Anda di halaman 1dari 38

DASAR DALAM

PENDIDIKAN
ULASAN BUKU
PEMBENTUKAN POLISI AWAM
( AHMAD ATORY HUSSIN)

ZURAIDAH
NUR AMRA
ANG GUIK HOON
DEFINISI POLISI AWAM
BAB 1: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI

PENTAKRIF DEFINISI
Thomas R. Dye Apa yang dilakukan oleh kerajaan?
Kenapa kerajaan melakukannya?
Harold Laswell Perancangan tentang matlamat, nilai, dan latihan
Austin Ranney Garis panduan untuk berindak dan mengumumkan
David Easton Kesan daripada aktiviti kerajaan

Kesimpulannya:
Segala hal ehwal pengurusan dan pentadbiran yang
merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai
matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang
gemilang. Pengistiharan hasrat dan nilai (values) kerajaan
terhadap sesuatu fenomena, perkara, isu, keadaan atau masalah di
dalam masyarakat.
Dr. Abdullah Ab. Rahman, Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam .
DEFINISI ANALISIS POLISI
BAB 1: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI

Pemecahan, pengasingan dan pemeriksaan


sistematik di dalam usaha untuk menerangkan
fenomena atau komponen-komponen suatu
polisi.

Ia dilakukan untuk menentukan keberkesanan


dan juga kecekapan setiap komponen
(bahagian) serta tindakan yang terlibat di dalam
perjalanan suatu polisi.
KITARAN POLISI JENIS-JENIS POLISI
BAB 1: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI

Setkan
Agenda
Polisi Liberal

Penamata Penyediaan
n Polisi Polisi
Polisi Penting

Perubahan Pelaksanaan
Polisi Polisi Polisi Simbolik

Polisi
Penilaian
Polisi Barangan
Awam /
Swasta
Sumber dari : James Lester,
(2000)
Ciri-ciri Sistem Politik Malaysia
BAB 1: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI

Pusat + Negeri +
Tempatan
Federalisme

Agihan kuasa
Pembahagian
yang ditetapkan
tanpa
kuasa Ideologi
bergantung
antara satu
sama lain dalam
menetapkan
polisi

Budaya politik Majmuk


Materialistik +
Individualistik +
Tradisionalistik
Evolusi Polisi Awam
BAB 2: EVOLUSI POLISI AWAM

Evolusi = Perubahan

- Berkait dengan sesuatu isu yg dikenal pasti sebagai masalah.


- Penambahbaikan dari pengetahuan dan pengalaman lepas
- Menjadi lebih kompleks
BAB 2: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI
Putaran Polisi
PROSES PENYELIDIKAN
Memahami pusingan polisi dan konsep
KONSEP pembangunan
PEMBANGUNAN Pernyataan masalah

Mengenal pasti faktor pengaruh dan merangka


PEMBINAAN MODEL model penyelesaian kepada masalah tersebut

Melakukan ujian statistik sebagai percubaan


UJIAN MODEL untuk membuktikan jangkaan awal faktor
pengaruh permasalahan

Mengkaji semula kewujudan model dan


KAJIAN SEMULA membangunkan satu model baru yang
menyeluruh
BAB 2: POLISI AWAM & ANALISIS POLISI
Contoh

Kepimpinan pengetua
(Sahandri, 2003)
BAB 3: PENDEKATAN DALAM ANALISIS POLISI
BAB 3: PENDEKATAN DALAM ANALISIS POLISI

JENIS PENDEKATAN OBJEKTIF UTAMA


Pendekatan Proses Untuk menilai sebahagian proses polisi

Pendekatan Substantif Untuk menilai substantif

Pendekatan Logik-positif Untuk menilai sebab & akibat polisi


menggunakan kaedah saintifik

Pendekatan Ekonometrik Untuk menguji teori ekonomi

Pendekatan Untuk menganalisis peristiwa melalui


satu proses intuisi
Phenomenologikal
PENDEKATAN DALAM ANALISIS POLISI
BAB 3: PENDEKATAN DALAM ANALISIS POLISI

JENIS PENDEKATAN OBJEKTIF UTAMA


Pendekatan Penyertaan Untuk menilai peranan pelbagai aktor
dalam pembuatan polisi

Pendekatan Normatif / Untuk menetapkan preskripsi polisi


kepada pembuat keputusan & lain-lain
preskriptif

Pendekatan Ideologikal Untuk menganalisis pandangan idea


liberal hinggalah kepada sudt pandangan
konservatif

Pendekatan Sejarah Untuk menilai polisi mengikut peredaran


masa
BAB 4: MODEL POLISI AWAM
BAB 4: MODEL POLISI AWAM
LANGKAH DALAM PEMBINAAN MODEL
KONSEPTUAL
BAB 4: MODEL POLISI AWAM

1) Memastikan masalah atau situasi secara berhati-hati &


memulakannya dengan faktor peramal yang dapat menguruskan
masalah tersebut.
2) Mendirikan tujuan model
3) Memerhati fakta yang berkait dengan masalah. Cara terbaik ialah
dengan membaca semua penulisan berkaitan masalah tersebut.
4) Menyenaraikan elemen yang berkait dengan tujuan model.
5) Menimbang agregat dan fakta yang diberikan relatif dengan tujuan
model yang dicadangkan. Cuba cari hubungan yang membantu
dalam memenuhi tujuan tersebut.
6) Menghuraikan model yang dibina di mana yg perlu &
permudahkan mana yang mungkin.
Contoh Model Kerangka Konseptual
LANGKAH- CONTOH
LANGKAH
1. - Perkembangan dan pembangunan pelajar di sekolah merupakan asas
BAB 4: MODEL POLISI AWAM

Pernyataan kepada perubahan dan perkembangan remaja yang amat penting sebelum
Masalah mereka memasuki pasaran atau alam pekerjaan (Yahya Don & Mahmood,
2006).
- Dalam memperkasa dan meningkatkan prestasi dan kemahiran pelajar, ia
bergantung kepada keberkesanan peranan guru dalam proses
pembelajaran dan semasa berhubung dengan pelajar-pelajar (Anderson,
2004).
- Menurut Darling-Hammond (2000), keberkesanan proses pengajaran guru
adalah berkait dengan tahap kompetensi emosi mereka yang merupakan
penentu kepada perbezaan pencapaian pelajar.

2. Tujuan 1. Mengenalpasti tahap kompetensi emosi guru-guru di Malaysia.


Model 2. Mengenalpasti tahap kualiti P&P guru-guru di Malaysia.
3. Mengenalpasti hubungan kompetensi emosi dan kualiti P&P guru-guru di
Malaysia.
4. Mengenalpasti dimensi utama kompetensi emosi yang mempengaruhi
kualiti P&P guru2 di Malaysia.
Contoh Model Kerangka Konseptual
LANGKAH- CONTOH
LANGKAH
BAB 4: MODEL POLISI AWAM

3. Fakta Kementerian Pendidikan Britain dalam Curriculum 2000


Penulisan telah menggariskan polisi untuk menekankan
perkembangan sosial dan personal remaja di samping
menghendaki guru supaya mencapai kesihatan emosi
yang ditetapkan. (Tomlinson, 2001).

4. Senarai Kompetensi Emosi Kualiti P&P


Elemen a) Pengurusan Diri 1. Kemahiran Berkomunikasi
b) Pengurusan Sosial 2. Komitmen Guru
Berkaitan c) Kesedaran Diri 3. Pengurusan BK
d) Kesedaran Sosial 4. Penggunaan BBM
5. Kemahiran Pentaksiran
6. Kemahiran Teknikal
Contoh Model Kerangka Konseptual
LANGKAH-LANGKAH CONTOH

5. Mencari Hubungan
BAB 4: MODEL POLISI AWAM

6. Menghuraikan PENGARUH SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGURUS KUALITI P&P


Model Elemen pengurusan diri (B=.18, t=2.74, p<0.05),
Elemen pengurusan perhubungan (B=0.47, t=7.55, p<0.05), dan
Elemen kesedaran sosial (B=.15, t=2.48, p<0.05) pengaruh yang
signifikan terhadap pembentukan kualiti P&P.
KPM perlu memberi penekanan semasa proses pengambilan
guru2 menerusi tapisan-tapisan kompetensi emosi yang dimiliki.
Justeru KPM perlu membuat pemilihan guru2 yang lebih
berkelayakan, tidak hanya bersandarkan kepada kecemerlangan
akademik dan kebolehan IQ, tetapi turut menekankan kepada
tahap kompetensi emosi guru2 yang akan dilantik
BAB 5: MEMULAKAN AGENDA
BAB 5: MEMULAKAN AGENDA

Satu senarai subjek atau masalah di


mana pegawai kerajaan memberikan
perhatian yang serius pada bila-bila
masa sahaja perkara ini dibangkitkan.

John Kingdon
Golongan Penetapan Agenda
BAB 5: MEMULAKAN AGENDA

1. Perspektif Golongan Elit


kuasa elit yang mendominasikan pembuat keputusan orang
awam

2. Perspektif Golongan Majmuk (Pluralistik)


Kumpulan berkepentingan yang mendominasikan proses
perletakan agenda

3. Perspektif Subkerajaan
Ahli kongres atau parlimen
Para birokrat
Kumpulan pelanggan
Proses Perletakan Agenda
BAB 5: MEMULAKAN AGENDA

Bertindak sebagai satu alat penghubung antara


penglibatan masyarakat umum dan golongan elit yang
membuat keputusan.

Dengan mengambil contoh Model Konseptual yang


dilakukan oleh John Kingdon berdasarkan andaian tiga
aliran maklumat iaitu aliran masalah, aliran polisi dan
aliran politik.
BAB 5: MEMULAKAN AGENDA Model Konseptual John Kingdon

Sumber :
Agenda,
Alternatif
dan Polisi
Awam,
oleh John
W.
Kingdon.
Boston:
Little,
Brown,
1984
BAB 6: PERUMUSAN POLISI AWAM

Peringkat proses polisi di mana beberapa tindakan


yang berkaitan dikenalpasti dan dijadikan undang-
undang.

Perumusan polisi awam membekalkan beberapa


penjelasan alternatif tentang bagaimana polisi
tersebut digubal di negara demokrasi seperti A.S,
Britain, India dan juga di Malaysia.
BAB 6: PERUMUSAN POLISI AWAM
Model Rational Comprehensive
sambungan.
BAB 6: PERUMUSAN POLISI AWAM

Kelebihan Model Rasional Comprehensive


Keputusan bersih daripada proses ini adalah paling rasional
keputusannya, atau lebih efisien dalam pencapaian hasrat.

Kritikan Model Rasional Comprehensive


Terlalu sukar untuk mendefinisikan satu keadaan masalah dan sukar
untuk memisahkan aspek yang pelbagai daripada masalah tersebut.
Kekurangan maklumat yang lengkap oleh para penyelidik bagi
sebarang alternatif dalam perbandingan kos untung atau kos faedah.
pembuat keputusan sering didorong oleh matlamat sendiri
berbanding matlamat sosial
BAB 7: PELAKSANAAN POLISI AWAM

Peringkat proses polisi berlaku sebaik sahaja


selepas kelulusan undang-undang di mana
aktor organisasi, prosedur dan teknik
bekerjasama dalam mencapai matlamat
polisi.
Teknik Pelaksanaan Dasar
BAB 7: PELAKSANAAN POLISI AWAM

1. Pendekatan Perintah / Kawalan


Melibatkan penggunaan yang berbentuk paksaan
Tidak menggalakkan inisiatif persendirian dan inovasi dalam
mencapai matlamat polisi dan membazir serta
menyalahgunakan sumber masyarakat.

2. Pendekatan Insentif Ekonomi / Pasaran


Melibatkan penggunaan cukai kredit, subsidi atau ganjaran lain
atau denda
individu membuat keputusan sendiri secara sukarela dalam
mencapai matlamat yang diingini.
BAB 7: PELAKSANAAN POLISI AWAM

Pereka polisi harus bijak mengenalpasti had


dalam pelaksanaan polisi dan menggunakan
strategi bagi mengesan kelemahan dan
tumpuan harus diberikan dalam proses
pelaksanaan.
BAB 8: PENILAIAN POLISI

PENILAIAN POLISI
JENIS PENILAIAN POLISI
a) Penilaian Proses
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Penilaian ini lebih tertumpu kepada proses


dan cara penyampaian polisi kepada
pelanggan. Dengan itu, ia bergantung kepada
pelanggan untuk meneliti aktiviti program
yang dilaksanakan.
b) Penilaian Impak
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Penilaian ini adalah untuk menilai kesan dan


hasil akhir sesuatu program yang
dilaksanakan. Misalnya, penilaian sesuatu
program ditumpukan kepada persoalan sama
ada objektif polisi atau program itu telah
dipenuhi dalam bentuk output atau hasil.
c) Penilaian Polisi
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Jenis penilaian ini tertumpu kepada impak


sesuatu polisi atau program ke atas masalah
asal yang hendak ditangani itu, iaitu masalah
seperti kemiskinan, masalah buta huruf dan
masalah pencemaran.
d)Penilaian Meta
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Penilaian ini merupakan sistesis atau penemuan


penyelidikan penilaian. Mereka akan melihat
persamaan antara keputusan ukuran
kecenderungan dalam soratan karya. Penilaian
meta menyerupai sorotan karya yang lebih melihat
kepada pengumpulan penemuan lanjut dan pola
dalam penemuan daripada banyak penilaian yang
telah dibuat oleh penulis yang terdahulu.
Siapakah Yang Melakukan Penilaian?
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Public Account Committee (PAC): membuat


penilaian, kritikan dan cadangan.

Suruhanjaya Diraja: menyiasat Klip Video


Perlantikan Hakim Mahkamah Tinggi
(2007).
Masalah Dalam Menilai Impak Polisi Awam

Objektif : tidak jelas.


BAB 8: PENILAIAN POLISI

Mendefinisikan Kriteria Kejayaan:


bagaimanakah kejayaan sesuatu objektif
dapat diukur?
Kesan Sampingan: kesusahan untuk
mengenal pasti kesan sampingan.
Masalah Data : data tidak tersedia.
Masalah Kos: Kos yang tinggi.
Bab 9: Perubahan dan Penamatan Polisi
BAB 9: ERUBAHAN DAN PENAMATAN POLISI

Perubahan:
Penambahan perubahan polisi.
Enakmen bagi status baru dalam polisi.
Peralihan utama akibat pilihan raya.

Penamatan:
Big Bang: keputusan muktamad.
Long whimper/ rungutan panjang: sengaja
perlahan-lahan menghakis suatu polisi.
BAB 10: MENGGUNA PAKAI ANALISIS POLISI
Pengaruh Kontekstual dan Halangan
Sumber: James P. Lester dan Leah J. Wilds. the
Utilization of Public Policy Analysis,1990
BAB 8: PENILAIAN POLISI

Pengaruh Teknikal dan halangan:


Model ini juga menyarankan bahawa analisis
itu sendiri memberi kesan ke atas penggunaan.

Tingkah laku Pengguna sebagai pengaruh dan


penghalang:
Model ini menyarankan bahawa penerima
analisis polisi akhirnya akan mempengaruhi
penggunaan.
Bab 11: Evolusi Penyelidikan Ke Atas
BAB 11: PERBINCANGAN PELENGKAPAN :

Pusingan Polisi
EVOLUSI PENGAJIAN POLISI

Tahap 1: Pembangunan konsep: pengenalan


konsep, penyediaan agenda polisi.
Tahap 2: Model membina: memandu
persoalan penyelidikan.
Tahap 3: Ujian Model: menguji empirical
model.
Tahap 4: Sintesis dan Semakan semula:
menyemak semula model
berdasarkan dapatan.
KESIMPULAN
Pengajian polisi awam melibatkan satu
pemahaman tentang proses polisi yang
para saintis gunakan untuk mengkaji
KESIMPULAN

proses ini.
Kandungan polisi dalam bidang itu
bertindak dengan satu sama lain serta
kritikal kepada kebolehan
penambahbaikan prestasi sesuatu sistem
untuk menyelesaikan masalah awam.
SEKIAN,
TERIMA KASIH
-KE ARAH PEMAHAMAN YANG LEBIH SISTEMATIK DAN ANALITIS-