Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

BORANG PENILAIAN GURU BAHARU

Nama Guru Baharu : CHONG SU YEE

Skor Skor
Dimensi
Bil. Aspek Skor Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12
1. Pengetahua Kandungan mata pelajaran 10
Ilmu pendidikan, pedagogi dan psikologi 10
n (30%)
Kurikulum dan kokurikulum 10
Pentaksiran dan penilaian 10
Teknologi Maklumat dan 10
Komunikasi(TMK) untuk pendidikan
Dasar-dasar dan hala tuju kerajaan 10
Pekeliling dan peraturan pendidikan 10
JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30%
Jumlah Skor (70)
2. Kemahiran Menterjemahkan dasar / pekeliling atau
10
(30%) pertauran dalam amalan PdP
Merancang dan menyamai PdP
10
mengikut mata pelajaran
Mentaksir dan menilai 10
Mengurus kelas dan murid 10
Menggunakan TMK untuk PdP 10
Kepimpinan pengjaran dan
10
pembelajaran
Melaksanakan kajian tindakan 10
Hubungan sesama manusia 10
JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 30%
Jumlah Skor (80)
Skor Skor
Dimensi
Bil. Aspek Skor Bulan Bulan
Kompetensi
Ke-6 Ke-12
3. Nilai Keutuhan
Penyayang
Profesional
Integriti
(40%) Efisien
Kecintaan terhadap profesion
Patriotisme dan tanggungjawab sosial
JUMLAH SKOR
PERATUS SKOR (%) = Skor diperolehi x 40%
Jumlah Skor (60)
JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR (%)

Disediakan oleh,

________________
(YONG FUI LING) Tarikh: _________________

Disahkan oleh,

_______________________________
(NURHIDAYAH CHONG ABDULLAH)
GURU BESAR
SJK(C) KIAU SHING Tarikh: _________________

SKALA JUMLAH KESELURUHAN PERATUS SKOR DIPEROLEHI PADA BULAN KE-12

90% - 100% - Tahap Kompetensi yang Cemerlang

80% - 89.99% - Tahap Kompetensi yang Baik

60% - 79.99% - Tahap Kompetensi yang Sederhana

50% - 59.99% - Tahap Kompetensi yang Kurang Memuaskan

49.99% ke bawah - Tahap Kompetensi yang Lemah

Anda mungkin juga menyukai