Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


JOHOR BAHRU

JABATAN PENGAJIAN MELAYU

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI


SEMESTER 111/3 2011
TUGASAN KURSUS (100%)

ARAHAN

1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan
yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat
danrelevan.

2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font Times New Roman saiz 12
dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

3. Tugasan hendaklah dihantar sebelum/ pada Tutorial 4 ATAU mengikut arahan yang akan
diumumkan kemudian.

4. Tugasan ini terhad kepada 16 - 20 muka surat sahaja.

5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 10% kepada gred akhir kursus.

6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang
diplagiat tidak akan diterima dan markah (0) akan diberikan.

1
SOALAN TUGASAN

Dalam mesyuarat Panitia Bahasa Melayu awal tahun, Ketua Panitia anda mencadangkan agar
Panitia BM mengelolakan satu Seminar dan Pameran Kecemerlangan dan Motivasi Pelajar
untuk murid-murid Tahap 2. Seminar dan Pameran ini adalah untuk dua hari sahaja dan akan
memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran kendiri, peluang kerjaya, motivasi diri, panduan
menjawab peperiksaan, senaman dan rekreasi, rehat dan tidur serta pengurusan stres sahaja.

Selaku Setiausaha Panitia BM, anda diminta merancang dan mengelolakan program tersebut.

(a) Sediakan SATU kertas cadangan/KERTAS KERJA yang lengkap untuk memohon
kebenaran pihak sekolah meluluskan program ini.
(50 markah)

(b) Hasilkan SATU buku panduan yang mengandungi maklumat tentang aspek pembelajaran
kendiri, peluang kerjaya, motivasi diri, panduan menjawab peperiksaan,senaman dan
rekreasi, rehat dan tidur serta pengurusan stres, sesuai untuk murid-murid Tahap 2.

(25 markah)

(c) Kertas kerja anda akan dibentangkan dalam mesyuarat bersama guru-guru dalam
mesyuarat yang akan datang.
(25 markah)

[Jumlah: 100 Markah]

2
PANDUAN PELAJAR

1. Rujukan kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam Internet
yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi
yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum
pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Sila jangan gunakan Wikipedia
sebagai sumber rujukan.
2. Beberapa cadangan rujukan (laman web) dibekalkan. Sila cari rujukan tambahan untuk
meningkatkan lagi kualiti tugasan anda.
Peringatan:
Tiada markah diberi untuk senarai rujukan jika pelajar tidak memperoleh bahan
rujukan selain dari rujukan yang telah dicadangkan dalam tugasan ini.

3
PANDUAN PELAJAR (Panduan Melengkapkan Tugasan)

(Peringatan: Ini merupakan panduan sahaja. Para pelajar diminta berbincang dengan tutor
masing-masing untuk menghasilkan jurnal yang menarik.)

Perkara Perincian Cadangan Rujukan


Kertas Cadangan Pendahuluan Senarai Semak Penyediaan
Tujuan Kertas Kerja Sekretariat Rakan

Nama Program Muda UTM.

Tema Program Muat turun 8 Mac 2010 dari


http://www.docstoc.com/docs/20
Matlamat
995139/SENARAI-SEMAK-
Objektif
PENYEDIAAN-KERTAS-
Format Pelaksanaan
KERJA
Penganjur
Tarikh
Tempat
Penyertaan Kumpulan Sasaran
Carta Organisasi
Program Tentatif
Anggaran Perbelanjaan
Penutup
Buku Panduan Tajuk Contoh beberapa laman
- Brosur Maklumat tentang seminar dan sesawang tentang brosur dan
- Risalah
pameran kecemerlangan pelajar. buku panduan:
- iklan/kemp
Font yang menarik
en
Ilustrasi yang menarik http://www.direct-
pembelajaran
Contoh dalam konteks Malaysia axis.net/capabil.html
kendiri,
peluang Sesuai untuk murid Tahap 2
http://www.brochuredesignservic
kerjaya,
e.com/en-Portfolio.html
motivasi diri,
panduan

4
menjawab http://www.mybrochuremaker.co
peperiksaan, m/
Senaman dan
Rekreasi
Tidur dan
Rehat
Pengurusan
Stres
Seminar dan Tajuk The Nemours Foundation. (2010).
KidsHealth: Kids and Exercise.
Pameran pembelajaran kendiri, peluang
Muat turun 8 Mac 2010 dari
Kecemerlangan kerjaya, motivasi diri, panduan
http://kidshealth.org/parent/nutrition_fit
Pelajar menhawab peperiksaan, /fitness/exercise.html
- pembelajaran Maklumat tentang senaman dan
kendiri, peluang rekreasi Contoh laman sesawang untuk gambar
kerjaya, motivasi Font yang menarik senaman:

diri, panduan http://images.search.yahoo.com/search/


Ilustrasi yang menarik
images;_ylt=A0S0206j0ZRL3BYAaoSJ
menjawab
Contoh dalam konteks Malaysia zbkF?
peperiksaan,
Sesuai untuk murid Tahap 2 p=clip+art+cartoon+exercise&fr=ytff1-
Senaman dan upgrd&ei=utf-8&x=wrt&y=Search
Rekreasi
pembelajaran Tajuk National Sleep Foundation.
kendiri, peluang Maklumat tentang rehat dan Information about childrens
kerjaya, motivasi tidur sleep for parents and teachers.
diri, panduan Font yang menarik Muat turun 8 Mac 2010 dari
menhjawab Ilustrasi yang menarik http://www.sleepforkids.org/html
peperiksaan, Contoh dalam konteks Malaysia /sheet.html

Sesuai untuk murid Tahap 2


Rehat dan Tidur Contoh laman sesawang untuk
ilustrasi tidur dan rehat:
http://images.search.yahoo.com/s
earch/images;_ylt=A0S0206v0p
RLJQgAtiWJzbkF?fr2=sg-

5
gac&sado=1&p=clip%20art
%20cartoon
%20sleepy&fr=ytff1-
upgrd&ei=utf-8&x=wrt
Pengurusan Stres Tajuk StressManagementTips.com.
Maklumat tentang pengurusan (2010). Stress Management for
stres Kids.
Font yang menarik Muat turun 8 Mac 2010 dari

Ilustrasi yang menarik http://www.stressmanagementtip

Contoh dalam konteks Malaysia s.com/kids.htm

Sesuai untuk murid Tahap 2


Contoh laman sesawang untuk
ilustrasi stres:
http://images.search.yahoo.com/s
earch/images;_ylt=A0S020640p
RL3nIAvR6JzbkF?
p=clip+art+cartoon+stress&fr=yt
ff1-upgrd&ei=utf-
8&x=wrt&y=Search
Senarai Rujukan Dalam bentuk APA American Cornell University Library.
Psychological Association (2007). APA Citation Style.
Muat turun 8 Mac 2010 dari
http://www.library.cornell.edu/ne
whelp/res_strategy/citing/apa.ht
ml
Lampiran Bahan- salinan fotostat dari buku, jurnal
bahan Rujukan (catat maklumat rujukan pada muka surat pertama)
cetakan dari Internet
(catatkan website pada muka surat pertama)
highlight maklumat yang digunakan dalam tugasan anda
disusun mengikut apa yang tertera dalam senarai rujukan