Anda di halaman 1dari 3

3/23/2017 suksespsikotes:TesDeretAngka

SetiapsoaldalamBagianiniterdiridarideretanangkayangbelumselesai.Dandalamsetiapderetterdapatsuatupola.
Bisasajadalamsatuderetterdiridariduaataulebihpola.Tugasandaadalahmencariangkaselanjutnyayangsesuai
berdasarkanpolapolatertentu

Contohsoal,SebagaiBerikut:

1,3,5,7..............

Pembahasan:

Angkaselanjutnyauntukmengisititiktitikadalah9,karenapolayangnampakpadaderetdiatasadalahbilanganprima

Waktu:75Menit

Soal:100Soal

Petunjuk:

Lengkapideretangkaberikutiniberdasarkanpolapadaderettersebut!

1.2......4......8......14......14......24......20..........
....A.34......B.44......C.54......D.64......E.42

2.3......5......9......15......15......25......21..........
....A.45......B.44......C.35......D.42......E.41

3.243......81......27......9......3......1....
....A.1/2......B.1/3......C.1/4......D.1/5......E.1/6

4..8.....12.....10.....15.....12.....18.........
A.21.....B.18.....C.14.....D.12.....E.9

5..4.....6.....8.....18.....16.....54.........
.....A.150.....B.142.....C.162.....D.32.....E.64

6..5.....10.....8.....14.....11.....18.........
A.20.....B.19.....C.16.....D.13.....E.14

7..5.....7.....11.....13.....17..............23
.....A.20.....B.19.....C.21.....D.18.....E.22

8.1.....5.....11.....19.....29..............55.........
.....A.39dan69.....C.35dan65.....E.40dan71
.....B.41dan71.....D.39dan65

9.7.....10.....14.....21.....24.........
.....A.28.....B.29.....C.30.....D.31.....E.32

10.12.....15.....20.....23.....28.....31.........
.....A.37.....B.36.....C.35.....D.34.....E.33

11.250.....50.....100.....20.....40.....8..........
.....A.3.....B.16.....C.7.....D.25.....E.8

12.1.....3.....9.....27.....81.....243.........
.....A.360.....B.363.....C.600.....D.623.....E.729

13.6.....8.....10.....11.....14.....14...
.....A.14.....B.18.....C.16.....D.20.....E.24

14.7.....13.....24.....45.....86.........
A.165.....B.150.....C.98.....D.167.....E.134

15.52.....53.....56.....61.....60.....77.........
.....A.85.....B.64.....C.88.....D.91.....E.74

16.8.....9.....10.....10.....12.....11.....14..........
.....A.14.....B.12.....C.16.....D.11.....E.13

17.99.....94.....96.....91.....93.....88.....90.........
.....A.85.....B.93.....C.87.....D.98.....E.100

18.3.....6.....10.....15.....18.....22.....27.........
http://suksespsikotest.blogspot.co.id/2010/09/tesderetangka.html 1/3
3/23/2017 suksespsikotes:TesDeretAngka
.....A.30.....B.32.....C.38.....D.40.....E.42

19.6.....8.....11.....14.....16.....20..........
.....A.24.....B.25.....C.21.....D.27.....E.28

20.5.....25.....125.....625..............15625
.....A.3475.....B.3555.....C.4535.....D.5555.....E.3125

21.4.....12.....48.....144..............1728
.....A.640.....B.386.....C.424.....D.576.....E.368

22.2.....3.....9.....10.....100.....101.........
A.6101.....B.10201.....C.10101.....D.16721.....E.9991

23.1.....5.....10.....14.....28.....32.........
.....A.54.....B.74.....C.64.....D.34.....E.68

24.9.....6.....12.....9.....18.....15.........
.....A.70.....B.30.....C.40.....D.50.....E.65

25.10.....15.....30.....35.....70.....75.........
.....A.105.....B.145.....C.150.....D.235.....E.275

26.4.....18.....42.....56.....80..............118
.....A.94.....B.76.....C.84.....D.96.....E.104

27......77.....70.....35.....28..............7
.....A.21.....B.14.....C.42.....D.56.....E.24

28.6096.....3048.....1524.....762.........
.....A.624.....B.411.....C.562.....D.711.....E.381

29.1.....2.....1.....2.....1..........
.....A.11.....B.2.....C.1.....D.21.....E.22

30.60.....30.....90.....45.....135.........202,5
.....A.125,5.....B.150.....C.175.....D.67,5.....E.167,5

31.2.....7.....13.....20.....28..............47
.....A.35.....B.37.....C.38.....D.42.....E.45

32.1.....4.....20.....80..............1600
.....A.500.....B.420.....C.400.....D.240.....E.600

33.23.....27.....34.....38.....45.....49.........
A.56.....B.63.....C.70.....D.73.....E.79

34.84.....84.....42.....14.........
.....A.2,5.....B.3,5.....C.4,5.....D.5,5.....E.6,5

35.6.....8.....11.....15.....20..............33
.....A.25.....B.27.....C.28.....D.26.....E.32

36.2.....4.....12.....48.....240.........
.....A.1500.....B.1640.....C.1284.....D.1440.....E.1444

37.3.....9.....18.....54.....108..............648
.....A.344.....B.324.....C.424.....D.600.....E.636

38.14.....16.....32.....34.....68.....70.........
.....A.140.....B.150.....C.72.....D.74.....E.142

39.78.....76.....73..............64.....58
.....A.66.....B.69.....C.65.....D.56.....E.60

40.12.....18.....25.....33..............52
.....A.44.....B.36.....C.43.....D.42.....E.50

41.1.....8.....9.....16.....17..............25
.....A.24.....B.28.....C.34.....D.36.....E.24

42.21.....10.....22.....11.....23.........
.....A.35.....B.12.....C.34.....D.16.....E.37

http://suksespsikotest.blogspot.co.id/2010/09/tesderetangka.html 2/3
3/23/2017 suksespsikotes:TesDeretAngka

43.4.....2.....12.....6.....36..............108
.....A.24.....B.18.....C.102.....D.74.....E.42

44.64.....60.....55.....49.....42.....34.........
.....A.55.....B.45.....C.25.....D.35.....E.50

45.1.....4.....9.....16.....25..............49.....64
.....A.37.....B.44.....C.48.....D.36.....E.60

46.1.....2.....4.....6.....7.....10.........
.....A.13.....B.11.....C.12.....D.14.....E.15

47.2.....2.....4.....6.....10.........
.....A.14.....B.15.....C.16.....D.17.....E.18

48.1.....5.....6.....11.....1728.........
.....A.46.....B.45.....C.55.....D.65.....E.76

49.10.....20.....25.....35.....40..............55
.....A.50.....B.60.....C.65.....D.70.....E.75

50.6.....17.....18.....17.....30.....17.........
.....A.17.....B.42.....C.46.....D.64.....E.54

http://suksespsikotest.blogspot.co.id/2010/09/tesderetangka.html 3/3