Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 2017

Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

Minggu Program Transisi

( M1, M2, M3 )
SEM 1
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut; KBT
respons i) nama abjad KP Verbal-linguistik
ii) bunyi abjad

Asas membaca dan memahami Membaca dengan sebutan yang betul Nilai:
2.1 2.1.1
m4 dan intonasi yang sesuai;
Asas menulis i) suku kata Kasih Sayang
Tema 1 Tanggungjawab
Menghayati keindahan dan kesantunan Menulis secara mekanis; Kerajinan
Sayangi keluarga bahasa dalam bahan sastera 3.1.1 i) huruf
3.1 Menghargai
Menyanyikan lagu dengan sebutan
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 yang betul dan intonasi yang sesuai;
Unit 1 bahasa dalam bahan sastera i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak
Saya Sayang akan
Keluarga
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Mengenal pasti
pelbagai bunyi; KB Menjanakan idea
i) vokal dan konsonan
Nilai:
Membaca dengan sebutan yang betul
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 dan intonasi yang sesuai; Kebersihan
i) suku kata Menghargai
ii) perkataan ersyukur

M5 Menulis secara mekanis;


Tema 1 ii) suku kata
3.1 3.1.1
Sayangi keluarga
Asas menulis Bercerita secara spontan dengan
4.1.1 sebutan yang betul dan intonasi yang
4.1
sesuai
Unit 2
Mari Sayang Mengaplikasikan unsur keindahan dan Memahami, mengenal pasti, dan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera 5.1.1 menggunakan golongan kata
5.1
mengikut konteks;
i) kata nama am
Memahami fungsi dan menggunakan
golongan kata mengikut konteks

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Mengenal pasti
pelbagai bunyi; Verbal linguistic
ii) diftong dan vokal berganding

Membaca dengan sebutan yang KB Menghubungkaitkan


2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Kembangkan Idea
betul, intonasi yang sesuai, dan
memahami;
i) perkataan Konstruktivisme:
Pengembangan idea
M6 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
3.1
ii) suku kata
Nilai:
Tema 1 iii) perkataan
Prihatin
Sayangi keluarga Menghayati keindahan dan kesantunan Menyanyikan lagu dengan sebutan Kesyukuran
4.2 4.2.2
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Kasih Sayang
i) lagu berdasarkan melodi lagu
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
kanak-kanak Hormat-menghormati
Menghargai
Unit 3 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan golongan kata
Balik ke 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1
mengikut konteks;
Kampung golongan kata mengikut konteks
ii) kata nama khas

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Verbal linguistik
pelbagai bunyi;
Interpersonal
i) vokal dan konsonan
Kinestetik
Membaca dengan sebutan yang betul,
2.1 Asas membaca dan memahami intonasi yang sesuai, dan memahami; KB Menghubungkaitkan
i) perkataan Mengecam

2.1.2 Menulis secara mekanis;


M7
Asas menulis iv) frasa Nilai:
3.1 Semangat Kejiranan
M8 Tema 2 Menghayati keindahan bahasa; Kasih Sayang
Menghayati keindahan dan kesantunan i) pantun dua kerat dengan sebutan Semangat Bermasyarakat
Hidup Harmoni
4.2 bahasa dalam bahan sastera dan intonasi yang sesuai Hormat-menghormati
3.1.1
Baik hati
Unit 4 Memahami, mengenal pasti, dan
Memahami dan membina ayat
menggunakan jenis ayat mengikut
Kenali Jiran mengikut konteks. 4.2.1 konteks;
5.3 i) ayat penyata

5.3.1

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Verbal linguistik
pelbagai bunyi; Interpersonal
ii) diftong dan vokal berganding Kinestetik

Asas membaca dan memahami Membaca dengan sebutan yang betul, KB Menghubungkaitkan
intonasi yang sesuai, dan memahami; Bacaan Intensif
ii) frasa Mengecam
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
2.1 2.1.2
Asas menulis Menulis secara mekanis; Kontekstual:
M9 v) ayat Mengalami
Tema 2
Menghayati keindahan dan kesantunan Menghayati keindahan bahasa; Nilai:
Hidup Harmoni
bahasa dalam bahan sastera ii) pantun empat kerat dengan Berhemah tinggi
sebutan dan intonasi yang sesuai Bertangungjawab
Unit 5 3.1 3.1.1 Bekerjasama
Memahami, mengenal pasti, dan Semangat Kemasyarakatan
Kawan-kawan menggunakan bentuk ayat mengikut Kerajinan
Wei Han Memahami dan membina ayat
konteks.
4.2 mengikut konteks. 4.2.1 i) ayat tunggal

5.3.3

5.3

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP Muzik
pelbagai bunyi; Interpersonal
ii) diftong dan vokal berganding
KB Menghubungkaitkan
Membaca dengan sebutan yang betul, Menjanakan idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Mengecam
Asas membaca dan memahami
iii) ayat dalam perenggan
2.1 2.1.2 Kontekstual:
Membina dan menulis Menghubungkaitkan
M10
i) perkataan
Tema 2 Konstruktivisme:
M11
Hidup Harmoni Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang Menyanyikan lagu dengan sebutan Mengaplikasikan
bermakna yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
Unit 6 3.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 3.2.1 kanak-kanak Berhemah tinggi
bahasa dalam bahan sastera Bertanggungjawab
Taman
Memahami, mengenal pasti, dan Bekerjasama
Permainan
menggunakan golongan kata Semangat Kemasyarakatan
mengikut konteks; Kerajinan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
4.2 Memahami fungsi dan menggunakan 4.2.2 i) kata nama am
golongan kata mengikut konteks

5.1 5.1.1

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistik
tujuan yang betul secara bertatasusila.
KB Menghubungkaitkan
Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
2.2 bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Mentakrif
i) kosa kata umum Meramal
Mencipta
Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis Pembelajaran Kontekstual
3.2 bermakna
M12 Tema 3 ii) frasa
Pembelajaran Masteri
Badan Sihat Dan
Mencipta pantun secara terkawal dan
Bersih Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Pembelajaran
mempersembahkan;
4.3 menyerapkan keindahan dan Konstruktivisme:
i) pantun dua kerat
kesantunan bahasa serta TMK
Unit 7
mempersembahkannya secara kreatif
Sihat dan Memahami, mengenal pasti, dan Nilai:
Gembira Memahami fungsi dan menggunakan menggunakan golongan kata Patuh
5.1 5.1.1
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; Menjaga Kesihatan
iv) penjodoh bilangan Rasional

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
tujuan
KB Menghubungkaitkan
Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
2.2 bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Merumus
ii) idea tersurat
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Pembelajaran Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis
Tema 3
bermakna iii) ayat Pembelajaran
M13 Badan Sihat Dan Konstruktivisme:
Bersih 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan TMK
M14 bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
Unit 8 kanak-kanak Menjaga Kesihatan
Sedap dan Sihat Rasional
5.1 5.1.2 Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
Memahami fungsi dan menggunakan menggunakan kata kerja mengikut Berjimat cermat
golongan kata mengikut konteks konteks;
i) kata kerja transitif

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
i) soalan dengan kata tanya
KB Menjanakan idea
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Membaca bahan sastera dengan Menganalisis
sastera dan bukan sastera 2.3.1 sebutan yang betul dan intonasi yang Menilai
sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan; Pembelajaran Kontekstual
i) cerita
Tema 3 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang
M15 3.2 Membina dan menulis jawapan Nilai:
Badan Sihat Dan bermakna
pemahaman dengan berdasarkan Menjaga Kebersihan
Bersih soalan; Menghargai
M16 3.2.2
i) bertumpu Bertanggungjawab

Unit 9 Mengaplikasikan unsur keindahan dan


4.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera
Kebersihan dan sebutan yang betul dan intonasi yang
Kesihatan sesuai
Memahami dan menggunakan
4.1.1
pembentukan kata mengikut konteks
5.2 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
5.2.1 i) kata berimbuhan awalan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
i) soalan dengan kata tanya Verbal linguistik
Visual ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang KB Menjanakan idea
sesuai, serta mempersembahkannya Menghubungkaitkan
dengan penuh penghayatan; Menaakul
ii) pantun Meramal
Mengecam
M17 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
Tema 4 bermakna perkara Pembelajaran Kontekstual
Cermat Dan
Selamat 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
sesuai Berwaspada
Unit 10 Memahami fungsi dan menggunakan Menjaga Keselamatan diri
5.1 golongan kata mengikut konteks 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan Cermat
Berhati-hati
menggunakan kata adjektif mengikut Baik Hati
Selalu
konteks;
i) sifatan/keadaan

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
ii) suruhan Verbal linguistik
Visual ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan KB BCB - Mendengar
intonasi yang sesuai, serta dengan berkesan
mempersembahkannya dengan penuh Menghubungkaitkan
penghayatan; Mengecam
M18
i) label
M19 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4
Tema 4 bermakna Menulis sesuatu yang diimlakkan; Nilai:
Cermat Dan i) perkataan Berhemah tinggi
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Selamat 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menjaga kesihatan diri
bahasa dalam bahan sastera Menghayati keindahan bahasa; Menjaga Keselamatan diri
ii) pantun empat kerat dengan Berwaspada
Unit 11 sebutan dan intonasi yang sesuai
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3
Selamat Sentiasa
golongan kata mengikut konteks Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata adjektif mengikut
konteks;
ii) warna

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Muzik
tujuan yang betul secara bertatasusila.
KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Mengelas
intonasi yang sesuai, dan memahami; Menjanakan idea
ii) frasa Menghubungkaitkan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang Menulis sesuatu yang diimlakkan; Kontekstual:
bermakna 3.2.4 ii) frasa Menghubungkaitkan
M20
Tema 4 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan Menyanyikan lagu dengan sebutan Nilai:
Cermat Dan bahasa dalam bahan sastera 4.2.2 yang betul dan intonasi yang sesuai; Bertanggungjawab
Selamat i) lagu berdasarkan melodi lagu Berwaspada
kanak-kanak Menjaga Keselamatan diri
Mematuhi Peraturan
Unit 12 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
golongan kata mengikut konteks 5.1.1 menggunakan golongan kata
Jadikan Teladan
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama diri pertama dan
kedua

SEM 2
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
tujuan Interpersonal
Menghubungkaitkan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
dan intonasi yang sesuai; KB Menghubungkaitkan
ii) perkataan Menyusun urutan
Verbal linguistik
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
M21 bukan naratif secara;
i) terkawal Nilai:
Tema 5 Hormat-menghormati
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Kerjasama
Seni Budaya Kita menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Bersyukur
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat Kasih Sayang
mempersembahkannya secara kreatif
Unit 13
Meriahnya 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
Perayaan golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
i) kata hubung gabungan

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Interpersonal
i) soalan dengan kata tanya
KB Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Mengecam
dan intonasi yang sesuai;
iii) ayat Kontekstual:
Mengalami
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Mengaplikasikan
penulisan daripada aspek;
M22
i) ejaan BCB Bacaan luncuran
Tema 5
Seni Budaya Kita 4.2 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Nilai:
yang betul dan intonasi yang sesuai; Bekerjasama
Menghayati keindahan dan kesantunan
i) lagu berdasarkan melodi lagu Semangat Kemasyarakatan
bahasa dalam bahan sastera
Unit 14 kanak-kanak Hormat-menghormati
Menghargai
Kesenian Kita
5.1 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan kata adjektif mengikut
Memahami fungsi dan menggunakan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
golongan kata mengikut konteks konteks;
iii) bentuk

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistic
tujuan yang betul secara bertatasusila. Kinestetik
Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB Menghubungkaitkan
i) perkataan Mengecam
Mereka Cipta
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
M23
penulisan daripada aspek; Konstruktivisme:
M24 ii) tanda baca Menerangkan
Tema 5
Seni Budaya Kita 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Nilai:
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat
Unit 15 mempersembahkannya secara kreatif Patuh
Kesabaran
Wah, Cantiknya
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistik
tujuan Visual - ruang
Muzik
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB Menilai
ii) frasa Mencipta
Menaakul
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
M25
Tema 6 bermakna iii) ayat Kontekstual
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Malaysia Oh 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Konstruktivisme
Malaysia bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menghargai
Unit 16 Berbangga
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan Daya usaha
Pameran Kartun
Malaysia golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut Kerajinan
konteks; Patriotisme
ii) kata sendi nama

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
i) soalan dengan kata tanya Muzik

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB Menjana idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Menghubungkaitkan
iii) ayat dalam perenggan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
bermakna pemahaman dengan berdasarkan Nilai:
M26
soalan; Mencintai negara
Tema 6 i) bertumpu Berbangga
Malaysia Oh Patriotisme
Malaysia 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu
Unit 17 kanak-kanak
Bendera Malaysia
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
iii) kata arah

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistik
ii) suruhan
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
KB Menjanakan idea
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menaakul
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Mencipta
i) kosa kata umum Menghubungkaitkan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kontekstual
M27 bermakna pemahaman dengan berdasarkan
Tema 6 soalan; Nilai:
ii) bercapah Patuh
Malaysia Oh Semangat bermasyarakat
Malaysia 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Berbudi bahasa
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Bersyukur
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Berbangga
Unit 18 mempersembahkannya secara kreatif
Negaraku
Istimewa 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguistic
tujuan yang betul secara bertatasusila. Mengenal pasti

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul KB Menghubungkaitkan
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Menjanakan idea
ii) idea tersurat Mereka cipta

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
bermakna perkara Konstruktivisme:
M28 Kembangkan idea
Tema 7 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
Hebatnya Sains menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Kontekstual :
Teknologi Dan kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Pengetahuan sedia ada
Inovasi mempersembahkannya secara kreatif

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti, dan Nilai:
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Unit 19 pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata majmuk mengikut Kerajinan
konteks; Bertanggungjawab
Mesra Plastik
i) kata majmuk rangkai kata bebas Kerjasama
Menghargai

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistic
tujuan Naturalis

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB Menghubungkaitkan
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Mereka cipta
sesuai, serta mempersembahkannya Merumus
dengan penuh penghayatan;
i) cerita Kontekstual :
Pengetahuan sedia ada
M29
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis
Tema 7 bermakna iii) ayat TMK
Hebatnya Sains
Teknologi Dan 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan BCB Bacaan intensif
Inovasi bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Kerajinan
Unit 20 Menghargai
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti, dan Kebersihan
Hebat dan
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut
Mudah
konteks.
i) kata ganda penuh

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KB Menghubungkaitkan
i) soalan dengan kata tanya Mereka cipta

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kontekstual :
dan intonasi yang sesuai; Penerokaan
iii) ayat
Konstruktivisme:
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tema 7 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Kembangkan idea
bukan naratif secara;
Hebatnya Sains
M30 i) terkawal BCB :Mendengar dan bercakap
Teknologi Dan
Bacaan luncuran
Inovasi
M31 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
Unit 21 sesuai Daya usaha
Memahami dan membina ayat Kerajinan
Berfaedah dan 5.3 mengikut konteks. 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai
Kreatif menggunakan jenis ayat mengikut Rasional
konteks;
i) ayat penyata

1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:


respons memberikan respons terhadap; KP Verbal linguistic
ii) suruhan
KB Mengecam
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera Menjanakan idea
sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan Merumus
intonasi yang sesuai, serta
mempersembahkannya dengan penuh Pembelajaran Kontekstual
penghayatan;
i) label Nilai:
M32
Mencintai alam
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghargai
Tema 8 bermakna ii) frasa Kesyukuran
Rasional
Cintai Alam
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai
Unit 22
Memahami dan membina ayat
Indahnya Alam 5.3 mengikut konteks. 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
ii) ayat tanya
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP Verbal linguisticc
tujuan yang betul secara bertatasusila. KB Menghubungkaitkan
Menaakul
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menjanakan idea
intonasi yang sesuai, dan memahami;
iii) ayat dalam perenggan Pembelajaran Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang 3.2.1 Membina dan menulis Nilai:
bermakna iii) ayat Patuh
M33
Tema 8 Tekun
M34 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Menghargai
Cintai Alam bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menjaga Kebersihan
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak
Unit 23
Dekati Alam 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:


maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP Verbal linguistic
tujuan
KB Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan Menaakul
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Menjanakan idea
sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan; Pembelajaran Kontekstual
i) cerita
Nilai:
M35
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Patuh
bukan naratif secara; Tekun
Tema 8 i) terkawal Menghargai
Kerajinan
Cintai Alam
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Unit 24 kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara kreatif
Selamatkan Alam

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
ii) ayat majmuk