Anda di halaman 1dari 19

The Strong Verb

Qal Perfect

3ms lj;q'
3fs hl'j.q)"
2ms T'l.j;q'
2fs T.l.j;q'
1cs yTil.j;q'
3cp Wlj.q)"
2mp ~T,l.j;q.
2fp !T,l.j;q.
1cp Wnl.j;q'
Niphal Perfect

3ms lj;qn. I
3fs hl'j.qn. I
2ms T'l.j;q.nI
2fs T.l.j;qn. I
1cs yTil.j;q.nI
3cp Wlj.q.nI
2mp ~T,l.j;qn. I
2fp !T,l.j;qn. I
1cp Wnl.j;q.nI
Piel Perfect

3ms lJeqi
3fs hl'Jq. i
2ms T'l.J;qi
2fs T.l.J;qi
1cs yTil.J;qi
3cp WlJ.qi
2mp ~T,l.J;qi
2fp !T,l.J;qi
1cp Wnl.J;qi
Pual Perfect

3ms lJ;qu
3fs hl'Jq. u
2ms T'l.J;qu
2fs T.l.J;qu
1cs yTil.J;qu
3cp WlJ.qu
2mp ~T,l.J;qu
2fp !T,l.J;qu
1cp Wnl.J;qu
Hiphil Perfect

3ms lyjiqh. i
3fs hl'yjiq.hi
2ms T'l.j;q.hi
2fs T.l.j;q.hi
1cs yTil.j;q.hi
3cp Wlyjiq.hi
2mp ~T,l.j;qh. i
2fp !T,l.j;q.hi
1cp Wnl.j;q.hi
Hophal Perfect

3ms lj;qh. '


3fs hl'j.q.h'
2ms T'l.j;qh. '
2fs T.l.j;qh. '
1cs yTil.j;qh. '
3cp Wlj.qh. '
2mp ~T,l.j;qh. '
2fp !T,l.j;qh. '
1cp Wnl.j;q.h'
Hithpael Perfect

3ms lJeqt; .hi


3fs hl'Jq. t; .hi
2ms T'l.J;q;t.hi
2fs T.l.J;qt; .hi
1cs yTil.J;qt; .hi
3cp WlJ.qt; .hi
2mp ~T,l.J;q;t.hi
2fp !T,l.J;q;t.hi
1cp Wnl.J;q;t.hi
Qal Imperfect

3ms ljoqy. I
3fs ljoqT. i
2ms ljoqT. i
2fs ylij.qT. i
1cs ljoqa. ,
3mp Wlj.qy. I
3fp hn"l.joq.Ti
2mp Wlj.qT. i
2fp hn"l.joq.Ti
1cp ljoqn. I
Niphal Imperfect

3ms ljeQ'yI
3fs ljeQ'Ti
2ms ljeQ'Ti
2fs ylij.QT)" i
1cs ljeQ'a,
3mp Wlj.Q)y" I
3fp hn"l.j;QT' i
2mp Wlj.Q)T" i
2fp hn"l.j;QT' i
1cp ljeQ'nI
Piel Imperfect

3ms lJeqy; >


3fs lJeqT; .
2ms lJeqT; .
2fs yliJ.q;T.
1cs lJeqa; ]
3mp WlJ.qy; >
3fp hn"l.JeqT; .
2mp WlJ.qT; .
2fp hn"l.JeqT; .
1cp lJeqn; >
Pual Imperfect

3ms lJ;qyu >


3fs lJ;qTu .
2ms lJ;qTu .
2fs yliJ.quT.
1cs lJ;qau ]
3mp WlJ.qyu >
3fp hn"l.J;qTu .
2mp WlJ.qTu .
2fp hn"l.J;qTu .
1cp lJ;qnu >
Hiphil Imperfect

3ms lyjiqy. :
3fs lyjiqT. ;
2ms lyjiqT. ;
2fs yliyjiqT. ;
1cs lyjiqa. ;
3mp Wlyjiqy. :
3fp hn"l.jeq.T;
2mp WlyjiqT. ;
2fp hn"l.jeq.T;
1cp lyjiqn. :
Hophal Imperfect

3ms lj;qy. "


3fs lj;qT. '
2ms lj;qT. '
2fs ylij.qT. '
1cs lj;qa. '
3mp Wlj.qy. "
3fp hn"l.j;q.T'
2mp Wlj.qT. '
2fp hn"l.j;q.T'
1cp lj;qn. "
Hithpael Imperfect

3ms lJeqt; y. I
3fs lJeqt; T. i
2ms lJeqt; .Ti
2fs yliJ.q;tT. i
1cs lJeqt; a. ,
3mp WlJ.qt; y. I
3fp hn"l.Jeq;tT. i
2mp WlJ.qt; T. i
2fp hn"l.Jeq;tT. i
1cp lJeqt; .nI
Qal Imperative

2ms ljoq.
2fs ylij.qi
2mp Wlj.qi
2fp hn"l.joq.
Niphal Imperative

2ms ljeQ'hi
2fs ylij.Qh)" i
2mp Wlj.Q)h" i
2fp hn"l.j;Qh' i
Piel Imperative

2ms lJeq;
2fs yliJ.q;
2mp WlJ.q;
2fp hn"l.Jeq;
Hiphil Imperative

2ms ljeqh. ;
2fs yliyjiqh. ;
2mp Wlyjiqh. ;
2fp hn"l.jeq.h;
Hithpael Imperative

2ms lJeqt; .hi


2fs yliJ.q;t.hi
2mp WlJ.qt; .hi
2fp hn"l.Jeqt; .hi
Qal Infinitive Absolute

lAjq'
Niphal Infinitive Absolute
ljoQ'hi
ljoqn. I
Piel Infinitive Absolute

lJoq;
lJeq;
Pual Infinitive Absolute

lJoqu
Hiphil Infinitive Absolute

ljeqh. ;
Hophal Infinitive Absolute

ljeqh. '
Hithpael Infinitive Absolute

lJeqt; .hi
Qal Infinitive Construct

ljoq.
Niphal Infinitive Construct

ljeQ'hi
Piel Infinitive Construct

lJeq;
Hiphil Infinitive Construct
lyjiqh. ;
Hophal Infinitive Construct

lj;qh. '
Hithpael Infinitive Construct

lJeqt; .hi
Qal Participle Active

ljeqo
Piel Participle Active

lJeqm; .
Hiphil Participle Active

lyjiqm. ;
Hithpael Participle Active

lJeqt; .mi
Qal Participle Passive

lWjq'
Niphal Participle Passive

lj'qn. I
Pual Participle Passive

lJ'qum.
Hophal Participle Passive
lj'qm. '
Qal Imperf with Waw Consecutive

ljoq.YIw:
Niphal Imperf with Waw Consecutive

ljeQ'YIw:
Piel Imperf with Waw Consecutive

lJeqy; >w:
Pual Imperf with Waw Consecutive

lJ;qyu >w:
Hiphil Imperf with Waw Consecutive

ljeqY. :w:
Hophal Imperf with Waw Consecutive

lj;qY. "w:
Hithpael Imperf with Waw Consecutive

lJeqt; Y. Iw:
Qal Perfect with Waw Consecutive

Tl' .j;q'w>
Niphal Perfect with Waw Consecutive

Tl' .j;q.nwI >


Piel Perfect with Waw Consecutive

T'l .J;qiw>
Hiphil Perfect with Waw Consecutive

Tl' .j;qh. iw>


Qal Jussive

ljoqy. I
Niphal Jussive

ljeQ'yI
Piel Jussive

lJeqy; >
Pual Jussive

lJ;qyu >
Hiphil Jussive

ljeqy. :
Hophal Jussive

lj;qy. "
Hithpael Jussive

lJeqt; .yI
Qal Cohortative

hl'j.q.a,
Niphal Cohortative

hl'j.Qa)" i
Piel Cohortative

hl'Jq. a; ]
Hiphil Cohortative

hl'yjiqa. ;
Hithpael Cohortative

hl'Jq. t; .a,
Verb Chart Summaries
The Strong Verb

Stem Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael Stative Qal
Perf 3ms
lj;q' lj;qn. I lJeqi lJ;qu lyjiqh. i lj;qh. ' lJeqt; .hi dbeK' !joq'
3fs
hl'j.q)" hl'j.qn. I hl'Jq. i hl'Jq. u hl'yjiqh. i hl'j.qh. ' hl'Jq. t; .hi hd'b.K(' hn"j.q)"
2ms
T'l.j;q' T'l.j;q.nI T'l.J;qi T'l.J;qu T'l.j;q.hi T'l.j;q.h' T'l.J;q;t.hi T'd.b;K' T'nj> oq'
2fs
T.l.j;q' T.l.j;qn. I T.l.J;qi T.l.J;qu T.l.j;q.hi T.l.j;qh. ' T.l.J;qt; .hi T.d.b;K' T.nj> oq'
1cs
yTil.j;q' yTil.j;q.nI yTil.Jq; i yTil.J;qu yTil.j;q.hi yTil.j;q.h' yTil.J;qt; .hi yTid.b;K'; yTinj> oq'
3cp
Wlj.q)" Wlj.q.nI WlJ.qi WlJ.qu Wlyjiq.hi Wlj.qh. ' WlJ.qt; .hi Wdb.K(' Wnj.q)"
2mp
~T,l.j;q. ~T,l.j;qn. I ~T,l.J;qi ~T,l.J;qu ~T,l.j;qh. i ~T,l.j;qh. ' ~T,l.J;q;t.hi ~T,d.b;K. ~T,nj> 'q.
2fp
!T,l.j;q. !T,l.j;qn. I !T,l.J;qi !T,l.J;qu !T,l.j;q.hi !T,l.j;qh. ' !T,l.J;q;t.hi !T,d.b;K. !T,nj> 'q.
1cp
Wnl.j;q' Wnl.j;q.nI Wnl.J;qi Wnl.J;qu Wnl.j;q.hi Wnl.j;q.h' Wnl.J;q;t.hi Wnd.b;K' WNjoq'
Impf 3ms
ljoqy. I ljeQ'yI lJeqy; > lJ;qyu > lyjiqy. : lj;qy. " lJeqt; .yI dB;ky. I !j;qyi. I
3fs
ljoqT. i ljeQ'Ti lJeqT; . lJ;qTu . lyjiqT. ; lj;qT. ' lJeqt; .Ti dB;kT. i
2ms
ljoqT. i ljeQ'Ti lJeqT; . lJ;qTu . lyjiqT. ; lj;qT. ' lJeqt; .Ti dB;kT. i
2fs
ylij.qT. i ylij.QT)" i yliJ.q;T. yliJ.quT. yliyjiqT. ; ylij.qT. ' yliJ.q;t.Ti ydiB.kT. i
1cs
ljoqa. , ljeQ'a, lJeqa; ] lJ;qau ] lyjiqa. ; lj;qa. ' lJeqt; .a, dB;ka. ,
3mp
Wlj.qy. I Wlj.Q)y" I WlJ.qy; > WlJ.qyu > Wlyjiqy. : Wlj.qy. " WlJ.qt; .yI WdB.ky. I
3fp
hn"l.joq.Ti hn"l.j;QT' i hn"l.Jeq;T. hn"l.J;qTu . hn"l.jeq.T; hn"l.j;q.T' hn"l.Jeqt; .Ti hn"d.B;k.Ti
2mp
Wlj.qT. i Wlj.Q)T" i WlJ.qT; . WlJ.qTu . WlyjiqT. ; Wlj.qT. ' WlJ.q;t.Ti WdB.kT. i
2fp
hn"l.joq.Ti hn"l.j;QT' i hn"l.Jeq;T. hn"l.J;qTu . hn"l.jeq.T; hn"l.j;q.T' hn"l.Jeqt; .Ti hn"d.B;k.Ti
1cp
ljoqn. I ljeQ'nI lJeqn; > lJ;qnu > lyjiqn. : lj;qn. " lJeqt; .nI dB;kn. I
Imptv 2ms
ljoq. ljeQ'hi lJeq; ljeqh. ; lJeqt; .hi db;K.
2fs
ylij.qi ylij.Qh)" i yliJ.q; yliyjiqh. ; yliJ.q;t.hi ydib.Ki
2mp
Wlj.qi Wlj.Q)h" i WlJ.q; Wlyjiqh. ; WlJ.qt; .hi Wdb.Ki
2fp
hn"l.joq. hn"l.j;Qh' i hn"l.Jeq; hn"l.jeqh. ; hn"l.Jeqt; .hi hn"d.b;K.
Inf Abs
lAjq' ljoQ'hi lJoq; lJoqu ljeqh. ; ljeqh. ' lJeqt; .hi dAbK'
ljoqn. I lJeq;
Cs
ljoq. ljeQ'hi lJeq; lyjiqh. ; lj;qh. ' lJeqt; .hi db;K.
Ptc Act
ljeqo lJeqm; . lyjiqm. ; lJeqt; .mi dbeK' !joq'
Pass
lWjq' lj'qn. I lJ'qmu . lj'qm. '
Imp w cnsc
ljoq.YIw: ljeQ'YIw: lJeqy; >w: lJ;qyu >w: ljeqY. :w: lj;qY. "w: lJeqt; .YIw: dB;kY. iw:
Perf w cnsc
Tl' .j;q'w> Tl' .j;q.nwI > T'l.J;qwi > Tl' .j;qh. iw>
Jussive
ljoqy. I ljeQ'yI lJeqy; > lJ;qyu > ljeqy. : lj;qy. " lJeqt; .yI dB;ky. I
Cohortative
hl'j.q.a, hl'j.Qa)" i hl'Jq. a; ] hl'yjiqa. ; hl'Jq. t; .a, hd'B.k.a,

n
I- Verbs

Qal Qal Qal Niphal Hiphil Hophal


Perf 3ms lp;n" !t;n" xq;l' vG:nI dyGIhi dG:hu
3fs hl'p.n)" hn"t.n)" hx'q.l(' hv'G>nI hd'yGihi hd'G>hu
2ms T'l.pn; " T'tn; " T'x.q;l' T'v.G:nI T'd>Gh: i T'd>G:h u
2fs T.l.p;n" T.t;n" T.x;ql; ' T.v.G:nI T.d>G:hi T.d>G:hu
1cs yTil.pn; " yTitn; " yTix.q;l' yTiv.G:nI yTid>Gh: i yTid>G:h u
3cp Wlp.n)" Wnt.n)" Wxq.l(' WvG>nI WdyGihi WdG>hu
2mp ~T,l.p;n> ~T,tn; > ~T,xq. ;l. ~T,vG. :nI ~T,dG> :hi ~T,dG> :hu
2fp !T,l.p;n> !T,tn; > !T,xq. ;l. !T,vG. :nI !T,dG> :hi !T,dG> :hu
1cp Wnl.pn; " WNt;n " Wnx.q;l' Wnv.G:nI Wnd>G:h i Wnd>G:h u
Impf 3ms lPoyI !TeyI xQ;yI vgEN"yI dyGIy: dG:yU
3fs lPoTi !TeTi xQ;Ti vgEN"Ti dyGIT; dG:Tu
2ms lPoTi !TeTi xQ;Ti vgEN"Ti dyGIT; dG:Tu
2fs yliP.Ti ynITT. i yxiqT. i yvigN. )T" i ydIyGIT; ydIG>Tu
1cs lPoa, !Tea, xQ;a, vgEN"a, dyGIa; dG:au
3mp WlP.yI WnT.yI Wxq.yI Wvg.N)"yI WdyGIy: WdG>yU
3fp hn"l.PoTi hN"TeTi hn"x.qT; i hn"v.g:N"Ti hn"d>GTE ; hn"d>GT: u
2mp WlP.Ti WnTeTi Wxq.Ti Wvg.N)"Ti WdyGiT; WdG>Tu
2fp hn"l.PoTi hN"TeTi hn"x.qT; i hn"v.g:N"T hn"d>GTE ; hn"d>GT:
1cp lPonI !TenI xQ;nI vgEN"nI dyGIn: dG:nU
Impv. ms. lpon> !Te1 xq; vgEN"hi DGEh;
Inf Cs. lpon> tTe tx;q; vgEN"hi dyGIh; dG:hu
Inf. Abs. lApn" !Atn" x:qol' vgEN"hi dGEh; dGEhu
Ptc ms lpenO !tenO x:qel{ vG"nI dyGIm; dG"mu
Occurs often with a final h, thus hn"T. or is attached to the next word with a maqqep
1

Al-!t, give to him


I-Gutturals

Qal Qal Qal Niphal Hiphil Hophal


Perf. 3ms dm;[' qz:x' rm;a' bz:[/n<) dymi[h/ ,( dm;[\]h'(
3fs hd'm.[(' hq'z>x(' hr'm.a(' hb'z>[/n<) hd'ym[i h/ ,( hd'm.[']h'(
2ms T'd>m;i[' T'q.z:x' T'r>ma; ' T'b.zi:[/n<) T'd>m;i[/h,( T'd>m;[\]h'(
2fs T.d>m;[' T.q.z:x' T.r>m;a' T.b.z:[/n)< T.d>m;[/h,( T.d>m;[\]h'(
1cs yTid>m;i[' yTiqz. :x' yTir>m;a' yTib.z:I[/n)< yTid>m;i[/h,( yTid>m;[\]h'(
3cp Wdm.[(' Wqz>x'( Wrm.a(' Wbz>[,n)< Wdym[i h/ ,( Wdm.[']h('
2mp ~T,dm> ;[] ~T,qz. :x] ~T,r>m;a] ~T,bz. :[/n<) ~T,dm> ;[/h,( ~T,dm> ;[\]h'(
2fp !T,dm> ;[] !T,qz. :x] !T,r>m;a] !T,bz. :[n/ )< !T,dm> ;[/h,( !T,dm> ;[\]h'(
1cp Wnd>m;i[' Wnq.z:x' Wnr>ma; ' Wnb.zi:[/n<) Wnd>m;i[/h,( Wnd>m;[\)h'(
Impf. 3ms dmo[]y: qz:xy/ < rm;ayO bzE['yE) dymi[y] :) dm;[\]y"]
3fs dmo[]T; qz:xT/ , rm;aTo bzE['Te( dymi[T] ;( dm;[\]T'(
2ms dmo[]T; qz:xT/ , rm;aTo bzE['Te( dymi[T] ;( dm;[\]T'(
2fs ydIm.[;T; yqiz>xT, , yrIm.aTo ybiz>[T'( e( ydIym[i T] ;( ydIm.['T'(
1cs dmo[/a, qz:xa/ , rm;ao bzE['ae( dymi[a] ;( dm;[\]a'(
3mp Wdm.[;y: Wqz>xy, < Wrm.ayO Wbz>['(yE) Wdym[i y] :) Wdm.['y")
3fp hn"d>mo[]T; hn"q.z:x/T, hn"r>m;ato hn"b.z:I['Te( hn"d>me[]T;( hn"d>m;['T('
2mp Wdm.[;T; Wqz>xT, , Wrm.aTo Wbz>['(T(e Wdym[i T] ;( Wdm.[']T'(
2fp hn"d>mo[]T; hn"q.z:x/T, hn"r>m;ato hn"b.z:I['Te( hn"d>me[]T;( hn"dm> i;['T] '(
1cp dmo[]n: qz:xn/ < rm;anO bzE['n)E dymi[n] ): dm.[')n")
Impv. dmo[] qz:x] rmoa/ bzE['he( dme[]h;(
Inf. Cs. dmo[] qz:x] rmoa/ bzE[')he( dymi[h] ;(
Inf. Abs. dAm[' qAzx' rAma' bAz[]n:) dme[]h;( dme[\)h'2(
Ptc. dme[o qzExo dmeao bz"[/n<) dymi[m] ;( dm'[\m'(
2
Actually no Hophal form exists for a I-guttural, but based on the hophal of hDep.h'
this is probably not a bad guess

II-Guttural

Qal Niphal Piel Piel Pual Pual Hithpael


Perf. 3ms rx;B' rx;b.nI !aeme rh;mi %r;Bo ~x;ru %reBt' .hi
3fs hr'x]B' hr'x]b.nI hn"a]m(e hr'h]mi hk'r>Bo hm'x]ru hk'r>B('th. i
2ms T'r>x;B' T'r>x;b.nI T'na> ;me T'r>h;mi T'k.r;Bo T'm.xr; u T'k.r;B't.hi
2fs T.r>xB; ' T.r>xb; .nI T.n>a;me T.r>h;mi T.k.r;Bo T.m.xr; u T.k.r;Bt' .hi
1cs yTir>xB; ' yTir>xb; n. I ytina> ;me yTir>h;mi yTik.r;Bo yTim.xr; u yTik.r;B't.hi
3cp Wrx]B(' Wrx]b.nI Wna]me Wrh]mi Wkr>Bo Wmx]ru Wkr>B('th. i
2mp ~T,r>x;B. ~T,r>x;b.nI ~T,n>a;me ~T,r>h;mi ~T,kr. ;Bo ~T,m.xr; u ~T,kr. ;Bt' .hi
2fp !T,r>x;B. !T,r>x;b.nI !T,n>a;me !T,r>h;mi !T,kr. ;Bo !T,m.xr; u !T,kr. ;Bt' .hi
1cp Wnr>x;B' Wnr>x;b.nI WNa;m(e Wnr>h;mi Wnk.r;Bo Wnm.x;ru Wnk.r;B't.hi
Impf. 3ms rx;b.yI rxeBy' I %reby' > ~xer;y> %r;Byo > ~x;ruy> %reBt' .yI
3fs rx;b.Ti rxeBT' i %rebT' . ~xer;T. %r;bTo . ~x;ruT. %reBt' .Ti
2ms rx;b.Ti rxeBT' i %rebT' . ~xer;T. %r;bTo . ~x;ruT. %reBt' .Ti
2fs yrIx]b.Ti yrIx]BT'( i ykIr]b'(T. ymix]r;T. ykir>bTo . ymix]ruT. ykir>B(t' T. i
1cs rx;b.a, rxeBa' , %reba' ] ~xer;a] %r;bao ] ~x;rua] %reBt' .a,
3mp Wrx]b.yI Wrx]By(' I Wkr]by(' > Wmx]r;y> Wkr>boy> Wmx]ruy> Wkr>Bt(' .yI
3fp hn"r>xb; T. i hn"r>xB; T' i hn"k.rebT' . hn"m.xer ;T. hn"k.r;bTo . hn"m.xr; uT. hn"k.reBt' .Ti
2mp Wrx]b.Ti Wrx]B(T' i WkrebT' . Wmx]r;T. Wkr>boT. Wmx]ruT. Wkr>B('tT. i
2fp hn"r>xb; T. i hn"r>xB; T' i hn"k.rebT' . hn"m.xer ;T. hn"k.r;bTo . hn"m.xr; uT. hn"k.reBt' .Ti
1cp rx;b.nI rxeBn' I %rebn' > ~xer;n> %r;bno > ~x;run> %reBt' .nI
Impv. ms rx;B. rxeBh' i !aem' ~xer; %reBt' .hi
Inf. Cs. rxoB. rxeBh' i !aem' ~xer; %reBt' .hi
Inf. Abs. rAxB' rAxb.nI !aem' ~xer; %reBt' .hi
Ptc. ms rxeBo rx'b.nI !aem'm. %r'bom. ~x'rum.
Ptc. fp tArx]Bo tArx'b.nI tAkr'bom. tAmx'rum. tAkr>B(t' m. i
III-Gutturals

Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael


Perf. 3ms [m;v' [B;vn. I xL;vi xL;vu x:yliv.hi xl;vh. ' [G:Tv; .hi
3fs h['m.v(' h['B.v.nI hx'L.vi hx'L.vu hx'yliv.hi hx'l.v.h' h['G>Tv; .hi
2ms T'[m. ;v' T'[B. v; .nI T'x.L;vi T'x.L;vu T'x.l;v.hi T'x.l;v.h' T'[G. :T;v.hi
2fs T.[;m;v' T.[;Bv; .nI T.x;L;vi T.x;L;vu T.x;l;v.hi T.x;l;v.h' T.[;GT: ;v.hi
1cs yTi[.m;v' yTi[.Bv; n. I yTix.Lv; i yTix.Lv; u yTix.lv; .hi yTix.lv; .h' yTi[.GT: ;v.hi
3cp W[m.v(' W[B.v.nI WxL.vi WxL.vu Wxyliv.hi Wxl.v.h' W[G>Tv; .hi
2mp ~T,[.m;v. ~T,[.Bv; .nI ~T,xL. ;vi ~T,xL. ;vu ~T,xl. ;v.hi ~T,xl. ;v.h' ~T,[.G:T;vh. i
2fp !T,[.m;v. !T,[.Bv; .nI !T,xL. ;vi !T,xL. ;vu !T,xl. ;v.hi !T,xl. ;v.h' !T,[.G:T;vh. i
1cp Wn[.m;v' Wn[.B;v.nI Wnx.L;vi Wnx.L;vu Wnx.l;v.hi Wnx.l;v.h' Wn[.G:T;v.hi
Impf. 3ms [m;vy. I [b;Vy' I xL;vy; > xL;vyu > x:yliv.y: xl;vy. " [G:Tv; .yI
3fs [m;vT. i [b;VT' i xL;vT; . xL;vTu . x:yliv.T; xl;vT. ' [G:Tv; .Ti
2ms [m;vT. i [b;VT' i xL;vT; . xL;vTu . x:yliv.T; xl;vT. ' [G:Tv; .Ti
2fs y[im.vT. i y[ib.VT(' i yxiL.v;T. yxiL.vuT. yxiylivT. ; yxil.v.T' y[iG>T;vT. i
1cs [m;v.a, [b;Va' , xL;va; ] xL;vau ] x:yliv.a; xl;va. ' [G:Tv; .ai
3mp W[m.vy. I W[b.Vy(' I WxL.v;y> WxL.vuy> Wxylivy. : Wxl.v.y" W[G>Tv; .yI
3fp hn"[.m;v.Ti hn"[.bV; T' i hn"x.L;v;T. hn"x.L;vuT. hn"x.l;v.T; hn"x.l;v.T' hn"[.GT: ;v.Ti
2mp W[m.v.Ti W[b.V) 'Ti WxL.v;T. WxL.vuT. WxylivT. ; Wxl.v.T' W[g>T;vT. i
2fp hn"[.m;v.Ti hn"[.bV; T' i hn"x.L;v;T. hn"x.L;vuT. hn"x.l;v.T; hn"x.l;v.T' hn"[.GT: ;v.Ti
1cp [m;vn. I [b;Vn' I xL;vn; > xL;vnu > x:yliv.n: xl;vn. " [G:Tv; .nI
Impv. fs [m;v. [b;Vh' i xL;v; xl;vh. ; [G:Tv; .hi
Inf. Cs. [:mov. [b;Vh' i xL;v; x:yliv.h; [:GETv; .hi
Inf. Abs. [A;mv' [:beV'hi x:Lev; x:lev.h;
[:Abv.nI
Ptc. ms [:mevo [B'v.nI x:Lev;m. xL'vum. x:yliv.m; xl'v.m' [:GETv; .mi
fs t[;m;vo t[;Bv; n. I hx'L.v;m. hx'L'vum. hx'yliv.m; hx'l'v.m' h['G>Tv; .mi
fp tA[m.vo tA[B'v.nI tAxL.vm; . tAxL'vum. tAxyliv.m; tAxl'v.m' tA[G>Tv; .mi

a
III-

Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael


Perf. 3ms ac'm' ac'mn. I aCemi aC'mu aycim.hi ac'mh. u aCem;t.hi
3fs ha'cm. (' ha'cm. .nI ha'Cm. i ha'Cm. u ha'ycim.hi ha'cm. .hu ha'Cm. ;t.hi
2ms t'ac'm ' t'acem.nI t'aCemi t'aC'm u t'acem.hi t'ac'm .hu t'acem;th. i
2fs tac'm' tacem.nI taCemi taC'mu tacem.hi tac'mh. u taCem;t.hi
1cs ytiac'm' ytiacem.nI ytiaCemi ytiaC'mu ytiacem.hi ytiac'm.hu ytiaCem;th. i
3cp Wac.m(' Wac.m.nI WaC.mi WaC.mu Waycim.hi Wac.m.hu WaC.m;t.hi
2mp ~t,ac'm. ~t,acem.nI ~t,aCemi ~t,aC'mu ~t,acem.hi ~t,ac'mh. u ~t,aCem;t.hi
2fp !t,ac'm. !t,acem.nI !t,aCemi !t,aC'mu !t,acem.hi !t,ac'm.hu !t,aCem;t.hi
1cp Wnac'm ' Wnacem.nI WnaCemi WnaC'm u Wnacem.hi Wnac'm .hu WnaCem;t.hi
Impf. 3ms ac'my. I aceM'yI aCem;y> aC'myu > aycim.y: ac'my. U aCem;t.yI
3fs ac'mT. i aceM'Ti aCem;T. aC'mTu . aycim.T; ac'mT. u aCem;t.Ti
2ms ac'mT. i aceM'Ti aCem;T. aC'mTu . aycim.T; ac'mT. u aCem;t.Ti
2fs yaic.m.Ti yaic.MT(' i yaiC.m;T. yaiC.muT. yaiycim.T; yaic.m.Tu yaiC.m;tT. i
1cs ac'ma. , aceM'a, aCem;a] aC'mau ] aycim.a; ac'ma. u aCem;t.a,
3mp Wac.m.yI Wac.M('yI WaC.m;y> WaC.muy> Waycim.y: Wac.m.yU WaC.m;t.yI
3fp hn"ac,m.Ti hn"ac,MT' i hn"aC,m;T. hn"aC,muT. hn"ac,m.T; hn"ac,m.Tu hn"aC,m;t.Ti
2mp Wac.m.Ti Wac.M'Ti WaC.m;T. WaC.muT. Waycim.T; Wac.m.TU WaC.m;t.Ti
2fp hn"ac,m.Ti hn"ac,MT' i hn"aC,m;T. hn"aC,muT. hn"ac,m.T; hn"ac,m.Tu hn"aC,m;t.Ti
1cp ac'mn. I aceM'nI aCem;n> aC'mnu > aycim.n: ac'mn. U aCem;t.nI
Impv fs ac'm. aceM'hi aCem; acem.h; aCem;t.hi
Inf. Cs. acom. aceM'hi aCem; aycim.h; aCem;t.hi
Inf. Abs. aAcm' acom.nI aCom; acem.h; aCem;t.hi
Ptc. ms acemo ac'mn. I aCem;m. aC'mmu . aycim.m; ac'mm. u aCem;t.mi
fs tacemo tacem.nI taCem;m. ha'C'mmu . ha'ycim.m; ha'c'mm. u taCem;t.mi
ha'c'mn. I ha'Cm. ;m. ha'Cm. ;t.mi
fp tAac.mo tAac'm.nI tAaC.m;m. tAaC'mum. tAaycim.m; tAac'm.mu tAaC.m;t.mi

h
III-

Qal Niphal Piel Pual Hiphil Hophal Hithpael


Perf. 3ms hl'G" hl'g>nI hL'GI hL'GU hl'g>h, / hl'g>hi hl'g>h' hL'G:t.hi
3fs ht'l.G" ht'l.g>nI ht'L.GI ht'L.GU ht'l.g>hi ht'l.g>h' ht'L.G:th. i
2ms t'yliG" t'yleg>nI t'yLiGI t'yLeGU t'ylig>hi / t'ylegh> i t'yleg>h' t'yLiGt: .hi
2fs tyliG" tylegn> I tyLiGI tyLeGU tylig>hi / tyleg>hi tylegh> ' tyLiG:t.hi
1cs ytiyliG" ytiylegn> I ytiyLiGI ytiyLeGU ytiyligh> i / ytiylegh> i ytiylegh> ' ytiyLiG:t.hi
3cp WlG" Wlg>nI WLGI WLGU Wlg>hi Wlg>h' WLG:t.hi
2mp ~t,yliG> ~t,yleg>nI ~t,yLiGI ~t,yLeGU ~t,yligh> i / ~t,ylegh> i ~t,yleg>h' ~t,yLiG:t.hi
2fp !t,yliG> !t,yleg>nI !t,yLiGI !t,yLeGU !t,ylig>hi / !t,ylegh> i !t,yleg>h' !t,yLiG:t.hi
1cp WnyliG" Wnylig>nI WnyLiGI WnyLeGU Wnylig>hi Wnyleg>h' WnyLiGt: .hi
Impf. 3ms hl,gy> I hl,G"yI hL,gy: > hL,gyU > hl,[]y: hl,gy> " hL,G:t.yI
3fs hl,gT> i hl,G"Ti hL,gT: . hL,gTU . hl,[]T; hl,gT> ' hL,G:t.Ti
2ms hl,gT> i hl,G"Ti hL,gT: . hL,gTU . hl,[]T; hl,gT> ' hL,G:t.Ti
2fs ylig>Ti yliG"Ti yLig:T. yLigUT. yli[T] ; ylig>T' yLiG:tT. i
1cs hl,ga> , hl,G"a, hL,ga: ] hL,gaU ] hl,[]a; hl,ga> ' hL,G:t.a,
3mp Wlg>yI WlG"yI WLg:y> WlgUy> Wl[]y: Wlg>y" WLG:t.yI
3fp hn"yl,g>Ti hn"yl,GT" i hn"yL,g:T. hn"yL,gUT. hn"ylo,[]T; hn"yl,g>T' hn"yLo,G:tT. i
2mp Wlg>Ti WlG"Ti WLg:T. WlgUT. Wl[]T; Wlg>T' WLG:t.Ti
2fp hn"yl,g>Ti hn"yl,GT" i hn"yL,g:T. hn"yL,gUT. hn"ylo,[]T; hn"yl,g>T' hn"yLo,G:tT. i
1cp hl,gn> I hl,G"nI hL,gn: > hL,gnU > hl,[]n: hl,gn> " hL,G:t.nI
Impv ms hleG. hleG"hi hLeG: hlegh> ; hLeG:t.hi
Inf. Cs. tAlG> tAlG"hi tALG: tALGU tAlg>h; tALG:t.hi
Inf. Abs. AlG" hl{gn> I hLeG: hlegh> ; hlegh> '
hl{G" hleG"hi hL{G:
Ptc. ms hl,GO hl,gn> I hL,gm: . hL,gmU . hl,gm> ; hl,gm> ' hL,G:t.mi
fs hl'GO hl'g>nI hL'g:m. hL'gUm. hl'g>m; hl'g>m' hL'G:t.mi
fp tAlGO tAlg>nI tALg:m. tALgUm. tAlg>m; tAlg>m' tALG:t.mi

yw
I- /

Qal I-w Qal I-y Niphal Hiphil I-w Hiphil I-y Hophal
Perf. 3ms bv;y" dl;An dyliAh byjiyhe lb;Wh
3fs hb'v.y") hd'l.An hd'yliAh hb'yjyi he hl'b.Wh
2ms T'b.v;y" T'd>l;An T'd.l;Ah T'b.j;yhe T'l.b;Wh
2fs T.b.vy; " T.d>l;An T.d.l;Ah T.b.j;yhe T.l.b;Wh
1cs yTib.v;y" yTid>lA; n yTid.lA; h yTib.j;yhe yTil.bW; h
3cp Wbv.y)" Wdl.An WdyliAh Wbyjiy he Wlb.Wh
2mp ~T,bv. ;y> ~T,dl> ;An ~T,dl. ;Ah ~T,bj. ;yhe ~T,l.b;Wh
2fp !T,bv. ;y> !T,dl> ;An !T,dl. ;Ah !T,bj. ;yhe !T,l.b;Wh
1cp Wnb.v;y" Wnd>l;An Wnd.l;Ah Wnb.j;yhe Wnl.b;Wh
Impf. 3ms bveyE bj;yyI dleW"yI dyliAy byjiyyE lb;WY
3fs bveTe bj;yTi dleW"Ti dyliAT byjiyTE lb;WT
2ms bveTe bj;yTi dleW"Ti dyliAT byjiyTE lb;WT
2fs ybiv.Te ybij.yTi ydIl.W"T) i ydiyliAT ybiyjiyTE ylib.WT
1cs bveae bj;yai dleW"a, dyliAa byjiyae lb;Wa
3mp Wbv.yE Wbj.yyI Wdl.W"y) I WdyliAy Wbyjyi yE Wlb.Wy
3fp hn"b.vT; e hn"b.j;yTi hn"d>l;W"Ti hn"d.leAT hn"b.jeyTe hn"l.b;WT
2mp Wbv.Te Wbj.yTi Wdl.WT" i WdyliAT Wbyjyi Te Wlb.WT
2fp hn"b.vT; e hn"b.j;yTi hn"d>l;W"Ti hn"d.leAT hn"b.jeyTe hn"l.b;WT
1cp bvenE bj;ynI dleW"nI dyliAn byjiynE lb;Wn
Impv. fs bve bveW"hi bveAh
Inf. Cs. tb,v, bveW"hi byviAh
Inf. Abs. bAvy" bveW"hi bveAh
Ptc. ms bveyO bjeyO bv'An byviAm byjiyme lb'Wm
fs tb,vy, O tb,vA, n tb,vA, m tl,b,W m
fp tAbv.yO tAbv'An tAbyviAm tAlb'Wm

yw
II- /

Qal Niphal Polel Polal Hiphil Hophal


Perf. 3ms ~q' #Apn" !nEAK !n:AK ~yqihe ~q;Wh
3fs hm'q' hc'Apn" hn"n>AK hn"n>AK hm'yqihe hm'q.Wh
2ms T'm.q; t'AcWpn> T'nn> :AK T'nn> :AK t'Amyqih] T'm.q;Wh
2fs T.m.q; tAcWpn> T.n>n:AK T.n>n:AK tAmyqih] T.m.qW; h
1cs yTim.q; ytiAcWpn> yTinn> :A K yTinn> :A K ytiAmyqih] yTim.qW; h
3cp Wmq' Wcpon" Wnn>AK Wnn>AK Wmyqihe Wmq.Wh
2mp ~T,m.q; ~t,Acpon> ~T,n>n:AK ~T,n>n:AK ~t,Amyqih] ~T,m.q;Wh
2fp !T,m.q; !t,Acpon> !T,n>n:AK !T,n>n:AK !t,Amyqih] !T,m.q;Wh
1cp Wnm.q; WnAcWpn> WNn:AK WNn:AK WnAmyqih] Wnm.q;Wh
Impf. 3ms ~Wqy" !AKyI !nEAky> !n:Aky> ~yqiy" ~q;Wy
3fs ~WqT' !AKTi !nEAkT. !n:AkT. ~yqiT' ~q;WT
2ms ~WqT' !AKTi !nEAkT. !n:AkT. ~yqiT' ~q;WT
2fs ymiWqT ' ynIAKTi ynIn>AkT. ynIn>AkT. ymiyqiT' ymiq.WT
1cs ~Wqa' !AKa, !nEAka] !n:Aka] ~yqia' ~q;Wa
3mp WmWqy" WnAKyI Wnn>Aky> Wnn>Aky> Wmyqiy" Wmq.Wy
3fp hn"ym,WqT. hN"AKTi hN"nEAkT. hN"n:AkT. hn"ym,yqiT. hn"m.qW; T
2mp WmWqT' WnAKTi Wnn>AkT. Wnn>AkT. WmyqiT' Wmq.WT
2fp hn"ym,WqT. hN"AKTi hN"nEAkT hN"n:AkT hn"ym,yqiT. hn"m.qW; T
1cp ~Wqn" !AKnI !nEAkn> !n:Akn> ~yqin" ~q;Wn
Impv. ms ~Wq !AKhi !nEAK ~qeh'
Inf. Cs. tyvi aAB !AKhi !nEAK ~yqih' ~q;Wh
Inf. Abs. ~Af ~Aq !AKhi ~qeh'
Ptc. ms aB' !Akn" !nEAkm. !n"Akm. ~yqime ~q'Wm
fs ha'B' hn"Akn> tn<n<Akm. hn"n"Akm. hm'yqim. hm'qW' m
fp tAaB' tAnAkn> tAnn>Akm. tAnn"Akm. tAmyqim. tAmq'Wm
Geminate

Qal-type A Qal-type B Niphal Hiphil Hophal


Perf. 3ms bb;s' ~T; bs;n" bsehe bs;Wh
3fs hb'b]s'( hM'T; hB's;n" hB'sehe hB's;Wh
2ms t'ABs; t'AMT; t'ABs;n> t'ABsih] t'ABs;Wh
2fs tABs; tAMT; tABs;n> tABsih] tABs;Wh
1cs ytiABs; ytiAMT; ytiABs;n> ytiABsih] ytiABs;Wh
3cp Wbb]s'( WMT; WBs;n" WBsehe WBs;Wh
2mp ~t,ABs; ~t,AMT; ~t,ABs;n> ~t,ABsih] ~t,ABsW; h
2fp !t,ABs; !t,AMT; !t,ABs;n> !t,ABsih] !t,ABs;Wh
1cp WnABs; WnAMT; WnABs;n> WnABsih] WNABs;Wh
Impf 3ms bsoy" ~t;yE bS;yI bsey" bs;Wy
3fs bsoT' ~t;Te bS;Ti bseT' bs;WT
2ms bsoT' ~t;Te bS;Ti bseT' bs;WT
2fs yBisoT' yMitT; e yBiS;Ti yBiseT' yBis;WT
1cs bsoa' ~t;ae bS;a, bsea' bs;Wa
3mp WBsoy" WMt;ye WBS;yI WBsey" WBs;Wy
3fp hn"yB,suT. hn"yM,tT; e hn"yB,S ;Ti hn"yB,s iT. hn"yB,s ;WT
2mp WBsoT' WMt;Te WBS;Ti WBseT' WBs;WT
2fp hn"yB,s uT. hn"yM,tT; e hn"yB,S ;Ti hn"yBes iT. hn"yB,s ;WT
1cp bson" ~t;nE bS;nI bsen" bs;Wn
Impv ms bso ~T; bS;hi bseh'
fs yBiso yMiT; yBiseh'
Inf. Cs. bso ~T; bSehi bseh'
Inf. Abs. bAbs' bAShi bseh'
Pcp. ms bbeso ~T; bs'n" bseme bs;Wm
fs tb,bs, o hM'T; hB's;n> hB'sim. hB's;Wm
fp tAbb]so tAMT; tABs;n> tABsim. tABs;Wm