Anda di halaman 1dari 26

PRAKTIKUM

FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR


PRAKTIKUM

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.
http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

ISI KANDUNGAN
FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR
PRAKTIKUM
BIL PERKARA CATATAN

1. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi Dan Misi

2. Isi Kandungan

3. Biodata Guru Pelatih Praktikum

4. Jadual Waktu Peribadi

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3 / 1999

Maklumat Pensyarah Penyelia Dan Guru


6.
Pembimbing

7. Pertemuan/Perbincangan Profesional

8. Rekod Prestasi Murid

9. Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

10. Rancangan Pengajaran Harian

11. Lampiran Inovasi PDP

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh


tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

BIODATA GURU PELATIH PRAKTIKUM

NAMA SEKOLAH : ___SEKOLAH KEBANGSAAN CORONATION PARK__


KOD SEKOLAH : ___ABB 2889___________________________________

Nama Pelajar / Guru Pelatih :__ NUR AMIRA ADILA BINTI MOHD RAZI________
Nombor Kad Pengenalan :____960312 03 - 5500______________________
Kursus dan Ambilan :____PISMP AMBILAN JUN 2015_________________

Guru Pembimbing 1 :________________________________________


Praktikum 2 :________________________________________

Mata Pelajaran Major :___PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN_


Pensyarah Penyelia Major :___ENCIK AZHAR BIN OSMAN________________
Mata Pelajaran Minor/Elektif :___MATEMATIK____________________________
Pensyarah Penyelia :___ENCIK MAZLAN BIN MUHAMMAD____________
Minor/Elektif

Alamat Rumah :__NO 11, JALAN KUBUR, KAMPUNG BUT, KETEREH_


__16450 KOTA BHARU, KELANTAN _____________
Alamat Menginap :__BLOK A2-6, INSTITUT PENDIDIKAN GURU ___
(Praktikum) __KAMPUS IPOH 31150 HULU KINTA, PERAK_____

Nombor Telefon Bimbit :__019 9308772 _________________________


Kaum :__ MELAYU ____________________________
Jantina :__ PEREMPUAN_____________________________
Status Perkahwinan :_ _BUJANG _____________________________

Kelayakan Akademik :__TIADA__________________________________


:_________________________________________
Kelayakan-kelayakan Lain :__TIADA__________________________________
:_________________________________________

Pengalaman Bekerja :___TIADA ________________________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

JADUAL WAKTU PERIBADI GURU PELATIH

HARI 7.40 8.10 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30

ISNIN R

SELASA E

RABU H

KHAMIS A

JUMAAT T

ANALISIS JADUAL WAKTU

JUMLAH MASA
MATA PELAJARAN BILANGAN WAKTU
(MINIT)
BAHASA ARAB
BAHASA INGGERIS
BAHASA MELAYU
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM / MORAL
PENDIDIKAN JASMANI
PENDIDIKAN KESIHATAN
PENDIDIKAN MUZIK / PENDIDIKAN KESENIAN
SAINS / DUNIA SAINS DAN TEKNLOGI
SEJARAH
TMK / RBT
JUMLAH

Disediakan oleh pelajar Disemak oleh Guru Besar

__________________________ __________________________
Tandatangan Tandatangan
Nama : _____________________ Nama : _____________________
Tarikh : _____________________ Tarikh : _____________________
http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

MAKLUMAT PENSYARAH PENYELIA DAN GURU PEMBIMBING

PENYELIAAN MAJOR
NAMA PENSYARAH PEMBIMBING ENCIK AHZAR B OSMAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN
PENYELIAAN TARIKH MINGGU CATATAN
1
2
3
BERSAMA

PENYELIAAN MINOR / ELEKTIF


NAMA PENSYARAH PEMBIMBING ENCIK MAZLAN B MUHAMMAD
MATA PELAJARAN MATEMATIK
PENYELIAAN TARIKH MINGGU CATATAN
1
2
3
BERSAMA

PENYELIAAN MAJOR
NAMA GURU PEMBIMBING ENCIK AZHAR BIN OSMAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN
PENYELIAAN TARIKH MINGGU CATATAN
1
2
3
4
BERSAMA

PENYELIAAN MINOR / ELEKTIF


NAMA GURU PEMBIMBING ENCIK MAZLAN B MUHAMMAD
MATA PELAJARAN MATEMATIK
PENYELIAAN TARIKH MINGGU CATATAN
1
2
3
BERSAMA

CATATAN PEMANTAUAN
NAMA PEMANTAU TARIKH JAWATAN CATATAN

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

PERTEMUAN / PERBINCANGAN PROFESIONAL

BIL PERKARA YANG DIBINCANGKAN PERJUMPAAN BERSAMA TARIKH

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

REKOD PRESTASI MURID

MATA PELAJARAN : TAHUN :

TAR
BIL NAMA TOV AR1 AR2
GET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

REKOD PRESTASI MURID

MATA PELAJARAN : TAHUN :

TAR
BIL NAMA TOV AR1 AR2
GET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


MATA PELAJARAN MAJOR

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN


MATA PELAJARAN MINOR / ELEKTIF

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 1

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 2

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 3

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 4

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 5

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 6

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 7

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 8

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 9

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 10

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 11

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 12

Disemak oleh Guru Besar

__________________________
Tandatangan
Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/
PRAKTIKUM

LAMPIRAN
INOVASI
PDP

http://praktikum.ipgmipoh.net/v6/