Anda di halaman 1dari 6

UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015-2016,

SMA NEGERI 1 SIPOHOLON


=================================================================================
MATA PELAJARAN : Matematika
KELAS /PROGRAM : X 1 dan X2
HARI /TANGGAL : , Juni 2016
WAKTU : ( 90 menit)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Soal No. 1 s/d 20 : Soal Bentuk Objektif.


Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang benar/paling tepat.
01. Jika p adalah pernyataan yang benar dan q pernyataan yang salah, maka pernyataan
disjungsi berikut yang bernilai salah adalah .....
a. p V b. p V ~q c. ~p V ~q d. ~p V q e. ~ V p
02. Nilai kebenaran dari pernyataan () (~~) .
a. BBBB b. BSBS c. SSSS d. BSSS e. SBBB

03. Ingkaran dari pernyataan Semua peserta ujian berdoa sebelum mengerjakan soal
adalah
a. Semua peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal
b. Beberapa peserta ujian berdoa sebelum mengerjakan soal
c. Beberapa peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal
d. Semua peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal
e. Beberapa peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal

04. Pernyataan berkwantor berikut yang bernilai benar adalah ...


a. () , + 1 < 0
b. () , 1 < 0
c. () , x2 < 0
d. () , x2+ 1 = 0
e. () , x2+ 1 < 2

05. Ingkaran dari pernyataan Jika ada api maka ada asap adalah .........
a. Jika tidak ada api maka tidak ada asap
b. Jika ada api maka tidak ada asap
c. Jika tidak ada api maka ada asap
d. Ada api tetapi tidak ada asap
e. Tidak ada api atau asap

06. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan Jika semua siswa rajin belajar maka
semua siswa lulus ujian adalah ....
a. Ada siswa tidak lulus ujian dan ada siswa tidak rajin belajar
b. Ada siswa tidak lulus ujian dan semua siswa tidak rajin belajar
c. Ada siswa rajin belajar dan ada siswa lulis ujian
d. Ada siswa tidak rajin belajar atau ada siswa tidak lulus ujian
e. Ada siswa tidak rajin belajar atau semua siswa lulus ujian

07. Diketahui premis-premis :


Premis 1 : Jika saya jujur maka hidup saya senang
Premis 2 : Hidup saya tidak senang atau saya bahagia
Premis 3 : Saya jujur
Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah ....
a. Saya jujur
b. Hidup saya tidak senang
c. Hidup saya senangType equation here.
d. Saya jujur
e. Saya jujur tetapi hidup saya tidak bahagia
08. Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali ....

sin
a. tan = cos
c. sec2 = 1 + tan2 e. cos2 + sin2 = 1

cos 1
b. cot = sin
d. sec = sin

09. Diantara pernyataan di bawah ini yang benar adalah ....


1 1
a. sin 60o = 2 c. csc 45 o = 2 e. cot 60o = 3
3

1 1
b. cos 30o = 3
3 d. sec 90o = = 2
2
15
10. Diketahui tan = 8 dan sudut berada di kwadran III, maka sin = .....
15 8 15 8 8
a. b. c. - d. - e. -
17 17 17 17 15

11. Dibawah ini adalah sifat-sifat grafik fungsi y = sin x, kecuali .......
a. Nilai maksimum = 1 dan nilai minimum = -1
b. Titik balik maksimum adalah (90o, 1) dan titik balik minimum adalah (270o,, -1)
c. Periode grafik adalah 360o
d. Pada interval 180o < < 360o grafik di bawah sumbu x
e. Pembuat nol fungsi (titik potong sumbu x) adalah (90o, 0), (180o, 0) dan (270o, 0)

1
12. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x0 = 2 3, untuk 0o 180o adalah .....
a. { 10o , 50o, 130o, 170o } c. {20o , 40o, 140o, 160o } e. {10o , 40o, 130o, 160o}
b. { 10o , 20o, 140o, 170o } d. {20o , 50o, 140o, 170o}

13. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi a = 6 cm, sisi b = 63 cm dan sudut A = 30o.
Besar sudut C sama dengan .....
a. 30o b. 45o c. 50o d. 60o e. 90o

14. Pada segitiga ABC, diketahui sudut BAC = 60o , panjang sisi AB = 5 cm, dan panjang sisi
AC = 8 cm, maka panjang sisi BC = .... cm
a. 210 b. 211 c. 411 d. 22 e. 7

15. Luas segi enam beraturan dengan panjang jari-jari luar 10 cm adalah ....
a. 150 cm2 c. 1503 cm2 e. 3002 cm2
b. 1502 cm2 d.300 cm2

16. Dari suatu jajarangenjang ABCD, diketahui AB = 5 cm, BC = 4 cm dan sudut ABC = 120o,
Maka luas jajarangenjang itu sama dengan ......
a. 53 cm2 c. 103 cm2 e. 203 cm2
b. 10 cm2 d. 20 cm2

17. Diketahui koordinat kartesius titik P(-6, -63 ), maka koordinat kutub titik P adalah ....
a. (6, 210o) c. (12, 240o) e. (12, 60o)
b. (6, 240o) d. (12, 210o)

18. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 63 cm. Panjang diagonal ruang AG
adalah ....cm.
a. 6 c. 123 e. 54
b. 63 d. 18
19. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm . Jarak titik F ke gais AC
adalah..... cm
a. 36 b. 52 c. 56 d. 102 e. 106

20. Diketahui limas beraturan T.ABCD dengan tinggi 3 cm dan panjang AB = 6 cm. Besar
sudut antara bidang TAD dengan bidang alas ABCD adalah .....
a. 30o b. 45o c. 60o d. 90o e. 120o

II. Soal No. 16 s/d 20 : Soal Bentuk Uraian.o


Petunjuk : Kerjakan/jawablah soal-soal di bawah ini dengan jelas!

21. Diketahui p(x) : x2 6x + 8 = 0 dan q : 3log 81 = 4


Tentukan penyelesaian kalimat terbuka p(x) agar pernyataan p(x) , bernilai benar .

22. Diketahui pernyataan Jika segitiga ABC sama sisi maka segitiga ABC sama kaki
Buatlah konvers, invers dan kontraposisi dari pernyataan tersebut serta nilai
kebenarannya masing-masing.

23. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin2x sin x 1 = 0, untuk


0o 360o .

24. Sebuah kapal bergerak dari pelabuhan A pada pukul 07.00 dengan arah 030o dan tiba di
pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12.00 kapal tersebut kembali bergerak dari
pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150o dan tiba di pelabuhan C
pada pukul 20.00. Kecepatan rata-rata kapal 50 mil/jam. Hitunglah jarak dari pelabuhan C
ke pelabuhan A.

25. Diketahui limas T.ABCD dengan bidang alas ABCD berbentuk persegi panjang, AB = 8 cm,
BC = 6 cm, dan rusuk tegak TA = 13 cm. Jika sudut antara garis TA dengan bidang
TBD, tentukanlah nilai sin .

Sipoholon, Mei 2016


Guru Mata Pelajaran

( R S Panjaitan)
UJIAN SEMESTER (US) ,SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2015-2016, SMA NEGERI 1 SIPOHOLON
=================================================================================
MATA PELAJARAN : Matematika
KELAS /PROGRAM : X 1 dan X2
HARI /TANGGAL : , Juni 2016
WAKTU : ( 90 menit)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Soal No. 1 s/d 15 : Soal Bentuk Objektif.


Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban yang benar/paling tepat.

01. Dibawah ini yang merupakan pernyataan adalah ................


a. Silahkan duduk !
b. Untuk x = 2, tentukan nilai f(x) = x2 5x + 6
c. Bilangan 123 habis dibagi 3
d. Cyntia berwajah cantik.
e. Carilah nilai x pada persamaan sin x0 = 1.

02. Dibawah ini yang merupakan kalimat terbuka adalah ........


a. Sudut 1500 terletak di kwadran III
b. Jumlah dua bilangan ganjil selalu genap
c. Ayam jantan itu berkokok
d. Jumlah sudut-sudut sebuah segitiga adalah 180o
e. 3log x = 4

03. Konjungsi berikut yang bernilai benar adalah .............


a. cos 45o = dan sin 30o = 1
b. 16 = 4 dan 42 = 16
c. 8 = 2 23 = 8
d. 2 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil
e. Ayam bertelur dan ikan bernafas dengan paru-paru

04. Jika p adalah pernyataan yang benar dan q pernyataan yang salah, maka pernyataan
disjungsi berikut yang bernilai salah adalah .....
a. p V b. p V ~q c. ~p V ~q d. ~p V ~q e. ~ V p
05. Nilai kebenaran dari pernyataan ~p
a. BSBB b. SBBB c. BBSB d. BBBS e. BSBS
06. Nilai kebenaran dari pernyataan () (~~) .
a. BBBB b. BSBS c. SSSS d. BSSS e. SBBB

07. Ingkaran dari pernyataan Semua adalah


a. Semua peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal
b. Beberapa peserta ujian berdoa sebelum mengerjakan soal
c. Beberapa peserta ujian tidak berdoa sebelum mengerjakan soal
d. Semua peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal
e. Beberapa peserta ujian berdoa sesudah mengerjakan soal
08. Pernyataan berkwantor berikut yang bernilai benar adalah ...
a. () , + 1 < 0
b. () , 1 < 0
c. () , x2 < 0
d. () , x2+ 1 = 0
e. () , x2+ 1 < 2

09. Ingkaran dari pernyataan Jika ada api maka ada asap adalah .........
a. Jika tidak ada api maka tidak ada asap
b. Jika ada api maka tidak ada asap
c. Jika tidak ada api maka ada asap
d. Ada api tetapi tidak ada asap
e. Tidak ada api atau asap

10. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan Jika semua siswa rajin belajar maka semua
siswa lulus ujian adalah ....
a. Ada siswa tidak lulus ujian dan ada siswa tidak rajin belajar
b. Ada siswa tidak lulus ujian dan semua siswa tidak rajin belajar
c. Ada siswa rajin belajar dan ada siswa lulis ujian
d. Ada siswa tidak rajin belajar atau ada siswa tidak lulus ujian
e. Ada siswa tidak rajin belajar atau semua siswa lulus ujian

11. Pernyataan di bawah ini yang ekuivalen dengan p q adalah ....

a. p c. ~ p e. (~ ) ( ~)
b. p ~ d. ~p ~

12. Diketahui suatu pernyataan sebagai berikut Jika Adi rajin belajar maka ia lulus ujian
Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali .......
a. Konversnya Jika Adi lulus ujian maka ia rajin belajar
b. Inversnya Jika Adi lulus ujian maka ia tidak rajin belajar
c. Kontraposisinya Jika Adi tidak lulus ujian maka ia tidak rajin belajar
d. Konjungsinya Adi rajin belajar dan ia lulus ujian
e. Disjungsinya Adi rajin belajar atau ia naik kelas

13. Diketahui premis-premis sebagai berikut :


Premis 1 : Jika hari ini hujan deras maka Anita tidak keluar rumah
Premis 2: Anita keluar rumah
Kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah ....
a. Hari ini hujan deras
b. Hari ini hujan tidak deras
c. Hari ini hujan tidak deras atau Aniat tidak keluar rumah
d. Hari ini hujan tidak deras dan Anita tidak keluar rumah
e. Hari ini hujan deras atau Anita tidak keluar rumah

14. Diketahui premis-premis :


Premis 1 : Jika saya jujur maka hidup saya senang
Premis 2 : Hidup saya tidak senang atau saya bahagia
Premis 3 : Saya jujur
Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah ....
a.Saya jujur
b. Hidup saya tidak senang
c. Hidup saya senangType equation here.
d. Saya jujur
e. Saya jujur tetapi hidup saya tidak bahagia

15. Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali ....


sin
a. tan = c. sec2 = 1 + tan2 e. cos2 + sin2 = 1
cos

cos 1
b. cot = sin
d. csc = cos

II. Soal No. 16 s/d 20 : Soal Bentuk Uraian.


Petunjuk : Kerjakan/jawablah soal-soal di bawah ini dengan jelas!

16. Tuliskan masing-masing satu contoh pernyataan matematika : konjungsi, disjungsi,


implikasi logis dan biimplikasi logis, dan tentukan nilai kebenarannya masing-masing .

17. Diketahui p(x) : x2 6x + 8 = 0 dan q : 3log 81 = 4


Tentukan penyelesaian kalimat terbuka p(x) agar pernyataan p(x) , bernilai benar .

18. Diketahui pernyataan Jika segitiga ABC sama sisi maka segitiga ABC sama kaki
Buatlah /tuliskan konvers, invers dan kontraposisi dari pernyataan tersebut serta nilai
kebenarannya masing-masing.

15
19. Diketahui sin = 17 dan sudut lancip
Tentukan nilai a. cos c. csc e. cot
b. tan d. sec

20. Tanpa tabel atau kalkulator, tentukanlah nilai dari :


a. sin 120o c. tan 315o e. sin 750o
b. cos 240o d. cos (-180o)

Sipoholon, Juni 2016


Guru Mata Pelajaran

( R S Panjaitan)