Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Jepang

MICE 4A

Firda Nur Aziz


Giovannie Ramadhani
Radissa Shafi Maharani
Velerie Samallo

Watashi no kirei na uchi wa tokoro ni arimasu. Uchi no mae ni koen


ga arimasu. Koen ni haha-san ga imasu. Uchi no naka ni toire ya heya
ga arimasu. Heya ni beddo ya tana ga arimasu. Heya ni inu ga imasu.
Inu no hidari ni beddo ga arimasu. Hey no tonari ni toire ga arimasu.
Kazoku no supesu ni terebi ya e ga arimasu.

KURANG 1 KALIMAT YA DIS