Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR

TAHUN 4

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tahun/Kelas : Tahun Empat (4C, 4I, 4A)

Tarikh/Masa : 29 Mac 2017 (Rabu)

Bilangan Murid : 18 orang murid

Tema : Saya dan Jiran

Tajuk : Berhemah sesama jiran

Standard Kandungan : 4.1 Menghargai sumbangan jiran.

Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan


: jiran.
5.1.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan
: beradab dalam pergaulan dengan jiran.
5.1.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran
Obejktif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

1. Menyatakan empat adab dalam pergaulan dengan


jiran.
2. Menyatakan perasaan yang diperolehi setelah
berkelakuan beradab dalam pergaulan dengan jiran.
3. Melakonkan perlakuan beradab semasa bergaul
dengan jiran.

Pendekatan : Analisis nilai, penjelasan nilai, tindakan sosial.

Elemen Merentas Kurikulum : Nilai Murni berhemah tinggi, kasih sayang,


: bertoleransi.
: TKP - verbal linguistik, visual ruang, kinestetik.
: TMK - Komputer, LCD
KB - menjana idea, kemahiran sosial.

Bahan Bantu Mengajar : Papan putih kecil


: Lirik lagu
: Pen Marker
: Latihan Pengukuhan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa

Set Mesej Lagu 1. Menyoal murid tentang cara ABM:


Induksi - Amalan berhemah mereka bercakap dengan rakan Komputer
dalam pergaulan sama ada bersopan atau tidak. Riba, LCD
(5 minit) seharian. 2. Guru membawa murid melihat video.
- Bersopan santun video kepada murid dan murid
dan beradab dalam disuruh ikut sama menyanyi.
pergaulan dengan 3. Guru tanya murid tentang mesej Kaedah
jiran. lagu tersebut. Kelas
- Nilai berterima 4. Guru tanya nilai yang terdapat
kasih. dalam video tersebut. Teknik
5. Murid jawab dan guru Sumbang
Hemah tinggi mengaitkan dengan saran
Beradab sopan dan penghargaan kepada guru dan
berbudi pekerti mulia seterusnya mengaitkan kepada
dalam pergaulan penghargaan kepada jiran.
seharian. 6. Guru memperkenalkan topik
pembelajaran pada hari ini.

Langkah 1 Cara beradab dalam 1. Guru menunjukkan beberapa ABM:


pergaulan terhadap gambar yang menunjukkan Mini papan
(20 minit) jiran. sikap berhemah tinggi. tulis.
- Meminta maaf atas 2. Murid diminta memberi LCD
kesalahan yang pendapat berkaitan dengan
dilakukan. gambar yang ditunjukkan. Kaedah
- Menghormati jiran 3. Guru dan murid bersoal jawab Kumpulan
yang lebih tua mengenai gambar tersebut.
dengan 4. Sebagai pengukuhan, murid Teknik
menundukkan dibahagikan kepada kumpulan Perbincangan
kepala atau dan diminta menyenaraikan Pembentanga
bersalaman. sekurang-kurangnya empat n
- Menggunakan cara beradab dalam pergaulan
bahasa yang sopan dengan jiran dalam bentuk peta EMK:
dan beradab ketika buih. Kreativiti
bercakap dengan 5. Beberapa kumpulan diminta Menjana idea
jiran. membentangkan hasil kerja Verbal
- Beramah mesra mereka kepada kawan-kawan di linguistik.
dengan jiran. hadapan kelas.
6. Guru menulis setiap jawapan
murid di papan tulis.
7. Guru menyoal perasaan murid
setelah menghargai sumbangan
jiran.
8. Bagi mengukuhkan ingatan
murid, guru menggunakan
Powerpoint untuk menunjukkan
cara beradab dalam pergaulan
dengan jiran.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa

Langkah 2 Amalan berhemah 1. Dalam kumpulan yang sama, ABM:


tinggi setiap kumpulan diberikan satu Kad Arahan.
(25 minit) - Meminta maaf kad arahan lakonan.
selepas melakukan 2. Sebelum memulakan aktiviti,
kesalahan. guru menerangkan aktiviti yang Teknik
- Menghormati yang akan dijalankan. Lakonan
lebih tua dengan 3. Setiap kumpulan diberi masa Pendekatan
menunjukkan budi selama lima minit untuk Penjelasan
pekerti mulia. berbincang dan berlatih situasi nilai
- Menggunakan yang akan dilakonkan.
bahasa yang sopan 4. Seterusnya, setiap kumpulan EMK
dan beradab ketika akan mempersembahkan Menjana idea
bercakap dengan lakonan masing-masing di Kreativiti
jiran. hadapan kelas.
- Beramah mesra 5. Guru menyoal perasaan
dengan jiran mereka setelah melakukan
sebelah yang baru amalan beradab terhadap jiran
berpindah. semasa bergaul.
6. Guru merumuskan pengajaran
dan pembelajaran.
Langkah 3 Latihan Pengukuhan 1. Murid menjawab soalan dalam ABM:
buku kerja sambil berbincang Soalan ujian
(5 minit) dengan kawan-kawan yang lain. Teknik:
Ujian
Penutup 1. Murid menyanyi lagu yang ABM
Berhemah sesame jiran berkaitan dengan nilai Papan tulis
(5 minit) berhemah tinggi iaitu lagu Budi LCD
Bahasa Budaya Kita. Teknik
2. Murid menyatakan amalan Rumusan
berhemah tinggi yang terdapat Refleksi
dalam lagu.
3. Guru merumuskan pengajaran
dan pembelajaran dengan
menunjukkan isi pelajaran pada
hari ini.
4. Memberi pujian pencapaian
kepada semua murid.

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Disahkan oleh Guru Besar


Penyelia

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh :
ULASAN PENSYARAH PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________