Anda di halaman 1dari 4

GEOGRAFI STPM PENGGAL 2 : SOALAN 942/2 2013 2017 SOALAN STRUKTUR

TAHU BAHAGIAN A : SOALAN STRUKTUR ( FIZIKAL) BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR ( MANUSIA )


N
2016 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan El Nino ? [3m] 4(a) Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi ekonomi ? [3m]
(b) Terangkan 2 kesan El Nino terhadap perubahan unsur cuaca di A Tenggara [4m] (b) Huraikan 3 kepentingan ASEAN kepada pembangunan ekonomi Malaysia [6m]
( c) Huraikan 2 kesan El Nino terhadap aktiviti pertanian di Asia Tenggara [4m] ( c) Jelaskan 3 halangan untuk meningkatkan k/sama ekonomi ASEAN [6m]
(d) Jelaskan 2 kaedah bagi mengurangkan kesan El Nino di Malaysia. [4m]
2016U 1(a) Nyatakan 3 proses mendatar dalam kitaran hidrologi [3m] 4(a) Nyatakan 3 kepentingan modal dalam memajukan petroleum & gas di Mal [3m]
(b) Jelaskan 2 proses menegak dalam kitaran hidrologi [6m] (b) Terangkan 3 faktor yang mempengaruhi kegiatan perlombongan pet & gas [6m]
(c) Jelaskan 3 peranan tumbuhan terhadap air larian permukaan [6m] ( c) Huraikan 3 kepentingan sektor perlombongan pet & gas kpd sosio-ekonomi [6m]
setempat.
2015 1(a) Kenalpasti tiga proses perubahan fasa air [3m] 4(a) Nyatakan 3 ciri IKS ( Industri Kecil Sederhana ) [3m]
(b) Jelaskan dua kepentingan sumber air terhadap aktiviti perindustrian [4m] (b) Jelaskan 3 kepentingan IKS kepada pembangunan sosioekonomi negara [6m]
(c) Jelaskan dua faktor semula jadi yang mengganggu sumber bekalan air [4m] (c) Huraikan 3 faktor yang mempengaruhi ketidak imbangan taburan
(d) Jelaskan dua langkah penyesuaian untuk mengatasi masalah kekurangan air. [4m] Industri di Malaysia. [6m]
2015U 1(a) Nyatakan 3 kandungan atmosfera [3m] 4(a) Namakan tiga kawasan segitiga pertumbuhan dalam ASEAN. [3m]
(b) Mengapa penurunan suhu berlaku apabila ketinggian bertambah di (b) Jelaskan tiga peranan segitiga pertumbuhan dalam memajukan wilayah
atmosfera ? [6m] berkenaan. [6m]
(c) Huraikan 3 faktor semulajadi yang boleh mengganggu sistem atmosfera. [6m] (c) Huraikan 3 fokus kerjasama segitiga pertumbuhan dalam ASEAN [6m]

2014 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan siklon tropika ? [3m] 4(a) Nyatakan 3 kesan positif aktiviti ekonomi sekunder terhadap pembangun-
(b) Mengapakah siklon tropika berlaku di kawasan lautan tropika ? [4m] an sosioekonomi Malaysia. [3m]
(c) Huraikan dua kesan siklon tropika terhadap aktiviti penduduk di kawasan (b) Huraikan 2 kepentingan syarikat multinasional terhadap pembangunan
pinggir pantai. [4m] sektor sekunder di Malaysia. [4m]
(c) Jelaskan 2 cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan sektor
ekonomi sekunder. [4m]

2014U 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan air domestik? [3m] 4(a) Apakah yang dimaksudkan dengan daya saing serantau ? [3m]
(b) Huraikan dua faktor yang menjejaskan bekalan air domestik . [4m] (b) Huraikan 3 kepentingan pakatan ekonomi serantau kepada Malaysia. [6m]
(c) Jelaskan 4 langkah untuk menjamin kelestarian sumber air di Malaysia. [8m] (c) Jelaskan 3 sumbangan Malaysia kepada pembangunan ekonomi Spura [6m]

2013 1(a) Apakah yang dimaksudkan dengan proses resapan? [3m] 4(a) Huraikan satu aspek saling bergantung dalam konteks kerjasama
(b) Huraikan 2 faktor yang mempengaruhi prosesresapan. [4m] ekonomi serantau di kawasan Asia Pasifik. [3m]
(c) Huraikan 2 faktor yang menyebabkan kuantiti air tanih berkurangan. [4m] (b) Bagaimanakah Malaysia mendapat faedah daripada pakatan ekonomi
(d) Bagaimanakah proses edaran air tanih berlaku ? [4m] serantau ? [6m]
(c) Huraikan 3 masalah yang dihadapi oleh negara ASEAN dalam menjayakan
kerjasama ekonomi serantau. [6m]

2013U 1(a) Gambar rajah Jangka Lembab ( Higrometer ) 3(a) Apakah yang dimaksudkan dengan mineral sumber tenaga ? [3m]
i) Namakan alat tersebut [1m] (b) Huraikan dua kesan aktiviti perlombongan terhadap perkembangan
ii) Mengapa bacaan suhu pada Y lebih rendah ? [2m] industri hiliran di Malaysia. [4m]
(b) Mengapa kelembapan bandingan udara di kawasan hutan lebih tinggi (c) Jelaskan dua kesan aktiviti perlombongan haram terhadap alam sekitar
berbanding kawasan bandar ? [6m] fizikal di Malaysia. [4m]
(c) Jelaskan 3 kesan kelembapan bandingan yang tinggi terhadap alam sekitar (d) Terangkan dua langkah untuk memajukan kawasan bekas lombong di
fizikal. [6m] Malaysia. [4m]
RodzliGCGSMKHK2017
GEOGRAFI STPM PENGGAL 2 : SOALAN 942/2 2013 2015 SOALAN ESEI
TAHUN BAHAGIAN A : SOALAN ESEI ( FIZIKAL) BAHAGIAN B : SOALAN ESEI ( MANUSIA )
2016 2(a) Dengan lakaran gambarajah, huraikan struktur utama lapisan atmosfera [15m] 5(a) Jelaskan kepentingan kegiatan perhutanan kpd pembangunan ekon Mal [13m]
(b) Huraikan unsur yang terkandung dalam lapisan atmosfera [10m] (b) Huraikan kesan pembalakan terhadap ASF di Malaysia [12m]
3(a) Bincangkan faktor yang mempengaruhi kadar larian air permukaan yang 6 Jadual di bawah menunjukkan eksport dan impot Malaysia 2010
tinggi di kawasan bandar. [13m]
(b) Huraikan kesan kadar larian air permukaan yg tinggi terhadap ASF bandar [12m] Negara Eksport RMj Import RMj a) Berdasarkan jadual
Hong Kong 32 618 28 577 Lukis graf yang sesuai untuk
Am Syarikat 35 096 56 095 Menunjukkan imbangan
Jepun 66 500 66 677 Perdagangan Malaysia
Negara EU 68 419 53 978 Dengan negara-negara
China 80 568 66 679 Terpilih pada tahun 2010. [13m]
Singapura 85 683 60 328
Negara Lain 270 544 196 861
JUMLAH 639 4288 529 195

(b) Jelaskan kepentingan kerjasama serantau terhadap pembangunan


Ekonomi Malaysia [12m]

2016U 2(a) Bincangkan faktor penyumbang kpd pencemaran udara yang tinggi di 5(a) Huraikan langkah yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan [12m]
bandar besar di Malaysia [13m] Pembangunan ekonomi di Iskandar Malaysia
(b) Jelaskan langkah yang perlu dilaksanakan bagi menangani pencemaran (b) Bincangkan kesan pembangunan tanpa kawalan di kawasan koridor
Udara di Bandar. [12m] Pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar fizikal [13m]
3(a) Huraikan bagaimana faktor resapan mempengaruhi simpanan air tanah [13m] 6 Merujuk kepada mana-mana pakatan ekonomi serantau di Asia Pasifik,
(b) Jelaskan kepentingan air bawah tanah kepada persekitaran fizikal dan a) Jelaskan kepentingan pakatan tersebut terhadap pembangunan sosio-
Manusia. [12m] Ekonomi negara anggota. [13m]
b) Huraikan masalah yang sering dihadapi oleh pakatan tersebut. [12m]

2015 2(a) Bincangkan bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi fenomena pulau 5(a) Jelaskan ciri kegiatan industri automotif di Malaysia [12m]
haba bandar. [13m] (b) Bincangkan bagaimana sektor automotif membangunkan soisoekonomi
Pilih (b) Terangkan kesan pulau haba bandar terhadap alam sekitar fizikal [12m] Malaysia. [13m]
Satu
sahaja 3(a) Huraikan proses menegak dalam kitaran hidrologi [12m] 6. Nilai Dagangan Malaysia dengan ASEAN 2006
(b) Bincangkan proses kitaran hidrologi yang terjejas akibat aktiviti manusia. [13m] Negara Import (RMj) Eksport(RMj) a)(i) Hitung peratusan import dan
Indonesia 18 165.9 14 915.6 Eksport ke setiap negara
Filipina 10 639.9 7 973.5 ASEAN dalam tahun 2006. [5m]
Singapura 56 187.5 90 750.6 a(ii) Lukis carta pai data di atas. [8m]
Thailand 26 276.3 31 176.8 b) jelaskan faedah yang diperoleh
Brunei 276.1 1 267.7 Malaysia hasil penglibatannya
Jumlah 111 545.7 146 084.2 dalam pakatan ASEAN [12m]
2015U 2(a) Bincangkan bagaimana perubahan unsur cuaca dan iklim memberi kesan [13m] 5(a) Bincangkan bagaimana aktiviti ekonomi menjejaskan kualiti alam sekitar. [13m]
kepada aktiviti pertanian di kawasan tropika lembab.
(Pilih (b) Jelaskan langkah yang sesuai bagi mengurangkan kesan perubahan unsur [12m] (b) Cadangkan langkah pemeliharaan untuk mengekalkan kualiti alam sekitar di [12m]
satu) cuaca di kawasan bandar di Malaysia. Malaysia.

3. Parameter Cuaca Bandar Y Tahun 2010 6(a) Huraikan peranan Malaysia dalam memakmurkan negara jiran dalam
Bulan J F M A M J J O S O N D pakatan kerjasama serantau. [12m]
SuhuC 26 25 26 26 27 27 28 27 28 27 26 27
Hujan (mm) 392 263 190 161 135 109 117 147 191 280 322 343 (b) Bincangkan kepentingan kerjasama dalam ASEAN untuk menangani isu
alam sekitar. [13m]
(a) Hitung Min suhu di bandar Y. [1m]
(b) Lukis graf yang lengkap bagi menunjukkan taburan suhu & hujan bandar Y [10m]
(c) Huraikan pola taburan suhu dan taburan hujan bandar Y [6m]
(d) Jelaskan kesan hujan berlebihan terhadap alam sekitar fizikal bandar Y [8m]

2014 2(a) Bincangkan perubahan suhu bandar akibat aktiviti manusia. [13m] 5(a) Sejauh manakah sektor pengangkutan menyebabkan pencemaran udara
(b) Huraikan kesan peningkatan suhu bandar terhadap alam sekitar manusia [12m] di Malaysia? [13m]
(b) Jelaskan kesan kadar pencemaran yang tinggi terhadap persekitaran
3(a) Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi edaran air tanih ? [13m] fizikal dan manusia. [12m]
(b) Jelaskan kesan pengurangan simpanan air tanih terhadap alam sekitar
fizikal. [12m] 6(a) Jelaskan bagaimana pemindahan teknologi memberikan sumbangan
kepada pembangunan sosioekonomi Malaysia? [10m]
(b) Berdasarkan sebuah negara sedang membangun, bincangkan langkah
yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan pergantungan ekonomi
terhadap negara maju. [15m]

2014U 2(a) Huraikan perubahan unsur cuaca di kawasan Asia Tenggara akibat 5. Berdasarkan negara Malaysia;
Fenomena El Nino ? [12m] (a) Jelaskan masalah yang dihadapi oleh nelayan pinggir pantai. [6m]
(b) Bincangkan kesan fenomena El Nino di kawasan Asia Tenggara dan (b) Huraikan kesan aktiviti perikanan terhadap alam sekitar fizikal [6m]
di kawasan Amerika Selatan. [13m] (c) Bincangkan program yang telah dilaksanakan bagi memajukan sektor
perikanan. [13m]
3(a) Bincangkan faktor yang menyebabkan lebihan air berlaku. [13m]
(b) Jelaskan kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia. [12m] 6(a) Mengapakah Malaysia menjadi negara tumpuan kepada pelabur asing
di Asia Tenggara ? [12m]
(b) Bincangkan kesan globalisasi ekonomi terhadap negara Malaysia. [13m]

2013 2(a) Apakah yang dimaksudkan dengan La Nina ? [3m] 5(a) Huraikan 3 ciri pertanian ladang di Malaysia [9m]
(pilih (b) Huraikan ciri cuaca yang berpunca daripada fenomena La Nina [12m] (b) Bagaimanakah penggunaan teknologi moden dapat memajukan sektor
Satu ) (c) Bagaimana fenomena La Nina memberi kesan terhadap aktiviti penduduk [10m] pertanian di Malaysia? [6m]
(c) Bincangkan sumbangan pertanian ladang terhadap pem ekonomi Malaysia [10m]
3(a) Data sejatan dan perpeluhan :
i)Lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan nilai sejatan dan perpeluhan [9m] 6(a) Jelaskan lima aktivti ekonomi yang dijalankan di IMS-GT [10m]
ii)hitung min sejatpeluhan [4m] (b) Mengapakah IMS-GT lebih Berjaya berbanding dengan Pakatan Segi Tiga
(b) Berdasarkan graf yang dilukis,jelaskan pola sejatan dan perpeluhan [4m] Pertumbuhan ASEAN yang lain ? [15m]
(c) Huraikan 4 kesan sejatpeluhan terhadap persekitaran fizikal. [8m]
2013U 2(a) i)Bincangkan aktiviti manusia yang menyebabkan penipisan l/ozon berlaku. [13m] 5(a) Pilih sebuah negara Asia Tenggara,huraikan sebab negara tersebut mem-
(pilih ii)Huraikan kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal. [12m] beri tumpuan kepada pembangunan sektor ekonomi tertier pada masa ini. [9m]
Satu ) ATAU (b) Bincangkan masalah yang dihadapi oleh Malaysia untuk memajukan sektor
(b) i)Sejauh manakah faktor semula jadi menyebabkan fenomene jerebu ? [13m] ekonomi tertier. [10m]
ii)Terangkan langkah2 yang boleh mengurangkan fenomena jerebu di Mal. [12m] (c) Jelaskan kepentingan inovasi dalam memajukan sektor ekonomi tertier. [6m]

3(a) Sejauh manakah faktor hujan mempengaruhi larian air permukaan ? [13m] 6(a) Tahun eksport Import a)Berapakah imbangan dagangan Mal 2006-2007? [3m]
(b) Terangkan langkah untuk mengurangkan hakisan oleh larian air permukaan [12m] RM juta RM juta b)Mengapa Malaysia memerlukan negara lain untuk [12m]
2006 588 965 480 773 memajukan ekonominya ?
2007 605 153 504 814 c)Jelaskan kesan negatif globalisasi kepada sesebuah
2008 663 494 521 611 Negara. [10m]