Anda di halaman 1dari 2

ALKALNA FOSFATAZA

Alkalna fosfataza ( ortofosfat-monoestar fosfohidrolaza, EC 3.1.3.1, AP) hidrolizuje razliite monofosfatne


estre pri emu nastaje alkohol ili fenol i fosfatni jon.
Alkalna fosfataza
Ortofosfat-monoestar + H2O--------------------- alkohol + ortofosfat
Kao i kisele fosfataze u alkalne fosfataze spada grupa nespecifinih enzima koji prenose fosfatni ostatak s jedne
grupe jedinjenja na drugu, pri emu se formira alkohol i drugo fosfatno jedinjenje.
Fosfatni ostatak se prenosi u reakcionoj smei sa kompleksa enzim-fosfat na vodu ili druge fosfatne akceptore.
Ako je akceptor voda nastaje neorganski ortofosfat. Optimalna aktivnost ovih enzima je pri pH 10 a za
maksimalnu aktivnost potrebni su i joni Mg i Zn. Alkalnu fosfatazu inhibiraju Ca joni i neorganski fosfat.

Alkalna fosfataza se nalazi u elijskim membranama veine organa i tkiva, a njena zastupljenost u organima
izgleda ovako: sluznica crevnog trakta, placenta, bubreg, kost, jetra, plua slezina.
Poznata su tri oblika ovog enzima , uslovljena sa tri razliita gena, tako da se elektroforezom mogu razdvojiti
intestinalni (crevni) enzim, placentarni, i enzim koji potie iz kosti i bubrega.
Kod mladih ljudi aktivnost alkalne fosfataze, u serumu, uglavnom potie od kotane AP a kod trudnica od
placentarne.
Odreivanje alkalne fosfataze je bitno kod dijagnoze obolenja jetre, koja su vezana za oboljenje
unih puteva ( opstrukcija unih puteva i une kese).
Aktivnost ovog enzima u serumu se takoe znaajno poveava kod oboljenja jetre uzrokovana hepatitisom i
kod toksinog delovanja lekova na jetru. Takoe je aktivnost enzima znaajno poveana kod artritisa i malignih
promena na kostima.
Odreivanje alkalne fosfataze : metoda sa 4-nitrofenil fosfatom

1. Princip
Hidrolizom 4-nitrofenilfosfata (4-NPP) u alkalnoj sredini nastaje 4-nitrofenol (4-NP)koji je intenzivno uto
obojen :
alkalna fosfataza
4-NPP + 2-amino-2-metil-1-propanol----------------------- 4-nitrofenol + 2-amino-2-metil-1-propilfosfat
pH 10, Mg jon

4-NPP + H2O ---------------------- 4-nitrofenol + neorganski fosfat

2. Reagensi za reakciju kada je akceptor amil alkohol


I Rastvor 2 amino-2-metil-1-propanol ( 964,3 mmol/L) i MgSO4x7H2O (1,071 mmol/L).
II Rastvor 4-nitrofenolfosfata (480 mmol/L)

Reagensi kada je akceptor voda:


I Diethanolamin pufer pH 10,2 1,25 mol/l
Magnezijum hlorid 0,625 mmol/L
II 4-nitrofenilfosfat 50 mmol/L
reagensi se uvaju na temperaturi od 2-8 stepeni celzijusovih zatieni od svetla.

3. Materijal za analizu
Serum (bez hemolize), plazma (sa heparinom)
4. Aparati
Spektrometar sa mogunou itanja na 405 nm, i sa termostatiranim draem za kivete na 30C

5. Postupak sa drugim reagensom kada je akceptor voda:


Pomeati 4 dela reagensa I i 1 deo reagensa II, meavina je stabilna 5 dana na sobnoj temperaturi ili 4
nedelje na temperaturi od 4-8 stepena celzijusova.
Pipetirati u kivetu radni reagens ( meavina) 250 L i 5 L seruma.
Promeati i nakon 50 sekundi inkubiranja meriti promenu absorpcije A u minuti.
Izraunavanje:

aktivnost enzima U/L = A/min x 2750


pri talasnoj duini od 405 nm i irini kivete od 1 cm

Referentne vrednosti: serum, plazma 37C 30C 25C


DECA 180-1200 145-950 110-720
ODRASLI 100-290 80-220 60-170

Navedene referentne vrfednosti vae samo za navedenu vrstu reakcije i za dati test, drugi testovi
drugih proizvoaa imaju razliite referentne vrednosti.