Anda di halaman 1dari 7

URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :
Permohonan yang dikemukakan akan diproses berdasarkan beberapa peruntukan perundangan, piawaian, garis
panduan dan dasar perancangan semasa. Antara undang-undang yang berkaitan seperti berikut:
Prosedur Permohonan
1. Keselarasan dengan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
Panduang 2. Keselarasan dengan Undang-Undang Kecil Bangunan (WPKL) 1985
Pengemukaan
Permohonan
BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN

Kriteria Penilaian 1. Keselarasan dengan Pelan Kebenaran Perancangan yang dikemukakan bersama.
Permohonan
Kegunaan Bangunan Kegunaan bangunan hendaklah selaras dengan Pelan
Kebenaran Perancangan.
Senarai Semak
Pengemukakan Kegunaan Lantai Kegunaan lantai hendaklah dinyatakan dengan jelas di
Permohonan dalam permohonan. Jadual pecahan kegunaan lantai dan
pecahan keluasan lantai hendaklah ditunjukkan di dalam
Borang Permohonan pelan bangunan.

Template Fee/Bayaran Bilangan Tingkat / Ketinggian Bilangan tingkat dan ketinggian bangunan hendaklah
ditunjukkan di dalam pelan (pelan keratan rentas
bangunan).
Jabatan/Agensi Terlibat
Jumlah Luas Lantai Jumlah luas lantai hendaklah ditunjukkan di dalam jadual
Hubungi Kami pecahan kegunaan lantai dan pecahan keluasan lantai.
Nisbah Plot (Plot Ratio) Nisbah plot hendaklah selaras dengan Pelan Kebenaran
Perancangan dan tunjukan jadual pengiraan nisbah plot di
dalam permohonan.
Susunatur / Pelan Tapak Pelan lokasi hendaklah ditunjukkan dengan skala yang
sesuai.
Pelan tapak hendaklah ditunjukkan dengan skala tidak
kurang daripada 1:1000.
Keperluan Tempat Letak Jumlah ruang tempat letak kenderaan hendaklah
kenderaan mematuhi keperluan minima seperti di dalam garis
Jumlah ruang letak kereta/ Panduan JPRB.
motosikal Susunatur TLK dan laluan kenderaan hendaklah
Susunan tempat letak mematuhi garispanduan JPB.
kereta/motosikal Jadual pengiraan TLK hendaklah ditunjukkan di dalam
pelan tapak.
2. Fee Menimbang Pelan Bangunan
Fee hendaklah dirujuk kepada RM 10.00 bagi 10m2 tertakluk kepada mnimum RM100
Jadual Pertama Undang-Undang Separuh fee @ RM5.00 bagi 10m2 bagi bangunan
Kecil Bangunan (WPKL) 1985 keagamaan dan institusi pendidikan.
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan

Panduang 3. Ruang Kawasan


Pengemukaan Pencahayaan / Pengudaraan Bukaan Pencahayaan/ Pengudaraan Semulajadi
Permohonan Semulajadi Bukaan 10% daripada luas ruang lantai / bilik
Bukaan untuk pencahayaan dan
Bukaan tidak terhalang seluas min. 0.2m2 bagi jamban
Kriteria Penilaian pengudaraan semulajadi
pam, tandas, tempat buang air kecil / bilik mandi.
Permohonan hendaklah disediakan mematuhi
Undang-Undang Kecil Bangunan Jadual luas bukaan hendaklah ditunjukkan di dalam
Wilayah Persekutuan Kuala permohonan.
Senarai Semak
Pengemukakan Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Permohonan Seksyen 37.
Saiz minimum ruang udara (air Saiz minimum bagi setiap ruang udara (air well) yang
Borang Permohonan well) Saiz ruang udara hendaklah mengudarakan ruang-ruang di dalam bangunan,
disediakan mematuhi Undang- merangkumi sehingga 2 tingkat tingginya adalah 7m2
Template Fee/Bayaran undang Kecil Bangunan Wilayah dengan kelebaran minimum 2.5m
Persekutuan Kuala Lumpur 1985 Saiz ruang-ruang udara hendaklah ditandakan dengan jelas
Jabatan/Agensi Terlibat (UUKBWPKL) Seksyen 38(1). di dalam pelan.
Saiz minimum ruang udara untuk Saiz minimum bagi setiap ruang udara (air well) yang
Hubungi Kami tandas, jamban pam dan bilik mengudarakan tandas, jamban pam dan bilik mandi di
mandi. Saiz ruang udara untuk dalam bangunan, merangkumi sehingga 2 tingkat tingginya
tandas hendaklah disediakan adalah 3.5m2 dengan kelebaran minimum 1m.
mematuhi Undang-undang Kecil Saiz ruang-ruang udara hendaklah ditandakan dengan jelas
Bangunan Wilayah Persekutuan di dalam pelan.
Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen 38(2).
Pengudaraan secara mekanikal Ruang-ruang yang menggunakan system pengudaraan
(Mengikut Jadual ke 3) mekanikal hendaklah dilabelkan di dalam pelan jenis sistem
Pengudaraan secara mekanikal pengudaraan yang digunakan.
hendaklah disediakan mematuhi
Undang-undang Kecil Bangunan
Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 39.
Saiz tandas, jamban pam dan Saiz minimum:
bilik mandi Saiz tandas 1. Jamban pam dengan jamban duduk
hendaklah disediakan mematuhi 1.5m x 0.75m
Undang-undang Kecil Bangunan 2. Jamban pam dengan selain daripada jamban
Wilayah Persekutuan Kuala duduk
Lumpur 1985 (UUKBWPKL) 1.25m x 0.75m
Seksyen 41. 3. Bilik mandi
1.5m , lebar min 0.75m
4. Bilik mandi dengan jamban
2m, lebar min. 0.75m)
Ukuran lebar dan panjang tandas hendaklah
ditandakan dengan jelas di dalam pelan.
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan
3. Bagi rumah kedai ketinggian Ketinggian mnimum;
ruang: 1. Tingkat bawah 3m
Panduang Ketinggian ruang rumah kedai
Pengemukaan 2. Tingkat atas 2.5m
hendaklah disediakan mematuhi 3. Tingkat basemen 2.5m
Permohonan Undang-undang Kecil Bangunan 4. Ruang atas (Headroom) - 2m
Wilayah Persekutuan Kuala 5. Varendah way 3m dan lebar 3m
Kriteria Penilaian Lumpur 1985 (UUKBWPKL) Ketinggian ruang hendaklah ditandakan dengan jelas
Permohonan Seksyen 42(3). di dalam pelan keratan bangunan.

Senarai Semak Tinggi ruang-ruang lain: Ketinggian mnimum;


Pengemukakan Ketinggian ruang-ruang lain
Permohonan hendaklah disediakan mematuhi Tingkat bawah 3m
Undang-undang Kecil Bangunan Tingkat atas 2.75]
Wilayah Persekutuan Kuala
Borang Permohonan Ruang atas (Headroom) - 2m
Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 42, 43 dan 44.
Template Fee/Bayaran Ketinggian ruang hendaklah ditandakan dengan jelas di
dalam pelan keratan bangunan.
Jabatan/Agensi Terlibat 4. Kehendak-Kehendak Pembinaan

Hubungi Kami Dinding dua pihak: Tebal minimum adalah 200 mm dan perlu dilanjutkan ke
Dinding dua pihak hendaklah atas permukaan bumbung min. 230 mm.
disediakan mematuhi Undang- Ketebalan dinding dua pihak hendaklah ditandakan dengan
undang Kecil Bangunan Wilayah jelas di dalam pelan bangunan
Persekutuan Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen 86.
Lubong terlindung (Lif, Tangga) Pembinaan lubong terlindung hendaklah mematuhi Undang
-undang Kecil Bangunan Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur 1985 (UUKBWPKL) Seksyen 150, 151 dan 152.

Pintu keluar Semua pintu yang digunakan oleh orang awam sebagai
Pintu keluar mematuhi Undang- pintu keluar daripada mana-mana bahagian tempat
undang Kecil Bangunan Wilayah perhimpunan atau menuju ke kawasan terbuka, hendaklah
Persekutuan Kuala Lumpur 1985 hanya membuka ke arah keluar
(UUKBWPKL) Seksyen186(1). Arah bukaan pintu hendaklah ditandakan dengan jelas di
dalam pelan lantai.
Saiz petak tempat letak Saiz minimum;
kenderaan Kereta-2.4m x 4.8m (normal), 2.4m x 6.0m (parallel)
Kereta (OKU) - 3.6m x 4.8m
Motosikal - 1.0m x 2.0m
Kehendak Tangga, Tread dan Tread min. 255 mm.
Riser hendaklah disediakan Riser max. 180 mm.
mematuhi Undang-undang Kecil Ukuran-ukuran tersebut hendaklah ditandakan dengan jelas
Bangunan Wilayah Persekutuan di dalam pelan bangunan.
Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen106(1)
Pelantar (Landing) tangga. Ukuran lebar pelantar (landing) tidak kurang dari lebar
Saiz pelantar hendaklah tangga. Jejari unjuran lebar tangga dan pelantar hendaklah
disediakan mematuhi Undang- ditandakan dengan jelas di dalam pelan bangunan.
undang Kecil Bangunan Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen106(3).
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan
4. Lebar pintu keluar: Jalan keluar hendaklah diukur mengikut unit lebar tempat
Lebar pintu keluar hendaklah keluar yang lebarnya 550mm. Setiap 300 mm yang
Panduang
mematuhi Undang-undang Kecil ditambah kepada unit penuh hendaklah dikira sebagai
Pengemukaan
Bangunan Wilayah Persekutuan setengah unit lebar dan tiada laluan keluar boleh kurang
Permohonan
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL) daripada 700 mm
Seksyen181.
Kriteria Penilaian Penentuan unit lebar berdasarkan
Permohonan kapasiti hendaklah dibuat
berdasarkan Jadual ketujuh.
Senarai Semak
Pengemukakan
Permohonan Tangga Tunggal: Tangga tunggal dibenarkan sehingga ke lantai teratas
Penggunaan tangga tunggal pada paras 12m tinggi.
hanya dibenarkan berdasarkan
Borang Permohonan
Undang-undang Kecil Bangunan
Wilayah Persekutuan Kuala
Template Fee/Bayaran
Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen194.
Jabatan/Agensi Terlibat

Lebar tangga dan laluan keluar: Lebar tangga hendaklah seragam termasuk bahagian
Hubungi Kami
Lebar tangga hendaklah seragam pelantar. Penentuan unit lebar berdasarkan kapasiti
termasuk bahagian pelantar hendaklah dibuat berdasarkan Jadual ketujuh.
mematuhi Undang-undang Kecil
Bangunan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen168, 177
Kepungan tangga: Semua kepungan tangga di bawah paras tanah
Kepungan tangga hendaklah hendaklah disediakan dengan cara yang sesuai bagi
mematuhi Undang-undang Kecil mencegah kemasukan asap.
Bangunan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 201.
Laluan keluar akhir (final exit) Tiada sesuatu jalan keluar boleh dikurangkan lebarnya
bangunan & ukuran lebar: sepanjang laluan perjalanannya daripada pintu keluar
Laluan keluar akhir hendaklah tingkat ke pintu keluar terakhir.
mematuhi Undang-undang Kecil
Bangunan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 169.
Kedudukan antara 2 tangga: Setiap petak hendaklah disediakan dengan sekurang-
Kedudukan antara 2 tangga kurangnya dua pintu keluar tingkat ditempatkan lebih
hendaklah mematuhi Undang- daripada 4.5 meter dan tidak melebihi jarak perjalanan
Undang Kecil Bangunan Wilayah yang ditetapkan dalam Jadual Ketujuh.
Persekutuan Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen 167(1).
Tiada halangan pada laluan Tidak ada apa-apa halangan dibenarkan pada sesuatu
tangga: tangga di antara yang paling tinggi sekali dengan tempat
Laluan tangga mestilah tiada keluar di tingkat bawah.
halangan sepertimana Undang-
Undang Kecil Bangunan Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen 110.
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan
4. Pengudaraan dalam tangga: Kepungan tangga hendaklah mempunyai pengudaraan
Pengudaraan dalam tangga pada setiap tingkat atau paras pelantar samada melalui
Panduang
hendaklah mematuhi Undang- ruang buka kekal atau tingkap tidak kurang daripada 1
Pengemukaan
undang Kecil Bangunan Wilayah meter persegi bagi satu tingkat.
Permohonan
Persekutuan Kuala Lumpur 1985
(UUKBWPKL) Seksyen 198(1).
Kriteria Penilaian
Permohonan Susur tangan: Perlu disediakan pada kedua-dua belah jika :
Semua tangga hendaklah
Senarai Semak disediakan dengan susur tangan Tangga melebihi 1.1m lebar.
Pengemukakan mematuhi Undang-undang Kecil Lebar melebihi 2.2m perlu susur tangan ditengah
Permohonan Bangunan Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 107.
Borang Permohonan
5. Kehendak Menentang Kebakaran
Template Fee/Bayaran
Had jalan mati (Dead End Limit) Tidak melebihi 15m
tidak melebihi 15m Had jalan mati hendaklah ditentukan berdasarkan Jadual
Jabatan/Agensi Terlibat Ketujuh.

Hubungi Kami Jarak perjalanan (travel Unsprinklered max. 45m


distance): Sprinklered max. 60m
Mematuhi Undang-undang Kecil Jarak perjalanan maksima untuk semua jenis bangunan
Bangunan Wilayah Persekutuan hendaklah ditentukan berdasarkan Jadual Ketujuh
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 165(4), 166(2), 167(1)
dan 170(b).
Tempoh minimum ketahanan api Tempoh minimum ketahanan api bagi elemen struktur
bagi elemen struktur. hendaklah mematuhi Jadual kesembilan Undang-undang
Kecil Bangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1985.
Jarak anjakan dari 'relevant Penentuan jarak anjakan dari relevant boundary
boundary' hendaklah mematuhi Undang-undang Kecil Bangunan
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL)
Seksyen 146 dan berdasarkan Jadual Keenam.
Pengadang api bagi dinding luar: Ruang buka pada dinding luar menegak di atas satu
Pengadang api bagi dinding luar sarna lain hendaklah dilindungi dengan pengadang api
mematuhi Undang-undang Kecil sarnada dilanjutkan hingga 750 mm secara mendatar
Bangunan Wilayah Persekutuan melebihi dinding luar atau dengan panel tegak tidak
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL) kurang daripada 900 mm tinggi.
Seksyen 149.
Lebar laluan keluar: Lebar laluan keluar hendaklah diukur mengikut unit lebar
Lebar laluan keluar hendaklah tempat keluar yang lebarnya 550mm. Setiap 300 mm
mematuhi Undang-undang Kecil yang ditambah kepada unit penuh hendaklah dikira
Bangunan Wilayah Persekutuan sebagai setengah unit lebar dan tiada laluan keluar boleh
Kuala Lumpur 1985 (UUKBWPKL) kurang daripada 700mm. Penentuan unit lebar
Seksyen181. berdasarkan kapasiti hendaklah dibuat berdasarkan
Jadual ketujuh.
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan
5. Lubong Terlindung bagi laluan Struktur dinding lubong terlindung hendaklah dari
services (Lif, Saluran bahan tidak mudah terbakar yang mempunyai
Panduang
Pengudaraan & tangga): ketahanan api minimum satu jam
Pengemukaan
Pembinaan lubong terlindung Tiada bukaan boleh dibina di lubong terlindung
Permohonan
hendaklah mematuhi Undang- melainkan jika ianya digunakan sebagai laluan lif,
undang Kecil Bangunan Wilayah laluan paip atau saluran pengudaraan.
Kriteria Penilaian Persekutuan Kuala Lumpur 1985
Permohonan (UUKBWPKL) Seksyen 150, 151
dan 152.
Senarai Semak
Pengemukakan Bangunan melebihi 7,000m3 Semua bangunan yang melebihi 7000 m3 hendaklah
Permohonan hendaklah bersempadan dengan bersempadanan dengan jalan atau kawasan terbuka
jalan atau kawasan terbuka tidak yang tidak kurang daripada 12 meter lebar dan boleh
kurang 12m lebar - Kadar dimasuki oleh jentera bomba. Kadar bangunan yang
Borang Permohonan bangunan itu yang bersempadan bersempadanan dengan jalan atau kawasan terbuka
dengan jalan atau kawasan hendaklah mengikut skel berikut:
Template Fee/Bayaran terbuka hendaklah mengikut skala
seperti UUKB 140
Jabatan/Agensi Terlibat
6. Kesesuaian Rekabentuk Bangunan
Hubungi Kami Ruang perletakan peralatan Perletakan peralatan mekanikal hendaklah terlindung
mekanikal daripada pandangan awam.
Contoh: Unit kompresor alat hawa dingin perlu recess ke
dalam bangunan)
Ketinggian Koridor dengan Jalan (tidak melebihi 6 inci)
Podium Tempat Letak Kereta (perlu disediakan planter
box untuk tanaman hiasan)
7. Kemudahan yang perlu disediakan
Kemudahan Orang Kurang Upaya Kemudahan-kemudahan Orang Kurang Upaya (OKU)
(OKU): hendaklah disediakan memenuhi Piawaian Malaysia MS
1184:1991 dan MS 1183: 1990 serta mematuhi Undang-
undang Kecil Bangunan Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur 1985 (UUKBWPKL) Seksyen 124 A
1. Lift
2. Bilik Air
3. Ramp (Kecerunan 1:12)
4. Refuge Area
Pelupusan sisa pepejal Sistem pengumpulan sisa pepejal hendaklah disediakan
mematuhi keperluan agensi yang berkenaan.

Pelupusan sisa bahan binaan Pelupusan sisa bahan binaan hendaklah dibuat oleh
kontraktor panel yang berdaftar dengan PPSPPA.
Surat persetujuan perlantikan kontraktor hendaklah
dikemukakan sebelum Kebenaran Mendirikan
Bangunan dikeluarkan.
Keperluan Sistem Pengurusan Rekabentuk bangunan hendaklah disediakan mematuhi
Air Hujan (Stormwater keperluan MSMA serta dilengkapi dengan sistem
Management) Pengurusan Air hujan.
URUS SETIA PUSAT SETEMPAT (OSC)

ONE STOP CENTRE FOR OSC 1SUBMISSION

Home
Kriteria Penilaian Permohonan
OC 1Submission

Kriteria Permohonan
Kelulusan Pelan Bangunan :

BIL KRITERIA PENILAIAN KETERANGAN


Prosedur Permohonan
8. Pengesahan dan Perakuan Pihak Terlibat
Panduang Pemilik Catitkan dalam pelan perakuan oleh pemilik bangunan
Pengemukaan yang berbunyi Saya mengaku untuk bertanggung jawab
Permohonan terhadap sebarang kerosakan bangunan bersebelahan
akibat dari kerja-kerja pembinaan yang dijalankan.
Kriteria Penilaian PSP/ Orang Utama Yang 1. Pemohon dikehendaki membuat pengesahan dalam
Permohonan Mengemukakan Pelan Bangunan bahawa keperluan Tempat Letak
Kenderaan akan disediakan serta dibina mengikut
Senarai Semak bilangan yang telah ditetapkan dalam syarat
Pengemukakan kelulusan Perintah Pembangunan.
Permohonan 2. Pemohon hendaklah membuat pengesahan dalam
Pelan Bangunan bahawa kemudahan OKU akan
Borang Permohonan disediakan mengikut MS 1183, MS 1184 dan MS
1331 serta Akta OKU 2008.
Template Fee/Bayaran 3. Pemohon hendaklah membuat pengesahan dalam
Pelan Bangunan bahawa Sistem Pengurusan/
Jabatan/Agensi Terlibat Penuaian Air Hujan yang akan dibina/ disediakan
adalah mengikut Garispanduan Kementerian
Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan
Hubungi Kami Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) sebelum
Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) dikeluarkan.
4. Pemohon hendaklah membuat pengesahan dalam
Pelan Bangunan bahawa Sistem Pengumpulan/
Pelupusan Sisa Pepejal (Sampah) akan dibina/
disediakan mengikut Garispanduan Perbadanan
Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam
(PPSPPA) sebelum Perakuan Siap dan Pematuhan
(CCC) dikeluarkan.