Anda di halaman 1dari 22
TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (PENGURUSAN) DEPUTY SECRETARY GENERAL (MANAGEMENT) AEMENTERLAN Kementerian Pendidikan Malaysia BALAI Ministry of Education Malaysia Ara Bok 8 Kompleks€ Tel 03-0004 6152 Psat Pentaran Kerajan Persekauan Fe: 03-880 5040 2604 PUTRAIAYA man Wes wae moe. gowmy uj. Kami: KPM.§90-1/1/13(6) Tarkh: sjun 2017 ‘Semua Setiausaha/Pengarah Bahagian dan Pengarah Jabatan, KPM YBhg. Datuk'Dato/Dr./Tuan/Puan, PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) MELALUI E- PEMBELAJARAN SEKTOR AWAM (EPSA) SECARA ONE-OFF BAGI WARGA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) LANTIKAN TAHUN 2014 HINGGA 2016 ‘Saya dengan hormatnya merujuk perhatian YBhg, Datuk/Dato! Dr/Tuan/Puan kepada perkara di atas, 2. Dalam usaha memastixan semua warga kerja KPM lantikan tetap 2014 hingga 2016 dapat memenuhi salah satu syarat untuk disahkan ke dalam perkhidmatan ‘mengikut tempoh yang ditetapkan, Kementerian telah mendapat kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam agar ia dilakukan dengan kaedah altematif melalui E- Pombelajaran Sektor Awam (EPSA). Sukacita Garis Panduan mengenai perkara tersebut dkemukakan nuk perhatian dan tindakan di mana berkaitan. —YBhg. Datul/Dato!) Dr.fuanipuan adalah dimohon untuk memanjangkan Garis Panduan ini kepada semua warga keija seliaan masing-masing yang teribat dalam urusan Ini. Urusan PTM melalui EPSA akan berkuatkuasa mulai 15 Jun 2017 sehingga 30 Jun 2018. 3. Ketua Jabatan adalah dimohon memastixan urusan ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dengan mengkuti Garis Panduan yang ditetapkan ini. Sebarang pertanyaan mengenai urusan ini boleh dlkemukakan kepada Bahagian berikut mengikut perkhidmatan: 1 Perkniamatan Bukan Guru (Solain PPP): ‘Setiausaha Bahagian ‘Banagian Pengurisan Sumber Manusia ‘Cawangan Pembangunan Manusia dan Lathan ‘Kementeran Pendidikan Malaysia ‘Aras 4, Blok E12, Konpleks Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (62604 PUTRAJAVA (up: Puan Vivian Atak Mathew (vivian@@moe.gov.my03-6884 7911) Puan Noor Haizah Bint Azizi (ahaizah azei@moe.gov.my/03-8884 7646) Fak: 05-8864 7925 LL Pogawal Perkhidmatan Pendidikan: Pengarah ‘Banagion Pendidikan Gura Kementerian Pendisikan Malaysia ‘ras 2-8, Blok E13, Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 162504 PUTRAJAYA (ups De Razianna Bint Abdul Rahman (razianna abdul@mée.gow.myi03-8884 1261) Encix Azalan Bin Afendl (azalan afendk@rioe.gov.my/03-6684 1242) Faks:08- 8864 1274 3. Saya penuh yakin dan percaya urusan ini akan dapat dijayakan dengan komitmen semua pitak. Segala Kerjasama amatiah dinargai dan didahului dengan ‘ucapan ribuan terima kasin Sekian “SEHATI SEJIWA" ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (DATO JAMIL BIN'RAKON) bp. Ketua Setausaha Kementerian Pendidikan Malaysia ‘8k. Kelua Pengerah Pertidratan Anam Malaysia Ketia Selausaha Kementeian Pendihan Malaysia KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM) MELALUI E-PEMBELAJARAN SEKTOR AWAM (EPSA) SECARA ONE- OFF BAGI WARGA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA LANTIKAN TETAP TAHUN 2014 HINGGA 2016 TUJUAN 4. Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada semua Ketua Jabatan, Bahagian, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan peserta dalam melaksenakan Program Transformasi Minda (PTM) melalui E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) Secara One-Off bagi warga kerja Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) lantikan tetap tahun 2014 hingga 2016. TAKRIFAN 2. Bagi maksud pemakaian Garis Panduan ini, |. "Pegawal Perkhidmatan Pendidikan (PPP)’ merujuk kepada pegawai yang dilantik ke dalam skim perkhidmatan pendidikan oleh Suruhenjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP): wi vil “Perkhidmatan Bukan Guru (PBG)' merujuk kepada pegawai dalam skin perkhidmatan di KPM selain Pegawai Perkhidmatan Pendidikan; “Ketua Jabatan” merujuk kepada Setiausaha atau Pengarah Bahagian/Jabatan termasuk ketua di peringkat Neger/Daerah sehingga ke peringkat Guru Besar/Pengetua; “Penyelaras Latihan” merujuk kepada pegawai yang dilantik untuk menguruskan latihan di Bahagian/Jabatan; “Bahagian Berkenaan’ merujuk kepada Bahagian di ibu pejabat KPM, Bahagian juga bertanggungjawab terhadap pegawai i cawangan negeti serta sekolahikole] di bawah bidang kuasa mereka; “Peserta’ merujuk kepada warga kerja Kementerian Pendidikan Malaysia lantikan tetap tahun 2014 hingga 2016 yang belum menghadiri PTM; dan “Pengecualian’ merujuk kepada kebenaran bertulis yang diberikan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), KPM selaras dengan peruntukan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012 (PP 14/2012). LATAR BELAKANG 3, PTM merupakan salah satu syarat bagi pengesahan dalam perkhidmatan penjawat awam selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012. Walau bagaimanapun, kekangan peruntukan yang diterima setiap tehun untuk tujuan penganjuran PTM menyebabkan tunggakan warga keyja lantikan tahun 2014 hingga 2016 belum menghadiri PT, 4, Dalam usaha mengatasi masalah ini, BPSM telah mengemukakan permohonan bagi pelaksanaan kursus PTM secara pembelajaran alternatif melalui portal EPSA kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan diluluskan oleh JPA secara one-off bagi warga kerja KPM lantikan tahun 2014 hingga 2016. 5. Sehubungan dengan itu, Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan pelaksanaan kursus PTM melalui EPSA dan Surat Tamat Kursus (STK) EPSA akan digunakan oleh warga KPM lantikan tahun 2014 hingga 2016 sebagai syarat permohonan pengecualian PTM, KAEDAH PELAKSANAAN 6 Surat siaran pemakluman keperluan melaksanakan PTM melalui EPSA perlu dikeluarkan oleh BPSM kepada peserta PBG dan BPG kepada peserta PPP serta disainkan kepada Ketua Jabatan masing-masing. Ketua Jabatan perlu memastkan bahawa semua peserta melengkapkan modul kursus seperti berikut: Sembilan (9) mocul kursus waiib di dalam EPSA; 1. Satu (1) mogul Kursus waib laity Budaya Kerja Kelas Pertarnes yarng