Anda di halaman 1dari 2

Amalan Pentaksiran Dalam Matematik (MTE 3112) 2014

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIODATA 1-3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 4-7

BORANG KOLBORASI 8-10

PENGHARGAAN 11-13

HALAMAN PENGAKUAN 14-15

1.0 PENGENALAN 16-19

2.0 JADUAL PENENTUAN UJIAN (JPU) 20-23

2.1 Menyenaraikan Tajuk dan Bilangan Jam Waktu Mengajar.


2.2 Mengagihkan Bilangan item Mengikut Jumlah Masa Mengajar
2.3 Menentukan Taksonomi Objektif Pendidikan dan Domain
2.4 Menentukan Jenis Ujian Yang Hendak Diuji
2.5 Menentukan Jadual Penentuan Ujian yang Lengkap

3.0 MENULIS ITEM UJIAN 24-25

3.1 Prinsip Penyediaan item Aneka Pilihan Jawapan

4.0 UJIAN PENTAKSIRAN 1 (MAC) ~ Matematik Tahun 5 26-31

4.1 Soalan ujian

5.0 PENAMA KAJIAN 32-33

6.0 REKOD PRESTASI UJIAN 34-35

7.0 GRED DAN ANALISIS UJIAN 36-37

8.0 PILIHAN JAWAPAN CALON 38-39

9.0 INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI 40-43

9.1 Indeks Kesukaran

9.2 Indeks Diskriminasi


Amalan Pentaksiran Dalam Matematik (MTE 3112) 2014

10.0 JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN


INDEKS DISKRIMINASI 44-46

11.0 BILANGAN ITEMS MENGIKUT INDEKS 47-48

12.0 ANALISIS ITEM 49-80

13.0 HISTOGRAM 81-83

14.0 CARTA PAI 84-86

15.0 OGIF 87-89

16.0 POLIGON KEKERAPAN 90-93

17.0 MIN 94-95

18.0 JULAT 96-97

19.0 VARIANS DAN SISIHAN PIAWAI 98-101

20.0 RUMUSAN PENTAFSIRAN ITEM 102-105

20.1 Jadual Rumusan Pentafsiran Item Berdasarkan Indeks


Kesukaran
20.2 Jadual Rumusan Pentafsiran Berdasarkan Indeks
Diskriminasi
20.3 Jadual Rumusan Pentafsiran Item Bagi Kedua-dua Indeks
21.0 RUMUSAN 106-108

22.0 REFLEKSI INDIVIDU 109-115

22.1 Refleksi oleh Harlina bt Japeri

22.2 Refleksi oleh Masyitah bt Yusof

RUJUKAN 116-118

LAMPIRAN 119-121