Anda di halaman 1dari 16

SEKOLAH : SMK BANDAR BARU

ALAMAT : KUALA KRAI

: KELANTAN

PENILAIAN : APRIL 2017

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN KASDI


SAINS KELAS: TINGKATAN 1 ZAMRUD

DOMAIN PENGETAHUAN DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK DOMAIN NILAI SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

PENGURUSAN DAN PENEROKAAN BUMI PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA PENGGAL PERTAMA PENGGAL KEDUA
KAEDAH SAINS PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM KELESTARIAN HIDUP DAN ANGKASA
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 BIDANG 6 BIDANG 7 BIDANG 8 BIDANG 9

1 MURID 1 040307-16-2521 L 1 5 5 5 4 5 4 4 4 1 4 4 4 1

2 MURID 2 040307-16-2522 P 4 5 4 5 6 5 4 4 4 5 3 5 4 4

3 MURID 3 040307-16-2523 L 4 5 4 5 6 4 4 4 4 5 3 5 4 4

4 MURID 4 040307-16-2526 P 4 5 4 5 6 5 4 4 4 5 3 5 4 4

5 MURID 5 040307-16-2525 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

6 MURID 6 040307-16-2527 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 4 4

7 MURID 7 040307-16-2527 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 4 4

8 MURID 8 040307-16-2521 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 4 3

9 MURID 9 040307-16-2528 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 5 3

10 MURID 10 040307-16-2530 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 6 3

11 MURID 11 040307-16-2531 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 4 3

12 MURID 12 040307-16-2532 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 6 3 5 4 3

13 MURID 13 040307-16-2533 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 3

14 MURID 14 040307-16-2534 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 5 4

15 MURID 15 040307-16-2535 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

16 MURID 16 040307-16-2536 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 5

17 MURID 17 040307-16-2537 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 5

18 MURID 18 040307-16-2538 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

19 MURID 19 040307-16-2539 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

20 MURID 20 040307-16-2540 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 3

21 MURID 21 040307-16-2541 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

22 MURID 22 040307-16-2542 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

23 MURID 23 040307-16-2543 L 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

24 MURID 24 040307-16-2544 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

25 MURID 25 040307-16-2544 P 4 5 4 5 6 3 4 4 4 5 3 5 4 4

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN
BIDANG 1 BIDANG 2 BIDANG 3 BIDANG 4 BIDANG 5 BIDANG 6 BIDANG 7 BIDANG 8 BIDANG 9

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
SMK BANDAR BARU
SMK BANDAR BARU
KUALA KRAI
KELANTAN
APRIL 2017 NOTA : JANGAN PADAM

SAINS ###
###
Nama Murid MURID 3 ###
No. MY KID 040307-16-2523 ###
Jantina L ###
Kelas TINGKATAN 1 ZAMRUD ###
Nama Guru EN KASDI ###
Tarikh Pelaporan 04 JANUARI 2015 ###
###

Tahap Penguasaan Keseluruhan


4 ###
SAINS ###

Berikut adalah pernyataan bagi


Baik
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

###
KAEDAH SAINS

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis dapatan penyiasatan dan membuat kesimpulan yang selaras dengan tujuan penyiasatan saintifik ke
4
BIDANG 1 atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/ ketumpatan.
###
PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN

TAHAP PENGUASAAN Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
BIDANG 2 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

###
HIDUP

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
BIDANG 3 konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

###

TAHAP PENGUASAAN Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
BIDANG 4 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

###

TAHAP PENGUASAAN Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
EKSPLORASI UNSUR DALAM ALAM

BIDANG 5 membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

###
SAINS
TAHAP PENGUASAAN Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
BIDANG 6 kejadian atau fenomena alam.

TAHAP PENGUASAAN Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
BIDANG 7 kejadian atau fenomena alam.
KELESTARIAN HIDUP
PENGURUSAN DAN

Menganalisa masalah/fenomena dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip keabadian tenaga/


TAHAP PENGUASAAN
4 penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
BIDANG 8
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.
PENEROKAAN
BUMI DAN
ANGKASA

TAHAP PENGUASAAN Menganalisispengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian
4
BIDANG 9 masalahmengenai kejadian atau fenomena alam.
Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.
Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
TAHAP PENGUASAAN 5

DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK


Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
TAHAP PENGUASAAN 3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.
SAINS
###
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
TAHAP PENGUASAAN 5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.

###

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
TAHAP PENGUASAAN 4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
###
EN KASDI PN. ROZITA BT AHMAD ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
SMK BANDAR BARU SMK BANDAR BARU ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI KSSM SAINS TINGKATAN 1

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1
PENGUASAAN

Mengingat kembali definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
1
ketumpatan/langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Memahami definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/ ketumpatan/langkah-
2
langkah dalam penyiasatan saintifik.
Mengaplikasikan definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
3
ketumpatan/langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik.

Menganalisis dapatan penyiasatan dan membuat kesimpulan yang selaras dengan tujuan penyiasatan saintifik ke
4
atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/ ketumpatan.

Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh
5 ditambahbaik ke atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
ketumpatan.
Merekacipta cara penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk proses penyiasatan saintifik yang telah
6 dilaksanakan ke atas definisi Sains/ makmal sains/ kuantiti fizik dan unitnya/ penggunaan alat pengukur/
ketumpatan.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam


4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.

Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif


dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan.

2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan.

Mengaplikasikan pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan untuk


3
menerangkan isu-isu yang berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menganalisis pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/gerakbalas/pembiakan dalam
4
konteks penyelesaian masalah berkaitan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
5
penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif
dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
6
gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai
sosial/ekonomi/budaya masyarakat.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif
TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali jirim / jadual berkala / udara.

2 Memahami jirim / jadual berkala / udara.

Mengaplikasikan pengetahuan jirim / jadual berkala / udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan
3
dapat melaksanakan aktiviti/ tugasan mudah.

Menganalisis pengetahuan tentang jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan jirim / jadual berkala / udara dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
5
untuk melaksanakan aktiviti/ tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
6
membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8
PENGUASAAN

Mengingat kembali prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
1
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Memahami prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
2
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Mengaplikasikan prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
3 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan
mudah.

Menganalisa masalah/fenomena dengan menggunakan pengetahuan tentang prinsip keabadian tenaga/


4 penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.

Menilai kesesuaian prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
5 cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.dalam penyelesaian masalah
harian tertentu
Merekacipta menggunakan pengetahuan mengenai prinsip keabadian tenaga/ penggunaan cermin/ ciri cahaya/
pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya.
6
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti/tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9
PENGUASAAN

1 Mengingat kembali struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

2 Memahamistruktur bumi/geobencana/sumber Bumi

3 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.

Menganalisispengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian


4
masalahmengenai kejadian atau fenomena alam.

Menilai pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan
5
membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi
6 dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan satu tugasan dalam
situasi baru secara kreatif dan inovatif.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL1
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6
Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
TAHAP
DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK : PENGGAL2
PENGUASAAN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
1
Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
Merancang strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai.
2 Mengumpul dan merekod data yang tidak lengkap atau tidak relevan.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang tidak bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
Menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul.
Menulis laporan penyiasatan saintifik yang kurang lengkap.
3
Mengumpul dan merekodkan data yang relevan.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan sedikit ralat.
Membuat interpretasi dan kesimpulan yang bersandar kepada data yang dikumpul.

Merancang dan melaksanakan strategi dan prosedur yang betul dalam penyiasatan saintifik.
Mengendali dan menggunakan bahan dan peralatan sains yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan
yang jitu.
4 Menulis laporan penyiasatan saintifik yang lengkap.
Mengumpul data yang relevan dan merekodkan dalam format yang sesuai.
Mengorganisasikan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan tiada ralat.
Membuat interpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan tujuan penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan yang lengkap.


Mengumpul, mengorganisasikan dan mempersembahkan data dalam bentuk numerikal atau visual dengan baik.
5
Menginterpretasi data dan kesimpulan yang tepat dengan penaakulan saintifik.
Mengenal pasti trend, pola dan hubungan data.

Menjustifikasikan dapatan penyiasatan dengan mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat
pelaporan.
6
Menilai dan mencadangkan penambahbaikan kepada kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL1
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid kurang berkebolehan untuk:


Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI : PENGGAL2
PENGUASAAN
Murid belum berkebolehan untuk.
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
1 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.
Murid kurang berkebolehan untuk:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
2 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Menyatakan cara bagaimana sains digunakan untuk menyelesaikan masalah.
3 Menyatakan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
Menggunakan bahasa saintifik yang terhad untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sedikit sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
Menentukan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
4 Menentukan implikasi menggunakan sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu.
Selalu menggunakan bahasa saintifik yang mencukupii untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan sebahagian daripada sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
5 Merumus implikasi sesuatu masalah atau isu tertentu
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.

Murid berkebolehan:
Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
Membincang dan menganalisa implikasi sains untuk meneyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
Menjadi role model kepada pelajar lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
1 Lemah
2 Sederhana
3 Memuaskan
4 Baik
5 Cemerlang
6 Sangat cemerlang
SAINS

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 1 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 2


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 0 0 24 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 25 0

30 30
24 25
25 25

20 20

15 15

10 10

5 5
1
0 0
TP 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 3 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 4


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 24 1 0 BIL. MURID 0 0 0 0 25 0

30 30
24 25
25 25

20 20

15 15

10 10

5 5
1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 5 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 6


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 1 0 24 BIL. MURID 0 0 21 1 3 0

30 25
24 21
25
20
20
15
15
10
10
5 3
5
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID

TAHAP PENGUASAAN BIDANG 7 TAHAP PENGUASAAN BIDANG 8


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 25 0 0 BIL. MURID 0 0 0 25 0 0

30 30
25 25
25 25

20 20

15 15

10 10

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID


SAINS
TAHAP PENGUASAAN BIDANG 9 DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 25 0 0 BIL. MURID 1 0 0 0 17 7

30 20
25 17
25
15
20

15 10
7
10
5
5 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP0 5 TP0 6 TP 1 TP0 2 TP0 3 TP0 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID

DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK ; PENGGAL 2 DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 1
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 24 1 0 0 BIL. MURID 0 0 0 1 24 0

30 26 24
24
24 22
25
20
18
20 16
14
15 12
10
10 8
6
5 4
1 2 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP0 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID

DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK DAN NILAI MURNI; PENGGAL 2 TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 21 3 1 BIL. MURID 1 0 7 15 2 0

25 20
21
20 15
15
15
10
10 7

5
5 3 2
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 25 MURID JUMLAH 25 MURID


MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN
Adakah murid merancang projek secara Adakah murid melaksanakan Adakah murid menggunakan Adakah murid berjaya Adakah murid menunjukkan
terperinci dengan tujuan yang jelas? langkah yang betul dalam pelbagai kemahiran dan strategi berkomunikasi secara efektif pemahaman idea melalui kaedah
NO. MY KID / NO. KAD melengkapkan projek? untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai idea utama dalam inkuiri, kajian, analisis atau
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN kepada masalah dalam projek? projek? pengalaman? JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH

20% 20% 20% 20% 20% 100%


1 MURID 1 040307-16-2521 L 1 15 10 13 17 19 74 14.80

2 MURID 2 040307-16-2522 P 0 0.00

3 MURID 3 040307-16-2523 L 6 6 1.20

4 MURID 4 040307-16-2526 P 12 12 2.40

5 MURID 5 040307-16-2525 L 0 0.00

6 MURID 6 040307-16-2527 L 0 0.00

7 MURID 7 040307-16-2527 L 0 0.00

8 MURID 8 040307-16-2521 L 0 0.00

9 MURID 9 040307-16-2528 P 0 0.00

10 MURID 10 040307-16-2530 P 0 0.00

11 MURID 11 040307-16-2531 L 0 0.00

12 MURID 12 040307-16-2532 P 0 0.00

13 MURID 13 040307-16-2533 L 0 0.00

14 MURID 14 040307-16-2534 P 0 0.00

15 MURID 15 040307-16-2535 L 0 0.00

16 MURID 16 040307-16-2536 P 0 0.00

17 MURID 17 040307-16-2537 L 0 0.00

18 MURID 18 040307-16-2538 P 0 0.00

19 MURID 19 040307-16-2539 L 0 0.00

20 MURID 20 040307-16-2540 P 0 0.00

21 MURID 21 040307-16-2541 L 0 0.00

22 MURID 22 040307-16-2542 P 0 0.00

23 MURID 23 040307-16-2543 L 0 0.00

24 MURID 24 040307-16-2544 P 0 0.00

25 MURID 25 040307-16-2544 P 0 0.00

26

27
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH

20% 20% 20% 20% 20% 100%


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0
MATA PELAJARAN
PELAPORAN KERJA PROJEK SAINS TINGKATAN 1
SAINS

KRITERIA
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN PENGETAHUAN JUMLAH 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 MURID 1 040307-16-2521 L 1 15 10 13 17 19 74 14.80

2 MURID 2 040307-16-2522 P 0 0.00

3 MURID 3 040307-16-2523 L 6 6 1.20

4 MURID 4 040307-16-2526 P 12 12 2.40

5 MURID 5 040307-16-2525 L 0 0.00

6 MURID 6 040307-16-2527 L 0 0.00

7 MURID 7 040307-16-2527 L 0 0.00

8 MURID 8 040307-16-2521 L 0 0.00

9 MURID 9 040307-16-2528 P 0 0.00

10 MURID 10 040307-16-2530 P 0 0.00

11 MURID 11 040307-16-2531 L 0 0.00

12 MURID 12 040307-16-2532 P 0 0.00

13 MURID 13 040307-16-2533 L 0 0.00

14 MURID 14 040307-16-2534 P 0 0.00

15 MURID 15 040307-16-2535 L 0 0.00

16 MURID 16 040307-16-2536 P 0 0.00

17 MURID 17 040307-16-2537 L 0 0.00

18 MURID 18 040307-16-2538 P 0 0.00

19 MURID 19 040307-16-2539 L 0 0.00

20 MURID 20 040307-16-2540 P 0 0.00

21 MURID 21 040307-16-2541 L 0 0.00

22 MURID 22 040307-16-2542 P 0 0.00

23 MURID 23 040307-16-2543 L 0 0.00

24 MURID 24 040307-16-2544 P 0 0.00

25 MURID 25 040307-16-2544 P 0 0.00

26
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID
PENGENALAN
JANTINA KUMPULAN 20% DARIPADA
JUMLAH MARKAH
20% 20% 20% 20% 20% 100%
27

28

29


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
0