Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR ISI

Halaman Tajuk ................................................................................... i


Abstrak ................................................................................... ii
Abstract ................................................................................... iii
Penghargaan ................................................................................... iv
Daftar isi ................................................................................... vii
Senarai Kependekan ................................................................................... x
Panduan Transliterasi ................................................................................... xi

BAB I:
PENDAHULUAN

1.Latarbelakang Masalah Kajian ....................................................................... 1


2.Latarbelakang Kerajaan Melayu Batubara ............................................................. 9
3.Wilayah Kerajaan Melayu Batubara ...................................................................... 14
4.Pernyataan Masalah ....................................................................... 18
5.Objektif Kajian ....................................................................... 18
6.Kepentingan Kajian ....................................................................... 19
7.Skop Dan Pembatasan Kajian ....................................................................... 20
8.Pengertian Tajuk Kajian ....................................................................... 21
9.Kajian-kajian Lepas ....................................................................... 27
10.Metodologi Kajian ....................................................................... 29
10.1. Metod Pengumpulan Data ....................................................................... 30
10.1.1. Metod Penyelidikan Perpustakaan ....................................................... 30
10.1.2. Metod Penyelidikan Lapangan ............................................................. 31
a. Metod Historis ....................................................................... 31
b. Metod Temubual ....................................................................... 32
c. Metod Dokumentasi ....................................................................... 33
10.2. Metod Penganalisaan Data ....................................................................... 33
10.2.1. Metod Deskriptif ....................................................................... 34
10.2.2. Metod Indukatif ....................................................................... 34
10.2.3. Metod Deduktif ....................................................................... 35
10.2.4. Metod Komparatif ....................................................................... 35
11. Sistematik Penulisan ....................................................................... 35

BAB II
LANDASAN TEORI PERKEMBANGAN ISLAM DI BATUBARA

2.0. Perkembangan Islam di Nusantara ..................................................................... 37


2.1. Pengenalan ....................................................................... 37
2.2. Teori Kedatangan Islam ....................................................................... 38
2.2.1. Islam Datang Dan Dibawa Dari Tanah Arab ............................................ 38
2.2.2. Islam Datang Dan Dibawa Dari Benua Kecil(India)................................. 41
2.2.3. Islam Datang Dan Dibawa Dari China Dan Champa................................ 43
2.3. Faktor-Faktor Penyebaran Dan Perkembangan Islam........................................ 46

vii
2.3.1. Faktor Perdagangan ....................................................................... 46
2.3.2. Faktor Perkahwinan ....................................................................... 50
2.3.3. Faktor Kepribadian Golongan Dakwah Dan Ahli-Ahli Sufi..................... 52
2.3.4. Faktor Perlumbaan Dalam Penyebaran Agama......................................... 54

BAB III
SEJARAH PENUBUHAN DAN PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM
DI NUSANTARA ALAM MELAYU

3. Awal Penubuhan Kerajaan Islam ....................................................................... 58


3.1. Kerajaan Perlak (840-986 M) ....................................................................... 58
3.1.1. Kerajaan Perlak Terbahagi Dua ................................................................ 60
3.1.2. Serangan Srivijaya Ke Wilayah Perlak Selepas Merdeka......................... 61
3.2. Kerajaan Samudera Pasai (1042-1450 M).......................................................... 63
3.2.1. Masa Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai ................................................ 65
3.2.2. Peranan Kerajaan Samudera Pasai Dalam Perkembangan Islam Di
Nusantara Alam Melayu ....................................................................... 68
3.2.3. Masa Kejatuhan Kerajaan Samudera Pasai ............................................... 70
3.3. Kerajaan Melaka (1403-1528 M) ....................................................................... 71
3.3.1. Masa Awal Kerajaan Melaka .................................................................... 72
3.3.2. Masa Kejayaan Kerajaan Melaka.............................................................. 75
3.3.3. Masa Kejatuhan Kerajaan Melaka ............................................................ 79
3.4. Kerajaan Acheh Darussalam (1205-1675 M) .................................................... 80
3.4.1.Masa Kemajuan dan kejayaan Kerajaan Acheh ......................................... 81
3.4.2. Masa Kemunduran Kerajaan Acheh.......................................................... 89
3.5. Kerajaan Johor ....................................................................... 90
3.6. Kerajaan Siak ....................................................................... 93
3.6.1. Nama-Nama Sultan Yang Memerintah Kerajaan Siak.............................. 95
3.6.2. Wilayah Kekuasaan Kerajaan Siak ........................................................... 96
3.6.3. Masa Kemajuan Kerajaan Siak ................................................................. 99
3.6.4. Masa Berakhirnya Kerajaan Siak .............................................................. 99
3.7. Kerajaan Melayu Batubara ....................................................................... 100
3.7.1. Sistem Kerajaan Melayu Batubara ........................................................... 101
3.7.2. Kerjaya Masyarakat Batubara .................................................................. 102
3.7.3. Sistem Pemerintahan Kerajaan Batubara ................................................. 103
3.7.4. Sistem Pentadbiran Kerajaan Batubara .................................................... 105
3.8. Perkembangan Kerajaan Melayu Batubara Dari Masa Awal Sampai
Menjelang Tahun 1945 ....................................................................... 109
3.8.1. Kerajaan Batubara Pada Masa Penjajahan Belanda ................................. 111
3.8.2. Kerajaan Batubara Menjelang Tahun 1945.............................................. 116

BAB IV
PENGARUH ISLAM TERHADAP KERAJAAN MELAYU BATUBARA

4.1. Agama Islam Dan Pengarunya Dalam Kehidupan............................................. 118


4.1.1. Pengaruh Islam Dalam Kehidupan Individu ............................................. 119
4.1.2. Masyarakat ....................................................................... 121
4.1.3. Bernegara ....................................................................... 123
4.2. Pengaruh Islam Terhadap Kerajaan Melayu Batubara....................................... 125

viii
4.2.1. Pengaruh Islam Dalam Aspek Kepercayaan ............................................. 125
4.2.2. Pengaruh Islama Dalam Aspek Perundangan ........................................... 128
4.2.3. Pengaruh Islam Dalam Aspek Pendidikan ................................................ 132
4.2.4. Pengaruh Islam Dalam Aspek Kebudayaan .............................................. 137
4.3. Peranan Kerajaan Melayu Batubara Dalam Menyebarkan Islam Di Sumatera
Utara. ....................................................................... 148

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan ....................................................................... 155


5.2. Cadangan ....................................................................... 158
5.3. Penutup ....................................................................... 161

BIBLIOGRAFI ....................................................................... 163


TEMUBUAL ....................................................................... 169
LAMPIRAN.

ix

Anda mungkin juga menyukai