Anda di halaman 1dari 4

REFLEKSI TUTORIAL 1

Tajuk : Tingkah Laku Guru

Dewasa ini, banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagaiaspek yang


berlaku di sekeliling kita. Sama ada kita sedar atau tidak,perkembangan dan pembangunan
yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasamaahli masyarakat terutamanya golongan
profesional. Antara bidang profesionalyang terlibat adalah keguruan, perubatan, kejuruteraan,
perundangan dan lain lain.
Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein danLevine (1993),
konsep profesional merujuk kepada ciri ciri yang terdapatdalam kalangan ahli suatu
profesion. Antara ciri ciri yang telah dinyatakanadalah cekap dan mempunyai pengetahuan
yang mendalam dalam bidang yangdiceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah
laku ahli.
Guru juga adalah seorang yang profesional. Ini bermakna guru adalahseorang yang
mendapat latihan yang khusus, berpengetahuan luas dan pakardalam bidang yang diceburi
serta ada kod etika yang tersendiri.
Merujuk kepada ciri ciri yang dinyatakan, profesion keguruan pada hariini dilihat
semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang
telah sedia termaktub. Ini terbukti apabila semakinbanyak isu mengenai salah laku guru tersiar
di internet dan dada dada akhbar.Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion
keguruan sebagaisuatu profesion yang mulia. Oleh itu, esei ini akan membincangkan
mengenaidua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitupenyalahgunaan
masa dan penyalahgunaan wang.
Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. Di Malaysia,waktu bagi satu
sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7.30 pagihingga 1.15, iaitu lebih kurang
enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulumpada sebelah petang. Sepanjang tempoh ini,
murid murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Walaubagaimanapun, sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa dikalangan
guru di sekolah. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiardi media massa kerana
ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah, tetapi adalah penting bagi kita untuk
membendung isu ini daripadaterus menular. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah
adalah guru tidak menepati masa memasuki kelas, guru tidak menyampaikan isi pengajaran
dengan bersungguh-sungguh, guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaranyang telah
ditetapkan oleh kementerian, guru tidak menepati masa keluar daripada kelas, guru
menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerjayang tidak berkaitan dengan
pendidikan misalnya melayari facebook,berchatting, bergosip, melepak di kantin, guru
melakukan kerja sambilan dimalam hari (misalnya mengajar tuisyen, berniaga di pasar
malam) hinggamenjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari
danbanyak lagi.
Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan, terdapat dua puncautama kenapa
masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. Pertama,indivdu dalam konteks ini iaitu
guru mempunyai sikap yang tidak sepertimempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli,
kurang komitmen dalam kerja,kurang nilai dalam kehidupan, dan etika kerja yang lemah.
Apabila sikap iniwujud, maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah
diamanahkansehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh sungguh
dalammendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yangbakal
diterima pada setiap bulan.
Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. Penguatkuasaan yang lemah dan
kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorongkepada berlakunya permasalahan
ini. Apabila tiada pemantauan danpenguatkuasaan juga lemah, maka guru guru menjadi
lebih berani untuk menyalahgunakan masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat
daripada tindakan mereka.
Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amatburuk kepada
banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesionaldan murid murid. Antara
kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan iniadalah merosotnya prestasi kerja guru
dan pencapaian pelajar di sekolah. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon
keguruan dan tidakyakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak anak mereka.
Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahan ini tidak dibendung,
maka semua pihak termasuk pihak pentadbir, rakan sejawat, danindividu itu sendiri perlu
memainkan peranan bagi memastikan permasalahan initidak terus menular dan menjadi
semakin teruk.
Pertama, pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan darisemasa ke
semasa terhadap prestasi kerja guru guru di sekolah. Dengan adanya pemantauan secara
berterusan, maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas.
Seterusnya, pihak pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan
khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Jika pihak pentadbir tidak mampu, maka
bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. Akhirnya, pihak pentadbir boleh mengambil
tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mengenakan tindakan tatatertib kepada guru
yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalahserius dan berulang. Dengan cara ini, guru
guru akan sedar akan kesilapandiri dan tidak akan mengulanginya lagi. Rakan sejawat juga
perlu memainkan peranan dalam menangani masalah ini. Rakan sejawat perlulah menjadi
teladan kepada rakan rakan yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya
guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya.
Selain itu, individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk
berubah menjadi lebih baik. Antara cara yang boleh dialkukanadalah dengan cara sentiasa
muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan.Dengan cara ini, segala kekuatan dan
kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk
berusaha menjadi lebih baik. Seterusnya, guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu
menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat - sifat yang ideal sebagai
seorang guru.Akhir sekali, guru juga boleh menyediakan log aktivitisupaya tugas dapat
dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziranmasa.
Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. Sejak akhir akhir ini, semakin
banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan gurudisiarkan dalam media massa.
Sebagai contoh, seorang guru telah ditahan olehpihak berkuasa kerana memalsukan invois
dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian, 2008). Antara contoh
lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli
buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar, melakukan pembelian
tanpa mengikut tatacara pembelian, mengemukakantuntutan perjalanan yang mengandungi
butiran yang palsu, guru mengutip yurankhas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya
kepada pihak sekolahdengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri,
guru tidakmengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi.

Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. Pertama adalahberpunca dari
individu yang menguruskan wang itu sendiri. Guru yang terlibatdalam penyalahgunaan wang
biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidupmewah. Apabila tamak dan kehendak yang
tidak kesampaian menguasai diri,maka guru menjadi gelap mata dan bertindak
menggelapkan wang yang telahdiamanahkan kepadanya. Ini berkait rapat dengan
penghayatan nilai murni dankeimanan dalam diri. Guru yang menyalahgunakan wang tidak
menghayati nilaikejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan
syaitan.Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalammenguruskan
wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewamenguruskan wang yang dikutip dan
diperuntukkan. Akhir sekali, guru tersebutbiasanya lemah dalam menghayati kod etika
profesionnya yang menggariskanbatas batas tatacara pengurusan kejayanya.
Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihakpentadbir.
Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnyapemantauan yang dijalankan
oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusanwang di sekolah. Apabila kurangnya
pemantauan dan penguatkuasaan jugaadalah lemah, maka guru guru menjadi lebih berani
untuk menggelapkanwang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan
yangdiambil. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenaiprosedur
pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru gurumengambil kesempatan
menipu atau memalsukan butir butir perbelanjaanuntuk kepentingan diri.
Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepadapermasalahan yang lebih
besar dan kesannya amatlah buruk. Menyedarihakikat ini, maka langkah yang sesuai dan
berkesan perlu diambil.Pertama,pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem
pemantauan (monitoring)dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap
dengan carasentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada
berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah. Seterusnya guru besar
hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahanyang dibangkitkan,
menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekapbagi mengelakkan
penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah,membuat penyelidikan yang rapi
terhadap guru-guru di bawah jagaan bagimemastikan mereka memahami undang - undang,
peraturan kewangan,pekeliling - pekeliling dan arahan - arahan yang diedarkan dari masa ke
semasasupaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali gurubesar
hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapatmempertingkatkan kualiti
pengurusan kewangan di sekolah.
Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendungmasalah ini
dengan cara memberi nasihat kepada rakan yangmenyalahgunakan wang supaya sedar akan
kesalahan yang telah dilakukandan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan
yang telahdilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang.
Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah.Guru yang
terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabahdiri dan hidup mengikut
kemampuan. Seterusnya, guru perlu bijak dalammemilih kawan yang boleh menjadi teladan
dan mampu memberi nasihat agardapat terus memperbaiki kelemahan diri, bekerja dengan
ikhlas dan tekadmenolak rasuah dengan tegas.
Secara kesimpulannya, guru sebagai penjawat awam perlu berpegangteguh kepada
kod etika yang telah digariskan. Isu isu pelanggaran kod etikakeguruan seperti isu
penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang disekolah perlu dibendung daripada terus
menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan,
pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa.