Anda di halaman 1dari 9

KPD3026

PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN


PENAKSIRAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

NAMA : NUR SYAZWANIE BINTI ROSLI

NO MATRIK : D20141067261

KUMPULAN : AT20D

NAMA PENSYARAH : CHE SOH BIN SAID

1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Standard Kandungan : 2.1 Sistem Nombor Perduaan

Standard Pembelajaran: 2.1.1 Mengenalpasti nombor perduaan dan nombor


perpuluhan.

Objektif Pembelajaran:

1. Membezakan nombor perduaan dan nombor perpuluhan didalam Asas Sains


Komputer.
2. Menjelaskan cara menyelesaikan nombor perduaan dan nombor perpuluhan.

Pengetahuan Sedia Ada:

Pelajar mampu mengenalpasti dan dapat membezakan nombor perduaan dan nombor
perpuluhan seperti yang ditunjukkan.

Bahan Bantu Pengajaran (BBM):

a.Papan Hitam/Putih
b. Maker pen/kapur
c. Projektor LCD
d. Komputer

Langkah Pengajaran

Langkah Kandungan / Kemahiran Aktiviti Pembelajaran Bahan / Nota /


Nilai
Set Induksi Memberi ruang kepada 1. Guru akan mengadakan satu sesi Strategi:
5minit pelajar untuk yang dipanggil energezier dimana a)Berpusatkan
9.25-9.30 menyediakan diri secara aktiviti ini bagi memastikan pelajar guru
mental dan fizikal. berada dalam keadaan yang bersedia b)Berpusatkan
sebelum pembelajaran bermula. (cth pelajar.
: Membincangkan isu-isu yang
berlaku disekeliling, mengajak Teknik :
mereka untuk berkongsi cerita). Perbincangan

2. Guru bertanyakan khabar kepada Nilai:


pelajar. Berkomunikasi
dengan orang lain
untuk mencapai
3. Bertanyakan aktiviti yang dilakukan matlamat
oleh pelajar semasa cuti sekolah.

2
BBM:
4. Memberi peluang kepada beberapa a)Projektor LCD
orang pelajar untuk berkongsi b)Layar Putih
pegalaman mengenai aktiviti yang c)Slaid
dilakukan semasa cuti. Powerpoint

5. Guru menerangkan objektif


pembelajaran.

Langkah 1 Menerangkan 1.Guru memberi penerangan kepada pelajar Strategi:


5 minit mengenai nombor mengenai nombor perduaan. a)Berpusatkan
9.30 9.35 perduaan dan proses guru
penyelesaian. 2. Guru meminta respon pelajar untuk b)Berpusatkan
memberi contoh mengenai nombor pelajar.
perduaan.
Teknik :
3. Guru menerangkan satu demi satu jalan Menerangkan
kerja untuk menyelesaikan nombor Perbincangan
perduaan.
Nilai:
4. Guru memberikan beberapa soalan di a)Pemahaman
papan hitam/putih dan meminta pelajar b) Tekun
secara sukarela menyelesaikan soalan
tersebut. BBM:
a)Projektor LCD
5. Guru dan murid sama-sama b)Layar Putih
membincangkan soalan tersebut dan c)Slaid
memperbetulkan segala kesalahan. Powerpoint
d) Papan
hitam/putih
Langkah 2 Menerangkan 1.Guru memberi penerangan kepada pelajar Strategi:
5 minit mengenai nombor mengenai nombor perpuluhan. a)Berpusatkan
9.35-9.40 perpuluhan dan proses guru
penyelesaian. 2. Guru meminta respon pelajar untuk b)Berpusatkan
memberi contoh mengenai nombor pelajar.
perpuluhan.
Teknik :
3. Guru menerangkan satu demi satu jalan Menerangkan
kerja untuk menyelesaikan nombor Perbincangan
perpuluhan.
Nilai:
4. Guru memberikan beberapa soalan di a)Pemahaman
papan hitam/putih dan meminta pelajar b) Tekun
secara sukarela menyelesaikan soalan

3
tersebut. BBM:
a)Projektor LCD
5. Guru dan murid sama-sama b)Layar Putih
membincangkan soalan tersebut dan c)Slaid
memperbetulkan segala kesalahan. Powerpoint
d) Papan
hitam/putih
Langkah 3 Aktiviti berkumpulan. 1.Guru membahagikan pelajar kepada tiga Strategi:
10 minit kumpulan. a)Berpusatkan
9.40-9.50 pelajar.
2. Di hadapan guru memberikan soalan
untuk setiap kumpulan untuk menyeesaikan. Teknik :
Perbincangan
3. Setiap kumpulan diberima masa selama 5 Perbentangan
minit untuk menyelesaikan soalan masing-
masing berserta jalan kerja di atas kertas. Nilai:
a)Pemahaman
4. Tamat 5 minit, guru memanggil wakil b) Tekun
setiap kumpulan untuk menyelesaikan
soalan yang telah diberikan dipapan putih. BBM:
a)Projektor LCD
5.Guru dan pelajar sama-sama menyemak b)Layar Putih
jawapan yang telah diselesaikan dipapan c)Slaid
putih dan membuat pembetulan. Powerpoint
d) Papan
6.Semua kumpulan diberikan pujian kerana hitam/putih
dapat menjawab soalan yang diberikan
dengan baik dan mengikut seerti yang diajar.

Penutup Sesi soal jawab antara 1. Guru meminta 2 orang pelajar untuk Strategi:
5 minit guru dan pelajar. membuat kesimpulan atau refleksi tetang a)Berpusatkan
9.50-9.55 pembelajaran hari ini. guru

2.Guru memberi pujian kepada pelajar Teknik:


kerana dapat menjawab soalan dengan betul. a)Soal jawab
b)Rumusan
2. Guru membuat kesimpulan terhadap
pembelajaran Nilai :
a)Patuh
4. Guru memberikan kata-kata nasihat dan b)Disiplin
galakan kepada pelajar untuk terus belajar
dengan rajin sebagai persediaan untuk KBAT:
menghadiri kelas seterusnya. a)Tiada

4
4. Guru memberikan kerja rumah untuk BBM:
dibincangkan pada kelas seterusnya. a)Tiada

Refleksi:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Standard Kandungan : 3.1 Pembangunan Algoritma

Standard Pembelajaran: 3.1.1 Pseudokod dan menulis carta alir yang menglibatkan
struktur kawalan pilihan.

Objektif Pembelajaran:

1. Membezakan cara penulisan untuk struktur kawalan pilihan tunggal,dwipilihan dan


pelbagai pilihan dalam pseudokod dan carta alir.
2. Menjelaskan cara menulis struktur kawalan pilihan tunggal,dwipilihan dan pelbagai
pilihan dalam pseudokod dan carta alir.

Pengetahuan Sedia Ada:

Pelajar mampu mengenalpasti perbezaan antara Carta alir dan pseudokod.

Bahan Bantu Pengajaran (BBM):

a.Papan Hitam/Putih
b. Maker pen/kapur
c. Projektor LCD
d. Komputer

Langkah Pengajaran

Langkah Kandungan / Kemahiran Aktiviti Pembelajaran Bahan / Nota /


Nilai
Set Induksi Memberi ruang kepada 1.Guru memberikan arahan berikut kepada
5minit pelajar untuk murid :
9.25-9.30 menyediakan diri secara Berdiri selama dua saat. Selepas itu, duduk
mental dan fizikal. semula.
2.Guru mengulang arahan yang sama
sebanyak lima kali.
Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang
arahan yang baru diberi.
4. Guru menerangkan bahawa arahan yang
sama boleh dipermudahkan jika
menggunakan perkataan yang berulang.

6
Langkah 1 Menulis pseudokod 1.Guru menerangkan bahawa fungsi pilihan Strategi:
10 minit dan Carta Alir yang juga boleh digunakann semasa menulis a)Berpusatkan
9.30 9.40 melibatkan struktur pseudokod dan menulis carta alir. guru
kawalan pilihan. b)Berpusatkan
2.Guru mengimbas kembali contoh pelbagai pelajar.
jenis pilihan.
Teknik :
3.Guru menerangkan bahawa pseudokod Menerangkan
dan carta alir ini hanya boleh melakukan Perbincangan
sekali proses sahaja.
Nilai:
4. Guru menerangkan bahawa pseudokod a)Pemahaman
dan carta alir ini boleh ditambah baik b) Tekun
dengan fungsi pilihan.
BBM:
5. Ini adalah kerana kita mungkin akan a)Projektor LCD
berasa lapar lagi. Oleh itu, kita perlu b)Layar Putih
mengulang ujian rasa lapar. c)Slaid
Powerpoint
Contoh: d) Papan
hitam/putih
Pseudokod
Mula
Jika saya lapar
Maka saya makan
Adakah saya masih lapar?
Jika ya
Ulang saya makan
Jika tidak
Henti.

6.Guru menerangkan bahawa pilihan jenis


tunggal melakukan proses mempunyai satu
set tindakan yang tertentu.

Langkah 2 Aktiviti berkumpulan 1.Guru mengagihkan pelajar dengan Strategi:


10 minit memgagihkan bola yang mempunyai huruf. a)Berpusatkan
9.40-9.50 2.Pelajar dikehendaki untuk mencari rakan guru
sekumpulan dengan membina satu b)Berpusatkan
perkataan. pelajar.
Contoh:
USB Teknik :
RAM Menerangkan
CPU Perbincangan

7
2.Setelah menjumpai rakan sekumpulan Nilai:
masing-masing. Guru akan mengedarkan a)Pemahaman
lembaran kerja kepada setiap kumpulan. b) Tekun

3. Murid dikehendaki untuk menulis BBM:


pseudokod dan melukiskan carta alir untuk a)Projektor LCD
mengira luas segi empat tepat, segi tiga dan b)Layar Putih
spera. c)Slaid
Powerpoint
4. Setiap kumpulan dikehendaki untuk d) Papan
menggunakan carta alir yang diberikan hitam/putih
untuk menjawab soalan yang diberikan.

5. Setiap kumpulan diberikan masa selama 5


minit untuk menyiapkan tugasan.

6.Tamat 5 minit, guru memanggil wakil


setiap kumpulan untuk menyelesaikan
soalan yang telah diberikan dipapan putih.

7.Guru dan pelajar sama-sama menyemak


jawapan yang telah diselesaikan dipapan
putih dan membuat pembetulan.

8.Guru memberikan hadiah kepada


kumpulan yang dapat menjawab dengan
betul.

Penutup Sesi soal jawab antara 1. Guru menanyakan soalan berikut untuk Strategi:
5 minit guru dan pelajar. membuat rumusan : a)Berpusatkan
9.50-9.55 a- Namakan dua jeis ulangan yang dipelajari guru
hari ini.
b- Bagaimanakah ulangan dalam pseudokod Teknik:
dan carta alir boleh membantu anda a)Soal jawab
menyelesaikan masalah harian? b)Rumusan

2.Guru memberi pujian kepada pelajar Nilai :


kerana dapat menjawab soalan dengan betul. a)Patuh
b)Disiplin
2. Guru membuat kesimpulan terhadap
pembelajaran KBAT:
a)Tiada
3. Guru memberikan kerja rumah untuk

8
dibincangkan pada kelas seterusnya. BBM:
a)Tiada

Refleksi:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Beri Nilai