Anda di halaman 1dari 7

FORMULA MAKROEKONOMI

STPM 944/2 EKONOMI KERTAS 2


MAKROEKONOMI

BIL KONSEP EKONOMI FORMULA


1 Gunatenaga =Buruh - Penganggur
2 Kadar gunatenaga = Gunatenaga X 100
Buruh
3 Kadar pertumbuhan = Gunatenaga baru - Gunatenaga asal X 100
gunatenaga Gunatenaga asal
4 Penganggur = Buruh gunatenaga
5 Kadar pengangguran = Penganggur X 100
Buruh
6 Buruh = Gunatenaga + Penganggur
7 Kadar inflasi = IH 1 - IHo X 100
IHo
8 Kadar pertumbuhan = KDNK benar 1 - KDNK benar o X 100
ekonomi / KDNK KDNK benar o
Atau
Kadar perumbuhan = KNK benar 1 - KNK benar o X 100
ekonomi /KNK KNK benar o
9 Kadar pertumbuhan = PPK benar 1 - PPK benar o X 100
kebajikan PPK benar o
masyarakat PPK = pendapatan per kapita
Keluaran Negara KNK = KDNK + Yb atau
Kasar KNK = KDNK + YL - BL
10 Pendapatan faktor = pendapatan faktor dari luar negara pembayaran
bersih luar negeri, faktor luar negara (asing)
Yb =YL - BL
11 Keluaran Dalam KDNK = perbelanjaan penggunaan + pelaburan +
Negara Kasar perbelanjaan kerajaan + perubahan
(kaedah inventori + eksport import
perbelanjaan) KDNK = C + I + G + i + X M
12 Eksport bersih, Xn = Eksport Import
Harga pasaran = kos faktor + cukai tak langsung subsidi
Hp= Kf + CTL SUB

Kos faktor = harga pasaran cukai tak langsung + subsidi


Kf = Hp CTL SUB
13 Keluaran Negara KNK kf = KNK hp - cukai tak langsung + subsidi
Kasar kos faktor
14 Keluaran Negara KNB = KNK susutnilai
Bersih
15 Pelaburan bersih ,In =pelaburan kasar susutnilai
In = Ig susustnilai
16 KNK benar Yo = IHo X Y1 Y1 =KNK nominal atau
IH1 KNK semasa
17. Bunga bersih =Bunga kasar bunga atas pinjaman kerajaan
(bunga atas modal) bunga atas pinjaman pengguna

18. Pendapatan =Pendapatan Negara + Bunga pinjaman (kerajaan +


persendirian pengguna) + Bayaran pindahan Untung tidak
dibahagikan cukai keuntungan syarikat caruman
KWSP

PP = PN + b2 - UCK
19. Pendapatan boleh =Pendapatan persendirian cukai pendapatan
guna, perseorangan
Yd =Y T
20. Pendapatan per =pendapatan negara
kapita, PPK ------------------------
Jumlah penduduk
21. PPK benar =Pendapatan negara benar
-----------------------------
Jumlah penduduk
22. Pendapatan Negara KNB kf =Upah dan gaji + Sewa + Bunga bersih +
(kaedah pendapatan) keuntungan syarikat + Pendapatan perusahaan
persendirian

KNK kf = SU2BP
23 Fungsi penggunaan C= a + bYd

a=perbelanjaan autonomi
b=kecenderungan mengguna sut (MPC)
Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
24 Fungsi tabungan S = -a + (1-b)Yd
-a = tabungan negatif untuk membiayai
perbelanjaan autonomi
(1-b) = kecenderungan menabung sut = MPS
Yd= pendapatan boleh guna = (Y-T)
25 Kecenderungan b = MPC = C
mengguna sut Y
26 Kecenderungan APC = C
mengguna purata Y
27 Kecenderungan 1 b = MPS = S
menabung sut Y
28 Kecenderungan APS = S
menabung purata Y
Kadar cukai, t t=T
Y
Fungsi cukai, T T = tY
29 Pengganda ,m m = Y
AE

Pengganda ekonomi m = Y
2 sektor I

m = 1 = 1 = 1
-------- --------- -----------
1- MPC 1b MPS
Pengganda ekonomi
3 sektor m = 1
--------------
1-b (1-t)
Fungsi import M = Mo + mY
Kecenderungan m=M
mengimport sut Y
30 Suntikan = Bocoran J =W
Ekonomi 2 sektor I = S
Ekonomi 3 sektor I+G= S+T
Ekonomi 4 sektor I+G+X =S+T+M
31 Perbelanjaan
agregat (AE)
Ekonomi 2 sektor AE = C + I
Ekonomi 3 sektor AE = C + I + G
Ekonomi 4 sektor AE = C + I + G + X - M
32 Indeks nilai wang IW 1 = IHo
(tahun semasa) ----- X 100
IH1
33 Peratus perubahan % W = IW1 - IWo
nilai wang, ----------------- X 100
Iwo
34 Wang dalam edaran =wang kertas + wang syiling
35 Bekalan wang ,M1 M1=wang kertas + syiling + deposit semasa
M1=wang dalam edaran + deposit semasa
36 Bekalan wang , M2 M2 = M1 + separa wang
= M1 + deposit tabungan dan deposit tetap bank
perdagangan + sijil deposit boleh niaga + sijil
Bank Negara Malaysia
37 Nisbah rizab =deposit di bank pusat @ jum. rizab berkanunX 100
berkanun Jumlah deposit semasa
38 Nisbah rizab tunai =jumlah rizab tunai X 100
Deposit semasa
39 Nisbah harta cair = jumlah harta cair X 100
(nisbah mudah tunai) Deposit semasa
40 Pengganda wang = 1
----------------- X 100
Nisbah rizab
41 Selepas tamat 1.Jumlah deposit semasa = deposit semasa asal X
proses penggandaan pengganda wang
wang 2.Jumlah rizab = rizab asal X pengganda wang
3.Jumlah kredit pinjaman dicipta = pinjaman asal X
pengganda wang
4.Tambahan bekalan wang = jumlah deposit semasa
deposit wang tunai
41 Nisbah rizab =nisbah rizab berkanun + nisbah tunai +
nisbah harta cair
42 Teori Kuantiti Wang MV = PT
Fisher M= bekalan wang / penawaran wang
V= halaju pusingan wang
P= tingkat harga umum
T= jumlah urusniaga
43 Halaju pusingan V= Y
wang, V M
44 Analisis Cambridge M = k PT
M = penawaran wang
k = bahagian pendapatan negara dalam bentuk wang
tunai
P = tingkat harga umum
T = jumlah urusniaga
45 Lompang Deflasi / LD / LI = Jurang KNK
Lompang Inflasi Pengganda
= Yf Ye
1
-----------------------
1-b (1-t)
Jurang KNK @
jurang pendapatan
Jurang KNK = Y = Yf Ye
negara
46 Kadar syarat KSP = Indeks harga eksport X 100
perdagangan Indeks harga import
KSP = Px X 100
Pm
47 Akaun Semasa =Jumlah hasil perbelanjaan mengurus
48 Nisbah hutang =jumlah hutang negara X 100
negara Jumlah eksport

FORMAT PENGIRAAN IMBANGAN PEMBAYARAN


Butiran RM RM
Eksport barang / nampak X
Tolak : Import barang / nampak - X
IMBANGAN DAGANGAN X
Perjalanan X
Pengangkutan X
Tambang dan Insurans X
Urusniaga Kerajaan X
Perkhidmatan Lain X
IMBANGAN PERKHIDMATAN X
Pendapatan pelaburan X
Pampasan Pekerja X
IMBANGAN PENDAPATAN X
Penerimaan Pindahan X
Tolak : Pembayaran Pindahan - X
PINDAHAN BERSIH X
AKAUN SEMASA X

Butiran RM RM
Modal jangka panjang X
Pelaburan korporat +X
AKAUN MODAL (AKAUN X
KEWANGAN)

IMBANGAN ASAS = AKAUN SEMASA + AKAUN MODAL JANGKA PANJANG

IMBANGAN KESELURUHAN = IMBANGAN ASAS + MODAL SWASTA BERSIH +


RALAT DAN KETINGGALAN
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PENDAPATAN)
Jenis Pendapatan RM juta RM juta
Upah dan gaji XX
Bunga kasar X
Tolak : (-) Bunga pinjaman pengguna -X
: (-) Bunga pinjaman kerajaan -X

Bunga bersih XX
Pendapatan sewa XX
Pendapatan perusahaan persendirian XX
: (+) Dividen X
: (+) Keuntungan tidak dibahagikan +X
: (+) Cukai pendapatan syarikat +X

Keuntungan syarikat (perusahaan) XX


KNB kos faktor (Pendapatan Negara) XXX

PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH PERBELANJAAN)


Komponen / Jenis perbelanjaan RM juta
Perbelanjaan isirumah, C X
Perbelanjaan kerajaan, G X
Pelaburan kasar (swasta dan awam), I X
Perubahan stok /inventori , Ai X
Eksport barang dan perkhidmatan, X X
Import barang dan perkhidmatan, -M -X
KDNK harga pasar XX
Pendapatan faktor pengeluaran dari luar negeri, YL X
Tolak :
Pendapatan/ perbelanjaan faktor ke luar negeri, BL -X
KNK harga pasar XX
Tolak: (-)Cukai tak langsung -X
Tambah : (+)subsidi +X
KNK kos faktor X
tolak : (-) susutnilai X
KNB kos faktor (Pendapatan Negara ) XX
PENGIRAAN PENDAPATAN NEGARA (KAEDAH KELUARAN)
Sektor-sektor ekonomi RM juta
Pertanian, perikanan,ternakan dan perhutanan X
Perlombongan dan kuari X
Perkilangan X
Pembinaan X
Perkhidmatan Elektrik, gas dan air X
Pengangkutan,penyimpanan dan perhubungan X
Perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran X
Kewangan, insurans, hartanah dan perkhidmatan X
perniagaan
Perkhidmatan kerajaan X
Perkhidmatan lain X
Tolak : (-) bayaran perkhidmatan bank -X
Tambah : (+) cukai import +X
KDNK harga pasaran XX