Anda di halaman 1dari 7
Soalan 2) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber kepelbagaian biologi hutan (3) ‘Skema jawapan Kepeloagzian (spesies fauna dan floral yang ada dalam huten termasuklah habitat an rantaian makenan. Spesis fauna merujuk kepada | binatang/hidupan liar] sepert ‘ajah, harimau, tapir dan lain-lain manakala soesis flora merujuk kepada [ tumbuhan ‘semulajadi] yang ada di dalam ekosistem hutan seperti bunga reflesia/pakma, pokok periuk kera, paku-pakis dan p0kot-pokok balak b) Dalam konteks ekologi, mengapakah sumber kepelbacaian biologi hutan perls di pelihara dan dipulihara. 4] Kod | Sebab-sebab sumber kepelbagaian biologi hutan perlu | Markah likekalkan dalam konteks ekologi Bi | Warisanekologi. Merjamin keberterusan hidupan liar dan tumbuhan betiarma untuk kepentingan generast akan datang | 2 ‘sebagai sumber kajian saintifk, perubatan dil BZ] Pengekalan habitat. Auten berfungs! sebagai habitat kepada] 2 pelbagai hidupan liar dan orang asli selain daripada sebagai Sumber makanan dan tempat pembiakan pebagai organsme dalam ekosistem hutan. Pemarkahan: 2 isi x2 markah = MAX 4 Markah, MAX a ©) Bagaimanakah langkah_pemetharaan sumber kepelbagaian biologi hutan dapat cijalankan dengan berkesan i Malaysia. (ay Kod ‘Cara-cara maningkatican Kebarkacanan langkah Warkah jiharaan sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia. CI | Menguatkuasakan undang-undang dan Akta Perhutanan dengan) 2 lebih tegas seperti meningkatkan kompaun, hukuman periara, menyitar premis dan menarik balik lesen operasi misalnya kepada ssyaritat pembalakan yang melanggar peraturan, TZ [Menambahkan anggota penguatkuasa/renjer hutan dan perhiltan| 2 Untuk menjalankaa pemantauan, rondaen dan tangkspan bersama dengan pasukan polis, tentera dan Rela secare ushasama dan [bersepady | [ Pemarkahan: 2 isix 2markah = MAX 4 Markah WAXa d) Cadangkan langksh yang boleh diambil oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) untuk menjemin” kelestarian sumber kepelbagaian biologi hutan di Malaysia, (4) Kod | Kesan negatif aktiviti pertanian terhadap alam sekitar_) Markah fizikal Di | Menyertai dan menganjurtan kernpen kesedaran clam sektar| 2 bersama dengan agensi Kerajaan, Seperti Persatuan Pencinta Alam SSekiter Malaysia dan Sahabat Alam Sekitar (SAM) berkerjasama dengen Jabaten Alam Sekitar JAS) dalam kempen penghijeuan perseiitaran, Misalnya melalui aktiviti peranaman pokok-pokok. DZ | Meleksanekan pendidikan alam sekiter untuk melindungi haan | 2 melalui penyebaran risaiah, media cetak dan mecia elektronik. Di camping menjad pemantau untuk melaporkan aktviti pemusnahan hutan kepada ihak berkuasa, ‘2 markah = MAX 4 Markah MAX 4 9) (1) Berdasarkan kepada sebuah negara yang telah anda kaji, jelaskan mengapa industri pembuatan erly. diselerakkan = dari =—sbandar ke = luar— Bandar 3) ‘Skema Pemarkahan: Momilih sobuah Negara - dijangka Malaysia = 1 Markah. Judul isi Jawapan ‘Huraian dan Contoh Markah | T. Mengelakkan kesesakan dan tepu bina di bandar. ‘> Kepadatan ruang di bandar - lokasi industri tdak lagi sesuat, ‘+ Mengelakkan saingan guna _tanah lebih untung untuk guna tenah petempatan dan pemiagaan berbanding dengan perindustrian Nilai hartanah di bandar mahal, 2; Menjimatkan kos pengeluaran + Sinergi apabila industri _penbuatan berdekatan dengan industri memproses + kos pengangkutan bahan mentah ke kilana pembuatan boleh diimatkan. + Kos burun dan kos tapak lebih murah di kawasan luar bandar. 3. Mengurangkan pencemaran = Konsentrasipencemaran di_bandar| boleh dikurangkan apabils sebahagian kilang dilokaskan ai luar banda. ‘+ Pencemaran air.udara, bunyi dan bau khususnya kilang petrokimia, 4. Mengimbangi pembangunan bandar dengan luar bandar industri sebagai pemangkin pembangunan setempat. + Kewasan bender yang sudeh maju diperlahankan manakala kawasan luar banger yang) masih—rmundur dipercepatkan. 3. Membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dese. = Industri pembuatan berintensif_burun dipertukendiluarbandar untuk mencipta banyak eluang pekesjaan. ‘+ Kader pengganguran luar bandar boleh dikurangkan - pendapatan perkapita penduduk meningkat, taraf hidup dan kualiti hicup bertamban bak rgelakkar imajuken kerana industri pembuaten memeriukan bahan mentah tersebut. + Contoh industri pembuaten tayer memeriukan getah manakala industri pembuatan minyak masak memerlukan ‘minyak kelapa sawit mentah. + Sektor ekonomi huluan boleh berkerbang maju 7. Kesan pengganda - Memajukan Rantaian yang berkaitan. ‘= Kesan pengganda - indusui yang berkaitan dengan __pembuatan berkermbang maju seperti industri ‘memproses, pembungkusan, pengangkutan dll, © Menggalaklan lahimya —_usahawan muda meiaiul PKS yang menjadi vendoor kepada industi pembuatan berskala besar, ‘8. Mempercepatkan kemajuan kawasan. = Industri pembuatan_mempercepatkan Pembangunan — infrastruktur Thususnys_rangiaian pengangkutan, beksian airjdektik dan sistem ‘telekomunikasi + Mempercepatian pembangunan bandar ~ kewujudan bandar baru di kawasan luar bandar yang berasaskan industri - Kemudahen perbandaran isediakan dengan lengkap. x 2 markah = 12 markah + 1 markah negara = 13 Markah MAX 13 li) _Hurcikan kesan negatif aktiviti industri pemprosesen terhadap alam sekitar fizikal (a2) ‘Skema Pemarkahan: Judul isi Jawapan Huraian dan Contoh Warka * Perlepasan bahan-bahan _pencemar tudara (air pollutions) seperti karbon 1. Pencemaran diaksida, "Karbon monoksida, udara, jerebu" dan hidrakarbon, gas sulfur dl hujan asid. ‘+ Pembebasan partike! terampai - PM10.| 2 seperti asap, debu dan hatuk boleh menyebabkan jerebu, + Proses kondensasi wap air dengan bahan pencemar udara menyebabkan hhujan asi > Kewujudan bahan pencemar di udara 2. Pemanasan boleh memerangkap bahangan bumi setempat. diaitkan dengan kesan rumah hijau (Green House Erfect), 2 ‘+ Haba yang dikeluarkan cleh generator kilang juga menyebabkan pemanasan setempat, > Perlepasan sisa toksid/enfiuen ke dalam cumbersumber air seperti ‘sungai, tasie,kolam can laut. + Kuoliti aie bersih teriejas- kadar Bop | 2 meningkat, keasidan air bertamba. = Pebagel spesis hidupan alr mati dan Kemusnahan upus seperti ikan dan udang, cekosistem akuatik ‘+ Rantaien makanannya terjejas, habitat | 2 dll elemen —ekosistem — akuatik mengalami —kerosakan —ekibat pencemaran air. "© Bunyi bising datangnya dari generator 5. Pencemaran kilang yang beroperas yang buny! dan bau mengeluarkan getaran antare (60-70 | 2 dBA). + Pencemeran pau datangnya darpada hasilsisa kiang yang berbau busuk ‘seperti sisa getah dan kelapa saw. &. Pancemaran i > Perlupusan sisa tolsid oleh Kiang] > toksid yang kilang haram = menyebabkan tanih berbahaya/Pencemai berasid. an tanih. | Amat merbahaya kepada sumber air| tanh apablla berlaku proses larut resap. + Pembuangan sisa pepejal dari kilang| 2 menyetabken pencemaran sampah sarap. ‘+ Contohrya pembuangan plastik, kotak, sisa kays. tandan kelapa sawit dl. ‘<2 markah = MAX 12 Markah b) (i) Mengapakah trend penggunaan perkhidmatan rel bandar semakin meningkat dalam kalangan penduduk metropoliz Kuala Lumpur? (oy ‘Skema Jawapan Sebab sebab pechidmaton el bandac semakin meningkat di Kuala ‘si Utama ‘Huraian dan conton Markah- a Mengetantan| > Raeann iowyelate jam dost dion ngelakkan terana perkhianatan rel bandar menggunsian ikesesakan. tian thas mmenga 2 + Sepert laluan LRT, Monerel d ruang atas, tdak terkonasi denaanlaluan in, + Fencemaran udara berkurangan. 2, __,Mengurangkan | 5 Stem rl andor berifat mesra alam. Pencemaran. + enggunakan tenaga allemaif seperti komater ‘enggunokan tenaga elekirk bukannya banan | 2 ‘Bar petroleum + Kodar’ pencemaran bunyi juga berturangan Berbondng dengan penganglstan emam yong + Wementingkan Kesebmatan dan keelezaan benuali “dan ng bencuali dan) in dan cuang ducuk yan yer Hagin dan ruang duauk yong | ‘+ Sstem bket yarg cekap dan copat. + Bolen bawa ramai penumpangilapastl tinggi Golam satus mass + Cepat sompai - perthidmatan lau Sepertimana 4. Ketersampaian Stet cain tinggicepat dan | + Eanyekstesyen _hentlon - memudatkan fmudeh sompel petgerakon perumong 2 + ekeropan petlaran’ — tempoh menunggu iimatkon. + Wengikatjadual -tepati masa Ks tambong berpetulan ‘sesua) dengan Jara 5. Menjimatkan ‘masa dan tual percidmatan yang disediokan, Kosrambang + Nenjimotian hea petrol dan los tol berbonding | 2 berpatutan. engn_penggunaan kendersan send untuk ©. Rake Kematangan Taselaraian yong Ungar Fendah. + Menggunakan Ialuan Khas - teak bertembung | 2 dengan kenderagn lait ‘Pemmarkahani Sat 2 Markah = MAX 10 Markah AXIO li Jelaskan kesan perkembangan sistem pengangkutan darat terhadap alam sekitar fiikal di Malaysia, ust ‘Sistem penganokutan darat adalah seperti lebuh raya,jalan rayaalan keretapi dan sistem rel bandar ‘Antara kesarnya terhadop alam sekitar fakal iat: Te veama, Huraian dan conton Tarkan + Peepasan asap kenderaan yang tinggi asi 2. Pencemaran udere fpembakaran bahan 2p esl yang tidak lengkep. rmeningkat. ‘+ Perlepasan karbon monakside, plumbum oksida dan’ hidrokarbon yang lain 3 + [PU maningkat - menyumbang kepada kejadian jerebu, + Mongurangkan jarak penglihatan dan_-menpjaskan kesihotan penduduk. 7 Buryi bicing cari anja Kenderasn yang cemalin 2. Pencemaran bunyi bertambah khususnya loribas dan keretap) ‘dan bau busuk + Mengganau ketenanaan dan kualithidup terutamanya kanasan bandar. 3 + Bau busuk asap kenderaan, + Pembraan jaringar lebuh rayajalanraya i Kawasan 3. Hakisan tanah dan berbukit. ‘tanahruntub. ‘+ AkUvil: menebuk, meneres dan memotong bukit + Penambakan paya/wet land - untuk ditina jalanraya, | 3 lepangan terbarg al. + fisiko hakisan tanah, tanah runtuh dan tanah mendap + Penggendaan futon unde membina —jarngan’ a Perubahan lebuhrayayalanraya. landekap yang | + rembinaan pelabuhan, lapangen terbang, medan ttak | 3 ketara, fereta dil, + Pombinaan terowong, pemetengan bubit — landskap hhutan semulajaci berubah + Pembebasan haba terma dari engin baslon dan teksi 5. Peningkatan suhu eususnya di stesyen henian, Pemanasan selempat. riko. + Pembebasen gas-gas rumah hiau dari asap kenderaan ~karton monolsidakarbon dioksica,plumbum oksida | 3 Pa + Memerangtap bahangan bumi menyebabkan indeks suhu sekitor meningiat. Pemarkahar %¢3 markah = Max 15 markah WAX TS 12) Jelaskan dua isu alam sekitar rentas sempadan yang beriaku dirartau ASEAN [ 6 ‘Skema Jawapan (udu et jawapan Huraian dan Contoh Marah 7 DT ASEAN, punca ulama jerebu datmgnya dart kebakaran hutan di indonesia. Asap, habuk dan jeloga 1. isu Jerebu ‘akibat Kebakaran hulan tersebut akan disebarkan, Rentas Sempadan. ‘olen angin hingga melintasi sempadan negara jinn | 3 seperti Malaysia, Singapura dan Berunal “+ Fenomena jerebu rentas sempadan biasanya berlaty pada bulan Mei hingga awal September apabla Eaaca menjadi ering. Kebakoren hutan i Inconesia iakuken juga oleh syaritat perladangan dari Malaysia dan Singapura. Justeru timbul feu caling ‘uduh-menuduh antara satu sama lai, + Fenomena jerebu rentassembadan banyak ‘menjejaskan akiviti ‘ekenam\ seperti gangguan penerbangan dan perlapalon, pengangtutan darat fisamping menjejaskan Keshatat penduduk *Selat Melaka adalah laluan perkapalan paiing sibuk di 2 ‘Asa Tenggara. isu ulama yang berkait dengan Isu_pencemaran encemaran laut ialah "apablaberlakunya. ste seelsin Petlanggaran_kapal tangk! yang menyedabkan {umpahan minyake a + Selain itu pencemaran perairan Selat Melaka juga Hlogars anggota ASEAN juga momporaioh Kanntungan’ elengkapi dan ‘melalui keadaan satng melengkap khususnya dolam | 2 engkhususan fonteks — pengkhuasisar pengekioran —barangan Pengeluaran {dust petbustan, perthidvaton seta sumber dan tenga + Telttongan aspekaspektersebut di sesebush negara boleh ditampurg oth regara lon Sebogelcontoh Segara Suigipura yang mangstons Tekuangan umber batan ment seperti bellan| sec myac semi dom petaleum deampung oleh fegara-naara ran seperti Malaysia, Thtond pula SasclSiae dara San sumer pevtanan Yopaca in rel kepolaran “ferenicnatan kaalaran in mela kepalaran tan kepakoran Heworgen.serlakemucahan. pelobuhan dan peraudancan. 7. Pengaliran tenaga buruh dan pakaran + Kekurangan buruh dan tenaga pakar dalam sasebuah_ ‘negara juga boleh ditampung oleh negara anggota Iain. Sesetengah necara ASEAN dapat mengurangian ‘masalahlebihan tenaga buruh yang berala éi dalam ‘negara melalui perkengsian tenaga buruh. + Contoh yang. paling. baik ialah antara Malaysia Gengen Indonesia. ‘Kekurangan buruh di Malaysia alam sakior pembinaan, perladangan, dan ‘pembantu rumah ditampung olen kemasukon tenaga buruh dari Indenesia. Dengan itu, ekonomi Malaysia Jebih pesat dan berkembang maju. Negara Indonesia juga memperoeh “keuntungan dalam pengurangan. Debaran lebhan tenaga, baru Macalah ‘pengangauran éi Indonesia juga bolzh dicurangkar. Pemarkahan: 6 isi 2 markah = 12 + 1 markah mana-mana huraian ‘yang baik = MAX 13" Markah wax Ts