Anda di halaman 1dari 33

RPT/BM/TAHUN6/2016

SEKOLAH KEBANGSAAN ULU RANAN KANOWIT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR )

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Buku teks
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam ayat 1 ms 2-6
abjad, suku kata, perkataan , dengan struktur binaan ayat yang betul Sangat Terhad
Tema 1 : frasa dan ayat dengan betul. dan tepat.
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang 2
MINGGU 1 perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan Terhad
daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
Tajuk 1 : dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul.
Bakat Istimewa 3
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara Memuasskan
perkataan, frasa, dan ayat mekanis dengan betul dan kemas.
secara meknis (menyalin) 4
dengan betul dan kemas. Baik

5
Sangat Baik

6
Cemerlang

1
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap sesuatu 1 Buku teks
sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Sangat Terhad ms 7 10
Tema 1 : pesanan uyang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul.
ISTIMEWANYA dengan betul.
KELUARGAKU 2
MINGGU 2 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang Terhad
Tajuk 2 : bacaan dengan lancer, sebutan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Satu Keluarga Dua yang jelas dan intonasi yang ragam ayat secara mekanis.
Budaya betul. 3
Memuaskan
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara
perkataan, frasa, dan ayat mekanis (menyalin) dalam bentuk
secara meknis (menyalin) tulisan berangkai dengan betul dan 4
dengan betul dan kemas kemas. Baik

4.1. Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
seni dalam lagu melalui nyanyian kata lagu secara bebas dan 5
secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

2
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap ayat 1
sesuatu arahan, soalan, dan Tanya dengan betul. Sangat Terhad Buku teks
Tema 1 : pesanan uyang didengar ms 14- 20
ISTIMEWANYA dengan betul.
KELUARGAKU 2
MINGGU 3 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Terhad
Tajuk 3 : bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
Jauh di Mata lancer, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan
Dekat di Hati intonasi yang betul. secara mekanis. 3
Memuaskan
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak. 4
Baik
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama khas mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul. 5
konteks. Sangat Baik

6
Cemerlang

3
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan


memberikan respon terhadap respons terhadap pesanan dan 1
sesuatu arahan, soalan, dan menyampaikan pesanan dengan Sangat Terhad Buku teks
Tema 2 : pesanan uyang didengar menggunakan bahasa yang santun ms 18 - 22
MINGGU 4 KESIHATAN dengan betul. dalam pelbagai situasi.
MENTAL DAN 2
EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami 2. 4.1 Membaca dan memahami maklumat Terhad
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 4 : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul.
Minda, Oh, Minda! bahan untuk memberikan 3
respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. 4
dengan betul. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunkan bahasa yang indah dengan sebutan 5
bahasa badan secara kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
semasa bercerita secara didik
hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan Cemerlang
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama ganti nama
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

4
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 23 26
KESIHATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
MINGGU 5 MENTAL DAN formal secara bertatasusila. Terhad
EMOSI
2.4 Memabaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk 5 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
Usah;ah Stres tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
4
3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Baik
hasil penulisan dengan betul. penulisan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan 5


indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang Sangat Baik
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yangkreatif.
hibur. 6
Cemerlang

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH
5
RPT/BM/TAHUN6/2016

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang
tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. 1 Buku teks
daripada pelbagai sumber Sangat Terhad ms 27 - 30
Tema 2 : dalam situasi formal dan tidak
KESIHATAN formal secara bertatasusila.
MINGGU 6 MENTAL DAN 2
EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Terhad
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 6 : tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
Terima Kasih, bahan untuk memberikan memberikan alas an. 3
Cikgu respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu 5
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul. Sangat Baik
konteks.

6
Cemerlang

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

6
RPT/BM/TAHUN6/2016

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang 1
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Sangat Terhad Buku teks
Tema 3 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 38 - 42
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
MINGGU 7 Terhad
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
Tajuk 7 : menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
Program Sarana memindahkan maklumat bentuk grafik. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis 4


perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Baik
dengan betul.

4.3 Menujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan 5


indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, Sangat Baik
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan.
hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

7
RPT/BM/TAHUN6/2016

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan 1
tentang sesuatu perkara alas an yang sesuai dalam situasi formal Sangat Terhad Buku teks
Tema 3 : daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 43-46
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
MINGGU 8 Terhad
Tajuk 8 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan
Kelab Alumni menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
memindahkan maklumat maklumat. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada 4


betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Baik
daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan 5


indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej Sangat Baik
bahasa badan dengan kratif menggunakan bahasa yang indah
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif
hibur. melalui lakonan. 6
Cemerlang

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


8
RPT/BM/TAHUN6/2016

menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk


tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan 1 Buku teks
Tema 3 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. Sangat Terhad ms 47 - 52
KOMUNITI dengan tepat secara
PRIHATIN bertatasusila.
MINGGU 9 2
Tajuk 9 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.3 Memabaca, memahami, dan Terhad
Perkongsian Pintar menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
memindahkan maklumat maklumat kepada bentuk grafik, puisi
yangterdapat dalam pelbagai atau prosa. 3
bahan dengan betul. Memuaskan

3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera degan 4
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. Baik
ditonton atau dibaca dengan
betul.
5
5.1. Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
konteks. 6
Cemerlang

9
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat 1
tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Sangat Terhad Buku teks
Tema 4 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 54-58
KESELAMATAN dengan tepat secara
DIUTAMAKAN bertatasusila. 2
MINGGU 10 Terhad
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk
Tajuk 10 : sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
Selamat dalam yang sesuai bagi memupuk 3
Perjalanan minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea 4
perkara dengan utama dan idea sampingan secara Baik
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut.
yang indah secara didik hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul.
konteks.

10
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif 1
secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang Sangat Terhad Buku teks
Tema 5 : dengan menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila. ms 59 62
KESELAMATAN yang gramatis secara
DIUTAMAKAN bertatasusila. 2
MINGGU 11 Terhad
Tajuk 11 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Memabaca bahan bukan sastera untuk
Pastikan Selamat sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan 4
perkara dengan berformat dengan menggunakan Baik
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami 6
puisi tersebut. Cemerlang

11
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan 1
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Sangat Terhad Buku teks
Tema 4 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 63 - 72
KESELAMATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.
DIUTAMAKAN formal secara bertatasusila. 2
MINGGU 12 Terhad
Tajuk 12 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
Fikir sebelum Klik menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
memindahkan maklumat yang bentuk grafik. 3
terdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan degan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara 4
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Baik
dengan betul.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu Sangat Baik
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.
6
Cemerlang

12
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 74 - 78
Tema 5 : intonasi yang betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
MINGGU 13 2.2 Memabaca dan memahami 2.2.3 Memabaca dan memahami ayat
Tajuk 13 : perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan
Formula Perpaduan daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan bacaan 3
dengan sebutan yang betull. prosa dan puisi dengan sebutan yang Memuaskan
betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3..7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi 4


dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul. Baik
dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata 5
unsur seni dalam lagu melalui lagu dengan melahirkan imaginasi Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur. melalui penghasilan karja sastera.

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan pembentukan pelbagai jenis kata ganda dalam Cemerlang
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi denga betul.
pelbagai situasi dengan betul.

13
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. Ms 79 - 82
Tema 5 : intonasi yang betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
MINGGU 14 2.3 Memabaca kuat pelbagai 2.3.1 Memabaca sesuatu bahan yang
bahan bacaan dengan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
Tajuk 14 : lancer, sebutan yang jelas dan ragam ayat secara mekanis. 3
Berkat Hidup intonasi yang betul. Memuaskan
Sepakat
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
dengan betul. menarik. Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 5
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

14
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
pesanan yang didengar ms 83 - 88
Tema 5 : dengan betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
MINGGU 15 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Memabaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat
tersirat daripada pelbagai untuk membuat keputusan dengan 3
Tajuk 15 : bahan untuk memberikan memberikan alas an. Memuaskan
Perpaduan respons dengan betul.
Memajukan
Negara 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil 4
hasil penulisan dengan betul. penulisan. Baik

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunakan


menggunakan pembentukan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai 5
kata yang sesuai dalam situasi dengan betul. Sangat Baik
pelbagai situasi dengan betul.

5.3. Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam 6
ayat yang betul dalam teks menggunakan penanda wacana Cemerlang
pelbagai situasi. dengan betul.

15
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Buku teks
pesanan yang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. ms 89 94
dengan betul. 2
Terhad
MINGGU 16 Tema 6 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
SEMANGAT CINTA bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
AKAN NEGARA lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan

Tajuk 16 : 3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
Perkasakan Bahasa menggunakan ejaan yang tepat 4
Kita secara imlak. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan 5
bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
melalui lakonan secara didik
hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai Cemerlang
menggunakan pembentukan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

16
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
Tema 6 : pesanan yang didengar ms 95 - 98
SEMANGAT CINTA dengan betul. 2
AKAN NEGARA Terhad
MINGGU 17 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. 3
Tajuk 17 : bahan untuk memberikan Memuaskan
Budi yang Baik respons dengan betul.
Dikenang Jua
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan 4
ejaan dan tanda baca yang tepat Baik
secara imlak.

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan pembentukan pelbagai kata tugas mengikut konteks Sangat Baik
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.
6
Cemerlang

17
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 99 - 108
Tema 6 : dalam situasi formal dan tidak 2
SEMANGAT CINTA formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 18 AKAN NEGARA
2.4 Membaca dan memahami 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
Tajuk 18 : bahan untuk memberikan
Bersyukurlah respons dengan betul.
4
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi Baik
dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul.
dengan betul.
5
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan pembentukan pelbagai kata hubung mengikut
kata yang sesuai dalam konteks dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. 6
Cemerlang

18
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 110 - 114
dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 19 Tema 7 :
INDAHNYA 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
WARISAN KITA maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Memuaskan
bahan untuk memberikan memberikan alas an.
Tajuk 19 : respons dengan betul.
Khazanah Kesenian 4
Bangsa 3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Baik
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.
dengan betul.
5
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan Sangat Baik
indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yang kreatif. 6
hibur. Cemerlang

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunkan pelbagai


menggunakan pembentukan kata majmuk dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

19
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. Buku teks
daripada pelbagai sumber ms 115 - 118
Tema 7 : dalam situasi formal dan tidak 2
INDAHNYA formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 20 WARISAN KITA
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Memabaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat 3
tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
Tajuk 20 : respons dengan betul.
Warisan Berharga 4
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Baik
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan.
dengan betul.
5
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Sangat Baik
indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan. 6
hibur. Cemerlang

20
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 119 - 124
Tema 7 : dalam situasi formal dan tidak 2
INDAHNYA formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 21 WARISAN KITA
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
memindahkan maklumat yang mengikut keutamaan ke dalm bentuk Memuaskan
Tajuk 21 : terdapat dalam pelbagai prosa.
Indahnya Budaya bahan dengan betul.
Kita 4
3.5 Mencatat meklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Baik
betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik.
daripada pelbagai sumber.
5
5.3 Memahami dan mebina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat Sangat Baik
yang betul dalam pelbagai songsang yan g betul dalam pelbagai
situasi. situasi.
6
Cemerlang

21
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang 1


menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara alasan yang sesuai dalam situasi formal Buku teks
daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 126 - 130
dalam situasi formal dan tidak 2
formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 22 Tema 8 :
DAMAINYA BUMIKU 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
Tajuk 22 : terdapat dalam pelbagai
Bumiku Sejahtera bahan dengan betul.
4
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Baik
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan 5
betul. Sangat Baik

4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta 6
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut. Cemerlang
yang indah secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul.

22
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan 1


menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat Sangat Terhad
Tema 8 : tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Buku teks
DAMAINYA BUMIKU daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 131 - 134
dengan tepat secara 2
bertatasusila. Terhad
MINGGU 23
Tajuk 23 : 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk
Pencinta Alam sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun. 5
Sangat Baik
5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata nam am dan penjodoh
dengan betul mengikut bilangan mengikut konteks dengan 6
konteks. betul. Cemerlang

23
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
Tema 8 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 135 - 140
DAMAINYA BUMIKU dengan tepat secara 2
bertatasusila. Terhad
MINGGU 24
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
Tajuk 24 : sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
Lestrarikan yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
Keindahan Alam minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan Baik
perkara dengan berformat dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun. 5
Sangat Baik
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata 6
konteks. penegas mengikut konteks dengan Cemerlang
betul.

24
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan 1


pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
perkara daripada pelbagai dengan menggunakan ayat yang Buku teks
Tema 9 : sumber secara bertatasusila. gramatis secara bertatasusila. ms 146 - 150
TEROKAI SAINS 2
TERAJUI 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Terhad
MINGGU 25 TEKNOLOGI DAN perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
INOVASI daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. 3
Tajuk 25 : Memuaskan
Keajaiban Sains 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi
dalam pelbagai genre dan koheran degan betul.
dengan betul. 4
Baik
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej
bahasa badan dengan kreatif menggunakan bahasa yang indah 5
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif Sangat Baik
hibur. melalui lakonan,

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata Cemerlang
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

25
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
Tema 9 : dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
TEROKAI SAINS sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 151 - 154
TERAJUI intonasi yang betul. 2
TEKNOLOGI DAN Terhad
MINGGU 26 INOVASI 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul. 3
Tajuk 26 : bahan untuk memberikan Memuaskan
Masyarakat respons dengan betul.
Kreatif dan
Inovatif 3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun. 5
Sangat Baik
4.4 Malafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan 6
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami Cemerlang
puisi tersebut.

26
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan 1


menyebut bunyi bahasa , iaitu m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat Sangat Terhad
Tema 9 : abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan nayat yang Buku teks
TEROKAI SAINS frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. ms 155 - 159
TERAJUI 2
TEKNOLOGI DAN 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Terhad
MINGGU 27 INOVASI maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul.
bahan untuk memberikan 3
Tajuk 27 : respons dengan betul. Memuaskan
Manfaatkan
Kemajuan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
Teknologi dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
dengan betul. menarik. Baik

5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut Sangat Baik
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
konteks.
6
Cemerlang

27
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan 1


dan memberikan respons respons terhadap pesanan dan Sangat Terhad
terhadap sesuatu arahan, menyampaikan pesanan dengan Buku teks
Tema 10 : soalan, dan pesanan yang menggunakan bahasa yang santun ms 162 - 166
SEMARAKKAN didengar dengan betul. dalam pelbagai situasi. 2
PERTANIAN DAN Terhad
MINGGU 28 PENTERNAKAN KITA
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
3
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
Tajuk 28 : Memuaskan
bahan untuk memberiikan memberikan alasan.
Hargailah Pokok
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
Baik
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.
dengan betul.
5
4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
Sangat Baik
unsur seni dalam lagu lagu dengan melahirkan imaginasi
melalui nyanyian secara melalui penghasilan karya sastera.
didik hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan Cemerlang
menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu
kata dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

28
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
Tema 10 : tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 167 - 170
PERTANIAN DAN dengan tepat secara 2
PENTERNAKAN bertatasusila. Terhad
MINGGU 29 KITA
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan
menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam 3
memindahkan maklumat yang bentuk grafik. Memuaskan
Tajuk 29 : terdapat dalam pelbagai
Penternakan bahan dengan betul.
Moden 4
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Baik
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan.
dengan betul.
5
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul.
konteks. 6
Cemerlang

29
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan 1


Tema 10 : mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
SEMARAKKAN tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang Buku teks
PERTANIAN DAN daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila. ms 171 - 174
PENTERNAKAN secara bertatasusila. 2
KITA Terhad
MINGGU 30 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
Tajuk 30 : intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan
Pertanian Sumber
Rezeki 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan 4
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. Baik
ditonton atau dibaca dengan
betul.
5
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
ayat yang betul dalam pelbagai kata majmuk dalam pelbagai
pelbagai situasi. situasi dengan betul.
6
Cemerlang

30
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
Tema 11 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 178 - 182
RANCAKKAN dalam situasi formal dan tidak 2
EKONOMI KITA formal secara bertatasusila. Terhad
MINGGU 31
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
Tajuk 31 : menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
Bersama-sama memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
Menjanakan terdapat dalam pelbagai
Ekonomi bahan dengan betul
4
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Baik
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. 5
santun. Sangat Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 6
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Cemerlang
nyanyian secara didik hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


menggunakanpembentukan pelbagai imbuhan dalam pelbagai
kata yang sesuai dalam situasi dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

31
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
Tema 11 : dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
RANCAKKAN sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 183 - 186
EKONOMI KITA intonasi yang betul. 2
Terhad
MINGGU 32 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. 6.1 Membaca bahan sastera untuk
Tajuk 32 : sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
Berjiwa Usahawan yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan
menggunakan ejaan yang tepat 4
secara imlak. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang 5
bahasa badan secara kratif gramatis untuk menyampaikan idea Sangat Baik
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yang kfeatif.
hibur.
6
Cemerlang

32
RPT/BM/TAHUN6/2016

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


Tema 11 : sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
RANCAKKAN dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
EKONOMI KITA sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. ms 187 - 190
intonasi yang betul. 2
Terhad
MINGGU 33 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. 6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
Tajuk 33 : sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
Kad dan Diriku yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan 5
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul. Sangat Baik

6
Cemerlang

33