Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR

TAHUN 4

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tahun/Kelas : Tahun Empat (4C, 4I, 4A)

Tarikh/Masa : 05 April 2017 (Rabu)

Bilangan Murid : 18 orang murid

Tema : Saya dan Jiran

Tajuk : Berhemah sesama jiran

Standard Kandungan : 4.1 Menghargai sumbangan jiran.

Standard Pembelajaran : 5.1.1 Menyenaraikan adab dalam pergaulan dengan


: jiran.
5.1.3 Menceritakan perasaan apabila berkelakuan
: beradab dalam pergaulan dengan jiran.
5.1.4 Mengamalkan perlakuan beradab dengan jiran
Obejktif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat;

1. Menyatakan empat cara beradab dalam pergaulan


dengan jiran dengan betul.
2. Menyatakan perasaan yang diperolehi setelah
mengetahui kepentingan beradab dalam pergaulan
dengan jiran.
3. Membezakan perlakuan yang beradab dan tidak
beradab dalam pergaulan dengan jiran.

Pendekatan : Analisis nilai, penjelasan nilai, tindakan sosial.

Elemen Merentas Kurikulum : Nilai Murni - berhemah tinggi, kasih sayang,


: bertoleransi.
: TKP - verbal linguistik, visual ruang, kinestetik.
: TMK - Komputer, LCD
KB - menjana idea, kemahiran sosial.

: Video
Bahan Bantu Mengajar : LCD Projector, Komputer riba
: Latihan Pengukuhan
: Sampul surat
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa

Set Mesej Video 1. Menyoal murid sama ada ABM:


Induksi - Amalan berhemah pernah membantu jiran ataupun Komputer
dalam pergaulan tidak. Riba, LCD
(5 minit) seharian. 2. Guru membawa murid melihat video.
- Bersopan santun video kepada murid dan murid
dan beradab dalam dimelihat dengan teliti.
pergaulan dengan 3. Guru tanya murid tentang video Kaedah
jiran. tersebut. Kelas
- Nilai berhemah 4. Guru tanya nilai yang terdapat
tinggi dalam video tersebut. Teknik
5. Murid jawab dan guru Sumbang
Hemah tinggi mengaitkan dengan saran
Beradab sopan dan penghargaan kepada guru dan
berbudi pekerti mulia seterusnya mengaitkan kepada
dalam pergaulan penghargaan kepada jiran.
seharian. 6. Guru memperkenalkan topik
pembelajaran pada hari ini.

Langkah 1 Cara beradab dalam 1. Guru menunjukkan video yang ABM:


pergaulan dengan berkaitan dengan perlakuan LCD
(20 minit) jiran. sopan santun. Papan tulis
- Cium tangan apabila 2. Murid diminta duduk dalam
bersalaman dengan kumpulan dan diminta menulis Kaedah
jiran. cara beradab dengan betul di Kumpulan
- Meminta izin apabila atas mini papan tulis.
lalu di depan jiran 3. Seterusnya, setiap kumpulan Teknik
yang lebih tua. diminta membentangkan hasil Perbincangan
- Beramah mesra tugasan di hadapan kelas. EMK:
dengan jiran. 4. Guru menulis setiap jawapan Kreativiti
- Bersikap baik selalu. murid di papan tulis. Menjana idea
- Bersopan santun 5. Guru menyoal perasaan murid Verbal
- Salam senyum dan setelah mengetahui cara linguistik.
sapa. beradab dalam pergaulan
dengan jiran.
6. Bagi mengukuhkan ingatan
murid, guru menggunakan
Powerpoint untuk menunjukkan
cara beradab dalam pergaulan
dengan jiran.

Langkah 2 Amalan beradab 1. Dalam kumpulan yang sama, ABM:


- Saling menghormati setiap kumpulan diberikan satu Sampul surat
(20 minit) antara jiran. sampul surat yang Kad
- Memahami antara mengandungi kad maklumat. maklumat
satu sama lain. 2. Setiap kumpulan akan Kertas lukisan
- Mengucapkan menyusun kad maklumat
terima kasih apabila mengikut amalan beradab atau
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan
Masa
jiran menghulurkan amalan tidak beradab. Teknik
bantuan. 3. Seterusnya, setiap kumpulan Klasifikasi
- Bertegur sapa akan mempersembahkan hasil Pendekatan
apabila bersua. kerja masing-masing kepada Penjelasan
kumpulan lain. nilai
Amalan tidak beradab 4. Guru menyoal perasaan murid
- Tidak hormat apabila jiran menghargai sikap EMK
- Kata-kata kasar beradab sopan yang diamalkan. Menjana idea
apabila bercakap. 5. Guru merumuskan pengajaran Kreativiti
- Mengejek jiran dan pembelajaran.
- Tidak mengucap
salam kepada jiran
yang lebih tua.

Langkah 3 Latihan Pengukuhan 1. Murid menjawab soalan dalam ABM:


buku kerja sambil berbincang Soalan ujian
(10 minit) dengan kawan-kawan yang lain. Teknik:
Ujian
Penutup 1. Murid menyanyi lagu yang ABM
Berhemah sesama jiran berkaitan dengan nilai Papan tulis
(5 minit) berhemah tinggi iaitu lagu Budi LCD
Bahasa Budaya Kita. Teknik
2. Murid menyatakan amalan Rumusan
berhemah tinggi yang terdapat Refleksi
dalam lagu.
3. Guru merumuskan pengajaran
dan pembelajaran dengan
menunjukkan isi pelajaran pada
hari ini.
4. Memberi pujian pencapaian
kepada semua murid.

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Disahkan oleh Guru Besar


Penyelia

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Nama :
Tarikh : Tarikh :
ULASAN PENSYARAH PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________