Anda di halaman 1dari 6

Syurga

Pengertian Syurga

Syurga ialah suatu tempat kediaman yang berada di alam akhirat yang tempat itu diliputi oleh
berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang belum pernah seseorang hamba Allah swt.
melihat, mendengar, dan menikmatinya saat hidup di dunianya. Dan ketahuilah bahwa syurga
dipersiapkan bagi hamba-Nya yang bertakwa semasa di dunianya, begitu juga bagi hamba-
Nya yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Merupakan balasan baginya buat selama-
lamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Al Qur'an, surat asy Syu'araa, ayat
90. "Dan (pada hari itu) syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa".

Begtu juga firman-Nya dalam surah Al Baqarah, ayat 82, "Dan orang-orang yang beriman dan
beramal soleh, mereka itu penghuni syurga, di dalamnya mereka kekal". Dalam Al Qur'an
pada lain surah tersebut di atas masih menjelaskan mengenai syurga, dan bagi orang yang
pantas menghuninya.

ii. Kenikmatan yang diberikan Allah bagi Ahli Syurga

Ketahuilah, bahawa di dalam syurga itu terdapat kenikmatan yang luar biasa dan
lain seperti halnya yang ada di dunia. Untuk mengetahui kenikmatan yang diberikan
bagi penghuni surga ialah:

1. Dapat Melihat Dzat Allah Azza Wa Jalla.

Mengenai melihat Dzat Allah Azza Wa Jalla, dalam Al Qur'an, surat Al


Qiyamah, ayat 23, Allah swt. berfirman: "Kepada Tuhan-Nyalah mereka
melihat".

2. Mendapatkan Kemuliaan Dan Dihormati Oleh Allah Dan Para Malaikat.

Hal ini berdasarkan penegasan Allah swt. dalam Al Qur'an, surat Yaasiin ayat
58. "(Mereka akan mendapat) ucapan penghormatan sebagai ucapan dari
Tuhan Yang Maha Penyayang".

Begitu juga juga saat itu penghuni surga masuk ke dalam surga, merekapun
juga saat itu penghuni surga masuk ke dalam surga, merekapun juga
mendapat kemuliaan dan dihormati oleh para malaikat. Dikala itu mereka
masuk kedalam dari semua pintu, seraya memberi salam penghormatan.
"Salaamun 'alaikum Bima Shabartum. "Keselamatan atas berkat
kebesaranmu".

Sebagaimana penegasan Allah swt. dalam Al Qur'an, surat Ar Ra'ad,ayat 23-


24. Dan malaikat-malaikat masuk ketempat-tempat mereka dari semua pintu,
(seraya mengucapkan salam). "SALAAMUN 'ALAIKUM BIMAA
SHABARTUM". Sungguh alangkah baiknya tempat kesudahan itu". Firman-
Nya lagi dalam surat Al Ahzab, ayat 44. "Salam penghormatan kepada mereka
mereka (bagi orang-orang beriman) pada hari mereka menjumpai-Nya (aitu):
"Salam sejahtera".

3. Ahli Surga Saling Mengunjungi.


Mengenai hal ini dalam Al Qur'an, surat Ath Thuur, ayat 25-28. Allah berfirman.
"Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain (dan) saling
bertanya. Berkatalah mereka. Sesungguhnya kami dahulu saat ada di dalam
keluarga kami takut (pada siksa). Sebab itu Allah menganugerahi kepada kami
dan menjaga kami daripada siksa neraka. Sesungguhnya kami dahulu
menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang mencurahkan kebaikan lagi
Maha Penyayang". Nah, dengan menyimak dan memperhatikan penegasan
Allah swt.tersebut, maka akan dapat dapat difahami, bahwa penghuni surga itu
bisa saling mengunjungi satu sama lainnya,sama halnya sewaktu dikehidupan
dunia. Yakni melakukan kunjungan ke tempat ke kerabat terdekat, kawan, dan
kepada orang yang kita anggap berjasa dan terhormat serta mulia di dalam
kehidupan ini. Adapun kunjungan yang kita lakukan itu demi untuk sesuatu hal
yang di butuhkan.

4. Ahli Surga Bercakap-cakap Dengan Ahli Neraka.


Mengenai dialog dan perbincangan penghuni surga dengan penghuni neraka
ini, dalam Al Qur'an, surat Al A'raaf, ayat 44. Allah swt. Menegaskan. "Dan
para penghuni surga berkata kepada para penghuni (dengan berkata) :
"Sungguh kami benar-benar telah mendapat apa yang tuhan kami janjikan
kepada kami. Karena itu apakah kamu telah mendapat dengan sebenar-
benarnya (siksa) yang Tuhan kamu menjanjikan (kepada mu) ? ". Mereka (
penghuni neraka ) menjawab : "Betul". Kemudian seorang penyeru ( malaikat )
memberi pengumuman diantara kedua golongan itu : "Kutukan Allah diberikan
kepada orang-orang yang dhalim".

Demikian juga bagi penghuni neraka, merekapun bisa melakukan dialog dan
berbincang-bincang dengan penghuni surga. Hal ini sesuai panegasan Allah
swt. dalam Al Qur'an, surat Al A'raaf, ayat 50.

"Dalam penghuni neraka memanggil penghuni surga (dengan megatakan) :


Curahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah
kepadamu". Mereka (penghuni surga) menjawab: "Sesungguhnya Allah telah
mengharamkan keduanya (yaitu air dan makanan) kepada orang-orang yang
ingkar".

Itulah penegasan Allah swt. mengenai perbincangan ahli neraka kepada ahli
surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-Nya, sehingga menjadi
calon penghuni surga-Nya.

Nama-Nama Surga Dan Tingkatannya

1. Nama-Nama Surga.
Mengenai nama-nama surga dalam Al Qur'an, allah swt. telah menegaskan, yaitu
sebagai berikut :

Surga Firdaus.
Mengenai surga firdaus ini, dalam Al Qur'an, surat Al Kahfi, ayat 107, Allah swt. telah
mendengarkan:
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh bagi
mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal". Juga penegasan-Nya dalam
Al Qur'an, surat Al Mu'minuun, ayat 9-11.

"Dan orang-orang yang memelihara shalat. Mereka itu adalah orang-orang yang akan
mewarisi (yaitu) yang bakal mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya".

Surga 'Adn.
Perihal surga 'Adn ini telah banyak sekali di jelaskan dalam Al Qur'an. yaitu sebagai berikut
:
Firman Allah swt. di dalam surat Thaaha, tepatnya ayat 76.
"(Yakni) surga 'Adn yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, didalamnya mereka kekal.
Dan itulah (merupakan) balasan bagi orang yang (dalam keadaan) bersih (saat didunianya
dari berbagai dosa)".
Firman-Nya lagi didalam surat Shaad, ayat 50 :
"(Yaitu) surga 'Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka".
Firman-Nya juga didalam surat Al Kahfi, ayat 30-31 :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, sungguh pasti
kami (Allah) tidak bakal menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amal(nya)
dengan baik. Mereka itulah (orang-orang) yang bagi mereka surga 'Adn, (yakni) yang mengalir
sungai-sungai dibawahnya.
Dan juga firman-Nya didalam surat Al Mu'minuun, ayat 8 :
"Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'Adn yang telah Engkau
janjikan kepada mereka dan orang-orang shaleh diantara bapak-bapak mereka, dan istri-istri
mereka, dan keturunan mereka semua.

-Surga Na'iim.

Dalam Al-Qur'an surat Al Hajj, ayat 56. Allah swt. telah menegaskan :
"Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada di dalam surga yang
penuh kenikmatan".
Firman-Nya lagi didalam surat Al Luqman, ayat 8 :
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, bagi mereka
bakal mendapat surga yang penuh kenikmatan".
Firman-Nya didalam surat Ash Shaffat, ayat 43 :
"Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan".
Juga firman -Nya didalam surat Al Hajj, ayat 56 :
"Karena itu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ada didalam surga
yang penuh kenikmatan".

-Surga Ma'wa.

Banyak sekali didalam Al Qur'an dijelaskan, antara lain :


Surat As Sajdah, ayat 19 Allah swt. menegaskan:
"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Maka bagi mereka
mendapat surga-surga tempat kediaman, merupakan pahala pada apa yang telah mereka
kerjakan".
Firman-Nya lagi didalam surat An Naziat, ayat 41 :
"Maka sesungguhnya surga ma'walah tempat tinggal (nya)".
Firman didalam surat As sajdah, ayat 19 :
"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Maka bagi mereka
mendapatkan surga-surga tempat tinggal, pahala pada apa yang telah mereka kerjakan".
Dan firman-Nya didalam surat An Najm, ayat 15 :
"Di sisinya ada surga tempat tinggal (orang-orang yang bertakwa)".

-Surga Darussalam.

Mengenai surga Darussalam ini, telah banyak dijelaskan didalam Al Qur'an, di antaranya
ialah :
Dalam surat Yunus, ayat 25 :
"Dan Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (yakni surga), dan memimpin orang yang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus".
Dalam surat Al An'aam, ayat 127 :
"Bagi mereka (disiapkan surga) Darussalam di sisi Tuhannya dan Dia-lah pelindung mereka
di karenakan amal-amal shaleh yang telah mereka kerjakan".

-Surga Darrul Muqoomah.

Sesuai dengan penegasan Allah swt. di dalam Al Qur'an, surat Faathir, ayat 34-35 :
"Dan berkatalah mereka : segala puji bagi Allah yang telah menghapus (rasa) duka cita dari
kami. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang
memberu tempat kami didalam tempat yang kekal (surga) dan karunia-Nya".

-Surga Maqoomul Amiin.

Sesuai dengan penegasan Allah swt. didalam Al Qur'an, surat Ad Dukhan, ayat 51 :
"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa tinggal didalam tempat yang aman (surga)".

-Surga Khuldi.

Didalam Al Qur'an, tepatnya surat Al Furqaan, ayat 15, Allah swt. telah menegaskan :
"Katakanlah : "Apa (siksa) yang seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang telah
dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai balasan dan kediaman kembali
mereka",