Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua sehingga makalah yang berjudul PEMISAHAN
KATION GOLONGAN IIIA dapat terselesaikan. Penyusunan makalah ini
dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang telah diberikan kepada kami.
Tidak lupa kami ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu
dalam menyelesai kan makalah ini.
Penulis menyadari sepenuhnya,bahwa makalah ini belumlah sempurnah, Oleh
karena itu saran dan kritikan yang membangun dari rekan-rekan semua sangat di
perlukan untuk menyempurnakan makalah ini.

Makassar, Juni 2017

Tim Penyusun

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... .i


DAFTAR ISI .. ... .ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................1
1.1 Latar belakang ...............................................................................................................1
1.2 Batasan masalah .........................................................................................................1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................2
2.1 Kation Golongan IIIA ...................................................................................................2
2.2 Identifikasi Kation Golongan IIIA ...............................................................................3
BAB III PENUTUP .........................................................................................................10
3.1 Kesimpulan. .............................................................................................................10
DAFTAR PUSTAKA

ii

Anda mungkin juga menyukai