Anda di halaman 1dari 14

RANTAMAN

DAPUKANING KAPANITIAAN TATARAKIT


TUMAPAKING TITILAKSANA UPACARA
PAWIWAHAN

dr. Fitri Ika Suryani


Binti H. Harsono Hj. Endang Surini, S.Pd.
Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

DHAUP KALIAN

dr. Herlingga Sutan Prabowo


Bin H. Drs. Tiswo Sutanto Hj. Ir. Zumrotun, MP
Jl. Arya Wiratanudatar km 05, Cianjur

SIRAMAN
Dinten : Jumat Kliwon
Suryo : 5 Mei 2017
Wanci : 14.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

IJAB QOBUL
Dinten : Sabtu Legi
Suryo : 6 Mei 2017
Wanci : 19.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

PANGGIH LAN RESEPSI


Dinten : Minggu Pahing
Suryo : 7 Mei 2017
Wanci : 09.00 WIB
Wonten : Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan
PURWAKANING ATUR

Assalamualaikum Warrahamatullahi Wabarakatu

Bismillahirrahamanirrahim, Alhamdulillahi Rabbilalamin.

Sedaya puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah SWT, Ingkang tansah paring rahmat saha
barokah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Sehinggo wonten ing mirunggan punika kita
saget muwajadah/ pepanggihan kanthi kawontenan sehat wal afiat kasuwun mugi keparengo
hanyekecaaken lenggah.

Kawula nyuwun keparengo kawula sumela atur :

Kawula kekalih hangambali matur hangaturaken wilujeng rawuh saha hangaturaken agenging
panuwuningkang tanpa pepindhan hawit kepareng rawuh panjenengan sedaya ingkang salajengipun
inggih awit netepi darmaning sepuh tuwin ngrumaosi cupeting seserepan. Pramila kula kekalih
nyuwun sih pambiyantu, iguh pratikel agen kula badhe Tasyakuran Walimatul Ursy anak kula
temanten kekalih.

dr. Fitri Ika Suryani


Kaliyan
dr. Herlingga Sutan Prabowo

Wondene kaleksanipun Insya Allah benjing ing :


Dinten : Minggu Pahing
Suryo : 7 Mei 2017
Wanci : 09.00 WIB
Wonten : Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali

Hawit saking punika kula kekalih hanglenggana rumaos boten kuwagang hangayahi piyambak.
Pramila murih saget kesembadaning sedya kula kekalih wiwit purwa madya ngantos purnaning gati,
kula kekalih sumarah dhumateng panjenengan sekalian amrih saget lumampah kanthi wilujeng nir hing
sambekala. Ing wasana inggih kanthi sedaya sih kadarman panjenengan mugi pikantuk lelintu ingkang
matikel-tikel saking Allah SWT, Amin ya Robbalalamin.

Jazakumullah Khoiron Katsiro

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Atur Kula Kekalih

H.HarsonoHj.Endang Surini,S.Pd.
Rembun, Nogosari, Boyolali
PRATELAN URUT-URUTANIPUN LAMPAHING
TATA UPACARA TASYAKURAN WALIMATUL URSY

dr. Fitri Ika Suryani


Kaliyan
dr. Herlingga Sutan Prabowo

I. TARUPAN/REWANGAN
II. SIRAMAN
Dinten : Jumat Kliwon
Suryo : 5 Mei 2017
Wanci : 14.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun Nogosari Boyolali

III. MIDODARENI
Dinten : Jumat Kliwon
Suryo : 5 Mei 2017
Wanci : 19.30 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun Nogosari Boyolali
Ingkang Kasuwun Rawuh : Sedaya Panitia Tasyakuran lan Tetangga Tepalih
Ingkang Ngisi Pengaosan : Bp. H. Subur

IV. LAMARAN LAN AKAD NIKAH/IJAB QOBUL


Lamaran :
Dinten : Sabtu Legi
Suryo : 6 Mei 2017
Wanci : 19.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun Nogosari Boyolali

Ijab Qobul :
Dinten : Sabtu Legi
Suryo : 6 Mei 2017
Wanci : 19.30 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun Nogosari Boyolali

V. ACARA PANGGIH/RESEPSI/TASYAKURAN WALIMATUL URSY


Dinten : Minggu Pahing
Suryo : 7 Mei 2017
Wanci : 09.00 WIB
Wonten : Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali
PAROGO WONTEN DALEM

I. Penasehat : 1. Bp. Sucipto, SH


2. Bp. Suwarno (Kades Rembun)
II. Pangarso : 1. Bp. H. Muksam
2. Bp. Bambang Haris
3. Bp. Sugeng
III. Sekretaris : 1. Bp. H. Joko Suroyo
2. Bp. Sriyanto

SIRAMAN

Dinten : Jumat Kliwon


Suryo : 5 Mei 2017
Wanci : 14.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

Ingkang kasuwun paring siraman:


1. Bp. H. Harsono
2. Ibu Hj. Endang Surini,S.Pd
3. Ibu Hj. Harsini
4. Ibu Hj. Tutik
5. Ibu Hj. Niken Hartati
6. Ibu Hj. Slamet
7. Ibu Suwarno

Tatacara sade dawet


Ingkang mratitisaken tatacara : Ibu Dian Woro
Ingkang nyawisaken ubarampe : 1. Ibu Jumiyati
2. Ibu Tuminah
LAMARAN

Dinten : Sabtu Legi


Suryo : 6 Mei 2017
Wanci : 19.00 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

I. Pambiwara : Bp. Bambang Haris


II. Pasrah Tinampi Lamaran :
Ingkang Hamasrahaken Lamaran : Bp. Sutarto
Kasumbul : 1. Bp. H. Sakdun
2. Bp. Ir. H. Asri Dwihartadi, MP
Ingkang Panampi Lamaran : Bp. Sucipto, SH
Kasumbul : 1. Bp. Drs. H. Tartono
2. Bp. Harsono, S.Pd.
III. Pasrah Paningset
Ingkang Masrahaken : Besan
Ingkang Nampi : Keluarga Ingkang Hamengku Gathi
IV. Juru Rias : Ibu Dian Woro
V. Foto/ Video Shooting : Farall Jibril Photography
IJAB QOBUL

Dinten : Sabtu Legi


Suryo : 6 Mei 2017
Wanci : 19.30 WIB
Wonten : Griyo, Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

I. Petugas : KUA Nogosari


II. Wali Nikah : Bp. H. Harsono
III. Saksi-saksi
Saking Temanten Putra : Bp H. Sakdun
Saking Temanten Putri : Bp. H. Drs. Tartono
IV. Ingkang Nganti Temanten Putri : 1. Ibu Roso Supriyanto
2. Ibu Bambang Haris

Hamong Tamu Wonten Dalem Dinten Sabtu Legi (6 Mei 2017) :


1. Bp/ Ibu Sucipto, SH
2. Bp/ Ibu Suwarno
3. Bp/Ibu H. Muksam
4. Bp/ Ibu Bambang Haris NB ::
NB
5. Bp/Ibu Roso Supriyanto Ageman ::
Ageman
6. Bp/Ibu Sujarwo 1.Bapak-bapak
Bapak-bapakIngkang
Ingkang
1.
7. Bp/Ibu Suyatno-Endang HamongTamu Tamu::Jas
Jas
Hamong
8. Ibu Hj. Suprihati Jangkep
Jangkep
9. Ibu Hj. Sumarni 2.Ibu-Ibu
Ibu-IbuIngkang
Ingkang
2.
10.Ibu Hj. Suwarti HamongTamu Tamu::Kebaya
Kebaya
Hamong
11.Bp. Muh. Yarju, BA
12.Bp. Sugeng
13.Bp. H. Joko Suroyo
14.Bp. H. Hadi Wiyoto
15.Bp. Sugiyono
16.Bp. Suratman
17.Bp. Tumirin
18.Bp. Trimo
19.Bp. Tubi
20.Bp. Sugiyanto
21.Bp. Suyatno
22.Bp/ Ibu Sedaya Keluarga
DAPUKAN PARA PARAGA KRIDHA DHARMA
WONTEN GEDUNG MUZDALIFAH ASRAMA HAJI
DONOHUDAN

DAUPIPUN

Dr. Fitri Ika Suryani


Binti H. Harsono Hj. Endang Surini, S.Pd.
Rembun RT 01/03 Rembun, Nogosari, Boyolali

KALIYAN

Dr. Herlingga Sutan Prabowo


Bin H. Drs. Tiswo Sutanto Hj. Ir. Zumrotun, MP
Jl. Arya Wiratanudatar km 05, Cianjur

I. Dinten : Minggu Pahing


Suryo : 7 Mei 2017
Wanci : 09.00 WIB
Wonten: Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali

II. Para Paraga :


1. Ingkang Hamengku Karsa : Bp/ Ibu H. Harsono
2. Paran Para : 1. Bp. Harsono, S.Pd
2. Bp. Iwan Budiyono
3. Pangarsa : 1. Bp. Sucipto, SH
2. Bp. Suwarno
4. Panitera : Bp. Bambang Haris
5. Kahartakan : 1. Ibu Eni Marwati
2. Ibu Rustiyah
3. Jumiyati
4. Ibu Tuminah
6. Pambewara : Bp. Sukiman
7. Pasugatan Katering : Kino Katering
8. Paraga Hamong Tamu :
Pangesuh : Bp. Sucipto, SH
1. Bp/ Ibu Sucipto, SH
2. Bp/ Ibu Suwarno
3. Bp/Ibu H. Muksam
4. Bp/ Ibu Bambang Haris
5. Bp/Ibu Roso Supriyanto
6. Bp/Ibu Sujarwo
7. Bp/Ibu Suyatno- Endang
8. Bp/Ibu H. Drs. Suwono, MPd
9. Bp/Ibu Drs. Wardoyo
10.Ibu Hj. Suprihati
11.Ibu Hj. Sumarni
12.Ibu Hj. Suwarti
13.Bp/ Ibu Sedaya Keluarga
Ageman Kakung : Beskap Jangkep
Ageman Putri : Kebaya Seragam lan nyampingan Saking Ingkang
Hamengku Gathi
14.Bp. Muh. Yarju, BA
15.Bp. Sugeng
16.Bp. H. Joko Suroyo
17.Bp. H. Hadi Wiyoto
18.Bp. Sugiyono
19.Bp. Suratman
20.Bp. Tumirin
21.Bp. Trimo
22.Bp. Suyatno
23.Bp. Tubi
24.Bp. Sugiyanto
Ageman : Jas Jangkep

9. Ingkang Nganti Temanten Putri Jengkar : 1. Ibu Roso Supriyanto


Saking Sasono Panti Busana 2. Ibu Bambang Haris
10.Ingkang Mapak Rawuhing Besan : 1. Bp. H. Ir. Sriyanto
2. Ibu Hj. Niken Hartati
11. Pasrah Penganten Kakung : Bp. Sutarto
Kasumbul : 1. Bp. H. Sakdun
2. Bp. H. Ir. Asri Dwihartadi, MP
Ingkang Nampi Pasrah : Bp. H. Santoso
Kasumbul : 1. Bp.H. Drs. Suwono, MPd
2. Bp. Drs. Wardoyo
12.Ingkang Ngapit Penganten Kakung : 1. Bp. Haryanto
2. Bp. Eko Hananto Seno
13.Ingkang Nganti Temanten Putri : 1. Ibu Nurul Istiqomah
Badhe Kapanggihaken 2. Ibu Sriyati
14.Ingkang Mratitisaken Panggih : Ibu Dian Woro
15.Ingkang Maosaken Ayat Suci Al-Quran : Bp. Shodiq Ridwan
16.Ingkang Ngringenaken Sungkeman : Ibu Dian Woro
17.Ingkang Nglolos Duwung : Bp. H. Drs. Tartono
18.Ingkang Mbeto Kembar Mayang : Bp/Ibu Sujarwo
19.Ingkang Jumengaken Temanten : Ibu Dian Woro
Sekalian Soho Romo Ibu Dalah
Besan Badhe Atur Pambagyo Harjo
20.Atur Pambagyo Harjo : Bp. Suwarno
Kasumbul : 1. Bp. H. Drs. Tartono
2. Bp. Agung
21.Ingkang Jengkaraken Temanten : Bp/Ibu Roso Supriyanto
Sekalian Soho Romo Ibu Dalah Besan
Wekdal Paripurno Pahargyan
22.Tanggel Jawab Serat Sedahan : Keluarga
23.Panitia Gedung : 1. Bp. Bambang Haris
2. Bp. Iwan Budiyono
3. Bp. Santo

Samukawis Umborampe Sampun Saking Gedung


24.Penghubung : Bp. Iwan Budiyono
25.Nenggo Buku Tamu : 1. Safana Azzahra
2. Virgie Salma Amalia
3. Diya Fauziza
4. Sabrina Tamimi
26.Photo/Video Shooting : Farall Jibril Photography
27.Juru Rias : Ibu Dian Woro
28.Tanggel Jawab Tali Asih : 1. Bp/Ibu Agus Santoso
2. Bp/Ibu Harsono, S.Pd
29.Ingkang Mratitisaken Foto
A. Keluarga Besan : 1. Bp. H. Khanifudin, SE

B. Keluarga Penganten Putri : 1. Bp. Iwan Budiyono


2. Bp. Agus Santoso
C. Para Tamu Undangan : 1. Bp. Aris Surandana
2. Bp. Sakur
3. Ibu Tutik
4. dr. Abdullah Al hazmy
30.Keamanan / Parkir : 1. Satpam Asrama Haji Donohudan
2. Bp. Sriyanto
3. Bp. Agus B
4. Bp. Zainal
5. Bp. Agus N
6. Bp. Supar
7. Bp. Suyono PB
8. Bp. Kiswanto

NB: :
NB
PoroParan
Poro ParanParaga
ParagaKasuwun
KasuwunRawuh/
Rawuh/Siogo
Siogo
Tabuh
Tabuh : :08.00
08.00WIB
WIB
Wonten : :Gedung
Wonten GedungMuzdalifah
MuzdalifahAsrama
AsramaHaji
Haji
Donohudan.
Donohudan.
LAMPAHING TATA CARA PAHARGYAN DHAUPIPUN
PENGANTEN

NO TITI WANCI TUMAPAKING ADICARA


1 Tabuh 05.00 WIB Ingkang hamengku gati temanten putri saha
perias sampun rawuh ing gedung saperu siaga
ing damel
2 Tabuh 08.00 WIB 1. Para hamong tamu kakung putri kasuwun
sampun rawuh wonten sasana pawiwahan
2. Temanten putri lan kakung sampun
paripurna ngagem busana pawiwahan
3 Tabuh 08.30 WIB 1. Para hamong tamu akung saha putri miwah
paraganing tata cara sampun siaga wonten
wisma pahargyan hanaliti samukawisipun
sampun ngantos nguciwani.
2. Paraga tengga kado ugi sampun samekta
wonten papan piniji.
3. Paraganing lelangan Organ Tunggal
sampun miyarsaaken lelangen.
4. Juru foto, juru shoting video sampun
sumadya.
5. Ingkang hamengku gati siaga wonten ing
wiwaraning pahargyan.
4 Tabuh 09.00 WIB 1. Tamu senedhahan mbaka sekedik sampun
sami rawuh.
2. Lelangen Organ Tunggal sampun kapiarsa.
5 Tabuh 09.05 WIB PAMBIWARA MAOSAKEN RANTAMAN
URUT-URUTANING TITI LAKSANA
UPACARA PAHARGYAN KANTHI
RINGKES
6 Tabuh 09.10 WIB Temanten putri mijil saking sasana busana
kalenggahaken ing sasana kursi rinenggo
dining panganthining temanten putri kasarira
Ibu Roso Supriyanto saha Ibu Bambang
Haris
7 Tabuh 09.15 WIB Duta pamethuk temanten kakung kasuwun
tumuju ing sasana palereman saperlu ngaturi
ingkang badhe masrahaken temanten kakung
bilih adicara sampun kawiwitan, kasarira Bp.
Haryanto saha Bp. Eko Hananto Seno
8 Tabuh 09.20 WIB Adicara srah tinampi temanten kakung,
1. Ingkang hamasrahaken : Bp. Sutarto
Kasumbul :
Bp. H. Sakdun
Bp. H. Ir. Asri Dwihartadi, MP
2. Ingkang hanampi pasrah : Bp. H.
Santoso
Kasumbul :
Bp. H. Drs. Suwono M.Pd.
Bp. Drs. Wardoyo
9 Tabuh 09.30 WIB Tata cara panggih temanten.
Ingkang mratitisaken Ibu Dian Woro
Ingkang hanganthi teman putri Ibu Nurul
Istiqomah saha Ibu Sriyati
10 Tabuh 09.35 WIB Kadang besan sakpangombyong kaaturan
rawuh mertui, duta pamethuk kadang besan Bp.
H. Ir. Sriyanto saha Ibu Hj. Niken Hartati
11 Tabuh 09.45 WIB Waosan Ayat-ayat Suci Al-Quraan kasarira Bp.
Shodiq Ridwan
12 Tabuh 10.00 WIB Pangabekten/ Sungkeman
Ingkang mratitisaken : Ibu Dian Woro
Ingkang nglolos duwung : Bp. H. Drs. Tartono
13 Tabuh 10. 15 WIB Lelangen Organ Tunggal Eva and Friends

14 Tabuh 10.30 WIB Atur Pambagyaharja kasarira : Bp. Suwarno


Kasumbul :
Bp. H. Drs. Tartono
Bp. Agung
15 Tabuh 10.40 WIB Tausiah: Bp. H. Drs. Loso Harsono
16 Tabuh 11.30 WIB Kaangkah pawiwahan sampun paripurna,
ingkang kasuwun mbedhol temanten sarimbit
saha rama ibunipun dalah kadang besan Bp/
Ibu Roso Supriyanto
Wigatos :
Murih lancaripun para tamu anggenipun sami
ajawat asta kalihan temanten saha ingkang
hamengku gati prayoginipun jumenengipun
pengantin putri kaapit ibunipun wonten iring
kiwa saha besan.
Jumenengipun temanten kakung kaapit
ramanipun wonten ing iring tengen saha besan.

Cathetan Wigatos :
Rantaman lampahing tata cara upacara pahargyan temanten menika saget ewah
manut kawontenan
DENAH MAPANIPUN PARA HAMONG TAMU
Keterangan:
1. Bp/ Ibu Sucipto, SH
2. Bp/ Ibu Suwarno
3. Bp/Ibu Roso Supriyanto
4. Bp/Ibu Sujarwo
5. Bp/Ibu Suyatno-Endang
6. Bp/ Ibu Bambang Haris
7. Bp/Ibu H. Muksam
8. Bp/Ibu H. Drs. Suwono, MPd
9. Bp/Ibu Drs. Wardoyo
10.Ibu Hj. Suprihati
11.Ibu Hj. Sumarni
12.Ibu Hj. Suwarti
13.Bp. Muh. Yarju, BA
14.Bp. Sugeng
15.Bp. H. Joko Suroyo
16.Bp. H. Hadi Wiyoto
17.Bp. Sugiyono
18.Bp. Suratman
19.Bp. Tumirin
20.Bp. Trimo
21.Bp. Tubi
22.Bp. Sugiyanto
23.Bp. Suyatno
24.Bp/ Ibu Sedaya Keluarga
Rundown Akad Nikah

Hari/Tgl : Sabtu 6 Mei 2017


Tempat : Rumah Bp.H.Harsono (Rembun RT 01 RW 03 Rembun, Nogosari,
Boyolali)

Pukul Keterangan
16.00 Ibu Cianjur dan Mas Lingga berangkat dari penginapan ke tempat akad
17.00 Ibu Cianjur dan Mas Lingga di make up
18.00 Rombongan keluarga Cianjur berangkat dari penginapan ke tempat akad
19.00 Rombongan keluarga Cianjur sampai di tempat akad. Transit dulu di Balai
Desa depan Rumah Bp.Harsono
19.15 Acara Lamaran/Seserahan
19.45 Acara Akad Nikah
20.00 Hiburan Campur Sari dan foto-foto keluarga pengantin