Anda di halaman 1dari 14

BAB 1 : PENGENALAN DAN LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.1 PENGENALAN

1.1.1 PENDAHULUAN

Latihan Industri ( LI ) merupakan satu komponen penting dalam


kokurikulum pembelajaran Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi
( KPTM ). Dimana pelajar akan diberi peluang dan latihan di organisasi
tertentu bagi merasai suasana alam pekerjaan yang sebenar selama 1
semester.

Pelajar juga diberi kelonggaran dalam memilih tempat atau organisasi


yang bersesuaian sama ada organisasi swasta atau kerajaan. Latihan
Industri dijalankan pada semester ke tiga bagi peringkat sijil manakala
semester ke empat diberikan kepada peringkat diploma.

Sebarang masalah yang berkaitan Latihan Industri hendaklah


berbincangan dengan pihak majikan dan keputusan muktamak akan
ditentukan oleh pihak politeknik untuk tindakan yang akan diambil.

1
Disamping itu, pelajar yang berkeinginan bertukar tempat latihan Industri
perlulah berbincang dengan Pegawai Perhubungan dan Latihan Industri
Politeknik.

Tempoh yang ditentukan untuk pelajar menjalani Latihan Industri ialah


selama 6 bulan sama ada bermula dari bulan Januari hingga Jun, Julai
hingga Disember ataupun Disember hingga Mei.

1.1.2 OBJETIF LATIHAN INDUSTRI

Objektif Latihan Industri adalah untuk memberi pendedahan


kepada para pelajar dalam merasai alam pekerjaan yang sebenar.
Antara objektif latihan Industri ialah:

I. Memberi pendedahan kepada pelajar dalam bidang pekerjaan


yang sebenar mengikut bidang yang diceburi.
II. Memberi pengetahuan yang meluas dalam bidang teknikal dan
kemahiran
III. Pelajar juga diber peluang dalam mengaitkan teori-teori dan
modul yang dipelajari.
IV. Dapat menilai kebolehan pelajar di amalm pekerjaan untuk
persediaan menghadapi pekerjaan yang sebernar.
V. Menambah semangat kerja berpasukan antara pelajar dan
kakitangan
VI. Dapat meluaskan pengalaman dan pengetahuan dalam
kumpulan masyarakat industri.
VII. Menambahkan pengalaman dalam bidang pekerjaan agar tidak
terasing untuk menempuhi pekerjaan yang sebenar dan lebih
berkeyakinan.
VIII. Menanamkan sikap bertanggungjawab dan amanah dalam
tugas yang diberikan
IX. Dapat memperlihatkan diri pelajar dari segi
kebolehan.pengetahuan dan sikap terhadap bakal majikan.
X. Mengamalkan peraturan peraturan di organisasi.
XI. Meningkatkan kesedaran kepada pelajar dalam pembelajaran
di Politeknik.
XII. Untuk penyediaan satu laporan setelah tamat Latihan Industri.

2
1.1.3 OBJEKTIF LAPORAN

Terdapat tiga objektif utama dalam laporan iaitu:

i. Dapat dijadikan bukti lepada latihan yang telah dilakukan.


Merekod setiap kerja atau tugas yang diberikan
sepanjang menjalani latihan industri dan dijadikan
sebagai bukti dalam menjalani kerja atau tugas yang
dilakukan.
Pihak Politeknik dan firma dapat membuat penilaian
terhadap pelajar berdasarkan kefahaman dan prestasi
yang ditunjukkan oleh pelajar sepanjang menjalani
latihan industri.

ii. Menerangkan aktiviti-aktiviti sepanjang latihan.


Aktiviti yang dilakukan pada peringkat awal perlu
direkodkan di dalam buku laporan kerana menjadi satu
kewajipan kepada pelajar yang menjalani latihan industri
terhadap pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi
dalam mengikuti aktiviti tersebut.
Buku laporan berperanan sebagai rujukan pada masa
hadapan berkaitan pengetahuan dan pengalaman yang
diperolehi semasa menjalani latihan industry.

iii. Laporan yang baik dan bermutu dapat digunakan dalam


temuduga kerjaya.
Penulisan laporan memerlukan perhatian khusus dari
penulis. Pelajar perlu mengikuti arahan-arahan yang
telah ditetapkan keatasnya dan memenuhi kehendak
sesebuah institusi.

3
Sesuatu kerja yang cemerlang tidak memberi makna jika
tidak dapat dilaporkan dalam sebuah laporan yang baik.

1.1.4 KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI KEPADA PELAJAR

Latihan Industri ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar


kepada keadaan sebenar alam pekerjaan.Oleh itu, perlu dilaksanakan
supaya syarat pengajian Politeknik dapat dipenuhi. Pelajar yang
menjalani Latihan Industri dapat membentuk sikap positif, disiplin
serta efisyen dalam menuruti arahan dan menjalani tugas.Latihan
Industri ini harus dilalui oleh para pelajar selama 6 bulan untuk
melengkapkan kursus yang diikuti di Politeknik.

Para pelajar akan memperolehi pengalaman baru mengenai kursus


yang dipelajari dengan menjalani Latihan Industri.Selain itu juga, merupakan
satu usaha dalam menghayati etika dan peraturan pekerjaan.

Antara kepentingan Latihan Industri kepada pelajar adalah seperti


berikut:

i) Pelajar dapat menyesuaikan diri dalam suasana pekerjaan


sebenar.

ii) Pelajar dapat mempelajari selok-belok dalam pengetahuan


teknikal dan teknikal pekerjaan.

iii) Pelajar dapat mengamalkan etika pekerjaan yang biasa


diamalkan di Politeknik ke dalam suasana industri itu sambil
menilai kemahiran diri sebagai persediaan selepas tamat
pengajian.

4
iv) Pelajar dapat mendisiplinkan diri dalam suasana kerja
berkumpulan para pelajar dapat menimba pengalaman selepas
tamat latihan.

v) Dapat menarik minat pelajar dalam melaksanakan tugas-tugas


tersebut dengan teori-teori yang telah dipelajari di Politeknik
semasa praktikal mahupun sebaliknya.

1.2 LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.2.1 PENGENALAN SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

Sejarah gerakan berkoperasi Malaysia bermula daripada idea


berkoperasi yang diperkenalkan oleh Sir Arthur Young. Memperkenalkan idea
tersebut di Negeri-negeri Tanah Melayu pada tahun 1970. Pada mulanya
sambutan daripada masyarakat kurang menerima terutamanya daripada
kalangan masyarakat Melayu. Hai demikian kerana terdapat unsur-unsur riba
dan urusan pinjam- meminjam yang diperkenalkan. Pada 14 April 1921, En.
A. Cavendish telah dihantar ke negara Burma untuk membuat kajian
mengenai pergerakan koperasi di negara tersebut.

Namun begitu, Jabatan Pembangunan Koperasi ( JPK) telah


diwujudkan dalam bulan Julai 1922 bagi tujuan menubuh, mendaftar dan
membangunkan Syaikat Bekerjasama sama di bawah Enakmen Syarikat
Berkerjasama sama ( The Co-operative Societies Enactment [ FMS Cap.
97 of 1992]). Ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan itu.
Pada mulanya Pejabat Pesuruhjaya Kemajuan Syarikat Bekerjasama-

5
sama ,Ibu Pejabat Pembangunan Koperasi ketika itu bertempat di Taiping,
Perak Darul Ridzuan. Kemudian berpindah ke Kuala Lumpur dalam tahun
1924. Selain itu juga, nama Jabatan Kemajuan Kerjasama telah diubah
kepada Jabatan Pembangunan Koperasi( JPK) dalam akhir tahun tujuh
puluhan.

Di samping itu, Enakmen 1922 telah dimansuhkan dan digantikan


dengan Akta Koperasi 1948 ( Disemak 1983). Akta Koperasi 1993 (Act 502)
telah digubal bagi menyatukan undang-undang koperasi di seluruh Malaysia
dan mula berkuatkuasa pada 22 Januari 1994. Akhirnya pada 1 Januari
2008, Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia telah melalui
penjenamaan semula dan kini dikenali sebagai Suruhanjaya Koperasi
Malaysia (SKM).

1.2.2 LATAR BELAKANG PENUBUHAN SURUHANJAYA KOPERASI


MALAYSIA.

Pada mulanya idea berkoperasi diperkenalkan oleh Sir Arthur


Young di Negeri-negeri Tanah Melayu pada tahun 1907. Masyarakat
melayu kurang menerima pada mulanya kerana terdapat unsur yang
riba dalam urusan pinjam- meminjam yang diperkanalkan.
Seterusnya, En. A. Cavendish telah dihantar ke negara Burma untuk
membuat kajian mengenai pergerakan koperasi di negara tersebut
pada 14 April 1921.

Berikut disenaraikan tarikh-tarikh penting melibatkan penubuhan


gerakan koperasi di Malaysia.

Tarikh/ Turutan Peristiwa


Tahun

6
28.06.1922 Undang-undang koperasi pertama Co-operative Societies
Enactment 1922 diluluskan hasil daripada kajian dan
beberapa perakuan yang dibuat oleh
En. A. Cavendish.
01.07.1922 Pejabat Kemajuan Kerjasama ditubuhkan dan diketuai oleh
En. A. Cavendish (Pendaftar Pertama).
21.07.1922 Syarikat Bekerjasama-sama Jimat Cermat dan Pinjam Wang
Pekerja-pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad
didaftarkan.
03.12.1923 Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa Bekerjasama-sama
Dengan Tanggungan Berhad, Parit Buntar, Krian, Perak
didaftarkan.
Capt. Noor M. Hashim dilantik sebagai Penolong Pendaftar.
1924
(orang melayu pertama)
1935 Enakmen 1922 disemak dan disiarkan sebagai FMS Cap 75
1938 Sebanyak 76 koperasi jenis kredit telah ditubuhkan dengan
keanggotaan seramai 30,626 orang dan yuran sebanyak
RM6,393,100
1939 Jumlah koperasi ialah 515 buah.
1941-1945 Pergerakan koperasi tidak aktif akibat Perang Dunia Kedua.
1948 Co-operative Societies Enactment 1922 dimansuhkan dan
diganti dengan Co-operative Societies Ordinance 1948.
1949 Sarawak Co-operative Ordinance 1949 diluluskan.
1949 Koperasi Pemborong Malaya (MCWS) ditubuhkan.
1954 Sebanyak 172 koperasi jenis pemasaran telah didaftarkan
dengan modal pusingan sebanyak RM10.5 juta.
02.08.1954 Koperasi Insurans se Malaysia (MCIS) telah didaftarkan.
1954 Penubuhan Bank Persatuan Kerjasama. Kemudian ianya
bergabung dengan Bank Agung Kampung Bekerjasama
Persekutuan Tanah Melayu. Koperasi bank ini kemudiannya
dikenali sebagai Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
(Bank Rakyat).
1955 Sebanyak 22 koperasi perumahan telah didaftarkan.
1956 Penubuhan Maktab Kerjasama Malaysia (MKM); dan Datuk
Abdul Majid b. Haji Mohamed dilantik pengetua yang
pertama.
1957 Terdapat 2,243 buah syarikat kerjasama, dengan modal

7
pusingan berjumlah RM74,051,354 dan keahlian seramai
267,685 orang.
1958 Sabah Co-operative Ordinance 1958 diluluskan.
1965 Koperasi Sekolah-sekolah Tamil Kedah Berhad didaftarkan.
1966 Koperasi sekolah mula diperkenalkan.
1971 Kongres Koperasi Malaysia Pertama diadakan dengan
matlamat untuk menubuhkan kesatuan koperasi peringkat
kebangsaan, tujuannya untuk menyatukan semua koperasi i
dalam satu gerakan yang lebih menyeluruh
Penubuhan Angkatan Kerjasama Kebangsaan Malaysia
1972
(ANGKASA) hasil Kongres Koperasi Malaysia kali kedua.
1975 Penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP). Serentak
dengan itu sebanyak 1,550 buah koperasi asas tani
diletakkan di bawah pengawasan LPP.
Penubuhan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan
1976 sebanyak 76 buah koperasi nelayan diletakkan di bawah
pengawasan LKIM.
28.01.1982 Pindaan ke atas Ordinan Koperasi 1948 dengan
memasukkan prinsip-prinsip koperasi dan penggunaan takrif
baru atas istilah-istilah tertentu.
Pelancaran Era Baru Koperasi dengan memperkenalkan
1983
empat (4) jenis koperasi baru iaitu KPD, KIK, KPP dan KPN.
1986 Semakan ke atas Ordinan Koperasi 1948 dan dikenali
sebagai Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983).
1987 Sebanyak 2,913 buah koperasi berdaftar di Malaysia iaitu
2,138 di Semenanjung, 322 di Sabah dan 443 di Sarawak.
Jumlah keanggotaan seramai lebih 2.8 juta orang.
1988 Bank Pusat Kerjasama (CCB) disiasat oleh Bank Negara
Malaysia kerana masalah pengurusan dan insolven.
10.1990 Hasil siasatan, CCB diletakkan dibawah firma audit yang
menjadi penanggung (receiver).
1990 Jabatan Pembangunan Koperasi diletakkan di bawah
Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi.
22.01.1993 Jumlah koperasi berdaftar di Malaysia sebanyak 3,028 buah,
keanggotaan 3.33 juta orang, modal syer RM1.64 bilion dan
aset sebanyak RM6.15 bilion.
04.02.1993 Akta Koperasi 1993 mendapat persetujuan di Raja setelah

8
dibentang di persidangan Parlimen.
22.02.1994 Akta Koperasi 1993 diterbitkan dalam warta.
09.1995 Akta Koperasi 1993 dikuatkuasakan. Akta Koperasi 1993
dipinda dengan menambah seksyen baru 71A iaitu panduan
pembubaran dan penyusunan semula sesebuah koperasi
kepada syarikat.
14.12.1996 Dengan wujudnya seksyen 71A, satu sejarah tercatat di
mana Koperasi Usaha Bersatu Malaysia Berhad (KUBB)
telah dibatalkan pendaftarannya untuk menjadikannya
koperasi pertama dikorporatkan.
1996 Jumlah koperasi berdaftar di Malaysia sebanyak 3,735 buah,
keanggotaan 4.21 juta orang, modal syer RM2.83 bilion dan
aset sebanyak RM12.17 bilion.
Jumlah koperasi berdaftar di Malaysia sebanyak 4,246 buah,
31.12.2001
keanggotaan 4.76 juta orang, modal syer RM4.30 bilion dan
aset sebanyak RM18.90 bilion.
21.07.2002 Hari Koperasi Negara peringkat Kebangsaan kali pertama
diadakan di PWTC.
Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) telah
01.01.2008 ditransformasikan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia
(SKM).
Jadual 1.2.2.1 tarikh penting gerakan koperasi Malaysia.

1.2.3 AHLI LEMBAGA PENGARAH

Y.BHG.DATUK HJ. MOHD YUSOF


BIN HJ. SAMSUDIN
(PENGARAH EKSEKUTIF)

HJH. HAWA BINTI MOHAMAD SALLEH


( TIMBALAN PENGERUSI EKSEKUTIF )

9
Y.BHG.DATO Y.BHG.DATUK Y.BHG.DATO
DR.SARIPUDDIN NOR SHAMSIAH MUHD IRWAN
B. KASIM BINTI MOHD YUNUS SERIGARB.ABDULAH

Y.BHG. DATO Y.B. DATO Y.B DATUK Y.B. SURAYA


HJ.RAIHAN HJ.ISMAIL B.HJ. JUSLIE BINTI
B. SHARIF ABD MUTTALIB B. AJIROL YAAKOB

Y.BHG.DATUK WAKIL GERAKAN EN.MOHD ZAIDI


RAHIM B. BABA KOPERASI B.HJ. MOHD S AID

Rajah 1.2.3. 1 Nama Ahli lembaga pengarah.

1.2.4 AKTIVITI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

Terdapat beberapa fungsi dan aktiviti yang dijalankan di Suruhanjaya


Koperasi Malaysia. Antaranya ialah menjalankan aktiviti kewangan iaitu
menyediakan pinjaman kepada anggota pada kadar faedah yang berpatutan.
Misalnya ialah pajak gadai secara islam( Ar-Rahnu),pelaburan dan
perkhidmatan insuran. Terdapat 2 buah koperasi yang menjalankan fungsi
perbankan iaitu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank
Persatuan Malaysia Berhad. Seterusnya menjalankan projek projek
perumahan untuk anggota-anggotanya. Aktiviti utama yang dijalankan adalah
untuk membantu anggota-anggotanya mendapatkan barangan yang
berkualiti pada harga yang berpatutan. Aktiviti yang dijalankan oleh koperasi
adalah pasar mini,pasaraya,kedai runcit, stesen minyak, kedai alatan rumah
dan lain-lain.

10
Terdapat jugak diperingkat sekolah dengan tujuan untuk menanam
sifat minat berjimat- cermat dan memupuk asa keusahawan dikalangan
pelajar.Salah satu aktiviti yang dijalankan ialah mengusahakan kantin
sekolah,kedai buku,kedai dobi dan kelas komputer. Selanjutnya
menjalankan aktiviyi mengangkut hasil pertanian ke kilang pemprosesan.
Terdiri daripada koperasi rancangan pembangunan tanah seperti
FELDA,FELCRA dan RISDA. Selain itu, menjalankan aktiviti pembangunan
dan pengurusan tanah pertanian. Di antara tanaman utama yang
diusahakan oleh koperasi-koperasi ini ialah getah, kelapa sawit, nanas, koko
dan sayur-sayuran.

Di samping itu, menjalankan kegiatan industri kecil yang lebih dikenali


sebagai Koperasi Industri Kampung (KIK). Kegiatan ini ditubuhkan adalah
bertujuan mengumpulkan sumber-sumber untuk mengeluar, memasar dan
menghasilkan barangan daripada hasil anyaman,barangan hiasan tembikar
dan perak dan barangan perabot. Selanjutnya, menjalankan aktiviti-aktiviti
berkaitan kerja pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jambatan kecil,
jalan-jalan dan kerja penyelenggaraan umum.

Di antara koperasi-koperasi yang terlibat dengan kegiatan pembinaan


ialah Koperasi Pembangunan Daerah (KPD), koperasi di rancangan FELDA,
FELCRA dan RISDA.Akhirnya, melaksanakan pengurusan dana,
penyelenggaraan bangunan dan kawasan perumahan, sewaan bangunan/
lot-lot gerai, pusat asuhan kanak-kanak, kelas komputer, pusat pembayaran
bil dan seumpamanya.

1.2.5 HALATUJU SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

11
Suruhanjaya Koperasi Malaysia mempunyai matlamat @ halatuju untuk
mencapai kejayaan. Halatuju @ matlamat terbahagi kepada 12 semuanya.
Antaranya ialah :

1) Menggalakan rakyat yang mempunyai keperluan bersama menyertai


koperasi.
2) Memberi bimbingan dan galakan kepada gerakan koperasi untuk
mengukuhkan keupayaan ekonomi dan mewujudkan pengurusan
koperasi yang profesional dan cekap.

3) Membantu gerakan koperasi memainkan peranan lebih aktif dalam


membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera
(MPPB) dengan menceburi bidang ekonomi yang lebih global.

4) Membantu koperasi meningkat dan menggembleng sumber-sumber


dana supaya lebih produktif.

5) Memberi khidmat runding cara dan bimbingan kepada koperasi-koperasi


yang baru didaftarkan.

6) Menguatkuasa pematuhan Undang-undang.

7) Meningkatkan amalan nilai-nilai berkoperasI.

8) Memberi pendedahan yang lebih luas dalam bidang pengurusan


koperasi dan perniagaan.

9) Meningkatkan sumber manusia Suruhanjaya agar lebih terlatih, bersikap


positif dan luas dalam membangunkan gerakan koperasi.

10)Memberi bimbingan dan memulihkan koperasi-koperasi yang tidak aktif.

11) Membangunkan sistem pengurusan data untuk menyokong perancangan


Suruhanjaya dan mewujudkan pusat pengumpulan maklumat yang boleh
digunapakai oleh gerakan koperasi.

12
12)Meningkatkan budaya kerja berkualiti di dalam pengurusan serta
menggalakkan inovasi melalui peningkatan penggunaan teknologi
maklumat.

1.2.6 CARTA ORGANISASI SURUHANJAYA KOPERASI WILAYAH BERA

EN KHALIL BIN TIK


(PENOLONG PEGAWAI
EHWAL EKONOMI )

CIK PUTERI JASMIN EN.SHAIFUL BAHARI


BINTI MEGAT MAHMOOD BIN RADZALI
(PEMBANTU EHWAL EKONOMI) ( PEGAWAI PENGEMBANG)

Rajah 1.2.6 2 Carta organisasi SKM Wilayah Bera.

CARTA ORGANISASI SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

13
Rajah 1.2.6.3 carta organisasi SKM.

14