Anda di halaman 1dari 3

Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang mga Pamantayan


Dapat Taglayin ng
Isang Tao upang
Makamit ang
Minimithi (Paksa)
Chef Andrew G. Francia
(Teacher-Applicant)

I. Layunin

A. Natutukoy ang mga pamantayan na dapat taglayin ng isang tao upang matamo ang
kanyang minimithi.
B. Naibabahagi sa unahan ang sariling karanasan sa pagtatamo ng minimithi sa
pamamagitan ng paggawa ng isang career map.
C. Napahahalagahan ang bawat pamantayang dapat taglayin ng isang tao para matamo
ang kaniyang minimithi

II. Paksang Aralin

Paksa: Ang mga Pamantayan Dapat Taglayin ng isang tao upang makamit ang kaniyang
minimithi
Sangunian: Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Module para sa Mag-aaral
Kagamitan: Biswal eyds at mga larawan

III. Pamamaraan

A. Pag-babalik - aral
-Magtatanong ang guro patungkol sa nakaraang talakayan sa mga mag-aaral.

B. Pagganyak
-Maglalagay sa pisara ng anim na larawan.

Lima (5) rito ay nagpapakita ng limang propesyon

At ang isa (1) ay larawan ng malaking tandang pananong.

-Tatawagin ang lahat ng mga mag-aaral na pumunta sa unahan at aatasang pumila sa


tapat ng larawan sa tingin nila ay magiging sila baling-araw

-Kung walang mapili ay tumapat sila sa larawan na may tandang pananong.

-Pipili ng kinatawan ang guro sa bawat mag-aaral na nakapila sa larawan.

-Itatanong ang katanungan na


Sa iyong palagay ano ang mga bagay na dapat mong taglayin upang maging
isang _____(kung anong propesyon ang kaniyang napili)?
-Ganon din naman sa tumapat sa tandang pananong.
Ano ang dahilan kung bakit pinili mo ang tandang pananong?

Kung ang sagot ng studyante ay wala sa mga ibang larawan ang gusto kong
maging. Itanong kung ano ang gusto niyang maging. Pagkatapos, itanong ang
unang katanungan.

Kung ang sagot ng studyante ay hindi pa malinaw kung ano ang gusto niyang
maging. Itanong ang katanungan na:

Ano ang dahilan kung bakit hindi pa malinaw sa iyo ang nais mong marating?

C. Pagtatalakay

-Sisimulang talakayin ng guro ang paksang nakalaan sa araw na ito.

D. Paglalahat

-Isang malayang tanungan ang gagawin ng guro patungkol sa napag-aaralan.

-Ano-ano ang mga katangian dapat na taglayin ng isang tao para makamit ang
kaniyang pangarap?

-Gaano kahalaga sa inyong palagay ang pagkakaroon ng mga katangiang ito?

IV. Pagtataya

-Hahatiin sa tatlong (3) grupo ang mga mag-aaral.

-Sa tulong ng mga kagamitang mula sa guro


-1/4 manila paper
-marker
Aatasan na gumawa ang mga mag-aaral/grupo ng isang career map, kung paano
makkamit ang isang propesyon sa hinaharap.

-Matapos ay ilalahad ito ng grupo sa unahan.

V. Takdang Aralin

A. Maginterbyu ng isang tao na ganap ng matagumpay at alamin kung paano nila ito
napagtagumpayan.

B. Alamin kung ano ang mga pangmadalian at pangmatagalang mithiin.