Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 3

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Kelas : Tahun 3
Tarikh : 6 JULAI 2017
Hari : KHAMIS
Masa : 7.30am -08:30am ( 1 jam )
Bilangan Murid : 2 orang murid ( 2 lelaki )
Tema : /
Tajuk /Topik : Simpulan bahasa
Hasil Pembelajaran
Fokus Utama :
3.1 Menyampaikan sesuatu maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan

menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 (i) Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan

contoh yang sesuai.

Fokus Sampingan:
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aras 1 (ii) Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang
sesuai.
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.
Aras 1 (i) Mendengar dan memahami arahan serta pesanan.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan
tepat .

Aras 1(i) Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan


menggunakan bahasa yang betul.

Objektif Eksplisit : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,


murid-murid dapat :
1. Sekurang-kurangnya 1 daripada 2 orang murid dapat menyenaraikan 2
simpulan bahasa daripada 3 simpulan bahasa yang dipelajari .
2. Sekurang-kurangnya 1 daripada 2 orang murid dapat memulaskan 2
daripada 3 simpulan bahasa dan berdasarkan maksud simpulan bahasa
yang dinyatakan oleh guru.
3. Lengkapkan sekurang-kurangnya 1 daripada 2 orang murid dapat
memberi 1 contoh-contoh simpulan bahasa yang lain .

Sistem Bahasa : Simpulan Bahasa

Kosa Kata : ulat, kerbau

Pengisian Kurikulum :

(a.) Penyerapan Ilmu: Pendidikan moral , sains , pendidikan seni


(b.) Penggabungjalinan: Kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis .
(c.) Kemahiran Bernilai Tambah
i) Kemahiran berfikir: menyelesaikan masalah
ii) Pembelajaran kontekstual: Pengetahuan harian murid
iii)Pembelajaran interpersonal
iv) Kecergasan verbal Linguistik

Bahan Bantu Mengajar : Power point , lembaran kerja, kad perkataan, kertas putih A3, pen maker
Pengetahuan Sedia Ada:

Murid-murid pernah belajar simpulan bahasa semasa tahun 2

Nilai Murni : Hormat-menghormati, kerajinan, menjaga kebersihan fizikal dan

Mental, bekerjasama , berdikari

Masa / Aktiviti Pengajaran


Langkah Isi-Isi Pelajaran dan Pembelajaran Catatan
Set Induksi Permainan 1. Guru menayangkan BMM: Power point ,
( 5 minit ) Teka-Teki gambar-gambar dan Gambar , kad
kad yang perlu
dipapankan untuk KBKK : Membuat
membentuk Perkaitan
simpulan bahasa.
Kemahiran berfikir:
2. Guru menyuruh menyelesaikan
murid memapankan masalah
kad-kad yang
diberikan untuk Kecerdasan
membentuk pelbagai :
simpulan bahasa. intrapersonal

3. Guru dan pelajar


berbincang tentang
jawapan yang betul.

4. Guru mengaitkannya
dengan isi pelajaran
hari ini.

Langkah 1 Pengenalan 1. Guru menayangkan BBM : power


(20 minit ) simpulan bahasa maklumat tentang Point
simpulan bahasa
Lampiran 1 Objektif :
2. Guru menerangkan Kemahiran Bertutur
simpulan bahasa
secara ringkas. Nilai :
Yakin ,
3. Murid diminta Hormat
menjawab soalan -menghormati
yang dikemukan
oleh guru. Kecerdasan pelbagai:
Berbahasa
intrapersonal
Langkah 2 1. Murid diminta BBM:
(15 minit) memulas simpulan Tanah liat
bahasa dengan
menggunakan tanah
liat berdasarkan
maksud yang di
sebut oleh guru.

2. Murid diminta Kecerdasan Pelbagai


membaca jawapan : Berbahasa
yang telah interpersonal
dimulaskan . imaginasi / Ruang

3. Murid diminta Nilai : Bekerjasama


memberikan contoh-
contoh simpulan
bahasa yang lain.
Langkah 3 Lampiran 2 1. Guru mengedarkan Kemahiran menulis
kertas lembaran
kerja. BBM:
2. Guru menerangkan Lembaran kerja
latihan yang hendak
disiapkan oleh Nilai : berdikari
murid.

Penutup RUMUSAN 1. Guru bertanya BBM :


(5minit) PELAJARAN kepada murid Lagu simpulan
tentang apakah yang bahasa
Kita mesti menjaga telah dipelajari hari
kebersihan badan ini? Nilai murni :
kita . 2. Murid diminta kerajianan
menyanyi lagu Kebersihan fizikal
Kita harus simpulan bahasa dan mental.
menjadikan sebagai akhir
membaca buku pelajaran hari ini.
sebagai hobi kita.

Lampiran 2
Lembaran kerja

Simpulan Bahasa
Nama:_____________ Kelas :_____________ Tarikh:____________

Lengkapkan ayat-ayat dibawah dengan Simpulan Bahasa yang


sesuai

ulat buku , kaki ayam , buah tangan

1. Abu terpaksa ber__________________ ketika pulang dari


masjid kerana kasutnya telah hilang.
2. Salina digelar .. oleh kawannya
kerana suka membaca buku.

3.Ibu membawa . semasa


melawat kawannya yang sakit di hospital.

Lembaran kerja

Nama:_____________ Kelas :_____________ Tarikh:____________


Catatan Refleksi Guru Pelatih:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing:


_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Ulasan Pensyarah Penyelia:
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Disediakan oleh, Disemak oleh guru pembimbing, Disemak oleh pensyarah penyelia,
_________________ _____________________ _______________________
(YONG YI) (PN.LEE MEE LING) (EN. ABANG ADAM)