Anda di halaman 1dari 9

LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 1

It e m O bj e ktif

M.S. 100
1. Apakah faktor keruntuhan empangan Maarib di Sabak pada tahun 300 Masihi?

I Banjir besar II Kelalaian pemimpin


III Kejatuhan kerajaan IV Peperangan antara kabilah
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

M.S.102
2. Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A Mengawal Kaabah B Menguasai telaga zamzam


C Merebut hak pungutan cukai D Mengamalkan semangat kesukuan

M.S.102
3. Bagaimanakah cara hidup masyarakat Arab Jahiliah?

A Memencilkan diri B Mengelakkan ancaman musuh


C Mempunyai pentadbiran teratur D Mengamalkan semangat kesukaran

M.S. 101
4. Dialog berikut ada kaitan dengan ciri-ciri masyarakat Jahiliah.

Raju : Masyarakat Jahiliah hidup berpuak-puak.

Ali : Mereka juga mempunyai identiti dan peraturannya sendiri.

Mengapakah masyarakat Jahiliah memiliki ciri-ciri tersebut?

A Mengamal sistem kabilah B Mempercayai amalan karut


C Mengeksploitasi hasil ekonomi D Mempunyai banyak suku kaum

M.S. 101
5. Manakah antara berikut merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Jahiliah?

I Merompak satu kewajipan II Memajukan industri kulit


III Menebus guna tanah pertanian IV Menjalankan perdagangan secara riba
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 2

ms:102
6. Apakah kesan amalan sistem kabilah dalam masyarakat Arab Jahiliah?

A Memulakan persaingan kuasa B Memantapkan sistem pentadbiran


C Mewujudkan semangat assabiah D Memperkukuh perpaduan antara suku

ms:102
7. Jadual berikut merujuk kepada peperangan yang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab pada
Zaman Jahiliah.

Perang al-Basus
Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar
Berlangsung selama 40 tahun
Bagaimanakah peperangan tersebut dapat dielakkan?

A Memperkuat bidang ketenteraan B Meningkatkan kemajuan infrastruktur


C Mengimbangi taraf ekonomi antara etnik D Meningkatkan persefahaman penduduk

M.S. 105
8. Mengapakah penduduk Makkah menggelarkan diri Nabi Muhammad s.a.w. sebagai al-Amin?

A Seorang rasul B Mempunyai sifat-sifat terpuji


C Berasal daripada keturunan mulia D Perkataan baginda sentiasa dipercayai

M.S. 107
9. Penyataan berikut berkaitan dengan Surah al-Alaq.

Pada 6 Ogos tahun 610 M., bersamaan 17 Ramadhan, Allah telah


menurunkan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad s.a.w.
menerusi Jibril.

Apakah implikasi turunnya wahyu tersebut?

A Berakhirnya zaman Jahiliah


B Berlaku penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka
C Bermula penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah
D Bermula pengisytiharan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pesuruh Allah

M.S.102
10. Peperangan al-Basus berlaku selama 40 tahun antara Bani Bakar dengan Bani Taghlib semasa
Zaman Jahiliyah di Tanah Arab. Mengapakah peperangan tersebut berlaku?

A Pembunuhan anggota kabilah B Perebutan harta rampasan perang


C Perselisihan tentang hak perniagaan D Pencerobohan kawasan penempatan

M.S.106
11. Nabi Muhammad s.a.w. diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar
Aswad ke tempat asalnya. Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab?

A Penyebaran Islam di Makkah


B Perbalahan antara kaum dielakkan
C Perkembangan perdagangan di Makkah
D Pelantikan pemimpin dari kalangan orang Islam

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 3

M.S.108

12. Jadual berikut menerangkan tentang wahyu pertama.

Tarikh Peristiwa

6 Ogos 610 M. Wahyu pertama kepada Nabi


(17 Ramadhan) Muhammad s.a.w.

Peristiwa tersebut menunjukkan

A agama Islam tersebar B kemunculan kerajaan Islam


C penentangan Arab Quraisy terhadap Islam D pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

M.S. 108
13. Pernyataan berikut berkaitan dengan wahyu.

Surah al-Muddasir, ayat 1-7

Apakah kepentingan ayat tersebut?

A Puak-puak Quraisy berperang


B Umat Islam diseru menuntut ilmu
C Ketua-ketua kabilah kehilangan pengaruh
D Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai Rasulullah

M.S.109
14. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada peringkat awal di
Makkah.

al-Arqam bin Abu Arqam

Bagaimanakah beliau menyumbang untuk membantu penyebaran Islam?

A Membantu mengumpul ayat al-Quran


B Mengetuai kumpulan penghijrah ke Habsyah
C Mewakafkan rumah sebagai pusat kegiatan dakwah
D Merisik maklumat penentangan daripada musyrikin Quraisy

M.S. 109
15. Rajah berikut menunjukkan mereka yang terawal menerima dakwah Islam.

Keluarga

Dakwah secara
Sahabat
sulit

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 4

X ialah
I kaum Badwi II suku Khazraj
III tokoh Quraisy IV golongan hamba

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

M.S. 109
16. Pernyataan berikut adalah ayat yang diturunkan supaya Rasulullah berdakwah secara terbuka.

Surah al-Hijr, ayat 94

Manakah antara berikut berkaitan dengan dakwah secara terbuka?

I Majlis ceramah II Utusan diplomatik


III Penghijrahan ke Habsyah IV Peperangan di Bukit Safa
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

M.S.109
17. Rajah berikut ada kaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad s.a.w..
Tiga tahun secara rahsia

x Sepuluh tahun secara terbuka

Apakah X ?

A penyebaran Islam di Makkah B penerimaan Islam di Madinah


C penghijrahan orang-orang Islam D pengumpulan ayat suci al-Quran

M.S. 112
18. Jadual berikut menunjukkan wanita yang telah berkorban dalam memperjuangkan Islam.

Tokoh Pengorbanan

Khadijah X

Asma Abu Bakar Menghantar makanan

Apakah X ?

A Menyertai peperangan B Menyerahkan hartanya


C Membebaskan tawanan perang D Menyediakan modal perniagaan

M.S.110
19. Mengapakah pada peringkat awal penyebaran Islam di Makkah, ramai hamba memeluk Islam?

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 5

A Bersedia mati syahid B Mendapat hak yang sama


C Mendapat keizinan tuannya D Berpeluang menjadi pemimpin

M.S.111
20. Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam?

I Tergugat keselamatan II Prinsip persamaan taraf


III Perbezaan dari segi kepercayaan IV Terpengaruh dengan Bani Qainuqa
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

M.S.112
21. Dialog berikut mungkin berlaku antara pemimpin Quraisy di Makkah.

Pemimpin 1 : Kita perlu menentang Muhammad habis-habisan kerana dia menguggat


kedudukan kita

sebagai pemimpin.

Pemimpin 2 : Ya, tambahan pula ajarannya bertentangan dengan amalan nenek moyang kita.

Apakah kesannya terhadap Nabi Muhammad s.a.w.?

A Perjanjian damai dimeterai B Penyebaran Islam tersekat


C Penghijrahan baginda ke Habsyah D Pemulauan terhadap keluarga baginda

22. Rajah berikut ada kaitan dengan pergerakan umat Islam.

Mekah Habsyah dan Taif

Apakah tujuan umat Islam ke Habsyah?

A Mendapatkan perlindungan B Menyebarkan dakwah Islam


C Menjalin hubungan diplomatik D Menggalakkan kegiatan perdagangan

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 6

Item Berstruktur

Buku Teks m.s. 108 111

1. Rajah berikut menunjukkan cara penyebaran Islam di Makkah.

(a) Nyatakan dua pihak yang menerima Islam secara terbuka. [ 2 markah ]

F1 ..........................................................................................................

F2 ..........................................................................................................

(b) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah secara rahsia? [ 2 markah ]

F1 ..........................................................................................................

F2 ..........................................................................................................

..........................................................................................................

(c) Bagaimanakah penyebaran dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.?

[ 3 markah ]

F1 ..........................................................................................................

F2 ..........................................................................................................

F3 ..........................................................................................................

..........................................................................................................

(d) Pada pendapat anda, apakah pendekatan dakwah Rasulullah yang boleh dicontohi? [ 3markah ]

F1 ..........................................................................................................

F2 ..........................................................................................................

F3 ..........................................................................................................

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 7

Item Esei

Buku Teks m.s. 105 108

1. Nabi Muhammad s.a.w merupakan contoh terbaik bagi semua manusia.

(a) Nyatakan Latar belakang Nabi Muhammad s.a.w. sebelum kerasulan baginda. [ 6 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(b) Terangkan ciri-ciri keperibadian Nabi Muhammad s.a.w.. [ 10 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(C) Jelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.. [ 4 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 8

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Buku Teks m.s. 111 113

2. Maklumat berikut menunjukkan usaha Nabi Muhammad s.a.w. mengurangkan penderitaan umat Islam akibat
penentangan orang Quraisy Mekah.

Hijrah ke Habsyah
Berdakwah ke Taif

(a) Jelaskan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap penyebaran Islam. [ 6 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(b) Mengapakah orang Arab Quraisy menentang penyebaran Islam yang di bawa Rasulullah?

[ 6 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Pada pendapat anda, bagaimanakah orang Islam menghadapi penentangan orang Arab Quraisy tersebut?

[ 5 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nag2oO9|
LATIHAN SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 4 9

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ii. Bagaimanakah kamu mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap agama kaum lain di negara kita?

[ 3 markah ]

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nag2oO9|

Anda mungkin juga menyukai