Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MINGGU 13

)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS TAHUN 3
TARIKH/ HARI 30 Mac 2017 KHAMIS MASA 0900 - 1000 PAGI

TEMA TEMA 4: PERPADUAN TAJUK HUBUNGAN KEJIRANAN
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui
STANDARD KANDUNGAN lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang
STANDARD
sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :
1. Membaca dan memahami petikan dialog yang diberi.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Melengkapkan dialog dengan ayat yang bersesuaian dan mengujarkannya dengan sebutan
yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai.

1. Murid-murid membaca dan memahami petikan dialog yang diberi.
2. Murid-murid meneliti gambar dan situasi yang diberi.
3. Murid-murid melengkapkan dialog dengan ayat yang bersesuaian dan mengujarkannya
AKTIVITI PENGAJARAN & dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai.
PEMBELAJARAN 3. Murid-murid berdialog dengan rakan.
(PdP) 4. Murid-murid merumuskan pdp pada kali ini.

Menjalankan LINUS membaca saringan 1 bagi kontruk 8-10

BAHAN BANTU BELAJAR  Buku teks  Internet  Radio / TV  Spesimen
(BBB)  Buku aktiviti  Projektor  Radas  Gambar / Cerita
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain : ______________________

KECERDASAN PELBAGAI  Interpersonal  Muzikal  Kinestatik  Naturalis
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual Ruang

ELEMEN MERENTASI  Kreativiti & Inovasi  Keusahawanan
 Bahasa  Sains & Teknologi
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam  Nilai
 Patriotisme  TMK
Sekitar Murni:______________._

 Membuat
 Membanding  Menghubungkait
Inferens  Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR beza  Menginterpretasi
 Membuat  Membuat Rumusan
 Mengkategori  Mencipta
Ramalan  Menilai
 Menjana Idea Analogi
 Mentafsir

PENILAIAN PENGAJARAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan
& PEMBELAJARAN  Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI