilangkan serta tawakkal kepada sabar, istiqamah,
gundah di hati. gundah di hati. Allah SWT bekerja keras serta
tawakkal kepada Allah
http://akuislam.com/blog/fakta-menarik/cara- SWT
rasulullah-menjaga-kesihatan-diri
http://akuislam.com/blog/fakta-menarik/cara-
(Cara Rasulullah Menjaga Kesihatan Diri : rasulullah-menjaga-kesihatan-diri
2012)
(Cara Rasulullah Menjaga Kesihatan Diri: 2012)
Corder (1973) mengatakan bahawa
kesilapan atau kesalahan bahasa berlaku kerana Jais Sahok (1991) menyatakan bahawa
terdapat penyimpangan dalam sistem atau kesalahan bahasa diertikan sebagai penggunaan
peraturan bahasa. Beliau cuba membezakan bahasa yang tidak wajar dari segi tempat dan
kesilapan prasistematik dan postsistemnatik status yang diberikan kepadanya dalam kajiannya
dengan berdasarkan kepada kebolehan pelajar yang bertajuk Menguasai Sistem Jamak dalam
mengenal pasti pembetulan dan menjelaskan Bahasa Melayu. Kesalahan penggunaan
sebab berlakunya kesilapan bahasa. Hal ini kata terbitan (data 18) banyakkan dalam ayat
kerana beliau beranggapan bahwa pelajar tidak haruslah menggunakan imbuhan memper-...-kan
menyedari peraturan dan sistem dalam bahasa bagi membentuk perkataan memperbanyakkan
tersebut, iaitu pada peringkat prasistematik, yang lebih gramatis dalam penggunaan ayat
maka penyelesaian bahasa tidak dapat dilakukan. tersebut. Hal ini kerana perkataan banyak
Justeru itu (data 17), kesalahan yang terdapat merupakan kata adjektif. Penggunaan kata
dalam ayat ialah penggunaan kata terbitan apitan terbitan akhiran hanya merujuk kepada kata
menghilang kan. Kata terbitan ini haruslah nama dan kata kerja. Sementara, kata adjektif
ditulis secara rapat iaitu menghilangkan. Hal ini hanya menggunakan terbitan awal kata. Justeru
kerana tidak ada kata terbitan yang terbentuk itu, perkataan memperbanyakkan lebih gramatik
dalam keadaan jarak. Kata terbitan apitan wujud kerana kata adjektif wujud dalam kata terbitan
dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan apitan (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga:71).
kata adjektif apitan (Tatabahasa Dewan Edisi Data 19
Ketiga:70).
Kesalahan Seharusnya
tak semua benda perlu tak semua benda perlu
diteknologikan. Ada diteknologikan. Ada
benda yang mungkin lu benda yang mungkin lu
patut kekal kan sebagai patut kekalkan sebagai
tradisi. tradisi.
http://zackzukhairi.blogspot.com/2012/11/
teknologi-yang-membunuh.html
(Teknologi membunuh: 2012)
Webber (1981) menyatakan bahawa
kesalahan bahasa boleh berlaku disebabkan oleh

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 44 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 45

kekeliruan atau ketidakmampuan seseorang Data 21


pengguna bahasa untuk menguasai bahasa yang
Kesalahan Seharusnya
dipelajarinya. Dengan perkataan lain, pengguna
bahasa berkenaan keliru atau tidak mampu Jalan penyelesaian dia? Jalan penyelesaian
pangku dia susu sambil dia? pangku dia
memahami penggunaan aspek-aspek tertentu
ibu dia tengah dok make susu sambil ibu dia
dalam bahasa yang digunakan. Kesalahan yang up. mencabar kan? tengah dok make up.
terdapat dalam ayat (data 19) ialah penggunaan mencabarkan?
kata terbitan akhiran an, iaitu kekal kan yang http://irinenadia.blogspot.com/search?updated-
ditulis secara terpisah. Kata terbitan ini haruslah min=2013-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-
ditulis secara rapat, iaitu kekalkan kerana akhiran max=2014-01-01T00:00:00%2B08:00&max-
an, apabila bergabung dengan kata dasar results=50
daripada golongan kata nama atau kata kerja (Magazine, 2013)
tertentu, membawa makna kerja atau perkara
Sharma (1981) menyatakan bahawa lupaan
atau hasil daripada maksud yang terkandung
merupakan salah satu kesilapan dalam bahasa.
dalam kata dasar (Tatabahasa Dewan Edisi
Hal ini kerana penulis memandang remeh
Ketiga: 117).
terhadap penulisan bahasa yang betul. Lupaan
Data 20 sementara ini disebabkan oleh beberapa faktor
di luar linguistik, contohnya terlupa, gangguan
Kesalahan Seharusnya emosi, lalai dalam proses penerimaan dalam
Tu semua bukan Tu semua bukan pembelajaran dan kurang latihan. Justeru itu,
makanan pengenyang, makanan yang (data 21) kesalahan yang terdapat dalam ayat
tapi makanan untuk mengenyangkan,
ialah penggunaan kata terbitan apitan mencabar
menghilangkan rasa- tapi makanan untuk
rasa loya. menghilangkan rasa- kan. Kata terbitan ini haruslah ditulis secara
rasa loya. rapat iaitu mencabarkan. Hal ini kerana tidak
ada kata terbitan yang terbentuk dalam keadaan
http://irinenadia.blogspot.com/2014/10/jeruk-
mangga-asam-boy.html jarak. Kata terbitan apitan wujud dalam kata
nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata
(Jeruk mangga asam boy, 2014)
adjektif apitan (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga:
Menurut Corder (1981), lupaan sementara 70).
(lapse) merupakan kesalahan bahasa yang
sering dilakukan oleh seseorang. Lupaan Bentuk kata majmuk
sementara didefinisikan sebagai bentuk
Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk
kesalahan yang wujud akibat gangguan
dengan merangkaikan beberapa kata dasar, dan
psikologi, seperti perasaan marah, takut, lalai,
bentuk yang terhasil membawa makna tertentu,
terburu-buru dan sebagainya. Justeru itu (data
dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.
20), dalam ayat di atas jenis kesalahan yang
Menurut Abdullah Hassan (1987), pemajmukan
dilakukan ialah kesalahan penggunaan kata
ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar
terbitan pengenyang. Seharusnya kata awalan
atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa
peng- diganti dengan kata terbitan apitan me-...
makna yang tertentu. Pemajmukan ini terbahagi
kan. Perkataan pengenyang tidak terdapat dalam
kepada tiga iaitu gabungan tulen, peleburan
kamus dewan tetapi perkataan kenyang boleh
fonem, dan suku kata dan perkataan yang
menerima kata terbitan apitan bagi menjadikan
digabungkan tetapi ditulis terpisah. Terdapat
ayat lebih gramatis. Tambahan lagi, penggunaan
tiga kelompok dapat dijelaskan:
kata hubung pancangan relatif yang juga perlu
digunakan bagi menghubungkan klausa utama 1) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai
dengan klausa kecil yang lain (Tatabahasa kata bebas seperti nasi minyak, jam tangan,
Dewan Edisi Ketiga, 2011:252). sarung kaki dan sebagainya.

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 45 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 46

2) Kata majmuk yang berbentuk dari istilah Data 23


khusus seperti hak milik, garis pusat dan
Kesalahan Seharusnya
sebagainya.
Sebab Keknis suka gilos Sebab Keknis suka
3) Kata majmuk yang mendukung makna makan dessert/pencoci gilos makan dessert/
kiasan seperti kaki ayam, hati kering, batu mulot, jadi banyak pencuci mulut, jadi
api dan sebagainya. sugar dalam badan. banyak sugar dalam
badan.
Data 22 http://inibelogsaya.blogspot.com/2013/04/tips-
turunmaintain-berat-badan.html
Kesalahan Seharusnya
Ibu dia je overtime Ibu dia je overtime (Tips Turun/Maintain Berat Badan, 2013)
lebih. Yelahh, sekarang lebih. Yelahh, sekarang Menurut Nik Safiah Karim et al., (2001:32),
waktu tak menentu. waktu tak menentu. kesalahan ejaan umumnya berlaku disebabkan
Sebab tu laa blog ni Sebab tu laa blog ni
makin dianak tirikan. makin dianaktirikan. oleh tidak arif tentang peraturan Sistem
Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Hal ini
http://irinenadia.blogspot.com/search?updated-
min=2013-01-01T00:00:00%2B08:00&updated-
kerana pengguna bahasa tidak mementingkan
max=2014-01-01T00:00:00%2B08:00&max- penggunaan bahasa yang betul sehingga
results=50 menyukarkan pemahaman seseorang. Terdapat
kesalahan ejaan penggunaan kata majmuk (data
(Magazine, 2013)
23) pencoci mulot dalam ayat di atas. Ejaan
Mohd. Daud Yusuf (1990) yang memetik bagi perkataan itu ialah pencuci mulut yang
pendapat Robert Lado tentang kesilapan dan membawa makna hidangan yang disediakan
kesalahan bahasa, iaitu kesalahan biasanya selepas menikmati hidangan berat. Pencuci
dibuat oleh orang-orang yang tidak dapat mulut juga merupakan makanan yang manis
menguasai sepenuhnya struktur-struktur seperti buah-buahan, kek dan sebagainya. Kata
tatabahasa. Kesalahan biasanya dilakukan oleh majmuk ini merupakan bentuk kata yang wujud
orang yang mencuba mempelajari bahasa. apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan
Kesilapan pula biasanya dilakukan oleh penutur menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa
asli bahasa itu sendiri. Dengan kata lain, makna tertentu (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga,
seseorang penutur asli gagal menggunakan 2011:48).
sistem-sistem dan rumus bahasa dengan betul.
Justeru itu (data 22), kesalahan dalam ayat di Bentuk kata ganda
atas ialah kesalahan penggunaan kata majmuk
dianak tirikan. Kata dasarnya, iaitu anak tiri Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan
merupakan kata majmuk yang dieja terpisah. dengan menggandakan atau mengulangi kata
Namun, kata tersebut akan berubah bentuk dasar sama ada kata ganda diulang secara
apabila digunakan bersama-sama imbuhan. Kata keseluruhan atau bahagian-bahagian tertentu
majmuk terpisah akan dieja secara rapat atau dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Proses
bercantum setelah menerima imbuhan apitan penggandaan dalam bahasa Melayu merupakan
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:135). proses yang menggandakan kata dasar. Kata
Justeru, ejaan yang betul bagi ejaan dianak dasar boleh mengalami penggandaan penuh
tirikan ialah dianaktirikan. atau penggandaan separa dan secara berentak
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:241).

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 46 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 47

Data 24 seseorang, maka penganalisis kesilapan bahasa


perlu mendapatkan kunci sistem atau peraturan
Kesalahan Seharusnya
dalam bahasa yang digunakan. Terdapat
semua jenis sakit semua jenis kesakitan kesalahan penggunaan kata ganda berentak
kesakitan yang yang berkaitan dengan
kalam kabut yang tidak mempunyai tanda
berkaitan dengan perutlah aku duk
perut lahh haku duk terbayang sorang2. sempang dalam ayat di atas (data 25). Ejaan
terbayang sorang2. yang betul ialah kelam-kabut yang bermaksud
http://nameeroslan.blogspot.com/2013_12_01_ tidak keruan, tidak tentu arah, kacau-bilau.
archive.html Kelam-kabut merupakan penggandaan berentak
kata adjektif yang terhasil daripada perulangan
(The Labour Story: Mini Contractions, 2013)
kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu
Aini (2007) mengatakan bahawa teori dalam kata dasar (Tatabahasa Dewan Edisi
analisis kesalahan menggunakan pendekatan Ketiga, 2011:241).
dengan cara mengenal pasti kesalahan dan
mengkategorikan kesalahan bagi melakukan Data 26
pembetulan terhadap kesalahan tersebut.
Kesalahan Seharusnya
Justeru itu, dalam ayat di atas (data 24)
..kekadang i hampir tak ..kadang-kadang i
terdapat kesalahan kata ganda sakit kesakitan
kisah dah pasal benda hampir tak kisah dah
dalam ayat penyata. Imbuhan yang sepatutnya ni. pasal benda ni.
digunakan ialah imbuhan apitan ke-...-an bagi
http://peliks.blogspot.com/2014/04/jannah.html
merujuk perkataan kesakitan sudah cukup untuk
menjelaskan bahawa seseorang mengalami (Jannah, 2012)
kesakitan. Tidak perlu perkataan sakit sebelum Abdullah Hassan (2005:120) menegaskan
perkataan kesakitan kerana akan menunjukkan morfem terikat mesti digunakan bersama
makna yang jamak. Tidak terdapat kata ganda sekurang-kurangnya satu morfem lain.
sakit kesakitan dalam bentuk kata ganda. Hal Beliau turut menyatakan bahawa kata akar
ini kerana proses penggandaan ialah proses anai juga merupakan morfem terikat. Hal ini
yang menggandakan kata dasar. Kata dasar kerana kata anai tidak boleh wujud sendiri
boleh mengalami penggandaan penuh atau jika tidak digandakan menjadi anai-anai.
penggandaan separa, atau secara berentak Justeru, penggunaan kata kadang-kadang juga
(Tabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2011:76). merupakan morfem terikat kerana tidak dapat
berdiri sendiri tanpa digandakan. Kesalahan ayat
Data 25
di atas (data 26) ialah kesalahan penggunaan
Kesalahan Seharusnya kata ganda kekadang. Kekadang merujuk kepada
Lepas tu terus la semua Lepas tu terus la semua kata ganda kadang-kadang. Hal ini kerana
nurse kelam kabut buat nurse kelam-kabut buat kadang-kadang merupakan penggandaan penuh,
kerja. Saya dah rasa kerja. Saya dah rasa iaitu proses yang menggandakan keseluruhan
macam ayam panggang macam ayam panggang kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi
dah time tu. dah time tu.
imbuhan ataupun tidak (Tatabahasa Dewan
http://nameeroslan.blogspot.com/2013_12_01_ Edisi Ketiga, 2011:76).
archive.html
(The Labour Story: Mini Contractions, 2013) Kesimpulan
Menurut Corder (1967), kesilapan dalam Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan
penulisan merupakan bukti tentang sifat proses, bahasa yang menyimpang dari kaedah dan
peraturan dan kategori yang digunakan oleh pembentukan kata dalam bahasa. Kesalahan
seseorang di peringkat tertentu. Sekiranya bahasa diklasifikasikan berdasarkan komponen
seseorang itu ingin mengkaji sistem bahasa linguistik. Analisis kesalahan bahasa adalah

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 47 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 48

satu prosedur kerja yang biasa diteliti oleh mempunyai nilai ekonomi dan bersifat ilmiah.
pengkaji bahasa dan pihak yang mementingkan Pelajar juga tidak terkeliru dengan penggunaan
penggunaan bahasa Melayu dengan betul. bahasa yang salah sekiranya bahasa Melayu terus
Analisis yang dilakukan dengan mengumpul menepati aspek tatabahasanya. Justeru, kajian
data kesalahan bahasa dengan mengenal ini dilakukan bagi menekankan kepentingan
pasti kesalahan yang terdapat dalam data, penggunaan bahasa yang betul lebih-lebih lagi
menjelaskan kesalahan tersebut dan melakukan dalam morfologi.
penambahbaikan. Kesalahan yang dilihat
adalah penggunaan bahasa Melayu dari aspek Cadangan
morfologi. Morfologi merupakan bidang ilmu
Kajian lain yang boleh dibuat oleh pengkaji
bahasa yang mengkaji perkataan dari bentuk,
seterusnya yang berkaitan dengan morfologi
struktur dan penggolongan kata (Tatabahasa
ialah seperti penggunaan bahasa dalam laman
Dewan Edisi Ketiga, 2011:43).
sesawang lain seperti twitter, facebook,
Justeru itu, bahasa Melayu haruslah instagram, youtube dan sebagainya. Tambahan
menjadi kewajiban semua masyarakat untuk lagi, pengkaji seterusnya boleh juga mengkaji
menguasainya dan masyarakat haruslah dari sumber lain seperti majalah, televisyen,
memandang serius terhadap masalah kecelaruan komik, surat khabar dan sebagainya. Pengkaji
bahasa sekiranya masalah ini tidak dibendung. juga menyarankan agar ada sarjana atau
Masyarakat haruslah mengambil sikap pakar-pakar bahasa Melayu yang berminat
mengambil berat dan tidak memandang sesuatu untuk mengkaji dengan lebih dalam tentang
perkara itu dengan remah. Justeru, penulis penggolongan kata terutamanya tentang
blog haruslah bersama-sama masyarakat dalam masalah kesalahan bahasa yang dilakukan
menjayakan misi menjadikan bahasa Melayu oleh masyarakat. Sebagai pengguna bahasa
sebagai bahasa yang berjaya dan mampu Melayu, amat penting untuk memandang serius
menunjukkan jati bangsa orang Melayu dan mengenai penggunaan bahasa Melayu yang
orang Malaysia. salah dan mengetahui disiplin yang terdapat
dalam morfologi agar bahasa Melayu terus
Implikasi Kajian dipelihara dan mempunyai nilai yang tersendiri.
Disiplin morfologi mencakupi kata terbitan,
pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan. Rujukan
Justeru, adalah menjadi kepentingan dan Abdullah Hassan (1987). Linguistik Am untuk
kewajiban kita dalam memelihara bahasa Guru Bahasa Malaysia. Cetakan Kelapan.
Melayu dari kesalahan yang akan merosakkan Petaling Jaya: Fajar Bakti.
bahasa itu sendiri. Selain dapat memastikan Abdullah Hassan. (1989). Isu-isu Perancangan
penggunaan bahasa Melayu yang lebih tepat, Bahasa Pengintelektualan Bahasa
berkesan dan cekap, disiplin morfologi ini Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
merupakan tunjang utama dalam linguistik yang dan Pustaka.
terdiri daripada fonologi, sintaksis, semantik
Abdullah Hassan. (2005). Linguistik Am. Kuala
dan morfologi. Tanpa pengetahuan tentang
Lumpur: PTS Publications and Distributors
morfologi, penggunaan bahasa Melayu tidak
Sdn. Bhd.
dapat digunakan dengan baik. Hal ini kerana
penggunaan bahasa yang betul mendatangkan Abdul Ghalib Yunus. (1995). Kesalahan
kebaikan atau manfaat kepada masyarakat, iaitu Bahasa: Apakah Tindakan Guru? Pelita
rakyat Malaysia itu sendiri supaya masyarakat Bahasa.
dipandang tinggi oleh masyarakat luar negara. Aini Haji Karim. (2007). Analisis Kontrastif
Bahasa Melayu juga akan terus terpelihara dan Analisis Kesalahan Bahasa: Antara
oleh penuturnya dan bahasa Melayu juga akan Hipotesis dan realiti. Prosiding Seminar

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 48 8/27/15 1:53 PM


PENGGUNAAN BAHASA DALAM LAMAN BLOG DARI ASPEK MORFOLOGI 49

Tahunan Jabatan Bahasa Melayu dan Jais Sahok. (1991). Menguasai Sistem Jamak
Linguistik II (SETALING), 2, 212-225. dalam Bahasa Melayu dlm. Pelita Bahasa.
Arbaie Sujud & Normaliza Abd Rahim. (2013). 5(2): 184-197.
Learning through Blogging. Australian Kamarudin Hj. Husin, Siti Hajar Hj. Abdul Aziz,
Journal of Basic & Applied Sciences, 7(1): Arbie Sujud. (1997). Pengajian Melayu 1:
191-198, 1991-8178. (Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa).
Asmah Haji Omar. (1986). Bahasa dan Alam Selangor: L.C. Marketing.
Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Koh Boh Boon. (1981). Pengajaran Bahasa
Bahasa dan Pustaka. Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan
Awang Had Salleh. (1981). Laporan Publication.
Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Mohd. Daud Yusuf. (1990). Penguasaan Bm
Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Baku di Kalangan Pelajar-pelajar Tingkatan
Bahasa dan Pustaka. Dua (KBSM): Satu Kajian Kes di Maktab
Awang Mohamad Amin. (1989). Tulisan Jawi ke Sultan Ismail Kota Bharu, Kelantan. Tesis
arah Penggunaan Yang Lebih Meluas dan Sarjana Pendidikan, Universiti Kebangsaan
Berkesan. Jurnal Dewan Bahasa. Malaysia.
Awang Sariyan. (1980). Kesalahan Umum Nawi Ismail. (1996). Kesalahan Ejaan: Suatu
Penggunaan Bahasa Malaysia Edisi Permasalahan yang Tidak Berkesudahan
Permulaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 40 (3) : 39-44.
dan Pustaka. Nik Safiah Karim. (1978). Bahasa Melayu
Awang Sariyan. (1996). Warna dan Suasana Syntax. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Pustaka.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. (1980). Bahasa Melayu:
Teori dan Aplikasinya. Sarjana Enterprise.
Bloomfield, L. (1962). The Menomini Language.
New Haven: Yale University Press. Nik Safiah Karim. (2001). Bahasa Melayu
Kertas 2. Selangor: Fajar Bakti.
Blood, R. (2002). The Weblog Handbook:
Practical Advice on Creating and Nik Safiah Karim. (2003). Bimbingan Pelajar
Maintaining Your Blog. Cambridge: Bahasa Kita Jilid 2. Selangor Darul
Perseus Publishing. Ehsan: Cerdik Publications Sdn Bhd.
Burt & Kiparsky. (1972). The Gooficon. Rowley. Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Hj.
Mass: Newbury House. Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2004).
Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala
Corder, S. P. (1967). The Significance of
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Learners Errors. International Review of
Applied Linguistics. Nik Safiah Karim, Farid M. On, Hashim Hj.
Musa & Abdul Hamid Mahmood. (2011).
Corder, S. P. (1973). Introducing Applied
Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala
Linguistics. Pelican Books.
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Corder, S. P. (1981). Error Analysis and
Nina Amir. (2012). How to Blog a Book: Write,
Interlanguage. Oxford University Press.
Publish, and Promote Your Work One Post
Erdogan, V. (2005). Contribution of Error
at a Time. Writers Digest Books.
Analysis to Foreign Language Teaching.
Mersin University Journal of the Faculty of Noreshah, Md. Nor Abd. Ghani, Ibrahim Ahmad,
Education, 1(2): 261-270. Azizah Supardi, Aziah Tajudin, Salmah
Jabar, Hairani Khalid, Rodziah Abdullah.
Gray, L. (2014). What Is a Blog and How Do I
(2005). Kamus Dewan Edisi Keempat.
Use It? Britannica Educational Publishing.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 49 8/27/15 1:53 PM


Siti Norsyahida Mohd A Rashid et al. 50

Normaliza Abd Rahim. (2014). Learning Siti Hajar Abdul Aziz. (1996). Tatabahasa
through Blog Writing: Embracing the Bahasa Melayu (Perkataan). Kuala
Technology. Terengganu: Penerbit UMT. Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.
Ramlan, M. (1987). Morfologi: Suatu Tinjauan Tarigan, Henry. G. (2011). Pengajaran Analisis
Deskriptif. Yogyakarta: Karyono. Kesalahan Berbahasa. Bandung: Angkasa
Ramli Md Salleh et al., (1997). Kamus Bandung.
Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Webber, R. D. (1981). A Practical Design for
dan Pustaka. Identifying and Classifying Language-
Richards, J. C. (1971). A Non-contrastive Learning Errors dlm. ForumXIX (4).
Approach to Error Analysis. Richards, J.C. Yahya Othman, Roselan Baki & Naapie Mat.
(ed). Error Analysis. London: Longman. (2009). Pemerkasaan Pendidikan Bahasa
Sharma, S. K. (1981). Error Analysis: Why and Melayu dari Teori ke Praktik. Kuala
How? dlm Forum19 :3 Julai Hlm. 21-25. Lumpur: Utusan Publications.

Journal of Business and Social Development Volume 3(2) 2015: 34-50

3. kesalahan bahasa dalam laman blog.indd 50 8/27/15 1:53 PM