Anda di halaman 1dari 12

Kaedah Inkuiri Penemuan

dalam PdP Sejarah


Kaedah Pembelajaran Luar Bilik
Darjah 1 Murid 1 Muzium

Disediakan oleh Pavitra A/P Gunentharan


PISMP 4A1
Kaedah Inkuiri Penemuan
Pendekatan Penemuan
Menurut Bruner (2002) - melibatkan penggunaan model saintifik

Pendekatan Inkuiri
Proses mencari kebenaran, maklumat atau ilmu melalui penyoalan

Pendekatan Inkuiri Penemuan


- Pendekatan pembelajaran yang melibatkan proses meneroka alam
semula jadi dan berasaskan lima fasa, iaitu menyoal, memeriksa,
menyelidik, mereka cipta, membincangkan dan membuat refleksi.
LIMA FASA DALAM PROSES INKUIRI
Mengenal pasti tajuk

Menentukan kaedah mencari maklumat

Mengumpul maklumat

Mengkaji maklumat

Membuat rumusan
Aplikasi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sejarah
Mengenal pasti tajuk Guru
mengemukakan soalan yang dapat
merangsang minda murid.
Contoh soalan :
- Sebab-sebab penentangan tokoh
tempatan terhadap British.
Aplikasi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sejarah
Menentukan kaedah mencari maklumat
Murid akan melakukan pembacaan dan
menggunakan sumber-sumber lain untuk
mendapatkan maklumat yang relevan dan
data yang variasi.
Mengumpul maklumat Murid akan
menyatukan produk pencarian mereka yang
individu dan membuat perkaitan
Aplikasi dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sejarah
Mengkaji maklumat Murid akan berkongsi
maklumat secara verbal, bertukar pandangan
dan berkongsi pengalaman jika ada.
Membuat rumusan Murid merumuskan
hasil pembelajaran dan hari itu dan cadangan
penambaikan untuk rujukan masa akan
datang.
1. Lebih
berpusatkan
pelajar
5. Tingkatkan 2. Elakkan
potensi intelektual penghafalan
murid Kelebihan
Penggunaan
Inkuiri
Penemuan

4. Membentuk 3. Mengasimilasi
bakat kendiri ilmu yang ada
Kaedah Pembelajaran
Luar Bilik Darjah (PLBD)
1 Murid 1 Muzium
Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD)
Satu program yang terancang dan berstruktur
Aktiviti berpusatkan murid dan menyokong serta
mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah.
PLBD dapat memberi pengalaman pembelajaran
dalam situasi sebenar, bermakna dan
menyeronokkan.
Misalnya dalam pengajaran tahun 4, guru dapat
membawa murid sekeliling sekolah untuk
menjelaskan sejarah sekolah.
PLBD
Lawatan ke muzium dan tempat-tempat bersejarah
juga merupakan salah satu aplikasi PLBD yang
selaraskan dengan 1 Murid 1 Muzium.
Guru boleh melaksanakan pengajaran di muzium.
Murid boleh diberi lembaran atau borang yang
boleh diisi untuk mendapatkan maklumat.
Kesimpulan
Kedua-dua kaedah pengajaran ini dapat
menarik minat murid untuk mempelajari
Sejarah.
Subjek Sejarah ini amatlah penting kerana
membina jati diri yang kukuh dalam diri murid.
Guru berperanan untuk memberikan ilmu yang
menyeluruh kepada murid agar murid dapat
menimba ilmu dengan maksimum.

Anda mungkin juga menyukai