Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
1 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.1 Menganalisis 1 Menyatakan perubahan fizikal
(3/1-6/1) KESIHATAN memahami pertumbuhan perubahan fizikal lelaki lelaki dan perempuan apabila
FIZIKAL serta perkembangan dan perempuan ke memasuki alam remaja.
fizikal yang sihat. alam remaja.
Kesihatan Diri 2 Menerangkan tentang perubahan
dan Reproduktif fizikal lelaki dan perempuan
apabila memasuki alam remaja.
2 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.2 Memahami
(9/1-13/1) KESIHATAN memahami pertumbuhan perubahan diri sebagai 3 Menjelaskan dengan contoh
FIZIKAL serta perkembangan remaja lelaki dan perubahan diri sebagai remaja
fizikal yang sihat. perempuan untuk untuk diterima dan dihargai.
Kesihatan Diri diterima serta dihargai.
dan Reproduktif 4 Menjelaskan melalui contoh cara
menjaga kebersihan dan
3 MODUL 1: 1.1 Mengetahui dan 1.1.3 Mengaplikasi kesihatan diri sebagai remaja.
(16/1-20/1) KESIHATAN memahami pertumbuhan cara menjaga
FIZIKAL serta perkembangan kebersihan dan 5 Meramalkan kesan sekiranya
fizikal yang sihat. kesihatan diri remaja tidak menjaga kebersihan dan
Kesihatan Diri lelaki serta kesihatan diri.
dan Reproduktif perempuan.
6 Mencadangkan ciri-ciri seksualiti
sebagai remaja lelaki dan
perempuan seperti yang dianjurkan
oleh agama dan budaya.

KSSR PK Th6 Page 1


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
4 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.1 Memahami situasi
(23/1-27/1) KESIHATAN keupayaan dan yang mendorong kepada 1 Menyatakan maksud tingkah
FIZIKAL kemahiran untuk tingkah laku seksual dan laku seksual.
menangani pengaruh cara menanganinya
Kesihatan Diri dalaman serta luaran 2 Menerangkan contoh
dan Reproduktif yang mempengaruhi situasi yang mendorong
kesihatan diri dan kepada tingkah laku
reproduktif. seksual.
5 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.2 Memahami risiko
(31/1-3/2) KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual iaitu 3 Menjelaskan dengan contoh
FIZIKAL kemahiran untuk kehamilan, jangkitan tingkah laku seksual.
menangani pengaruh penyakit seksual, HIV,
Kesihatan Diri dalaman serta luaran AIDS dan ketagihan 4 Memilih cara untuk tidak
dan Reproduktif yang mempengaruhi melakukan aktiviti seksual. melakukan tingkah laku
kesihatan diri dan seksual.
reproduktif.
6 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan 5 Merumuskan kesan tingkah
(6/2-10/2) KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual laku seksual terhadap diri dan
FIZIKAL kemahiran untuk terhadap diri dan keluarga.
menangani pengaruh keluarga.
Kesihatan Diri dalaman serta luaran
6 Menyampaikan maklumat
dan Reproduktif yang mempengaruhi
tentang kesan tingkah laku
kesihatan diri dan
seksual terhadap diri dan
reproduktif.
keluarga.
7 MODUL 1: 1.2 Mendemonstrasi 1.2.3 Memahami kesan
(20/2-24/2) KESIHATAN keupayaan dan tingkah laku seksual
FIZIKAL kemahiran untuk terhadap diri dan
menangani pengaruh keluarga.
Kesihatan Diri dalaman serta luaran
dan Reproduktif yang mempengaruhi
kesihatan diri dan
reproduktif.

KSSR PK Th6 Page 2


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
8 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.1 Menganalisis
(20/2-24/2) KESIHATAN mengamalkan makanan segar, makanan 1 Memberi contoh makanan
FIZIKAL pemakanan yang sihat yang diproses, dan segar, makanan yang
serta selamat. makanan segera. diproses, dan makanan
Pemakanan segera.
9 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.2 Memahami faedah
2 Menyatakan perbezaan
(27/2-3/3) KESIHATAN mengamalkan pengambilan makanan
antara makanan segar,
FIZIKAL pemakanan yang sihat segar.
makanan yang diproses, dan
serta selamat.
makanan segera.
Pemakanan

10 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.3 Memahami kesan 3 Menjelaskan dengan contoh
(6/3-10/3) KESIHATAN mengamalkan pengambilan makanan faedah pengambilan
FIZIKAL pemakanan yang sihat yang diproses, dan makanan segar.
serta selamat. makanan segera.
Pemakanan 4 Membuat penilaian terhadap
kesan pengambilan makanan
11 MODUL 1: 1.3 Mengetahui dan 1.3.4 Menilai makanan yang diproses, dan makanan
(13/3-17/3) KESIHATAN mengamalkan dan amalan pemakanan segera kepada kesihatan.
FIZIKAL pemakanan yang sihat yang sesuai untuk
CUTI serta selamat. mengelakkan penyakit 5 Mengesyorkan jenis-jenis
PERTENGA Pemakanan tidak berjangkit. makanan yang berkhasiat.
HAN
PENGGAL 6 Membuat laporan ringkas
PERTAMA tentang makanan dan amalan
(18/3-26/3) pemakanan yang sesuai untuk
mengelakkan penyakit tidak
berjangkit.

KSSR PK Th6 Page 3


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
12 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.1 Mengetahui
(27/3-31/3) KESIHATAN kesan penyalahgunaan pelbagai jenis dadah. 1 Memberi contoh pelbagai jenis
FIZIKAL bahan serta berkemahiran dadah.
menangani situasi berisiko
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga 2 Menerangkan situasi yang
Bahan dan masyarakat. mendorong kepada
penyalahgunaan dadah.
13 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.2 Menganalisis
(3/4-7/4) KESIHATAN kesan penyalahgunaan situasi berisiko berkaitan 3 Menjelaskan dengan contoh
FIZIKAL bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah. kesan negatif akibat
menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga terhadap diri dan keluarga.
Bahan dan masyarakat.
4 Memilih cara untuk mengelak
14 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.3 Memahami kesan diri daripada terjebak dengan
(10/4-14/4) KESIHATAN kesan penyalahgunaan negatif akibat penyalahgunaan dadah.
FIZIKAL bahan serta berkemahiran penyalahgunaan dadah
menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga 5 Membuat keputusan dalam
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. menangani situasi berisiko
Bahan dan masyarakat. terhadap penyalahgunaan
dadah.
15 MODUL 1: 1.4 Mengetahui jenis dan 1.4.4 Mengaplikasi cara
(17/4-21/4) KESIHATAN kesan penyalahgunaan menangani situasi 6 Menyampaikan maklumat
FIZIKAL bahan serta berkemahiran berisiko dalam kepada orang lain tentang
menangani situasi berisiko penyalahgunaan dadah kesan negatif akibat
Penyalahgunaan terhadap diri, keluarga terhadap diri, keluarga penyalahgunaan dadah
Bahan dan masyarakat. dan masyarakat. terhadap masyarakat.

KSSR PK Th6 Page 4


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
16 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.1 Memahami
(24/4-28/4) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan maksud Kemahiran 1 Menyatakan maksud
MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif. kemahiran asertif.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan 2 Menerangkan jenis-jenis
harian. kemahiran asertif dalam
Pengurusan mengurus emosi.
Mental dan
Emosi 3 Menunjuk cara kemahiran
asertif dalam situasi yang
17 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.2 Memahami jenis- diberi.
(1/5-5/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan jenis kemahiran asertif
MENTAL, cara mengurus emosi untuk iaitu verbal dan bukan 4 Memilih cara mengurus emosi
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan verbal. mengikut pelbagai situasi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian. 5 Merumuskan kepentingan
Pengurusan kemahiran asertif dalam
Mental dan mengurus emosi.
Emosi
6 Menyebarkan maklumat
18 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.3 Memahami tentang kemahiran asertif
(8/5-12/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kepentingan kemahiran dalam mengurus emosi.
MENTAL, cara mengurus emosi untuk asertif dalam mengurus
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan emosi.
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

KSSR PK Th6 Page 5


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

19 MODUL 2: 2.1 Mengetahui pelbagai 2.1.4 Mengaplikasi


(15/5-19/5) KESIHATAN jenis emosi,kepentingan dan kemahiran asertif dalam
MENTAL, cara mengurus emosi untuk mengurus emosi.
EMOSI DAN meningkatkan kesihatan
SOSIAL mental dalam kehidupan
harian.
Pengurusan
Mental dan
Emosi

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran
20 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.1 Memahami
(22/5-26/5) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga proses perubahan 1 Mengenal pasti
MENTAL, serta kepentingan institusi mental, emosi dan perubahan remaja dari
CUTI EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek sosial remaja aspek mental, emosi dan
PENGGAL SOSIAL kesihatan keluarga. dalam institusi sosial.
PERTAMA kekeluargaan.
(27/5-11/6) Kekeluargaa
2 Menerangkan perubahan
n
remaja dari aspek
21 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.2 Menganalisis mental, emosi dan sosial.
(12/6-16/6) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 3 Menghubungkait
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. perubahan remaja dari
SOSIAL kesihatan keluarga. aspek mental, emosi dan
sosial dalam keluarga.
Kekeluargaa
n 4 Membincangkan peranan

KSSR PK Th6 Page 6


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

22 MODUL 2: 2.2 Mengetahui peranan 2.2.3 Menilai kepentingan remaja dalam keluarga.
(19/6-23/6) KESIHATAN diri sendiri dan ahli keluarga peranan remaja dalam
MENTAL, serta kepentingan institusi memperkukuh institusi 5 Membahaskan
EMOSI DAN kekeluargaan dalam aspek kekeluargaan. kepentingan peranan
SOSIAL kesihatan keluarga. remaja dalam keluarga.
Kekeluargaa
n 6 Menyebarkan maklumat
kepentingan peranan
remaja dalam keluarga.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

23 MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.1 Menganalisis 1 Menyenaraikan situasi


(26/6-30/6) KESIHATAN mengaplikasi kemahiran situasi tekanan daripada tekanan daripada rakan
MENTAL, interpersonal serta rakan sebaya. sebaya.
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam
SOSIAL kehidupan harian. 2 Menerangkan situasi
tekanan daripada rakan
Perhubungan sebaya.

KSSR PK Th6 Page 7


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

3 Menjelaskan dengan contoh


24 MODUL 2: 2.3 Mengetahui dan 2.3.2 Mengaplikasi situasi tekanan daripada
(3/7-7/7) KESIHATAN mengaplikasi kemahiran cara mengurus rakan sebaya.
MENTAL, interpersonal serta tekanan daripada
EMOSI DAN komunikasi berkesan dalam rakan sebaya 4 Menghuraikan cara
SOSIAL kehidupan harian. melalui komunikasi mengurus tekanan daripada
berkesan. rakan sebaya dalam
Perhubungan kehidupan harian.

5 Merumuskan cara mengurus


tekanan daripada rakan
sebaya dalam kehidupan
harian.

6 Mencadangkan cara
mengurus tekanan daripada
rakan sebaya dalam
kehidupan.
Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

25 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.1 Mengetahui 1 Menyenaraikan penyakit


(10/7-14/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah penyakit bawaan bawaan makanan, dan
PERSEKITA serta mengelak risiko makanan, dan penyakit penyakit bawaan air.
RAN penyakit dalam kehidupan bawaan air.
harian. 2 Menerangkan cara jangkitan
penyakit bawaan makanan,
Penyakit dan penyakit bawaan air.

KSSR PK Th6 Page 8


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

26 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.2 Mengetahui 3 Menjelaskan dengan contoh


(17/7-21/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah gejala dan tanda cara merebak dan mencegah
PERSEKITA serta mengelak risiko penyakit bawaan penyakit bawaan makanan,
RAN penyakit dalam kehidupan makanan, dan penyakit dan penyakit bawaan air.
harian. bawaan air.
Penyakit 4 Membuat pemerhatian
amalan pencegahan
keracunan makanan di
27 MODUL 3: 3.1 Mengetahui jenis 3.1.3 Menganalisis cara kantin sekolah dalam
(24/7-26/7) KESIHATAN penyakit dan cara mencegah merebak dan cara kalangan murid.
PERSEKITA serta mengelak risiko mencegah penyakit
RAN penyakit dalam kehidupan bawaan makanan, dan 5 Meramalkan tahap keseriusan
harian. penyakit bawaan air. penyakit bawaan makanan,
Penyakit dan penyakit bawaan air
berdasarkan gejala dan tanda
penyakit.

6 Mereka cipta bahan


maklumat mengenai
penyakit bawaan
makanan, dan penyakit
bawaan air.

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

KSSR PK Th6 Page 9


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

28 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.1 Menilai pengaruh


(31/7-4/8) KESIHATAN kepentingan menjaga komuniti kepada 1 Menyatakan maksud komuniti.
PERSEKITA keselamatan diri dan keselamatan.
RAN mendemonstrasi 2 Mengenal pasti dan
kemahiran menggambarkan pengaruh positif
Keselamatan kecekapan psikososial dan negatif dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
3 Menunjuk cara menangani
pengaruh negatif mengikut
situasi.

29 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.2 Mengaplikasi 4 Menjelaskan melalui contoh cara


(7/8-11/8) KESIHATAN kepentingan menjaga cara-cara menangani menangani pengaruh positif dan
PERSEKITA keselamatan diri dan pengaruh yang negatif.
RAN mendemonstrasi mengancam
kemahiran keselamatan. 5 Membahaskan pelbagai pengaruh
Keselamatan kecekapan psikososial yang terdapat dalam komuniti.
dalam kehidupan harian.
6 Menulis amalan dan nilai murni
yang mesti diamalkan untuk
menjaga keharmonian serta
keselamatan dalam komuniti.
30 MODUL 3: 3.2 Mengetahui 3.2.3 Mengamalkan cara-
(14/8-18/8) KESIHATAN kepentingan menjaga cara memperkukuh
PERSEKITA keselamatan diri dan pengaruh positif untuk
RAN mendemonstrasi keselamatan.
kemahiran
Keselamatan kecekapan psikososial
dalam kehidupan harian.

KSSR PK Th6 Page 10


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan

TP Tafsiran

31 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.1 Mengenal pasti 1 Melabelkan bahan yang terdapat
(21/8-25/8) KESIHATAN pertolongan cemas dan kandungan peti dalam peti pertolongan cemas.
PERSEKITA kepentingan bertindak pertolongan cemas yang
RAN dengan bijak mengikut lengkap serta fungsinya. 2 Menerangkan kegunaan bahan
situasi. yang terdapat dalam peti
Pertolongan pertolongan cemas.
Cemas
3 Menunjuk cara penggunaan
bahan yang terdapat dalam peti
pertolongan cemas mengikut
32 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.2 Mengaplikasikan situasi kecederaan.
(4/9-8/9) KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan peti
PERSEKITA kepentingan bertindak pertolongan cemas 4 Menjelaskan melalui contoh
CUTI RAN dengan bijak mengikut dalam bantu mula. penggunaan bahan alternatif
PERTENGA situasi. dalam bantu mula sekiranya
HAN Pertolongan tiada peti pertolongan cemas.
PENGGAL Cemas
KEDUA 5 Mengesyorkan bahan alternatif
(26/8-3/9) yang sesuai dalam bantu mula
mengikut situasi.

33 MODUL 3: 3.3 Mengetahui asas 3.3.3 Mengaplikasikan 6 Menghasilkan karya mengenai


(11/9-15/9) KESIHATAN pertolongan cemas dan penggunaan bahan kecederaan dan cara bantu mula.
PERSEKITA kepentingan bertindak alternatif dalam bantu
RAN dengan bijak mengikut mula sekiranya tiada peti
situasi. pertolongan cemas.
Pertolongan
Cemas

KSSR PK Th6 Page 11


Rancangan Pelajaran Tahunan KSSR Pendidikan Kesihatan Tahun 6 2017

Minggu Modul / Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi Catatan


Tajuk

34 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(18/9-22/9)

35 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(25/9-29/9)

36 Ulangkaji Standard Pembelajaran Yang Belum Dikuasai Oleh Murid


(2/10-6/10)

37 Taklimat dan Pengurusan Murid Ke Tingkatan Satu


(9/10-13/10)

38 ULANGKAJI PAT 2017


(16/10-20/10)
39
(23/10-27/10) PAT 2017

40
(30/10-3/11) POST MORTEM PAT 2017

41
(6/11-10/11) PENGURUSAN KELAS

42
(13/11-17/11) PENGURUSAN KELAS

43
(20/11-24/11) PENGURUSAN KELAS
(25/11/17-
1/1/18) CUTI AKHIR TAHUN 2017

KSSR PK Th6 Page 12