Anda di halaman 1dari 3

PERSOALAN KAJIAN

1. ICT di sekolah jenis kebangsaan tamil di Zon Gurun Kedahberdasarkan Zone Proximal

Development (ZPD). Khususnya dari segi:

i) Tahap bimbingan mentor

ii) Tahap bimbingan kendiri

iii) Tahap fosilisasi

iv) Tahap aplikasi

2. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadaptahap

bimbingan mentor dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan ?

3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

bimbingan kendiri dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan ?

4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

fosilisasi dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan ?

5. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

aplikasi dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan ?

Objektif Kajian

Objektifkajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap pementoran secara

virtual dalam program latihan kemahiran ICT di sekolah jenis kebangsaan tamildi Zon Gurun

Kedah.
1. Untuk menentu-ukur persepsi guru terhadap pementoran secara virtual dalam latihan

kemahiran ICT di sekolah jenis kebangsaan tamildi Zon Gurun Kedahberdasarkan Zone

Proximal Development (ZPD). Khususnya dari segi:

i) Tahap bimbingan mentor

ii) Tahap bimbingan kendiri

iii) Tahap fosilisasi

iv) Tahap aplikasi

2. Untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru

terhadap tahap bimbingan mentor dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan

perempuan.

3. Untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru

terhadap tahap bimbingan kendiri dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan

perempuan.

4. Untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru

terhadap tahap fosilisasi dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan

perempuan.

5. Untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru

terhadap tahap aplikasi dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan.

HIPOTESIS KAJIAN

Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

bimbingan mentor dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan.
Ho2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

bimbingan kendiri dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan.

Ho3: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap

fosilisasi dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan.

Ho4: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi persepsi guru terhadap tahap aplikasi

dalam latihan kemahiran ICT antara guru lelaki dan perempuan.